Page 484 of 484

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: September 22nd, 2018, 4:43 am
by Duong Nam Anh
Sắp vào Thu rồi lại nhớ thôi
Nhớ giọng cười ai...thoáng nét buồn
Bao năm nói nói cười vui ghét
Giờ úm ba la...hỗng thấy người! :boy-cry: