Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Diễn đàn sẻ đóng cửa vào cuối tháng này!

Thông báo đến tất cả thành viên của diễn đàn VDT. Diễn đàn sẻ không còn hoạt động nửa vào cuối tháng giêng này. Cám ơn tất cả các bạn đã tham gia và sinh hoạt với diễn đàn trong nhiều năm qua, rất tiếc là chúng ta phải chia tay vào cuối tháng này. :thank2:
Feed

Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Celebrity poetry, love poetry, you collect | Thơ danh nhân, thơ tình sưu tầm.

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » October 20th, 2017, 3:43 pm


Ngôn chí kỳ 09 (Sang cùng khó)

Sang cùng khó bởi chưng trời,

Lặn mọc làm chi cho nhọc hơi.

Tả lòng thanh, vị núc nác,

Vun đất ải, luống mồng tơi.

Liêm cần tiết cả, tua hằng nắm,

Trung hiếu niềm xưa, mựa nỡ dời.

Con cháu chớ hiềm song viết ngặt,

Thi thư thực ấy báu ngàn đời.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104554
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 8 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » October 20th, 2017, 3:46 pm


Ngôn chí bài 10


Cảnh tựa chùa chiền, lòng tựa thầy.

Có thân chớ phải lợi danh vây.

Đêm thanh hớp nguyệt nghiêng chén,

Ngày vắng xem hoa bẻ cây.

Cây rợp chồi cành chim kết tổ,

Áo quang mấu ấu cá nên bầy.

Ít nhiều tiêu sái lòng ngoài thế,

Năng một ông này đẹp thú này.


Nguồn: Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104554
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 8 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » October 26th, 2017, 10:17 pm


Ngôn chí kỳ 11 (Cỏ xanh)


Cỏ xanh cửa dưỡng để lòng nhân,

Trúc rợp hiên mai quét tục trần.

Nghiệp cũ thi thư hằng một chức,

Duyên xưa hương hoả tượng ba thân.

Nhan Uyên nước chứa bầu còn nguyệt,

Ðỗ Phủ thơ nên bút có thần.

Nợ quân thân chưa báo được,

Hài hoa còn bợn dặm thanh vân.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104554
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 8 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » October 26th, 2017, 10:21 pm


Ngôn chí kỳ 12 (Than nhàn)

Thân nhàn dầu tới dầu lui,

Thua được bằng cờ ai kẻ đôi.

Bạn cũ thiếu, ham đèn lẫn sách,

Tính quen chăng, kiếm trúc cùng mai.

Cày chống tuyết ngâm đòi cảnh,

Cuốc chơi xuân khắp mọi đồi.

Con cháu mựa hiềm song viết tiện,

Nghìn đầu cam quýt ấy là tôi.

IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104554
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 8 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » December 13th, 2017, 11:37 pm


Ngôn chí kỳ 13 (Tà dương)


Tà dương bóng ngả thuở hồng lâu,

Thế giới đông nên ngọc một bầu.

Tuyết sóc treo cây điểm phấn,

Quỹ đông dãi nguyệt in câu.

Khói chìm thuỷ quốc, quyên phẳng,

Nhạn triện hư không, gió thâu.

Thuyền mọn còn chèo chăng khứng đỗ,

Trời ban tối ước về đâu.

Chữ Nôm:

邪陽俸我課紅樓

世界冬戼玉蔑瓢

雪朔撩夛点粉

晷東豸月印鉤

煵沉水国涓滂

雁篆虛空陿偷

船怸群掉拯肯杜

俼班最約駆兜

IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104554
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » December 13th, 2017, 11:40 pm


Ngôn chí kỳ 14 (Dạy láng giềng)


Vừa sáu mươi dư tám chín thu,

Lưng gầy da xí tướng lù khù.

Lâm tuyền thanh vắng bạn Sào Hứa,

Lễ nhạc nhàn chơi đạo Khổng Chu.

Bát cơm xoa nhờ ơn xã tắc,

Gian lều cỏ đội đức Ðường Ngu.

Tơ hào chẳng có đền ơn chúa,

Dạy láng giềng mấy sĩ nhu.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104554
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » December 13th, 2017, 11:42 pm


Ngôn chí kỳ 15 (Am cao thấp)

Am cao am thấp đặt đòi tầng,

Khấp khểnh ba làn trở lại bằng.

Quét trúc bước qua lòng suối,

Thưởng mai về đạp bóng trăng.

Phần du lẽo đẽo thương quê cũ,

Tùng cúc bù trì nhớ việc hằng.

Một phút thanh nhàn trong thuở ấy,

Thiên kim ước đổi được hay chăng.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104554
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » December 13th, 2017, 11:46 pm


Ngôn chí kỳ 16 (Ẩn cả)


Tham nhàn lánh đến giang san,

Ngày vắng xem chơi sách một an.

Am rợp chim kêu hoa xảy động,

Song im hương tạn khói sơ tàn.

Mưa thu rưới ba đường cúc,

Gió xuân đưa một luống lan.

Ẩn cả lọ chi thành thị nữa,

Nào đâu là chẳng đất nhà quan.

Ẩn cả: bậc đại ẩn.
Có câu: "Tiểu ẩn ẩn lăng tẩu,
đại ẩn ẩn triều thị"
小隱隱陵藪,大隱隱朝市
(Người ở ẩn bậc thấp,
cần phải ở nơi hương dã
tĩnh mịch, trong khi người
ẩn bậc cao, ở ngay nơi triều
đình phố chợ cũng được).
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104554
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » December 13th, 2017, 11:48 pm


Ngôn chí bài 17

Đột xung biếng tới áng can qua,

Thú lều ta dưỡng tính ta.

Sớm tối hằng lề phiến sách cũ,

Hôm dao đủ bữa bát cơm xoa.

Đêm thanh nguyệt hiện ngoài hiên trúc,

Ngày vắng chim kêu cuối khóm hoa.

Quân tử hãy lăm bền chí cũ,

Chẳng âu ngặt chẳng âu già.Nguồn: Nguyễn Trãi toàn tập,
Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội,
1976
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104554
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » December 13th, 2017, 11:53 pm


Ngôn chí kỳ 18 (Một thuyền câu)Thương Lang mấy khảm một thuyền câu,

Cảnh lạ đêm thanh hứng bởi đâu.

Nguyệt mọc đầu non kình dõi tiếng,

Khói tan mặt nước thận không lầu.

Giang sơn dạm được đồ hai bức,

Thế giới đông nên ngọc một bầu.

Ta ắt lòng mừng Văn Chính nữa,

Vui xưa chẳng quản đeo âu.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104554
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

PreviousNext

Return to Poems Collected | Thơ Sưu Tầm

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest