Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Diễn đàn sẻ đóng cửa vào cuối tháng này!

Thông báo đến tất cả thành viên của diễn đàn VDT. Diễn đàn sẻ không còn hoạt động nửa vào cuối tháng giêng này. Cám ơn tất cả các bạn đã tham gia và sinh hoạt với diễn đàn trong nhiều năm qua, rất tiếc là chúng ta phải chia tay vào cuối tháng này. :thank2:
Feed

Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Celebrity poetry, love poetry, you collect | Thơ danh nhân, thơ tình sưu tầm.

Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » October 17th, 2017, 6:24 pm


Với Quốc âm thi tập gồm 254 bài, Nguyễn Trãi được xem như nhà thơ lớn đầu tiên viết thơ chữ Nôm, đồng thời cũng là người sáng tác thơ Nôm đoản thiên có số lượng nhiều bậc nhất trong nền thơ cổ điển dân tộc. Xem xét giá trị tự thân cũng như vai trò, vị trí tập thơ trong toàn cảnh nền văn học truyền thống, Quốc âm thi tập gợi mở nhiều phương hướng tiếp cận, nhiều vấn đề lý thú về nội dung và nghệ thuật ngôn từ, về văn học và văn hóa, về chính ý nghĩa tập thơ trong sự phát triển chung của ngôn ngữ dân tộc.

Khác với bộ phận thơ chữ Hán, Quốc âm thi tập là thơ Nôm, thơ tiếng Việt. Vì lẽ đó mà lời thơ uyển chuyển, dung dị, gần gũi đời thường và gần với nếp cảm nếp nghĩ dân tộc. Ðây cũng là lý do khiến các thi nhân và giới nghiên cứu cùng quan tâm viết bình giảng, bình thơ, cảm thụ thơ Nôm Ngu…


Phần vô đề

  Thủ vĩ ngâm
  Ngôn chí bài 1
  Ngôn chí bài 2
  Ngôn chí bài 3
  Ngôn chí bài 4
  Ngôn chí bài 5
  Ngôn chí kỳ 06 (Trường ốc)
  Ngôn chí kỳ 07 (Cơm trời áo cha)
  Ngôn chí kỳ 08 (Túi thơ bầu rượu)
  Ngôn chí kỳ 09 (Sang cùng khó)
  Ngôn chí bài 10
  Ngôn chí kỳ 11 (Cỏ xanh)
  Ngôn chí kỳ 12 (Than nhàn)
  Ngôn chí kỳ 13 (Tà dương)
  Ngôn chí kỳ 14 (Dạy láng giềng)
  Ngôn chí kỳ 15 (Am cao thấp)
  Ngôn chí kỳ 16 (Ẩn cả)
  Ngôn chí bài 17
  Ngôn chí kỳ 18 (Một thuyền câu)
  Ngôn chí kỳ 19 (Ngày nhàn)
  Ngôn chí kỳ 20 (Dấu người đi)
  Ngôn chí kỳ 21 (Bốn mươi)
  Mạn thuật kỳ 01
  Mạn thuật kỳ 02 (Tiêu sái)
  Mạn thuật kỳ 03 (Mống tự nhiên)
  Mạn thuật kỳ 04
  Mạn thuật kỳ 05 (Được thua)
  Mạn thuật kỳ 06 (Thú ông này)
  Mạn thuật kỳ 07 (Áng thuỷ vân)
  Mạn thuật kỳ 08 (Ơn quân thân)
  Mạn thuật kỳ 09 (Am quạnh)
  Mạn thuật kỳ 10 (Hư ảo)
  Mạn thuật kỳ 11 (Quê cũ)
  Mạn thuật kỳ 12 (Trường văn)
  Mạn thuật kỳ 13 (Nhà ta)
  Mạn thuật kỳ 14 (Am tuyết)
  Trần tình bài 1
  Trần tình bài 2
  Trần tình bài 3
  Trần tình bài 4
  Trần tình bài 5
  Trần tình bài 6
  Trần tình bài 7
  Trần tình bài 8
  Trần tình bài 9
  Thuật hứng bài 1
  Thuật hứng bài 2
  Thuật hứng bài 3
  Thuật hứng bài 4
  Thuật hứng bài 5
  Thuật hứng bài 6
  Thuật hứng bài 7
  Thuật hứng bài 8
  Thuật hứng bài 9
  Thuật hứng bài 10
  Thuật hứng bài 11
  Thuật hứng bài 12
  Thuật hứng bài 13
  Thuật hứng bài 14
  Thuật hứng bài 15
  Thuật hứng bài 16
  Thuật hứng bài 17
  Thuật hứng bài 18
  Thuật hứng bài 19
  Thuật hứng bài 20
  Thuật hứng bài 21
  Thuật hứng bài 22
  Thuật hứng bài 23
  Thuật hứng bài 24
  Thuật hứng bài 25
  Tự thán bài 1
  Tự thán bài 2
  Tự thán bài 3
  Tự thán bài 4
  Tự thán bài 5
  Tự thán bài 6
  Tự thán bài 7
  Tự thán bài 8
  Tự thán bài 9
  Tự thán bài 10
  Tự thán bài 11
  Tự thán bài 12
  Tự thán bài 13
  Tự thán bài 14
  Tự thán bài 15
  Tự thán bài 16
  Tự thán bài 17
  Tự thán bài 18
  Tự thán bài 19
  Tự thán bài 20
  Tự thán bài 21
  Tự thán bài 22
  Tự thán bài 23
  Tự thán bài 24
  Tự thán bài 25
  Tự thán bài 26
  Tự thán bài 27
  Tự thán bài 28
  Tự thán bài 29
  Tự thán bài 30
  Tự thán bài 31
  Tự thán bài 32
  Tự thán bài 33
  Tự thán bài 34
  Tự thán bài 35
  Tự thán bài 36
  Tự thán bài 37
  Tự thán bài 38
  Tự thán bài 39
  Tự thán bài 40
  Tự thán bài 41
  Tự thuật bài 1
  Tự thuật bài 2
  Tự thuật bài 3
  Tự thuật bài 4
  Tự thuật bài 5
  Tự thuật bài 6
  Tự thuật bài 7
  Tự thuật bài 8
  Tự thuật bài 9
  Tự thuật bài 10
  Tự thuật bài 11
  Tức sự bài 1
  Tức sự bài 2
  Tức sự bài 3
  Tức sự bài 4
  Tự giới

  Bảo kính cảnh giới bài 1
  Bảo kính cảnh giới bài 2
  Bảo kính cảnh giới bài 3
  Bảo kính cảnh giới bài 4
  Bảo kính cảnh giới bài 5
  Bảo kính cảnh giới bài 6
  Bảo kính cảnh giới bài 7
  Bảo kính cảnh giới bài 8
  Bảo kính cảnh giới bài 9
  Bảo kính cảnh giới bài 10
  Bảo kính cảnh giới bài 11
  Bảo kính cảnh giới bài 12
  Bảo kính cảnh giới bài 13
  Bảo kính cảnh giới bài 14
  Bảo kính cảnh giới bài 15
  Bảo kính cảnh giới bài 16
  Bảo kính cảnh giới bài 17
  Bảo kính cảnh giới bài 18
  Bảo kính cảnh giới bài 19
  Bảo kính cảnh giới bài 20
  Bảo kính cảnh giới bài 21
  Bảo kính cảnh giới bài 22
  Bảo kính cảnh giới bài 23
  Bảo kính cảnh giới bài 24
  Bảo kính cảnh giới bài 25
  Bảo kính cảnh giới bài 26
  Bảo kính cảnh giới bài 27
  Bảo kính cảnh giới bài 28
  Bảo kính cảnh giới bài 29
  Bảo kính cảnh giới bài 30
  Bảo kính cảnh giới bài 31
  Bảo kính cảnh giới bài 32
  Bảo kính cảnh giới bài 33
  Bảo kính cảnh giới bài 34
  Bảo kính cảnh giới bài 35
  Bảo kính cảnh giới bài 36
  Bảo kính cảnh giới bài 37
  Bảo kính cảnh giới bài 38
  Bảo kính cảnh giới bài 39
  Bảo kính cảnh giới bài 40
  Bảo kính cảnh giới bài 41
  Bảo kính cảnh giới bài 42
  Bảo kính cảnh giới bài 433
  Bảo kính cảnh giới bài 44
  Bảo kính cảnh giới bài 45
  Bảo kính cảnh giới bài 46
  Bảo kính cảnh giới bài 47
  Bảo kính cảnh giới bài 48
  Bảo kính cảnh giới bài 49
  Bảo kính cảnh giới bài 50
  Bảo kính cảnh giới bài 51
  Bảo kính cảnh giới bài 52
  Bảo kính cảnh giới bài 53
  Bảo kính cảnh giới bài 54
  Bảo kính cảnh giới bài 55
  Bảo kính cảnh giới bài 56
  Bảo kính cảnh giới bài 57
  Bảo kính cảnh giới bài 58
  Bảo kính cảnh giới bài 59
  Bảo kính cảnh giới bài 60
  Bảo kính cảnh giới bài 61
  Về Côn Sơn ngẫu tác ngày trùng cửu
  Răn sắc
  Răn giận
  Dạy con trai
  Đầu xuân đắc ý
  Đêm trừ tịch
  Cuối xuân
  Hoa xuân
  Cảnh hè
  Trăng thu
  Thơ tiếc cảnh bài 1
  Thơ tiếc cảnh bài 2
  Thơ tiếc cảnh bài 3
  Thơ tiếc cảnh bài 4
  Thơ tiếc cảnh bài 5
  Thơ tiếc cảnh bài 6
  Thơ tiếc cảnh bài 7
  Thơ tiếc cảnh bài 8
  Thơ tiếc cảnh bài 9
  Thơ tiếc cảnh bài 10
  Thơ tiếc cảnh bài 11
  Thơ tiếc cảnh bài 12
  Thơ tiếc cảnh bài 13
  Mặt trăng trong nước
  Nước trời một sắc

Môn hoa mộc

  Thơ mai
  Mai già
  Cúc (I)
  Cúc đỏ
  Tùng bài 1
  Tùng bài 2
  Tùng bài 3
  Trúc bài 1
  Trúc bài 2
  Trúc bài 3
  Mai bài 1
  Mai bài 2
  Mai bài 3
  Đào hoa thi kỳ 1
  Đào hoa thi kỳ 2
  Đào hoa thi kỳ 3
  Đào hoa thi kỳ 4
  Đào hoa thi kỳ 5
  Đào hoa thi kỳ 6
  Hoa mẫu đơn
  Hoàng tinh
  Cây thiên tuế
  Ba tiêu (Cây chuối)10
  Cây mộc cận (Hoa bông bụt)
  Mía
  Cây đa già
  Cúc (II)
  Hoa mộc
  Hoa nhài
  Hoa sen1
  Hoè
  Cây cam đường
  Hoa trường an
  Cây dương

Môn cầm thú

  Chim hạc già
  Trận nhạn
  Trận bướm
  Miêu (Con mèo)
  Lợn
  Thái cầu
  Trâu trong nghiên
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104554
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 8 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » October 17th, 2017, 6:27 pm


Thủ vĩ ngâm

Góc thành Nam, lều một gian,

No nước uống, thiếu cơm ăn.

Con đòi trốn, dường ai quyến,

Bà ngựa gầy, thiếu kẻ chăn.

Ao bởi hẹp hòi khôn thả cá,

Nhà quen thú thứa ngại nuôi vằn.

Triều quan chẳng phải, ẩn chẳng phải,

Góc thành Nam, lều một gian.


Chữ Nôm:

首尾吟

谷城南犼蔑間

奴搩俧少琟吿

昆隊遁揚埃眷

堏馭檝少几绖

傉瞸狹回坤且琾

茹涓趣庶礙挼働

朝官拯沛隱拯沛

谷城南伨蔑間


Bài thơ này có thể là làm trong lúc Nguyễn Trãi bị giam lỏng ở Đông Quan theo bài tựa của Nguyễn Khắc Kiệm hay là trong lúc ông bị Lê Thái Tổ ruồng bỏ sau khi bị giam vì bị nghi có liên quan với án Trần Nguyên Hãn, tuy được tha và vẫn giữ chức quan, nhưng không được làm việc gì. Chúng tôi (nhóm Đào Duy Anh) đoán là làm trong trường hợp thứ hai, vì trong thơ đã có vẻ chán chường lắm, không thể là giọng thơ của một người thanh niên 30 tuổi còn đầy tráng khí (lúc bị giam lỏng ở Đông Quan) mới gặp khó khăn nhất thời. Vả chăng nếu là bị giam ở Đông Quan thì không thể có câu "Triều quan chẳng phải, ẩn chẳng phải".

Nguồn:
- Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976

IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104554
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 8 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » October 17th, 2017, 6:37 pm


Ngôn chí bài 1

Thương Chu bạn cũ các chưa đôi,

Xá lánh thân nhàn thuở việc rồi.

Gội tục trà thường pha nước tuyết,

Tìm thanh trong vắt tịn trà mai.

Chim kêu hoa nở ngày xuân tĩnh,

Hương lụi cờ tàn tiệc khách thôi.

Bui có một niềm chăng nỡ trễ,

Ðạo làm con liễn đạo làm tôi.


Nguồn:
- Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104554
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 8 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » October 17th, 2017, 6:40 pm


Ngôn chí bài 2

Lểu thểu chưa nên tiết trượng phu,

Miễn là phỏng dáng đạo tiên nho.

Chà mai đêm nguyệt dậy xem bóng,

Phiến sách ngày xuân ngồi chấm câu.

Dưới công danh đeo khổ nhục,

Trong dại dột có phong lưu.

Mấy người ngày nọ thi đỗ,

Lá ngô đồng thuở mạt thu.Nguồn:

- Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976Lểu thểu chưa nên tiết trượng phu
疗 少 渚 年 血 丈夫

Miễn là phỏng dạng đạo tiên nho
免 罗 倣 羕 道 仙 儒

Chè mai đêm nguyệt dậy xem bóng
茶 枚 胋 月 曳 占 俸

Phiến sách ngày xuân ngồi chấm câu
片 柵 勜 春 坐 枕 拘

Dưới công danh đeo khổ nhục
儛 工名 刀 苦 肉

Trong dại dột có phong lưu
冲 呆突 固 丰 流

Mấy người bạn cũ thi đỗ
氽 圡伴 寠 詩 杜

Lá ngô đồng thủa mạt thu .
蘿 吳仝 輸 * 末 秋


IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104554
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 8 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » October 20th, 2017, 3:25 pm


Ngôn chí bài 3


Am trúc hiên mai ngày tháng qua,

Thị phi nào đến cõi yên hà.

Bữa ăn dù có dưa muối,

Áo mặc nài chi gấm là.

Nước dưỡng cho thanh trì thưởng nguyệt,

Ðất cày ngõ ải luống ương hoa.

Trong khi hứng động vừa đêm tuyết,

Ngâm được câu thần dắng dắng ca.


Nguồn:

2. Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976

NGÔN CHÍ 3

Am trúc hiên mai ngày tháng qua
庵 竹軒 枚 勜 斘 戈

Thị phi nào đến cõi yên hà
是 非儍 旦 憥 安 河

Bữa ăn dầu có dưa muối
嶎 吿 油 固 瓜 諎

Áo mặc nài chi gấm là
襖 忬呢 之 錦 纙

Nước dưỡng cho thanh trì thưởng nguyệt
搩 養朱 清 池 賞 月

Đất cày ngõ ải luống ương hoa
坦 崘午 矮 妸 央 花

Trong khi hứng động vừa đêm tuyết
工 欺興 動 皮 挒 雪

Ngâm được câu thần dắng dắng ca.
特 吟 句 神 凙 凙 歌

IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104554
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 8 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » October 20th, 2017, 3:30 pm


Ngôn chí bài 4


Giũ bao nhiêu bụi, bụi lầm,

Giơ tay áo đến tùng lâm.

Rừng nhiều cây rợp hoa chầy động,

Đường ít người đi cỏ kíp xâm.

Thơ đới tục hiềm câu đới tục,

Chủ vô tâm ỷ khách vô tâm.

Trúc thông hiên vắng trong khi ấy,

Năng mỗ sơn tăng làm bạn ngâm.


Nguồn:

- Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976NGÔN CHÍ 4


Giũ bao nhiêu bụi bụi lầm
愈 包 橈 培 培 啉

Giơ tay áo đến tùng lâm
捈 拪 襖 旦 松 林

Rừng nhiều cây rợp hoa chảy động
棱 堯 核 苙 花 仕 洞

Đường ít người đi cỏ kíp xâm
唐 乊圡 多 苦 及 侵

Thơ đới tục hiềm câu đới tục
詩 帶俗 嫌 句 帶 俗

Chủ vô tâm ấy khách vô tâm
主無心 衣 客 無 心

Trúc thông hiên vắng trong khi ấy
竹 松 軒 永 工 欺 衣

Năng mỗ sơn tăng làm bạn ngâm
能 某山 僧 濫 伴 吟
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104554
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 8 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » October 20th, 2017, 3:32 pm


Ngôn chí bài 5


Làm người chẳng có đức cùng tài,

So nghĩ đều thì kém hết hai.

Hiểm hóc cửa quyền chăng đụt lặn,

Thanh nhàn án sách hãy đeo đai.

Dễ hay ruột bể sâu cạn,

Khôn biết lòng người vắn dài.

Sự thế dữ lành ai hỏi đến,

Bảo rằng ông đã điếc hai tai.


Nguồn:

- Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104554
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 8 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » October 20th, 2017, 3:34 pm


Ngôn chí kỳ 06 (Trường ốc)


Trường ốc ba thu uổng mỗ danh,

Chẳng tài đâu xứng chức tiên sinh.

Cuốc cùn ước xáo vườn chư tử,

Thuyền mọn khôn đua bể lục kinh.

Án sách cây đèn hai bạn cũ,

Song mai hiên trúc một lòng thanh.

Lại mừng nguyên khí vừa thịnh,

Còn cậy vì hay một chữ đinh.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104554
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 8 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » October 20th, 2017, 3:37 pm


Ngôn chí kỳ 07 (Cơm trời áo cha)


Ðã mấy thu nay để lệ nhà,

Duyên nào đeo đẳng khó chăng tha.

Một thân lẩn quất đường khoa mục,

Hai chữ mơ màng việc quốc gia.

Tài liệt lạt nhiều nên kém bạn,

Người mòn mỏi hết phúc còn ta.

Quân thân chưa báo lòng canh cánh,

Tình phụ cơm trời áo cha.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104554
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 8 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » October 20th, 2017, 3:41 pm


Ngôn chí kỳ 08 (Túi thơ bầu rượu)


Túi thơ bầu rượu quản xênh xang,

Quẩy dụng đầm hâm mấy dặm đường.

Ðài Tử Lăng cao, thu mát,

Bè Trương Khiên nhẹ, khách sang.

Tằm ươm lúc nhúc, thuyền đầu bãi,

Hàu chất so le, khóm cuối làng.

Ngâm sách thằng chài trong thuở ấy,

Tiếng trào dậy khắp Thương Lang.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104554
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 8 Firefox

Next

Return to Poems Collected | Thơ Sưu Tầm

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest