Page 1 of 1

Một Lần Đi ~ Nguyệt Ánh

PostPosted: April 5th, 2015, 5:41 pm
by Kaylie T

Re: Một Lần Đi ~ Nguyệt Ánh

PostPosted: April 6th, 2015, 9:58 am
by Phong Điền
Cám ơn Kay
Huynh đã hát 1 bài của Nam Lộc, 1 bài của Việt Dũng, vậy là đi kiếm link karaOK để hát bài nầy của Nguyệt Ánh !!!