Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Lịch Sử Việt Nam

Read and learn ethnic origin Vietnamese | Hảy tìm hiểu và học hỏi nguồn gốc dân tộc việt

Lịch Sử Việt Nam

Postby DaMinhChau » June 5th, 2015, 11:13 am


Lịch Sử Việt Nam - phần I


Image
Bìa Trước cuốn Việt Sử Bằng Tranh


Đọc Thêm:

Image1. Con Rồng Cháu Tiên: Theo truyền thuyết, người Việt xuất hiện khoảng 5000 năm trước. Ông Lạc Long Quân, thuộc dòng dõi Rồng, lấy bà Âu Cơ, thuộc dòng dõi Tiên, đẻ được 100 người con trong cùng một bọc. Khi họ trưởng thành, 50 người con theo mẹ lên núi và 50 người con theo cha xuống vùng đồng bằng gần biển sinh sống. Mổi năm họ đoàn tụ với nhau một lần. Vì sự tích đó, người Việt được gọi là dòng giống Tiên Rồng. Sách sử cũng chép rằng ông Lạc Long Quân thuộc dòng họ Hồng Bàng, là dòng họ đầu tiên ngự trị nước Việt Nam.

Dragon and Fairy Legend: According to legend, the first Vietnamese existed about 5000 years ago. Lac Long Quan, from the Hong Bang lineage, a man descended from dragons, married Au Co, a woman whose ancestors were fairies. Au Co gave birth to 100 children in one pouch. When the children grew up, 50 of them followed their mother to settle in the mountains, and the other 50 children followed their father to lowlands near the sea. Every year they see each other once. This story explains why history books typically refer to the original Vietnamese desendents as Dragon-Fairy or Hong Bang.

Dragon et Légende féerique: Selon la légende, les premiers Vietnamiens sont apparus il y a environ 5000 ans. Lac Long Quan, un homme descendant de dragons, se maria à Au Co, une femme dont les ancêtres étaient des fées. Au Co donna naissance à 100 enfants en une seule fois. Quand les enfants eurent grandi, 50 d'entre eux suivirent leur mère pour s'installer dans les montagnes, et les 50 autres suivirent leur père dans les basses terres près de la mer. Ils ne se virent qu’une fois l’an. Pour cette histoire, les Vietnamiens s’appellent le Dragon-Fée. Les livres d'histoire nous apprennent que la famille Vietnamienne Hông Bang fut la première à

Image


2. Vua Hùng Vương Lập Quốc: Lạc Long Quân lấy tên nước là Văn Lang và phong con trưởng làm vua, hiệu là Hùng Vương. Con trai của vua gọi là Quan Lang, con gái gọi là Mị Nương. Trong thế kỷ qua, người Việt đào được nhiều trống đồng thời cổ xưa có khắc hình chim Lạc, chim Hồng, nên người Việt còn gọi nhau là dòng giống Lạc Hồng.

Image
Mặt trên của trống đồngKing Hung Vuong established the country: Lac Long Quan named the country Van Lang and put his eldest son on the throne as King Hung Vuong. The sons of the king were given the title Quan Lang, and the daughters were called My Nuong. During the last century, the Vietnamese have dug up many ancient copper drums with Lac birds and Hồng birds engraved on them. This is why Vietnamese also call themselves the Lạc Hồng.

Le Roi Hung Vuong fonda le pays: Lac Long Quân nomma le pays Van Lang et mis son fils le plus âgé sur le trône comme roi Hung Vuong. Les fils du roi reçurent le titre de Lang Quan et les filles furent appelées My Nuong. Au cours du dernier siècle, les Vietnamiens ont déterré de nombreux tambours en cuivre antique portant des gravures d’oiseaux Lac et d’oiseaux Hông. C'est pourquoi les Vietnamiens s’appellent aussi le Hông Lac.

Image3. Phù Đổng Thiên Vương: Đời vua Hùng Vương thứ 6, giặc Ân bên Tàu hung bạo đem quân sang chiếm nước ta . Vua cho tìm người tài giỏi ra đánh giặc giúp nước. Làng Phù Đổng, Bắc Ninh có một đứa trẻ xin vua một con ngựa sắt và một cây roi sắt để đi đánh giặc. Khi ngựa và roi đem đến, đứa trẻ vươn vai trở thành một thiếu niên cao lớn lạ thường. Sau khi ăn thật nhiều cơm của dân làng đem đến, chàng thiếu niên nhảy lên lưng ngựa, cầm roi sắt đánh giặc Ân.

Phu Dong Thien Vuong: During the reign of Hung Vuong the 6th, the Ân from China invaded the country. The King looked for a brave, heroic person to fight the enemy and save the country. In Phu Dong village of Bac Ninh, a little boy who had never talked suddenly asked the King for a big iron horse and an iron stick. When the horse and the stick came, the boy transformed to become a young man who was masculine and extraordinarily tall. After eating a huge meal offered by the whole village, the man jumped onto the iron horse, and using the iron stick as a club, he started to beat the Ân enemy.

Phu Dông Thiên Vuong: Pendant le règne de Hung Vuong le 6ième, les Ân de Chine envahirent le pays. Le roi rechercha un brave, une personne héroïque pour combattre l'ennemi et sauver le pays. Dans le village de Phu Dông, Bac Ninh, un petit garçon qui n'avait jamais parlé tout à coup demanda au Roi un grand cheval de fer et un bâton de fer. Quand le cheval et le bâton arrivèrent, le garçon étira son corps pour devenir un jeune homme extraordinairement grand. Après avoir mangé un énorme repas offert par le village tout entier, le jeune homme sauta sur le cheval de fer et, en utilisant le bâton de fer comme d’un club, il commença à combattre l'ennemi Ân.

Image4. Đánh được một lúc roi gẫy, anh hùng Phù Đổng nhổ từng bụi tre quật vào quân giặc. Giặc tan, chàng thiếu niên anh hùng trở về lạy tạ ơn mẹ, phi ngựa lên núi Sóc Sơn rồi biến mất. Vua và dân chúng nhớ ơn, nên lập đền thờ, gọi cậu bé là Phù Đổng Thiên Vương. Thanh niên Việt Nam yêu nước thường ước mơ đem tài sức mình ra giúp nước, giúp dân như anh hùng Phù Đổng Thiên Vương.

During the battle against the Ân, the stick was broken. The Phu Dong hero then uprooted bamboo trees and continued to strike againts the invaders. After the enemy army collapsed, the hero youth galloped his horse up to Soc Son mountain and disappeared. The King and the people gratefully appreciated, built a temple to honor him and called him Phu Dong Thien Vuong, means the God King at Phu Dong. Patriotic Vietnamese youths still dream of contributing to the welfare of their country as heroically as did the young Phu Dong Thien Vuong.

Image


Au cours de la bataille contre les Ân, le bâton se brisa. Le héro Phu Dông déracina alors des arbres bambous et continua à combattre les envahisseurs. Une fois l'armée ennemie battue, le jeune héros alla sur son cheval au galop jusqu'à la montagne Soc Son et disparu. Le roi et le peuple lui furent très reconnaissants et construisirent un temple pour lui rendre hommage qu’ils appelèrent Phu Dông Thiên Vuong, ce qui signifie le roi-dieu de Phu Dông. Les jeunes patriotes vietnamiens rêvent encore de contribuer à la prospérité de leur pays avec autant d'héroïsme que celui du jeune Phu Dông Thiên Vuong.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 95360
Has thanked: 35548 times
Have thanks: 48633 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: May 2nd, 2018, 12:08 am
Country: United States of America
  Windows 7 Firefox

Re: Lịch Sử Việt Nam

Postby DaMinhChau » June 11th, 2015, 10:27 am


Image


5. Sơn Tinh, Thủy Tinh: Vua Hùng Vương thứ 18 có cô con gái xinh đẹp tên Mỵ Nương. Có 2 chàng trai là Sơn Tinh và Thủy Tinh đến hỏi làm vợ. Sơn Tinh mang lễ vật đến trước, cưới được Mỵ Nương và đem vợ lên núi. Thủy Tinh đến sau, không cưới được vợ, tức giận làm mưa gió, dâng nước lên đánh Sơn Tinh. Sơn Tinh làm phép cho núi cao hơn và dùng sấm sét đánh lại. Thủy Tinh đánh thua rút chạy. Hàng năm đến mùa mưa to gió lớn, bão táp, lụt lội, người ta nghĩ Sơn Tinh và Thủy Tinh vẫn còn đánh nhau.

Son Tinh, Thuy Tinh: King Hung Vuong the 18th had a beautiful daughter, named My Nuong. Son Tinh and Thuy Tinh both came to propose to marry her. Son Tinh came first with his offerings, married My Nuong and brought her up to the mountain. Thuy Tinh came later, angrily made a strong hurricane to raise water up to fight with Son Tinh on the mountain. Son Tinh also cast a magic spell to grow the mountain taller, and used thunder to fight back. Finally, Thuy Tinh was defeated and withdrew. When the raining season comes every year with hurricanes, people think that Son Tinh and Thuy Tinh are still fighting.

Son Tinh, Thuy Tinh: Le roi Hung Vuong, le 18ième du nom, avait une jolie fille nommé My Nuong. Son Tinh et Thuy Tinh vinrent tous les deux proposer de l'épouser. Son Tinh arriva le premier avec ses offrandes. Il épousa My Nuong et l'emmena jusqu'à la montagne. Thuy Tinh vint plus tard. De colère il créa un fort ouragan pour élever l'eau suffisamment pour se battre avec Son Tinh sur la montagne. Son Tinh jeta également un sort magique pour élever encore plus hauts les montagnes et utilisa le tonnerre pour riposter. Finalement, Thuy Tinh fut battu et se retira. Lorsque la saison des pluies revient chaque année, les gens pensent que Son Tinh et Thuy Tinh se battent toujours.

Image6. Năm 257 trước Tây Lịch (tr.TL), vua Hùng Vương 18 mất ngôi:
Vua nước Thục bên Tàu là An Dương Vương đem quân đánh bại vua Hùng Vương, đặt lại tên nước là Âu Lạc. Vua An Dương Vương xây thành Cổ Loa để phòng thủ và được thần Kim Quy cho nỏ và tên thần giữ nước.


Year 257 B.C., King Hung Vuong the 18th lost his throne: King An Duong Vuong of Thuc country defeated King Hung Vuong. Then An Duong Vuong named the new country Au Lac and built the Co Loa rampart. One day a Golden tortoise genius came up and gave him a magic crossbow and arrows, which would be used to defend the country.

En l’an 257 avant Jésus Christ, le roi Hung Vuong, le 18ième du nom perdit son trône: Le roi An Duong Vuong du pays Thuc battit le roi Hung Vuong. An Duong Vuong nomma alors le nouveau pays Au Lac et construisit le rempart Cô Loa. Un jour, une tortue d'or de génie arriva et lui donna une arbalète magique et des flèches à utiliser pour défendre le pays.

Image


7. Năm 208 tr.TL: Triệu Đà cho con là Trọng Thủy đến cưới Mỵ Châu, con gái vua An Dương Vương, với chủ mưu đánh cướp nỏ thần. Mỵ Châu vô tình giúp cho Trọng Thủy lấy xem và đánh tráo nỏ thần. Triệu Đà đem quân đánh. An Dương Vương vì không còn nỏ thần nên bị thua. Triệu Đà chiến thắng, sáp nhập nước Âu Lạc vào quận Nam Hải lập nên nước Nam Việt.

The year 208 B.C.: Trieu Da planned to have his son, Trong Thuy, marry My Chau, the daughter of King An Duong Vuong. Trong Thuy incited his wife to borrow the magic crossbow. Then Trong Thuy brought it to his father. His father, Trieu Da led his forces over to defeat An Duong Vuong, and then combined Au Lac and Nam Hai into the Nam Viet nation.

En l’an 208 avant Jésus Christ: Triêu Dà s’arrangea pour marier son fils Trong Thuy avec My Châu, fille du roi An Duong Vuong. Trong Thuy incita sa femme à emprunter l'arbalète magique. Trong Thuy l’apporta à son père Triêu Dà lequel défit An Duong Vuong avec ses troupes puis combina Au Lac et Nam Hai en la nation Nam Viêt.

Image


8. Mỵ Châu bị cha hiểu lầm giết chết, máu loang xuống biển khiến ngọc trai ở vùng đó đổi màu. Trọng Thủy đau buồn nhảy xuống giếng tự tử. Người ta đem ngọc trai có màu xấu xuống giếng Trọng Thủy rửa, ngọc trai trở nên lóng lánh màu rất đẹp.


King An Duong Vuong killed My Chau, thinking that his daughter betrayed him. My Chau's blood flowed into the sea, causing the color of pearls in that area to blur. Conscience-stricken, Trong Thuy jumped into a well to end his life. Later, people noticed that when they washed blurry pearls in Trong Thuy well, their color turned bright and beautiful.


Le Roi An Duong Vuong tua My Châu pensant que sa fille l'avait trahie. Le sang de My Châu coula jusqu’à la mer, provoquant une décoloration des perles. Pris de remords, Trong Thuy sauta dans un puits pour mettre fin à sa vie. Plus tard, les gens remarquèrent que lorsqu’ils lavaient les perles décolorées dans l’eau du puits de Trong Thuy, leurs couleurs redevenaient brillantes et magnifiques.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 95360
Has thanked: 35548 times
Have thanks: 48633 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: May 2nd, 2018, 12:08 am
Country: United States of America
  Windows 7 Firefox

Re: Lịch Sử Việt Nam

Postby DaMinhChau » June 13th, 2015, 9:38 am


Image


9. Năm 113 tr.TL: Đời vua Triệu Ai Vương, hoàng thái hậu Cù Thị và sứ thần Thiếu Quí mưu toan dâng nứơc Nam Việt cho nhà Hán bên Tàu . Tể tướng Lữ Gia tức giận chém chết vua, hoàng thái hậu, và sứ thần rồi lập vua Triệu Dương Vương lên ngôi.

Year 113 B.C.: During the reign of Trieu Ai Vuong, king mother Cu Thi and Chinese ambassador Thieu Qui attempted to present the Nam Viet country as a gift to the Chinese Han dynasty. The prime minister Lu Gia angrily killed the king, king mother and the ambassador. Then Lu Gia ascended Trieu Duong Vuong to the throne.

En l’an 113 Année avant Jésus Christ, Sous le règne de Triêu Ai Vuong, la mère du roi Cu Thi et l'ambassadeur chinois Thieu tentèrent de présenter le pays Nam Viêt comme un cadeau à la dynastie Chinoise des Hans. Le Premier ministre Lu Gia tua de colère le roi, la mère du roi et l'ambassadeur. Puis Lu Gia mit sur le trône Triêu Duong Vuong.

Image10. Quan Thái Thú:
Vua Vũ Đế bên Tàu sai tướng quân đánh chiếm nước Nam Việt đặt tên là Giao Chỉ Bộ và đặt quan Thái thú để cai trị nước ta. Giao Chỉ nghĩa là hai ngón chân cái giao nhau.


The Chinese governor: King Vu De of China ordered his army to conquer Nam Viet, then named it the Giao Chi province and appointed a Chinese governor to rule the country. Giao Chi means the two toes slanted toward each other.

Le gouverneur Chinois: Le roi Vu Dê de Chine ordonna à son armée de conquérir le Nam Viêt qu’il nomma alors la province de Giao Chi et nomma un gouverneur Chinois pour gouverner le pays. Giao Chi signifie les deux orteils inclinés l’un vers l'autre.Lịch Sử Việt Nam - phần 2


Image


11. Tích Quang, Nhâm Diên: Hai ông quan Thái thú Tàu có công với nước ta. Theo sử sách thì ông Tích Quang dạy dân ta điều Lễ Nghĩa, ông Nhâm Diên dạy dân ta cày cấy. Dân chúng nhớ ơn nên lập đền thờ hai ông. Tuy nhiên theo tài liệu khảo cổ mới nhất vào năm 2010, tại khu khảo cổ Thành Dền, huyện Mê Linh, nay là ngoại thành Hà Nội đã phát hiện những hạt thóc có 3,000 tuổi. Những khám phá khảo cổ mới nầy cho thấy hạt lúa cổ nhất tìm thấy tại Việt Nam có tuổi lớn hơn hạt lúa cổ của Tàu 600 năm. Như vậy có thể nông nghiệp ở Việt Nam đã phát triển trước nông nghiệp của Tàu.

Tich Quang, Nham Dien: There are two of the Chinese governors that the people are grateful to. Tich Quang taught our people to act with civility, and Nham Dien taught us how to use plows and how to grow rice. Our people appreciated them and built temples to commemorate what they did for us. Lately, in 2010, people found the rice grains of 3000 years old at Thanh Den, Ha Noi. Those grains are 600 years older than the ones found in China. That might revises the history. If this is true, the agriculture of Vietnam might have developped before China.

Tich Quang, Nhâm Diên: Ce sont deux des gouverneurs Chinois auxquels le peuple fut reconnaissant. Tich Quang enseigna à notre peuple à agir avec civilité, et Nhâm Diên lui apprit comment utiliser les charrues et comment cultiver le riz. Notre peuple les apprécia et construisit des temples pour commémorer leurs bienfaits.


Image


12. Hai Bà Trưng: Năm 40, Thái thú Tô Định tàn ác, lòng dân Giao Chỉ oán hận. Tô Định giết Thi Sách là chồng bà Trưng Trắc. Bà Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị mộ quân đánh đuổi Tô Định chạy về Tàu . Hai Bà tự xưng là vua đóng đô ở Mê Linh. Hai Bà Trưng là thánh nữ, là anh thư của đất nước Việt Nam. Hai Bà đã dũng mãnh đứng lên chống quân xâm lăng, tạo dựng nền độc lập cho đất nước, mang đất nước thoát khỏi ách đô hộ của giặc Tàu.

Hai Ba Trung: In 40, the people of Giao Chi began to rebel against To Dinh, a very cruel Chinese governor. They felt great animosity towards him. Among those killed by To Dinh was Thi Sach. Trung Trac, his widow, and Trung Nhi, her sister, raised troops and chased To Dinh all the way back to China. The two women proclaimed themselves the new kings of Giao Chi and built their capitol at Me Linh.

Hai Bà Trung: En l’an 40, le peuple de Giao Chi commença à se rebeller contre Tô Dinh, un gouverneur Chinois très cruel. Ils ressentaient beaucoup d'animosité à son égard. Parmi les personnes tuées par Tô Dinh figure Thi Sach. Trung Trac, sa veuve, et Trung Nhi, sa sœur, levèrent des troupes et poursuivirent Tô Dinh tout le long du chemin menant à la Chine. Les deux femmes se proclamèrent les nouveaux rois de Giao Chi et construisirent leur capitale à Mê Linh.


Image

Image13. Vua Tàu sai đại tướng Mã Viện cầm quân sang đánh nước ta. Hai bà Trưng quân ít thế cô không chống nổi đại quân của Mã Viện. Hai Bà Trưng thua chạy đến sông Hát Giang, đành nhảy xuống sông tự vẫn. Hai Bà Trưng là nữ anh hùng của nước ta. Dân chúng lập đền thờ hai Bà Trưng ở làng Hát Môn, tỉnh Sơn Tây và ở bãi Đồng Nhân, Hà Nội.

The Chinese king ordered general Ma Vien to lead an army into Giao Chi to defeat the Trung sisters. Losing the battle, the Trung sisters retreated to the Hat Giang River. They jumped into the river and committed suicide. The Trung sisters are Vietnamese heroines. Their memorial temples were built at Hat Mon village of Son Tay province, and at Dong Nhan, Ha Noi.


Le roi Chinois ordonna au général Ma Viên de conduire une armée à Giao Chi pour vaincre les sœurs Trung.
Perdant la bataille, les soeurs Trung se retraitèrent vers la rivière Hat Giang dans laquelle elles s’y jetèrent pour se suicider. Les sœurs Trung des héroïnes vietnamiennes. Les temples construits en leur mémoire l’ont été dans le village de Hat Môn de la province de Sôn Tây et à Dông Nhân, Hà Nôi.


Image


14. Năm 168-203: Lý Tiến và Lý Cầm là người Giao Chỉ đầu tiên được vua Tàu cho làm quan. Sau có quan thái thú Sĩ Nhiếp chăm lo dạy bảo dân ăn ở có phép tắc nên được dân Giao Chỉ thương mến.

During the years 168 to 203, Ly Tien and Ly Cam were the first Giao Chi people who were granted to be mandarins by a Chinese King. Later, there was also governor Si Nhiep who taught our people how to live a courteous life. He, too, was widely loved by Giao Chi people.

Au cours des années 168 à 203, Ly Tiên et Ly Câm furent les premières personnes du peuple Giao Chi à être élevées au rang de mandarin par un roi Chinois. Plus tard, le gouverneur Chinois Si Nhiêp enseigna à notre peuple comment vivre une vie courtoise. Lui, fut largement aimés par le peuple Giao Chi.

Image


15. Bà Triệu: Năm 248, đời Đông Ngô, Thứ sử Lục Dận tàn ác nên lòng người oán hận. Bà Triệu Thị Trinh mộ quân giúp anh là Triệu Quốc Đạt đánh với quân Tàu được 6 tháng. Sau vì quân ít thế cô, bà thua đành phải tự vẫn ở xã Bồ Điền, huyện Mỹ Hóa . Bà Triệu cũng là một nữ anh hùng của nước ta. Dân chúng lập đền thờ Bà Triệu ở xã Phú Điền, tỉnh Thanh Hóa.

Miss Trieu: In 248, during Dong Ngo time, Chinese governor Luc Dan was very cruel. People felt animosity towards him. Miss Trieu Thi Trinh recruited soldiers to help her brother, Trieu Quoc Dat, to uprise and fight the Chinese for 6 months. Her troop was too small compared to Chinese army so she was defeated. She committed suicide at Bo Dien village, My Hoa county. Lady Trieu is also a heroine of our country. Our people built her memorial temple at Phu Dien village, Thanh Hoa province.

Demoiselle Triêu: En 248, durant l’époque Dông Ngô, le gouverneur Chinois Luc Dân fut très cruel. Les gens se sentaient plein d’animosité envers lui. Demoiselle Triêu Thi Trinh recruta des soldats pour aider son frère, Triêu Quôc Dat, à se soulever et à combattre les Chinois pendant 6 mois. Sa troupe était trop faible par rapport à l'armée Chinoise, elle fut donc battue. Elle se suicida dans le village de Bô Diên, le pays de My Hoa. Dame Triêu est aussi une héroïne de notre pays. Notre peuple construisit un temple commémoratif au village de Phu Diên, province de Thanh Hoa.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 95360
Has thanked: 35548 times
Have thanks: 48633 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: May 2nd, 2018, 12:08 am
Country: United States of America
  Windows 7 Firefox

Re: Lịch Sử Việt Nam

Postby DaMinhChau » June 17th, 2015, 12:45 pm


Image


16. Sự cai trị tàn ác của người Tàu: Người Tàu cai trị dân Nam rất tàn ác. Họ bắt dân ta lên rừng săn voi lấy ngà, lặn xuống biển mò ngọc trai và đánh giết dân ta hằng ngày. Ngoài ra họ còn lấy hết vàng bạc châu báu và bắt gái đẹp của nước Nam làm hầu thiếp. Họ còn bắt giam và chém giết nhân tài của nước ta.

The cruel ruling of the Chinese: In general, the Chinese ruled the Southern people in a cruel way. They forced the people to the jungle to obtain the elephant trunks, into the ocean to find the pearls for them. They captured the Southern beautiful girls for their sex slaves. They also imprisoned and murdered many brave and patriotic Vietnameses.

Le gouvernement cruel de la Chine: En général, les Chinois gouvernèrent les populations du Sud de manière cruelle. Ils forcèrent les gens à aller dans la jungle pour leur rapporter des trompes d'éléphant et dans l'océan pour trouver des perles à leur place. Ils capturèrent les belles filles du sud pour en faire leurs esclaves sexuelles. Ils emprisonnèrent et assassinèrent aussi de nombreux Vietnamiens courageux et patriotiques.

Image


17. Ông Lý Bôn: Năm 544, ông Lý Bôn khởi nghĩa đánh bại quân Tàu rồi lên ngôi vua xưng là Lý Nam Đế . Sau Lý Nam Đế mất, đất Giao Châu chia làm 2 do Triệu Quang Phục tức ông vua ở đầm Dạ Trạch, và Lý Phật Tử cai quản. Sau vua nhà Tùy của Tàu sai quân sang đánh chiếm nước ta, đặt tiếp nền cai trị.

Mr. Ly Bon: In 544, Mr. Ly Bon rised against Chinese army and defeated them. Then he ascended to be the king, called King Ly Nam De. When Ly Nam De died, Giao Chi land was divided into 2 and ruled by Trieu Quang Phuc, also called the King of Da Trach bog, and Ly Phat Tu. Later, the Chinese king of Tuy regime ordered his army to conquer, and continue to rule the Nam country again.

M. Ly Bôn: En 544, M. Ly Bôn se souleva contre l'armée Chinoise et les a vaincus. Puis il monta pour être le roi, appelé le roi Ly Nam Dê. Lorsque Ly Nam Dê mort, Giao Chi terre a été divisée en 2 et gouverné par Triêu Quang Phuc, appelé aussi le Roi de Da Trach tourbière, et Ly Phât Tu. Plus tard, le roi Chinois du régime de Tuy ordonné à son armée à vaincre, et continuer à gouverner le pays Nam nouveau.

Image


18. Mai Hắc Đế: Năm 722, ông Mai Thúc Loan, một người đen đúa khỏe mạnh, thấy quân Tàu làm nhiều điều tàn bạo với dân ta nên ông chiêu mộ nghĩa quân đánh với quân Tàu và xưng là Mai Hắc Đế tức là ông Vua Đen họ Mai. Quân Tàu kéo đại quân qua đánh. Ông thua, ít lâu sau thì chết.

Mai Hac De: In 722, Mr. Mai Thuc Loan was a strong man who had blackish skin. Seeing that Chinese army was very cruel towards our people, he recruited his army fighting back the Chinese, proclaimed himself King Mai Hac De. Chinese army brought a great troop over to attack him. He was defeated and died.

Mai Hac Dê: En 722, M. Mai Thuc Loan a été un homme fort qui avait la peau noirâtre. Voyant que l'armée chinoise a été très cruel envers notre peuple, il a recruté ses troupes ripostent les Chinois, se proclama roi Mai Hac Dê. L'armée Chinoise a apporté une grande troupe de plus de l'attaquer. Il a été battu et est mort.

Image


19. Bố Cái Đại Vương: Năm 791, quan đô hộ Cao Chính Bình bắt dân đóng sưu cao, thuế nặng, nên lòng người oán hận. Có ông Phùng Hưng nổi lên đánh giặc Tàu. Dân chúng thương ông, gọi ông là Bố Cái Đại Vương, nghĩa là ông Vua được dân thương như cha mẹ. Sau ông chết, con ông bị quân Tàu đánh mạnh quá phải xin hàng.


Bo Cai Dai Vuong: In 791, a Chinese imperial officer, Cao Chinh Binh, forced our people to contribute very high tax so our people were very discontented. Mr. Phung Hung rose in rebellion to fight the Chinese. People were very fond of him, called him Bo Cai Dai Vuong, or the Parent King. After his death, his son was agressively attacked, and later surrendered to the Chinese army.

Bô Cai Dai Vuong: En 791, un officier impérial Chinois, Cao Binh Chinh, contraint notre peuple à contribuer d'imposition très élevés pour que nos gens étaient très mécontents. M. Phung Hung a augmenté dans la rébellion pour lutter contre les Chinois. Les gens étaient très attachés à lui, l'appelait Bô Cai Dai Vuong, ou le roi Parent. Après sa mort, son fils a été agressivement attaqué, puis remis à l'armée Chinoise.

Image


20. Ông Cao Biền: Từ năm 713, Nước Nam Chiếu ở phía Nam hay sang cướp phá nước ta. Năm 865, quan Tàu là Cao Biền giúp ta đánh giặc nhiều năm dẹp được quân Nam Chiếu lại đem nước ta về nội thuộc nhà Đường như cũ. Ông xây thành Đại-La bên sông Tô Lịch. Tục đồn rằng ông Cao Biền có phép cỡi diều giấy bay đi đó, đi đây.

Mr. Cao Bien: From 713, the Nam Chieu army from the south often came up our country to loot the good from our people. In 865, a Chinese officer, Cao Bien helped us to fight Nam Chieu army for many years then defeated them. He then made our country a colony of China again. He built Dai La rampart next to To Lich river. There was a rumor that Mr. Cao Bien had the magic to travel by flying on a kite.

M. Cao Biên: à partir de 713, l'armée Nam Chiêu du sud reviennent souvent dans notre pays pour piller le bien de notre peuple. En 865, un officier Chinois, Cao Biên nous a aidé à combattre l'armée Nam Chiêu depuis de nombreuses années, puis les a battus. Il a ensuite fait de notre pays une colonie de la Chine à nouveau. Il a construit Dai La rempart à côté à la rivière-liche. Il y avait une rumeur selon laquelle M. Cao Biên avait la magie de Voyage en volant sur un cerf-volant.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 95360
Has thanked: 35548 times
Have thanks: 48633 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: May 2nd, 2018, 12:08 am
Country: United States of America
  Windows 7 Firefox

Re: Lịch Sử Việt Nam

Postby DaMinhChau » June 24th, 2015, 2:50 pm


Lịch Sử Việt Nam - phần 3


Image


21. Ông Khúc Thừa Dụ: Năm 906, bên Tàu loạn lạc, ông Khúc Thừa Dụ quê ở Hải Dương được dân cử lên làm Tiết Độ Sứ. Sau ông chết truyền ngôi cho con là Khúc Hạo. Ngôi Tiết Độ Sứ truyền đến đời Khúc Thừa Mỹ. Ông Mỹ cũng nhận chức nhưng không thần phục vua Tàu.

Mr. Khuc Thua Du: In 906, when China was in times of chaos, Mr. Khuc Thua Du, from Hai Duong, was elected to be Tiet Do Su. When he died, he gave the throne to his son, Khuc Hao. Till Khuc Thua My reign, he accepted the throne but did not acknowledge kingship allegiance to the Chinese king.

M. Khuc Thua Du: En l’an 906, à une époque où la Chine était dans le chaos, M. Khuc Thua Du, de Hai Duong, fut élu pour être Tiêt Dô Su. Quand il mourut, il donna le trône à son fils, Khuc Hao.puis Khuc Thua My règne, il accepta le trône, mais ne reconnut pas l'allégeance au roi Chinois.


Image


22. Năm 923: Vua Nam Hán của Tàu sai tướng đánh bại Khúc Thừa Mỹ rồi tiếp tục cai trị xứ Giao Châu. Ít lâu sau Dương Diên Nghệ nổi lên đánh bại tướng Tàu xưng làm Tiết Độ Sứ. Sau đó một người quan tên Kiều Công Tiển làm phản giết chết Dương Diên Nghệ.

Year 923: The Chinese King Nam Han ordered his general to defeat Khuc Thua My and then re-ruled Giao Chi country. Duong Dien Nghe rose in rebellion against Chinese generals, defeat them and proclaimed himself Tiet Do Su. Later Kieu Cong Tien betrayed and killed Duong Dien Nghe.

An 923: Le roi Chinois Nam Han ordonna à ses généraux de vaincre Khuc Thua My puis gouverna de nouveau le pays Giao Châu. Quelque temps après, Duong Diên Nghê se souleva contre les généraux Chinois, les vainquît et se proclama Tiêt Dô Su. Plus tard Kiêu Công Tiên trahit et tua Diên Duong Nghê.


Image


23. Năm 936: Ông Ngô Quyền là rể của ông Dương Diên Nghệ tiến binh đánh Kiều Công Tiển báo thù. Kiều Công Tiển cầu cứu vua Nam Hán bên Tàu. Được dịp tốt, vua Nam Hán sai thái tử Hoằng Tháo đem đại quân sang đánh nước ta.

Year 936: Mr. Ngo Quyen, Duong Dien Nghe's son in law, battled Kieu Cong Tien to revenge. Kieu Cong Tien begged the Chinese King Nam Han for help. Taking the good chance, King Nam Han ordered the crown prince Hoang Thao to lead their great army to attack our country.

An 936: M. Ngô Quyên, beau fils de Duong Diên Nghê, affronta Kiêu Công Tiên pour se venger. Kiêu Công Tiên demanda de l'aide au Roi Chinois Nam Han. Prenant le risque, le roi Han Nam ordonna au prince héritier Hoang Thao de prendre le commandement de leur grande armée pour attaquer notre pays.

Image


24. Nhà Ngô, vua Ngô Quyền phá quân Nam Hán: Năm 938, quân Nam Hán kéo đại quân vào đến sông Bạch Đằng ở vịnh Bắc Việt. Ông Ngô Quyền cho đóng cọc nhọn dưới lòng sông rồi dụ thuyền địch vào. Thuyền địch mắc vào cọc nhọn nên bị chìm rất nhiều. Thái tử Hoằng Tháo bị Ngô Quyền bắt giết. Quân ta đại thắng, ông Ngô Quyền lên làm vua.

The Ngo Dynasty, King Ngo Quyen defeated Nam Han army: In 938, Nam Han great army advanced toward river Bach Dang in the North. Mr. Ngo Quyen had pointed wood poles driven into the bed of the Bach Dang River then lured the enemy ships deep into the river. At low tide the enemy ships were stuck on sharp stakes then sank. Ngo Quyen killed the crown prince Hoang Thao. Our army won a great victory; Mr. Ngo Quyen ascended the throne.


La dynastie Ngô,le roi Ngô Quyên défit l'armée Nam Han: En 938, la grande armée de Nam Han s'avança vers la rivière de Bach Dang dans le Nord. M. Ngô Quyên qui avait planté des poteaux de bois dans le lit de la rivière Bach Dang, attira les navires ennemis vers les eaux profondes de la rivière. À marée basse, les navires ennemis se trouvèrent pris des pieux acérés puis coulèrent. Ngô Quyên tua le prince héritier Hoang Thao. Notre armée remporta une grande victoire ; M. Ngô Quyên monta sur le trône.


Image


Image


25. Loạn Thập Nhị Sứ Quân: Sau khi Ngô Quyền mất, con cháu ông là những ông vua yếu kém nên loạn lạc nổi lên khắp nơi . Có tất cả 12 ông tướng hùng cứ 12 nơi khác nhau gọi là loạn Thập Nhị Sứ Quân.

Twelve Warlords: After Ngo Quyen death, his descendant were incapable kings. Disturbances were everywhere. There were 12 generals who lorded over 12 different regions called Thap Nhi Su Quan.


Douze chefs de guerre: Après la mort de Ngô Quyên, ses descendants furent des rois incapables. Partout régnait le désordre. Il y eu 12 généraux ayant le pouvoir sur 12 régions différentes appelées Thâp Nhi Su Quân.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 95360
Has thanked: 35548 times
Have thanks: 48633 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: May 2nd, 2018, 12:08 am
Country: United States of America
  Windows 7 Firefox

Re: Lịch Sử Việt Nam

Postby DaMinhChau » June 26th, 2015, 11:45 pm


Image


26. Cờ Lau Tập Trận: Ông Đinh Bộ Lĩnh là người ở Hoa Lư. Lúc nhỏ ông hay luyện tập võ nghệ và dùng cờ bông lau để tập trận với trẻ em chăn trâu trong làng.


Reed flag for military exercises:
Mr. Dinh Bo Linh was from Hoa Lu village. When he was a boy, he often used reed wool to hold field maneuver with other shepherds and practiced martial arts.


Le drapeau de roseau pour des exercices militaires: M. Dinh Bô Linh était originaire du village de Hoa Lu. Lorsqu’il était jeune, il utilisa souvent du roseau pour diriger des manœuvres sur le terrain avec d'autres bergers et pratiqua les arts martiaux.


Image27. Nhà Đinh: Lớn lên ông Đinh Bộ Lĩnh chiêu mộ quân sĩ dẹp loạn. Ông đánh đâu thắng đó nên được quân dân tôn ông là Vạn Thắng Vương. Sau ông lên làm vua đóng đô ở Hoa Lư, lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đặt tên nước là Đại Cồ Việt.


The Dinh Dynasty: When growing up, Mr. Dinh Bo Linh drafted recruits to squash the rebellion. He won all battles and was called Van Thang Vuong. Later he ascended the throne as King Dinh Tien Hoang found Hoa Lu as the capitol, and named the country as Dai Co Viet.


La dynastie des Dinh: Durant sa jeunesse, M. Dinh Bô Linh enrôla des recrues afin d'écraser la rébellion. Il gagna toutes les batailles et on l’appela Van Thang Vuong. Plus tard, il monta sur le trône comme le roi Dinh Tiên Hoàng fonda Hoa Lu comme Capitale, et nomma le pays Dai Cô Viêt.La dynastie des Dinh: Durant sa jeunesse, M. Dinh Bô Linh enrôla des recrues afin d'écraser la rébellion. Il gagna toutes les batailles et on l’appela Van Thang Vuong. Plus tard, il monta sur le trône comme le roi Dinh Tiên Hoàng fonda Hoa Lu comme Capitale, et nomma le pays Dai Cô Viêt.


Image


28. Vua Đinh Tiên Hoàng bị tên Đỗ Thích giết chết, con là Đinh Tuệ lên ngôi lúc 6 tuổi . Quân Tống thừa cơ hội đem quân sang đánh nước ta. Các quan tôn ông Lê Hoàn lên vua, hiệu là Lê Đại Hành, chuẩn bị chống lại quân Tàu.

King Dinh Tien Hoang was killed by Do Thich. His son, Dinh Tue, ascended throne at the age of 6. Chinese Tong army took the opportunity to invade our country. The government officials raised Mr. Le Hoan to be King Le Dai Hanh, to fight back Chinese army.

Roi Dinh Tiên Hoàng fut tué par Dô Thich. Son fils, Dinh Tuê, monta sur le trône à l'âge de 6 ans. L’armée Chinoise Tông en profita pour envahir notre pays. Les représentants du gouvernement élevèrent M. Lê Hoàn au rang de roi Lê Dai Hành, pour contre-attaquer l'armée Chinoise.

Image29. Vua Lê Đại Hành, nhà Tiền Lê:
Năm 981, vua Lê Đại Hành chỉ huy đánh bại bộ quân Tống khiến thủy quân hoảng sợ rút về nước. Vua Lê sau đó đánh tan giặc Chiêm Thành và lo sửa sang việc nước.


Emperor Le Dai Hanh, the First Le Dinasty: In 981, King Le Dai Hanh defeated Tong ground troops. That made Tong Navy panic-stricken and withdrew back to China. Later on, King Le also defeated Chiem Thanh army and settled country affairs.

L’empereur Lê Dai Hành, La première Dynastie Lê: En 981, le roi Lê Dai Hành défit les troupes au sol Tông. Cela entraîna la panique de la Marine Tông qui se retira en Chine. Plus tard, le roi Lê vainquit aussi l'armée de Chiêm Thanh et régla les affaires du pays.

Image


30. Năm 1005: Vua Lê Đại Hành mất, Lê Long Đĩnh giết anh là Lê Long Việt để cướp ngôi vua. Lê Long Đĩnh là một ông vua hung ác, bạo ngược, trụy lạc còn gọi là vua Lê Ngọa Triều. Lê Long Đĩnh mất, triều thần tôn ông Lý Công Uẩn lên ngôi, hiệu là Lý Thái Tổ.

In 1005, King Le Dai Hanh died. Le Long Dinh killed his brother to usurp the throne to be King Le Ngoa Trieu. He was a cruel, brutal and debauched king. When Le Long Dinh died, the Imperial Court raised Mr. Ly Cong Uan to the throne, called King Ly Thai To.

En 1005, le roi Lê Dai Hanh mourut. Lê Long Dinh tua son frère pour usurper le trône pour devenir le roi Lê Ngoa Triêu. Ce fut un roi cruel, brutal et débauché. Quand Lê Long Dinh mourut, la cour impériale éleva M. Ly Công Uân au trône lequel fut appelé le roi Ly Thai Tô.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 95360
Has thanked: 35548 times
Have thanks: 48633 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: May 2nd, 2018, 12:08 am
Country: United States of America
  Windows 8.1 Firefox

Re: Lịch Sử Việt Nam

Postby DaMinhChau » June 29th, 2015, 4:31 pm


Lịch Sử Việt Nam - phần 4Image


31. Thành Thăng Long: Lý Thái Tổ là một ông vua tốt rất chuộng đạo Phật. Trong lúc di chuyển kinh đô về Đại La Thành, ông thấy rồng vàng hiện ra nên đặt tên thành là Thăng Long, có nghĩa là rồng bay lên. Thành Thăng Long là Hà Nội bây giờ.Trong các đời vua Lý kế tiếp Khổng học và Phật học phát triển mạnh. Vua cho xây Văn miếu thờ đức Khổng Tử cùng hàng ngàn chùa chiền trong đó có chùa Một Cột nổi tiếng ở Hà Nội.

Image


The Ly dinasty, Thang Long capital: King Ly Thai To was a kind emperor. He was fond of Buddhism and Confucianism. While moving the imperial city to Dai La Thanh, he saw a golden dragon flying up, so he named the city Thang Long that meant Up-flying Dragon. Thang Long city becomes Ha Noi now. The King ordered to build many Buddhist temples. The famous Single-Pole Temple was one of them.

La capitale Thang Long :,La dynastie des Ly,: Le roi Ly Thai Tô fut un empereur bienveillant qui aimait le Bouddhisme. En déplaçant la cité impériale à Dai La Thành, il vit un dragon d'or s'envoler, c’est pourquoi il nomma la ville Thang Long ce signifie dragon s’élevant dans le ciel. Il fit construire beaucoup de pagode dont l’une est toujours célèbre : la pagode à un seul pilier support à Hà Nôi.
Chùa một cột xây từ thời Lý, đã được trùng tu nhiều lần


Image
Văn miếu thành Thăng Long

Image
Bên trong Văn miếu, nơi tổ chức các kỳ thi quan trọng thời xưa

Image
Bia Tiến sĩ ghi tên các vị đổ Tiến sĩ từ 600 năm trước

Image32. Phạt Tống, bình Chiêm: Nhà Tống bên Tàu lại uy hiếp nước ta, vua Lý Thái Tổ sai ông Lý Thường Kiệt đem quân vây đánh Khâm châu và Ung châu. Quân ta đại thắng trở về. Sau quân Tống hợp với Chiêm Thành và Thủy Chân Lạp đánh phá nước ta. Ông Lý Thưng Kiệt lại đem quân đánh Tống, bình Chiêm giữ yên bờ cõi.

Defeating Tong, pacifying Chiem: The Chinese Tong dynasty again threatened our country. King Ly Thai To ordered Mr. Ly Thuong Kiet brought troops to besiege Kham Chau and Ung Chau. Ly Thuong Kiet gained big victory and brought troops home. Later on, Tong army incited Chiem Thanh and Thuy Chan Lap to invade our country. Mr. Ly Thuong Kiet again led our troops to defeat Tong and Chiem to safeguard our territory.

Vaincre Tông, pacifier Chiêm: La dynastie Chinoise Tông menaça de nouveau notre pays. Le roi Ly Thai Tô ordonna à M. Ly Thuong Kiêt d’amener des troupes pour assiéger Khâm Châu et Ung Châu. Ly Thuong Kiêt obtint une grande victoire et renvoya les troupes à la maison. Plus tard, l’armée de Tông incita Chiêm Thành et Thuy Chân Lap à envahir notre pays. M. Ly Thuong Kiêt de nouveau dirigea nos troupes pour vaincre Tông et Chiêm et préserver notre pays.

Image


33. Năm 1225, nhà Lý mất ngôi: Nhà Lý truyền ngôi đến công chúa Lý Chiêu Hoàng thì bị Trần Thủ Độ lập mưu cho công chúa lấy cháu của y là Trần Cảnh. Sau Trần Thủ Độ ép công chúa nhường ngôi cho chồng.

Year 1225, the Ly lost the throne: The Ly dynasty's throne was passed to Princess Ly Chieu Hoang. Tran Thu Do arranged for his nephew, Tran Canh, to marry Princess Ly Chieu Hoang and then forced her to abdicate on her husband.

An 1225, les Ly perdirent le trône: Le trône de la dynastie Ly passa à la princesse Ly Chiêu Hoàng. Mais Trân Thu Dô s'arrangea pour que son neveu, Trân Canh, épousa la princesse Ly Chiêu Hoàng et ensuite la força à abdiquer en faveur de son mari.

Image


34. Nhà Trần: Trần Cảnh lên ngôi, hiệu là Trần Thái Tông. Triều đình bị Trần Thủ Độ khống chế làm nhiều điều bạo ngược, tàn ác. Trần Thủ Độ tìm cách tiêu diệt dòng họ Lý, bắt dân chúng họ Lý đổi thành họ Nguyễn.

The Tran dynasty: Tran Canh ascended the throne, named Tran Thai Tong. Tran Thu Do controlled the imperial court and did brutal and cruel things. Tran Thu Do tried to wipe out the Ly lineage by forcing people to change their last name from Ly to Nguyen.

La dynastie Trân: Trân Canh monta sur le trône sous le nom de Trân Thai Tông. Trân Thu Dô contrôla la cour impériale et fit des choses brutales et cruelles. Trân Thu Dô essaya d'effacer la lignée Ly en forçant les gens à changer leur nom de famille de Ly en Nguyên.


Image


35. Tuy nhiên đời Trần Thái Tông và các vua kế tiếp thực hiện rất nhiều cải tổ tốt đẹp trong xã hội, như đặt ra thi Tiến sĩ để chọn nhân tài giúp nước. Luật pháp cũng rất nghiêm minh, ai ăn cắp thì bị đánh bằng roi hay bị chặt tay.

Anyhow, the reign of Tran Thai Tong and following kings achieved great improvements for society such as setting up the Ph. D. examination to choose great talents to serve the country. The law was strict and just in which thieves would have be beaten with a stick or gotten fingers cut out.

Quoi qu'il en soit, le règne de Trân Thai Tông et des rois suivants réalisèrent de grandes améliorations pour la société telles que la mise en place de l'examen du doctorat pour choisir de grands talents pour servir le pays. La loi était stricte et juste en ce sens que les voleurs étaient battus avec un bâton ou les mains coupées.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 95360
Has thanked: 35548 times
Have thanks: 48633 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: May 2nd, 2018, 12:08 am
Country: United States of America
  Windows 7 Firefox

Re: Lịch Sử Việt Nam

Postby DaMinhChau » July 6th, 2015, 3:13 pm
Image


36. Năm 1257: Quân Mông Cổ chiếm hết nước Tàu rồi đem quân sang đánh nước ta và chiếm được thành Thăng Long. Được ít lâu bị quân ta phản công, quân Mông Cổ thua to phải rút về nước.

Year 1257: After conquering the whole China, the Mongolian army invaded our country, and seized Thang Long capitol. Not long after that, our army launched a counter-attack; Mongolian army was defeated and withdrew back home.

Année 1257: Après la conquête de toute la Chine, l'armée Mongole envahit notre pays, et s’empara de la capitale Thang Long. Peu de temps après cet évènement, notre armée lança une contre-attaque ; l'armée Mongole fut battue et se retira chez elle.Image


37. Nước ta sang cầu hòa với Mông Cổ, nhưng người Mông Cổ vẫn mưu tính xâm chiếm nước ta. Vua quan nước ta hiểu được ý đồ xâm lăng của Mông Cổ nên lúc nào cũng tuyển dụng và huấn luyện quân binh, sẵn sàng chống giặc.

Even though our country asked for peace, but Mongolian still planed to conquer our country. Understanding their intention, our king and imperial officials prepared for the war by recruiting and well training our army.

Bien que notre pays ait demandé la paix, les mongols envisageaient toujours de conquérir notre pays. Comprenant leur intention, notre roi et les fonctionnaires impériaux se préparèrent pour la guerre en recrutant et formant bien notre armée.

Image


38. Hội Nghị Diên Hồng, 1284: Đến đời Trần Nhân Tông, vua Nguyên của Mông Cổ sai thái tử Thoát Hoan đem các tướng Toa Đô và Ô Mã Nhi cùng đại quân sang đánh nước ta. Vua Nhân Tông triệu tập hội nghị Diên Hồng để hỏi ý kiến quốc dân. Các vị bô lão đều đồng thanh quyết chiến. Vì biết tôn trọng người dân, vua quan nhà Trần được dân chúng đồng thanh ủng hộ, tạo một sức mạnh chưa từng có trong lịch sử.

The Dien Hong Meeting, year 1284: In the Tran Nhan Tong reign, the Chinese Nguyen emperor ordered the crowned prince Thoat Hoan with generals Toa Do, O Ma Nhi and their great army to invade our country. King Nhan Tong summoned Hoi Nghi Dien Hong, the Dien Hoang great meeting, to survey our senior citizens’ opinions. All senior citizens agreed to fight the enemy resolutely. Having regard for the people, Tran dynasty’s kings and officials were supported to bring about a united strength, which was never equaled in our history.

La réunion de Diên Hông, 1284: Durant le règne de Trân Nhân Tông, l'empereur Chinois Nguyên ordonna au prince de la couronne Thoat Hoan d’envahir notre pays avec les généraux Toa Dô, Ô Ma Nhi et leur grande armée. Le roi Nhân Tông convoqua Hôi Nghi Diên Hông pour passer en revue les opinions de nos citoyens âgés. Tous nos citoyens âgés furent d’accord pour combattre avec détermination l’ennemi. Ayant de la considération pour le peuple, les rois de la dynastie Trân et les fonctionnaires furent soutenus pour rassembler une force unie, qui n'a jamais été égalé dans notre histoire.


Image39. Còn trẻ tuổi mà biết yêu nước: Trần Quốc Toản là một cậu bé con quan, vì mới 16 tuổi nên cậu không được vào dự hội nghị Diên Hồng. Cậu đứng bên ngoài, nghe nói về sự tàn ác của quân Mông Cổ và nghe tiếng dân reo hò quyết chiến, cậu bóp nát một trái cam trong tay lúc nào không hay. Trở về, cậu chiêu mộ được hơn 1000 nghĩa quân trẻ tuổi, lập thành một đội binh riêng đánh giặc giúp vua, lập được nhiều chiến công hiển hách.

The young patriot: Tran Quoc Toan, an official’s son, was only 16 years old. He wasn’t allowed to attend the Dien Hong meeting. While standing outside, hearing about the cruelty of Mongolian army and the cheering and shouting of people, he crushed an orange in his hand without noticing it. Returning home, he recruited more than 1000 righteous youths to form a militia unit of his own to fight the enemy to serve the king. His militia unit won many glorious victories.

Le jeune patriote: Trân Quôc Toan, fils d'un fonctionnaire, n'avait que 16 ans. Il ne fut pas autorisé à assister à la réunion de Diên Hông. Tandis qu’il restait à l’extérieur, entendant au sujet de la cruauté de l'armée mongole et les applaudissements et les cris des gens, il écrasa une orange dans sa main sans s'en apercevoir. De retour chez lui, il a recruta plus de 1000 jeunes justes pour former sa propre unité de milice pour combattre l'ennemi pour servir le roi. Son unité remporta de nombreuses glorieuses victoires.


Image40. Ngồi đan xọt mà lo việc nước: Ông Phạm Ngũ Lão là một thanh niên yêu nước, ngày ngày luyện tập võ nghệ, chờ thời cơ giúp nước. Khi quân Nguyên xâm chiếm nước ta, ông rất đỗi lo âu. Một hôm ông ngồi đan xọt bên đường thì đại quân của Hưng Đạo Vương đi đến. Ông mải mê suy nghĩ việc quân binh mà không nghe tiếng quân lính la hét dọn đường. Một người lính đến chích dáo vào đùi ông đến chảy máu mà ông vẫn chưa hay. Đức Trần Hưng Đạo thấy lạ hỏi ông về binh pháp và võ nghệ, ông đối đáp trôi chảy, nên thu nạp ông làm tướng. Sau ông đánh giặc rất giỏi lập nhiều chiến công hiển hách.

Concerning national affairs while weaving bamboo baskets: Mr. Pham Ngu Lao was a patriot. He practiced martial art everyday, waiting for an opportunity to serve the country. When Mongolian enemy invaded our country, he was very worried. One day, while he was sitting on the roadside to weave bamboo baskets, the great army of Hung Dao Vuong came. He was so occupied in thinking about military strategies that did not hear the order to stay away from the road. One soldier arrived and pierced Mr. Pham’s leg with a spear. He was bleeding without noticing it. Being surprised by this, Sir Hung Dao Vuong asked him about military strategies and martial arts, he replied fluently. Sir Hung Dao Vuong appointed him to be one of the generals. Pham Ngu Lao fought the enemy and achieved glorious victories.

S'agissant des affaires nationales tout en tressant des paniers de bambou: M. Pham Ngu Lao fut un patriote. Il pratiquait l'art martial de tous les jours, attendant une occasion de servir le pays. Lorsque l’ennemi mongol envahit notre pays, il fut très inquiet. Un jour, la grande armée de Hung Dao Vuong vînt alors qu'il était assis sur le bord du chemin pour tresser des paniers en bambou. Il était tellement occupé à penser à des stratégies militaires qu’il n’entendit pas l'ordre de rester à l'écart de la route. Un soldat arriva et transperça la jambe de M. Pham avec une lance. Il saigna sans s'en apercevoir. Surpris par cela, monsieur Hung Dao Vuong l'interrogea sur les stratégies militaires et les arts martiaux, il répondit sans hésitation. Monsieur Hung Dao Vuong l’intégra parmi les généraux. Pham Ngu Lao combattit l'ennemi et remporta de glorieuses victoires.


Nguồn
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 95360
Has thanked: 35548 times
Have thanks: 48633 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: May 2nd, 2018, 12:08 am
Country: United States of America
  Windows 7 Firefox

Re: Lịch Sử Việt Nam

Postby DaMinhChau » July 7th, 2015, 12:46 pm


Lịch Sử Việt Nam - phần 5

Image


41. Đức Thánh Trần Hưng Đạo: Năm 1283, quân Nguyên hùng mạnh kéo sang. Vua Nhân Tông sai Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Quang Khải, Yết Kiêu, Dã Tượng, Phạm Ngũ Lão ra chống giặc. Lúc đầu quân ta thua to rút lui khỏi thành Thăng Long. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn soạn quyển Binh Thư Yếu Lược và bài Hịch Tướng Sĩ để huấn luyện và khuyến khích ba quân. Hưng Đạo Vương là một vị tướng tài ba được dân ta tôn làm Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Image
Tượng Đức Trần Hưng Đạo ở Sài gòn


[b]Saint Tran Hung Dao: In 1283, the Mongolian Nguyen army advanced vigorously towards our country. The king Nhan Tong ordered Tran Hung Dao, Tran Binh Trong, Tran Quang Khai, Yet Kieu, Da Tuong and Pham Ngu Lao to fight the enemy. In the beginning, our army was defeated and had to withdraw from Thang Long capitol. Hung Dao Vuong wrote Binh Thu Yeu Luoc (the Resume of Military Tactics) and Bai Hich Tuong Si (The Officers Edit) to train and encourage the army. He was a genius general who was called Saint Tran Hung Dao by our people.[/b]

Saint Trân Hung Dao: En 1283, l'armée mongole Nguyên avança vigoureusement vers notre pays. Le roi Nhân Tông ordonna à Trân Hung Dao, Trân Binh Trong, Trân Quang Khai, Yêt Kiêu, Da Tuong et Pham Ngu Lao de combattre l'ennemi. Au début, notre armée fut vaincue et dût se retirer de la Capitale Thang Long. Hung Dao Vuong écrivit Binh Thu Yêu Luoc (le résumé des tactiques militaires) et Hich Tuong Si (l’édit des officiers) pour former et encourager l'armée. C'était un général génial que notre peuple appelait Saint Trân Hung Dao.

Image


42. Trần Nhật Duật đánh thắng Toa Đô ở trận Hàm Tử. Trần Quang Khải, Trần Quốc Toản, Phạm Ngũ Lão đánh thắng thủy quân Nguyên ở trận Chương Dương. Những chiến thắng liên tiếp làm tinh thần binh sĩ dâng cao.

Later, Tran Nhat Duat defeated Toa Do at Ham Tu battle. Tran Quang Khai, Tran Quoc Toan and Pham Ngu Lao defeated Mongolian Nguyen Navy at Chuong Duong battle. The soldier's spirit rised up high.

Plus tard, Trân Nhât Duât défit Toa Dô à la bataille de Hàm Tu. Trân Quang Khai, Trân Quoc Toan et Pham Ngu Lao battirent la marine mongole de Nguyên à la bataille de Chuong Duong. L'esprit du soldat s’éleva haut.


Image


43. Trận Tây Kết, Hưng Đạo Vương chém đầu Toa Đô.

At Tay Ket battle, Hung Dao Vuong beheaded Toa Do.

Lors de la bataille Tây kêt, Hung Dao Vuong décapita Toa Dô.
Image
Tượng Đức Trần Hưng Đạo ở Nam định

Image


44. Trận Vạn Kiếp, Hưng Đạo Vương cùng các tướng đại thắng. Thái Tử Thoát Hoan phải chui vào ống đồng cho quân kéo chạy về Tàu.

At Van Kiep land battle, Hung Dao Vuong and the generals gained complete victory. The crowned prince Thoat Hoan had to hide in a copper tube to be pulled back to China by his soldiers.

Sur le champ de bataille Van Kiêp, Hung Dao Vuong et les généraux remportèrent une victoire complète. Le prince Thoat Hoan dut se cacher dans un tube en cuivre pour être ramené en Chine par ses soldats.

Image


45. Năm 1287, Mông Cổ xâm lăng nước Nam lần thứ hai: Vua Nguyên tức giận vì nghĩ mình là một nước lớn, bách chiến bách thắng mà lại thua trận ở nước Nam, nên sai Thoát Hoan đem đại quân sang đánh nước ta lần thứ hai. Trước thế giặc quá mạnh, vua Trần phải bỏ thành Thăng Long chạy vào Thanh Hóa.

Year 1287, the Mongolian invaded the South the 2nd time: The Mongolian Nguyen emperor was angry, since his army was strong and had won every battle, now defeated by our army. So he ordered Thoat Hoan with his army to attack our country the second time. Since the enemy army was mighty, Tran emperor had to leave Thang Long capitol to stay in Thanh Hoa.

An 1287, les mongoles envahissent le sud pour la deuxième fois: l'empereur mongol Nguyên fut en colère d’être maintenant battu par notre armée puisque son armée était forte et avait gagné chaque bataille. Alors il ordonna à Thoat Hoan d’attaquer avec son armée notre pays pour la deuxième fois. L'armée ennemie était puissante, l'empereur Trân dut quitter la capitale Thang Long pour rester à Thanh Hoa.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 95360
Has thanked: 35548 times
Have thanks: 48633 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: May 2nd, 2018, 12:08 am
Country: United States of America
  Windows 7 Firefox

Re: Lịch Sử Việt Nam

Postby DaMinhChau » July 8th, 2015, 11:33 pm


Image


46. Ông Trần Bình Trọng: Ông Trần Bình Trọng là một tướng tài. Giặc Mông Cổ bắt được ông và dụ ông đầu hàng. Ông trả lời:" Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc". Giặc biết không khuyến dụ ông được nên đem ông ra chém.

Mr. Tran Binh Trong: Mr. Tran Binh Trong was a talented general. The Mongolian Nguyen enemy arrested him and lured him to surrender to them. He answered: “ I am rather a devil of the South country than a king of the North country”. The enemy knew that they couldn’t encourage him to surrender so they killed him.

M. Trân Binh Trong: M. Trân Binh Trong était un général talentueux. L'ennemi mongol Nguyên l’arrêta et l’incita à se rendre. Il répondit: «Je suis plutôt un diable du pays du Sud qu'un roi du pays du nord». L'ennemi savait qu'ils ne pourraient l'inciter à se rendre alors il le tua.

Image


47. Trận Vân Đồn trên Vịnh Hạ Long: Trần Khánh Dư cướp được thuyền lương địch làm giặc Nguyên lo sợ nhốn nháo.

The Van Don battle: Tran Khanh Du captured the enemy’s food boats causing them to be panic and terrified in Van Don water battle at Ha Long Bay.

La bataille de Van Dôn dans la baie d’Ha Long: Trân Khanh Du captura les bateaux transportant la nourriture de l'ennemi causant leur panique et terreur durant la bataille navale de Van Don dans la baie d’Ha Long.

Image


48. Hưng Đạo Vương giết giặc trên sông Bạch Đằng, năm 1288: Thủy quân Mông Cổ rút lui trên sông Bạch Đằng. Hưng Đạo Vương sai lấy cây nhọn bọc sắt cắm xuống lòng sông rồi dùng thuyền nhỏ dụ thuyền giặc ra đánh. Khi nước cạn, thuyền giặc mắc cọc đổ nghiêng, vỡ đắm rất nhiều. Quân ta giết giặc máu đỏ cả dòng sông. Tướng Nguyên là Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp đều bị bắt.

Hung Dao Vuong destroyed the enemy on Bach Dang river in 1288: The Mongolian Navy withdrew on Bach Dang river. Hung Dao Vuong ordered to drive sharp wood stakes with plated steel into the bed of the river then lured enemy’s ships out to battle. When the river tide was down, the enemy’s ships were stuck on sharp stakes. Many enemies’ ships were broken and sunk. Our soldiers killed so many enemies that their blood turned the river color to red. Enemy’s generals like O Ma Nhi and Phan Tiep were all arrested

Image


Hung Dao Vuong détruisit l'ennemi sur la rivière de Bach Dang en 1288: la Marine Mongole se retira sur la rivière Bach Dang. Hung Dao Vuong ordonna d’enfoncer des piquets de bois pointus plaqués en acier dans le lit de la rivière et attira les navires ennemis à la bataille. Lorsque la marée fut basse, les navires de l'ennemi furent retenus par les pieux acérés. Beaucoup des vaisseaux de l’ennemi furent détruits et coulèrent. Nos soldats tuèrent tant d'ennemis que leur sang colora la rivière en rouge. Les généraux ennemis comme ô Ma Nhi et Phan Tiêp furent tous arrêtés.

Image


49. Thoát Hoan nghe tin bại trận, dẫn bộ quân chạy về, bị Phạm Ngũ Lão và các tướng khác phục kích đánh tan tành. Từ đó nhà Nguyên không dám dòm ngó nước ta nữa . Dân Nam Việt lại được thanh bình xây dựng đất nước. Vua Trần Thánh Tông đề 2 câu thơ dưới đây làm kỹ niệm:
"Xã tắc hai phen bon ngựa đá
Non sông kim cổ vững âu vàng."


Thoat Hoan received the news that his navy was defeated, led his ground troops withdraw. His troops were ambushed and defeated by Pham Ngu Lao and other generals. Since then, Nguyen dynasty dared not to invade our country. The South people lived in peace and built up their country. King Tran Thanh Tong had following poem:
"For the country, the horses went to battle twice
Since that, the rivers and the mountains were stable for ever."

Thoat Hoan qui reçut la nouvelle que sa marine avait été défaite, retirera ses troupes terrestres. Ses troupes furent attirées dans des pièges et battues par Pham Ngu Lao et d’autres généraux. Depuis lors, la dynastie Nguyên n’osa plus envahir notre pays. Le peuple du Sud vécut en paix et construisit son pays. Le roi Trân Thanh Tông fit le poème suivant:
"Pour le pays, les chevaux vinrent au combat à deux reprises
Depuis ce temps, les rivières et les montagnes sont immuables à jamais."


Image


50. Nhà Trần mất ngôi: Nhà Trần truyền ngôi qua các đời vua Trần Anh Tông, Minh Tông, Hiến Tông, Dụ Tông, Nghệ Tông, Duệ Tông, Phế Đế, Thuận Tông. Các đi vua sau hèn yếu, thường bị quân Chiêm Thành sang đánh phải chạy bỏ kinh thành mấy lần. Đến thời Thiếu Đế thì bị Hồ Quí Ly cướp ngôi vào năm 1400. Nhà Trần làm vua được 175 năm.

The Tran dynasty installed the throne to Tran Anh Tong, Ming Tong, Hien Tong, Du Tong, Nghe Tong, Due Tong, Phe De, and Thuan Tong. The later kings were incapable, so Chiem Thanh army often attacked our country. Our king had to run away from the capitol. During Thieu De reign, Ho Qui Ly stole the throne in 1400. The Tran dynasty ruled our country for 175 years.

La dynastie de Trân perdue : La dynastie de Trân installa le trône à Trân Anh Tông, Ming Tông, Hiên Tông, Du Tông, Nghê Tông, Duê Tông, Phê Dê, et Thuân Tông. Les derniers rois furent des incapables de sorte que l'armée de Chiêm Thành attaqua souvent notre pays. Notre roi dut fuir la capitale. Hô Qui Ly vola le trône en 1400 pendant le règne de Thiêu Dê. La dynastie Trân dirigea notre pays pendant 175 ans.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 95360
Has thanked: 35548 times
Have thanks: 48633 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: May 2nd, 2018, 12:08 am
Country: United States of America
  Windows 7 Firefox

Next

Return to History & Culture Of VietNam | Lịch Sử & Văn Hóa Việt Nam

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests