Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Read and learn ethnic origin Vietnamese | Hảy tìm hiểu và học hỏi nguồn gốc dân tộc việt

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 27th, 2013, 8:53 am

Image

Quan-niệm Hành-Quân của Mobile Riverine Force – Sơ-đồ mẫu.Tư-Lệnh Lực-Lượng Hải-Quân Hoa-Kỳ tại Việt-Nam cũng chỉ-huy các cơ-sở yểm-trợ gồm:

- Cơ-sở Tiếp-Vận Hải-Quân (Naval Support Activity NSA).

- Cơ-quan Cố-Vấn Hải-Quân.

- Đoàn Ong Biển (Seebees) thuộc Liên-Đoàn Công-Binh Xây Cất Hải-Quân. (3rd Naval Constraction Brigade).

- Phòng Chuyển-Vận Bằng Đường Biển của Quân-Đội Hoa-Kỳ tại Việt-Nam MSTS (Military Sea Transportation Office Việt-Nam).

- Phi-Đoàn Trực-Thăng Võ-trang và Phóng-Pháo (gồm 35 chiếc trực-thăng võ-trang Seawolf và 15 Phóng-pháo-cơ Bronco OV10).

- Liên-Đoàn Người Nhái (SEAL).

Với những phương-tiện thật dồi-dào, Hải-Quân Hoa-Kỳ thành-lập ngay Phi-Đoàn 3 Trực-Thăng võ-trang (Helicopter Attack Light Squadron 3) tại Vũng Tàu để yểm-trợ cho Lực-Lượng 116 về phi-pháo, quan-sát và tản-thương. Cho đến tháng 9 năm 1968, Phi-Đoàn này tăng-phái thường- xuyên một Phi-Đội (2 trực-thăng) cho các nơi sau: Nhà Bè, Bình Thủy, Đồng Tâm, Rạch Giá, Vĩnh Long và trên 3 Dương-Vận-Hạm thả neo trên sống Cửu Long. Các Trực-thăng Võ-trang được trang-bị các dàn phóng hỏa-tiễn 2.75 inches, đại-liên 50, và trung-liên M60 v.v...là một loại phi-cơ yểm-trợ rất hữu-hiệu cho loại hành-quân này. Về sau, Phi-Đoàn được tăng-cường thêm 15 Phóng-pháo-cơ Bronco OV10. Phi-cơ này được trang-bị từ 8 đến 15 hỏa-tiễn 5 inches, và 19 hỏa-tiễn 2.75 inches, 4 trung-liên 60 và 1 đại-bác 20 ly.


Image

Phóng-pháo-cơ Bronco OV10.Thành-quả của Công-tác Tuần-duyên

Có những con số ước-lượng khác nhau về mức-độ xâm-nhập bằng đường biển của Cộng-Sản Bắc-Việt. Tỷ-lệ cao nhất đã ước-lượng có tới trên 80 phần trăm số quân-dụng của Cộng-Sản miền Nam được chuyển bằng đường biển trong những năm đầu của cuộc chiến. Đại-tướng William C. Westmoreland cho biết số lượng trưng-binh lớn lao là 80% trước 1965 đã được hạ xuống một con số nhỏ bé 10% vào cuối năm 1965 nhờ vào kế-hoạch tuần-dương hỗn-hợp.
Theo báo-cáo của Hải-Quân Hoa-Kỳ, Trục-Lôi-Hạm MSO và Khu-Trục-Hạm DER 260 là hai loại chiến-hạm được dùng đầu-tiên để tuần-tiễu viễn-duyên ở Việt-Nam. Sau năm đầu sử-dụng, họ rút đi Trục-Lôi-Hạm MSO vì khả-năng không thích-hợp và vì thiếu hẳn Hải-pháo yểm-trợ. Riêng Khu-Trục-Hạm DER hiện-diện liên-tục từ 1963 đến những ngày chót của HQHK tại Việt-Nam. Hai chiếc loại này đã được chuyển-giao cho Hải-Quân Việt-Nam trở thành HQ. 1 và HQ. 4.


Image

Hình-ảnh Trục-Lôi-Hạm MSO của HQHKTheo W. J. Moredock[285] và Harold W. Seagal[286], DER chính là xương sống của Lực-Lượng Task Force 115. Trung-Tâm Chiến-Báo (TTCB - CIC: Combat Information Center) của chiến-hạm được trang-bị tối-tân không thua gì CIC của Tuần-Dương-Hạm Cruiser, loại chiến-hạm hùng-hậu nhất của Market Time. Đã có đề-nghị xin biến cải DER thành Khu-Trục-Hạm Tuần-thám Cấp-cứu (DESR - Destroyer Surveillance Rescue).
DERS sẽ được trang-bị thêm một Trực-thăng hoạt-động mọi thời-tiết Kaman UH-2A Seasprite. Bãi đáp và nhà chứa phi-cơ thiết-trí phía sau lái.

Sau này khi có chiến-hạm WHEC của Lực-lượng Tuần-Duyên Hoa-Kỳ tham-chiến. lại có báo-cáo khác như sau: loại DER nhanh hơn, dễ vận-chuyển hơn chiếc WHEC chậm chạp và nặng-nề. Nhờ sân tàu đằng lái thấp, nhân-viên DER dễ dàng khám-xét ghe thuyền.


Image

DER là xương sống của Lực-Lượng Task Force 115 tuần-tiễu Biển Ðông.
Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks: 2
canh_n2000, DaMinhChau
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows 7 Chrome

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 27th, 2013, 9:12 am

Giai-đoạn bành-trướng

(1967-1972)Năm 1967

Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa đi vào giai-đoạn bành-trướng khi nhu-cầu tác-chiến gia-tăng trong khi quân-đội Hoa-kỳ và đồng-minh tìm cách rút chân ra khỏi Việt-Nam.

- Tháng 5 năm 1967, lần đầu-tiên Giang-Lực được gửi đi hoạt-động ngoài khu-vực châu-thổ Nam-phần. Giang--Đoàn 32 Xung-Phong được mang ra Thuận-An, Thừa-Thiên để hoạt-động trong vùng hạ-lưu sông Hương và cũng để yểm-trợ cho Sư-Đoãn 1 Bộ-Binh.

- Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa - với quân-số gần chín ngàn Sĩ-Quan, 27 ngàn Hạ-Sĩ-Quan và Đoàn-viên - là một lực-lượng Hải-Quân lớn vào hàng thứ 14 trên toàn thế-giới.

Hải-Lực nhận thêm 4 PGM, HQ. 616 Hoàng-Sa, HQ. 617 Phú Quí, HQ. 618 Hòn Tróc, và Thổ Châu HQ. 619.

- Ngày 15 tháng 7 năm 1967, tàu số 459 của Cộng-Sản Bắc-Việt bị đánh đắm tại Cửa Sa-Kỳ. Trong khi bị theo dõi ngoài khơi Mùi Ba Làng An, Quảng-Ngãi; chiếc tàu đã xóa số hiệu thay bằng số 411 trong đêm 13 tháng 7. Khi bị chận lại tra xét, tàu xâm-nhập đã bắn trả chiến-hạm tuần-tiễu nên bị hải-pháo Việt-Mỹ bắn cháy và nổ tung. Tuy bị nổ tung, nhưng trong số khoảng 90 tấn vũ-khí trên tàu, lực-lượng trục-vớt vẫn còn lấy được tới 1200 súng đủ loại và rất nhiều đạn dược.

- Một chiến-công nữa đáng đề-cập đến trong năm 1967 là trận đột-kích của Người Nhái HQVNCH phối-hợp với HQHK vào mật-khu Hòn Hèo ngày 2 tháng 7 năm 1967. Chỉ có hai nhóm Người Nhái dùng xuồng cao-xu đổ-bộ từ ngoãi khơi vào một vị-trí ở phiá Tây của Núi Binh-Nhơn trên đảo Hòn Hèo, quân ta nhờ bất ngờ đã bắn hạ được 2 Cán-bộ Cộng-Sản cấp Huyện-Ủy và bắt sống hai tên khác. Nhờ tài-liệu tịch-thu được tại mật-khu này, Cơ-quan An-ninh đã phá tan được một loạt các cơ-sở nằm vùng của chúng tại Nha-Trang và Khánh Hòa. Hoạt-động đặc-công Việt-Cộng suy-giảm hẳn trong vùng này.

- Tại Vùng 1 Duyên-Hải (V1ZH), hoạt-động phối-hợp của HQVN và đồng-minh gây nhiều-thất-bại cho địch. Quân Cộng-Sản cố-gắng phản-công.

Một trong những khu-vực chúng cần kiểm-soát hoàn-toàn, đồng-thời cũng để lấy lại uy-thế với dân là vùng cửa sông Quảng-Ngãi. Đêm 6 rạng ngày 7 tháng 8 năm 1967, hai Tiểu-Đoàn Việt-Cộng đồng-loạt tấn-công Duyên-Đoàn 16. Mục-đích của chúng là tiêu-diệt cứ-điểm quan-trọng này đã không hoàn-toàn thành-công. Duyên-Đoàn-Trưởng là HQ Trung-Úy Nguyễn-Ngọc-Thông bị tử-trận và căn-cứ bị địch tràn ngập. Chiến-hạm, chiến-đĩnh của ta cùng các đơn-vị bạn đã phản-công mau chóng. Địch phải rút lui sau ít giờ giao-tranh và quân ta tái-chiếm lại căn-cứ.


Image

Duyên-Đoàn 16 nằm về phía Nam của cửa Sông Trà-Khúc (Quảng Ngãi).Nới rộng Vùng Tuần-Dương

Theo Đạo Dụ thành-lập Hải-Quân năm 1952 và các văn-kiện liên-hệ quy-định, nhiệm-vụ HQVN bao gồm công-tác canh-phòng và kiểm-soát miền duyên-hải, hải-đảo cùng các thủy-lộ nội-địa. Với phương-tiện cơ-hữu nghèo nàn, lại phải kiểm-soát an-ninh vùng duyên-hải dài hơn 1,200 cây số, Hải-Quân Việt-Nam đã cố-gắng nhưng rõ-ràng là không có đủ khả-năng.

Trong nỗ-lực trợ-giúp HQVN đủ khả-năng kiểm-soát duyên-hải, năm 1965, HQHK thành-lập Lực-Lượng Duyên-Phòng mang số 115 -TASK FORCE 115. Bộ Tư-Lệnh Lực-Lượng - CTF-115 (Commander Task Force) đồn-trú tại CamRanh.

Cuộc hành-quân tuần-tiễu Biển Đông của Hải-Quân Mỹ và Hải-Quân VN phối-hợp được đặt tên là: Market Time. Lúc đầu, Hải-Quân VN đảm-trách tuần-tiễu cận-duyên (Inner Barrier). Hải-Quân Mỹ đảm-trách 8 vùng tuần-tiễu viễn-duyên (Outer Barrier). Các Chỉ-huy-Trưởng Vùng Duyên-Hải kiêm-nhiệm chức-vụ CHT Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm đảm-trách tuần-tiễu cận-duyên (inner barrier).

Duyên-hải VNCH được chia thành 51 khu cận-duyên. Sau khi Cộng-Sản lợi-dụng khu-vực Cảng Sihanoukville làm đầu cầu xâm-nhập đường biển, Hải-Quân Việt-Mỹ quyết-định thiết-lập thêm 1 vùng viễn-duyên thứ 9 tại khu-vực phía Tây V4DH vào đầu năm 1970. Có thêm 3 khu cận-duyên bên trong vùng viễn-duyên này được thành-lập thêm cho phù-hợp. Việc phân-chia 9 vùng viễn-duyên và 54 khu cận-duyên tiếp-tục từ 1970 đến 1975.


Image

Mạng lưới Kiểm-soát Duyên-Hải VNCH với 9 Vùng Viễn-Duyên và các Vùng Cận-Duyên phụ-thuộcCao-điểm của các Giang-Đoàn Xung-Phong

Khởi đi từ mấy chiếc tiểu-đĩnh nhỏ bé cũ kỹ vào tháng 4 năm 1953, các Giang-Đoàn Xung-Phong lớn mạnh đến mức tối-đa sau 15 năm hoạt-động. Vào đầu năm 1968, tổng-số lên tới 13 Giang-Đoàn. Ngoài 12 Giang-Đoàn hoạt-động tại Nam-phần, một Giang-Đoàn ở Trung-phần. Đó là Giang-Đoàn 32 XP, lúc thành-lập dự-trù đi cặp với GĐ 26XP tại Long-Xuyên, vì nhu-cầu hành-quân nên hoạt-động biệt-lập với các Giang-Đoàn Xung-phong bạn khác.

Tuy các Giang-Đoàn cũng hay di-chuyển nhiều-nơi, nhưng những căn-cứ chính đóng tại các địa-điểm sau:

GĐ21XP đồn-trú tại Mỹ Tho

GĐ22XP đồn-trú tại Nhà Bè, gần Sài-Gòn

GĐ23XP đồn-trú tại Vĩnh Long

GĐ24XP đồn-trú tại Tân An

GĐ25XP đồn-trú tại Cần Thơ

GĐ26XP đồn-trú tại Long-Xuyên

GĐ27XP đồn-trú tại Sài-Gòn, Mỹ-Tho và Lưu-đông

GĐ28XP đồn-trú tại Sài-Gòn

GĐ29XP đồn-trú tại Cần Tho

GĐ30XP đồn-trú tại Sài-Gòn

GĐ31XP đồn-trú tại Vĩnh Long

GĐ32XP đồn-trú tại Thừa-Thiên

GĐ33XP đồn-trú tại Mỹ Tho

Vai trò "độc-diễn" của Giang-Đoàn Xung-phong mờ nhạt một phần khi các Lực-Lượng mới với những Giang-đĩnh tối-tân hơn xuất-hiện và tham-chiến. Các Tiểu-Giáp-Đĩnh TCAN/FOM của GĐXP danh-tiếng thời xưa đã quá già nua. Thay thế cho nó là loại Tuần-Giang-Đĩnh RPC, tuy chạy nhanh hơn nhưng không thích-hợp khi tác-chiến trong các kinh rạch nhỏ bé khắp nơi.

Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks: 2
canh_n2000, DaMinhChau
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows 7 Chrome

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby Duong Nam Anh » December 27th, 2013, 2:51 pm

Cảm ơn sự nỗ lực của bạn nguoiquentaroi đóng góp cho bài viết này :thank2: doubleup :give_rose: DN sẽ không quên bạn đâu :secret2: give5

For this message the author Duong Nam Anh has received thanks:
nguoiquentaroi
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13773
Has thanked: 12687 times
Have thanks: 10067 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 8.1 Chrome

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby DaMinhChau » December 27th, 2013, 2:58 pm

nguoiquentaroi » 27 Dec 2013, 08:53 wrote:
DaMinhChau » 26 Dec 2013, 15:28 wrote:Có một số hình bị xoá, MC nghĩ tốt nhất là NQTD hãy reupload các hình NQTR post trong bài, tránh trườnhg hợp hình bị xoá bởi các host của chủ bài viết. :nail_bite2:

:thank2: NQTR đã nhiệt tình đóng góp bài viở về lịch sử một thời của QLVNCH. :thank2: :give_rose: Happy New Year NQTR nhé. :give_rose:Cãm ơn DaMinhChau đã ghé thăm, DaMinhChau ui NQTR đã save hình vào máy, rùi chui qua TinyPic Upload của Diễn Đàn và edit up lên lại rùi .
Mến chúc DMC năm mới vui vẻ nhé ... :give_rose:Thanks NQTR nè...Vui khoẻ bình an lun nha NQTR. :give_rose: :thank2:
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image

For this message the author DaMinhChau has received thanks:
nguoiquentaroi
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 103136
Has thanked: 35661 times
Have thanks: 49576 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 7 Firefox

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 27th, 2013, 7:53 pm

Nhu-cầu mới: Giang-Đĩnh có Vận-tốc cao


Nhu-cầu chiến-trường đòi-hỏi những giang-đĩnh có vận-tốc cao mà các giang-đĩnh Việt-Nam lúc đó, theo các cơ-quan Tình-báo Mỹ thì di-chuyển quá chậm chạp.

Miền Nam Việt-Nam (Vùng 3 và 4 Sông-Ngòi) có hệ-thống kinh rạch dài 5,555Km (khoảng 3,000 hải-lý - Nautical Miles) chằng-chịt như mạng nhện, nên việc tổ-chức các cuộc tuần-tiễu ngăn-chặn, phục-kích hay hành-quân truy lùng để tiêu-diệt địch hết sức phức-tạp; mang tính-chất đặc-thù của một " Brown-Water-Navy ". Chính Đại-Tá Burton B. Witham, Tư-Lệnh Lực-Lượng Đặc-nhiệm 116 Hảỉ-Quân Hoa-Kỳ cũng đã thừa-nhận những khó-khăn trở ngại mà họ đã vấp phải khi thi-hành nhiệm-vụ trên " địa-hình bát-quái" (Eight sign terrain) này. Theo ông ta, giang-đĩnh thích nghi phải là loại có tốc-độ cao, vận-chuyển xoay đầu 180 độ dễ-dàng trong kinh rạch chật hẹp, và hỏa-lực thực hùng-hậu trấn-áp được đối phương để vượt qua thủy-trình quá nhỏ mỗi khi bị phục-kích. Riêng tại vùng biên-giới Việt-Miên tỉnh Châu-Đốc, Giang-Tốc-Đĩnh PBR (Patrol Boat River) được xem là thích-ứng nhất.


Image

Giang-Tốc-Đĩnh PBR (Patrol Boat River) được xem là rất hửu-hiệu trong việc tuần-giang. (Tranh vẽ của Họa Sĩ Vũ Khai Cơ - Úc Châu).Cuộc hành-quân đổ-bộ Deck House V/Sóng Thần

Vào tháng 1/67, Thủy-Quân Lục-Chiến Việt-Nam có dịp hoạt-động phối-hợp với Hải-Quân Hoa-Kỳ trong cuộc hành-quân Deck House V/Sóng Thần tại Mật-khu Thạnh Phong, Cù-lao Thạnh Phú thuộc tỉnh Kiến Hòa.Tổ-chức Lực-Lượng của Chiến-Đoàn B Thủy-Quân Lục-Chiến Việt-Nam gồm có:

* Bộ Chỉ-Huy Chiến-Đoàn: Chiến-Đoàn-Trưởng, Trung-Tá Tôn Thất Soạn.

* 3 Tiểu-Đoàn Thủy-Quân Lục-Chiến gồm:

- Tiểu-Đoàn 3 Thủy-Quân Lục-Chiến: Tiểu-Đoàn-Trưởng, Thiếu-Tá Nguyễn Thế Lương

- Tiểu-Đoàn 4 Thủy-Quân Lục-Chiến: Tiểu-Đoàn-Trưởng, Thiếu-Tá Nguyễn Thành Trí

- Tiểu-Đoàn 6 Thủy-Quân Lục-Chiến: Tiểu-Đoàn-Trưởng, Thiếu-Tá Phạm-Văn-Chung.

* Một pháo-đội 105 ly.

Lực-Lượng Đặc-nhiệm Thủy-Bộ của Hải-Quân Hoa-Kỳ đã cung-cấp tàu để chuyển quân, từ vùng tập-trung Vũng Tàu đến vùng đổ-bộ Kiến Hòa. Đơn-vị Thủy-xa của Thủy-Quân Lục-Chiến Hoa-Kỳ chở các Đại đội Thủy-Quân Lục-Chiến Việt-Nam tiến chiếm các bãi đổ-bộ làm đầu cầu. Trực-thăng của Thủy-Quân Lục-Chiến Hoa-Kỳ trực-thăng-vận vào các mục-tiêu sâu trong đất liền. Hải-pháo và phi-pháo yểm-trợ khi cần. Vùng hành-quân của Chiến-Đoàn B Thủy-Quân Lục-Chiến:


Image

Hình-ảnh quen-thuộc của một cuộc đổ-bộ Thủy-Xa TQLCMật-khu Thạnh Phong, Cù-lao Thạnh Phú thuộc tỉnh Kiến Hòa nằm trong lãnh-thổ Quân-Đoàn 4, Quân-Khu 4. Đây là một vùng sình lầy ngập nước, sông rạch chằng chịt, dân-cư thưa thớt. Lợi-dụng địa-thế hiểm-trở, Việt-cộng đã lập các Công-binh-xưởng, căn-cứ hậu-cần, và địa-điểm trú quân cho các đơn-vị của chúng. Vì địa-thế hiểm-trở, và không đủ phương-tiện yểm-trợ nên Vùng 4 ít khi tổ-chức hành-quân vào mật-khu Thạnh Phong này.

Tuy cuộc hành-quân không mang lại chiến-thắng lớn hoặc thành-quả quân-sự nào đáng kể vì không đụng lực-lượng Cộng-Quân, nhưng nó đã nổi bật với những yếu-tố sau đây:

1. Trong cuộc chiến-tranh Việt-Nam, đây là một cuộc hành-quân đổ-bộ duy nhất của một Chiến-Đoàn Thủy-Quân Lục-Chiến Việt-Nam với đầy đủ tầm vóc, chuyên-môn, hiện đại của một binh-chủng Thủy-Quân Lục-Chiến.

2. Các cấp chỉ-huy hành-quân và tham-mưu có dịp phối-hợp hành-quân soạn-thảo kế-hoạch đổ-bộ thật-sự và có tầm vóc quốc-tế.

3. Các quân-nhân của những Tiểu-Đoàn tác-chiến có cơ-hội học hỏi được nhiều-điều-bổ-ích về sinh-hoạt cũng như về chuyên-môn của Binh-chủng Thủy-Quân Lục-Chiến, như leo lưới, đổ-bộ trên các loại tàu tối-tân. Sĩ-Quan các cấp có được khái-niệm về hành-quân Thủy-bộ thật sự.

4. Chứng tỏ cho địch biết rằng, không có địa-thế nào là "bất-khả xâm-phạm" đối với đoàn quân lưỡng-thế và tinh-nhuệ như chúng ta - Binh-chủng Thủy-Quân Lục-Chiến Việt-Nam.Thanh-Thư Tàu Thuyền Cận-Duyên

Một số công-tác điều-nghiên trước hết dùng cho quân-sự, nhưng lại rất hữu-ích cho những nhà khảo-cứu về khảo-cổ, văn-hóa, hàng-hải sau này. Nhờ ngân-khoản và phương-tiện dồi-dào của quân-đội Việt-Mỹ nói chung, Hải-Quân nói riêng, các quân-nhân Hải-Quân phối-hợp với Phòng Thí-Nghiệm Columbus và Trung-Tâm Phát-Triển Khả-Năng Tác-Chiến đã thống-kê được nhiều-dữ-kiện về các tàu thuyền cận-duyên của Miền Nam Việt-Nam. Công-tác liên-hệ đến hàng trăm người kể cả quân-nhân lẫn dân-sự mang lại kết-quả là sự ra đời của hai cuốn sách có uy-tín và quen thuộc với Hải-Quân và các giới hàng hải VNCH vào hai thập-niên 1960 & 1970:

- Hải-Thuyền Thanh-Thư (Junk Blue Book: A Hanbook of Junks of South Việtnam). Cuốn sách này phát-hành năm 1963, nhỏ hơn cuốn thứ hai (phát-hành năm 1967), nghiêng nhiều-về khía-cạnh khảo-cổ hàng-hải khi bàn đến những đặc-điểm văn-hoá như truyền-thống, nguồn gốc và sự tiến-hoá của ghe thuyền Việt-Nam.

Các soạn-thảo-viên của "Advanced Research Project Agency" đặc-biệt lưu-ý đến sự phát-sinh loại-thuyền nhiều-thân Outrigger. Theo đó, Outrigger là những thân-phụ nằm bên ngoài phần thân chính-yếu. Chúng tác-dụng như những phao nổi làm tăng thêm sự bền-vững cho thuyền, tránh cho thuyền khỏi lật úp. Ngày nay ta không thấy loại ghe thuyền hai, ba thân ở Việt-Nam; nhưng những nhà nghiên-cứu này cho biết là dân Việt-Nam ta ngày xưa có sử-dụng
(báo-cáo của Advanced Research Project Agency, 1962, trang A - 1-5.)
Theo đó kỹ-thuật hàng-hải Việt-Nam thời cổ đã có ảnh-hưởng lan tràn qua cả Đại-Dương-Châu, vượt qua hai đại-dương Thái-Bình sang Mỹ-Châu và Ấn-Độ sang vùng Cận Đông.

- Thanh-Thư về Tàu Thuyền Cận-Duyên Miền Nam Việt-Nam, Blue Book of Coastal Vessels, South Vietnam (Remote Area Conflict Information Center, Columbus, Ohio, 1967.) Đây là một cuốn sách ngoại-khổ, tài-liệu chính-yếu để Hải-Quân Việt-Nam nhận dạng ghe thuyền địa-phương hay xâm-nhập.

Một số tài-liệu quý-giá về thuyền bè trong thập-niên 1960 được ghi chép lại như sau:

- Tài-liệu kỹ-thuật, vật-liệu, thời-gian và phí-tổn đóng thuyền.

- Cách-thức bảo-trì thuyền bè và dụng-cụ hàng-hải, ngư-nghiệp.

- Các loại cá và ngư-trường.


Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks: 2
canh_n2000, DaMinhChau
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows 7 Chrome

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 27th, 2013, 8:18 pm

Image

Một Trang Quan-trọng của cuốn Sách “Hải-Thuyền Thanh-Thư” (Junk Blue Book: A Hanbook of Junks of South Việtnam).Neo Tuổi Vàng, Thi-phẩm của tuổi Trưởng-thành.

Hải-Quân VNCH có nhiều-văn, thi, nhạc-sĩ sáng-tác đủ mọi cấp-bậc, từ cấp Thủy-thủ như Anh-Thi, cho đến cấp Tư-Lệnh Vùng Duyên-Hải. Người trẻ tuổi ca-tụng tình yêu say đắm, người trưởng-thành trân-quý đoạn đời vàng ngọc, thông-hiểu thêm nhiều-điều-lý-tưởng cao-qúy hơn trong lẽ sống.

Tập thơ "Neo Tuổi Vàng" đánh dấu đỉnh cao thi-tài của thi-sĩ Hữu-Phương, tức HQ Trung-Tá Nguyễn-Hữu-Chí. Ông làm thơ từ lúc còn là sinh-viên và đây là tác-phẩm được xuất-bản khi Ông đang nắm quyền chỉ-huy Hải-Quân cả một vùng biển rộng lớn trong Vịnh Thái-Lan. Trước đây, những người yêu thơ Ông cũng đã tìm thấy nỗi-niềm tâm-sự của một người Lính Biển qua các tập thơ Tâm-Sự Người Đi Biển, Luống Biển.Năm 1968

Vào đầu năm 1968, Việt-Cộng mở cuộc Tổng-Công-Kích - Tổng-Khởi-Nghiã trên khắp lãnh-thổ của Việt-Nam Cộng-Hòa trong Tết Mậu Thân 1968[298].

Như nhiều-nhà nghiên-cứu khách-quan, James Wirtz thấy rằng quân-đội Hoa-kỳ hoàn-toàn bị bất ngờ và ngành Tình-Báo của họ thất-bại lớn (The Tet Offensive: Intelligence Failure in War).[299] Trong khi đó, theo các tài-liệu của Bộ Tồng-Tham-Mưu QLVNCH và của Sử-gia Phạm-Văn-Sơn thì một số đơn-vị Quân-lực VNCH tại địa-phương đã nhận ra sự điều-động của quân Cộng-Sản, nên có đề-phòng. Nhờ những biện-pháp đề-phòng tại chỗ như vậy mà địch-quân không hoàn-toàn thi-hành được việc tổng-tấn-công, nhiều-ít góp công giữ vững Miền Nam Tự-Do.

Hải-Quân bảo-toàn lực-lượng, không bị thiệt-hại gì đáng kể lại còn yểm-trợ đắc-lực quân bạn tái-chiếm nhiều-vị-trí quan-trọng... Đại-Tướng Westmoreland, Tư-Lệnh Lực-Lượng Hoa-Kỳ tại Việt-Nam đã nói một câu có ý-nghiã: “Hải-Quân đã cứu nguy toàn vùng Châu-thổ Cửu-Long-Giang.”

Các Giang-Đoàn 21XP, 23XP trở thành những đơn-vị giang-lực đầu-tiên của HQVNCH được tuyên-công đơn-vị đồng-minh US Navy Unit Commandation của Hoa-Kỳ

Kể từ tháng 2 năm 1968, công-tác huấn-luyện chính của HQVNCH được phối-trí lại, giao-phó cho 3 trung-tâm:

- Trung-Tâm Huấn-Luyện Hải-Quân Nha-Trang chuyên đào-tạo Sĩ-Quan và Hạ-Sĩ-Quan.

- Trung-Tâm Huấn-Luyện Cam Ranh huấn-luyện căn-bản quân-sự và đào-tạo Thủy-thủ.

- Trung-Tâm Huấn-Luyện Bổ-Túc Sài-Gòn có trường Huấn-luyện Ngoài Khơi và các lớp trau dồi thêm về kỹ-thuật cũng như kiến-thức chuyên-môn.

Tháng 3, để tăng-cường cho Hải-Quân Việt-Nam, Đồng-minh Hoa-kỳ gửi 10 Quân-Vận-Đĩnh ATC, 3 Tiền-Phong-Đĩnh Monitor và 1 Soái-Đĩnh Thủy-bộ đến hoạt-động tại Vùng 1 Duyên-Hải.

Tháng 6, Giang-Lực nhận nhiều-Giang-Tốc-Đĩnh PBR (River Boat, Patrol) theo tinh-thần viện-trợ của chương-trình MAP (Military Assistance Program).Đời sống khó-khăn khi đồng Dollar và người Mỹ vào Việt-Nam

Đời sống vật-chất trở nên khó-khăn đặc-biệt cho những quân-nhân có gia-đình. Đồng Dollar theo chân người Mỹ vào Việt-Nam đã làm suy giảm nặng nề giá-trị của tiền-tệ Việt-Nam. Măc dù tiền lương tăng dần dần tới 30% sau 3 năm, lương của một Đại-Úy Hạm-Trưởng với vợ con chỉ bằng một phần ba tiền chạy xe của một người tài-xế Taxi tại đường phố Sài-Gòn. Tình-trạng của những gia-đình thủy-thủ sinh-hoạt thiếu-thốn đến độ Phó Đô-Đốc Zumwalt phải nghĩ đến một nhiệm-vụ mới bất-thường ngoài quân-vụ là trợ-giúp các trại gia-binh xây thêm nhà cho lính và cất chuồng chăn nuôi gà vịt làm thực-phẩm.

Sự bất-lực của người lính Hải-Quân khi không cung-cấp nổi nhu-cầu sinh-sống thường ngày cho gia-đình mình có thể làm suy-giảm tinh-thần, gây ra sự mất mát lớn lao cho Hải-Quân nhanh hơn Công-sản. Vè lâu về dài, mức sinh-hoạt thấp theo ý-kiến của Zumwalt đáng ngại hơn là cả Việt-Cộng.

Một vài khiá-cạnh sinh-hoạt của quân-nhân Hải-Quân được miêu tả qua một cuốn tiểu-thuyết của một Sĩ-Quan Hải-Quân xuất-bản hồi đó tại Sài-Gòn.Tướng 3 sao đầu-tiên của HQHK tại Việt-Nam

Ngày 30 tháng 9 năm 1968, Phó Đô-Đốc Elmo R. Zumwalt, Jr. nhận quyền Tư-Lệnh Lực-Lượng Hải-Quân Hoa-Kỳ tại Việt-Nam(COMNAFORV). Chỉ một tháng sau đó, vào ngày 2 tháng 11, Zumwalt hội-họp với Đại-Tướng Creighton Abrams, Tư-Lệnh Lực-Lượng Hoa-Kỳ tại Việt-Nam (U.S. Military Assistance Command, Vietnam - USMACV) về chương-trình "Việt-Nam hoá chiến-tranh" (Accelerated Turnover to the Vietnamese - ACTOV).
Theo lịch-trình, Hải-Quân Hoa-kỳ sẽ từ-từ rút quân ra, chuyển-nhượng lại cho Hải-Quân Việt-Nam 500 chiến-hạm và chiến-đĩnh đủ loại. Song song với việc bàn-giao chiến-hạm, chiến-đĩnh, tất cả các Căn-cứ hành-quân và Tiền-Doanh Yểm-Trợ của Hải-Quân Hoa-Kỳ cũng được bàn-giao cho Hải-Quân Việt-Nam theo tinh-thần chương-trình ACTOVLOG (Accelerated Turnover of Logistics to the Vietnam), một thành-phần của ACTOV.

Theo Thomas J. Cutler, ngay giữa khi buổi họp USMACV đang hồi căng thẳng, Zumwalt cùng người phụ-tá vội vã sửa chữa lại bản báo-cáo, gạc bỏ hết mấy chữ "v -đoán" như dự-trù, có thể... Khi được mời lên thuyết-trình, Phó Đô-Đốc Zumwalt còn hứa gia-tốc kế-hoạch bàn-giao và ước-định luôn cả hạn-kỳ hoàn-tất là ngày 30 tháng 6 năm 1970. Các điều-Zumwalt đưa ra không những đúng với những ước muốc của tướng Abrams[306], mà còn thực-sự ăn khớp với kế-hoạch chung. Khi đó vì áp-lực của phe phản-chiến, chính-phủ Mỹ phải tính toán để làm sao rút chân ra khỏi Việt-Nam càng sớm càng tốt.Chiến-dịch SEALORDS và First Sealord

Khi Zumwalt qua Việt-Nam thì tình-trạng của Việt-Cộng đã suy-yếu hẳn sau Tết Mậu-Thân 1968. Thảm-bại nặng-nề nhất là tất cả cơ-sở hạ-tầng của Cộng-Sản, vì kế-hoạch tổng-tấn-công sai-lầm mà bị lộ-diện và bị Việt-Nam Cộng-hòa tiêu-diệt hết.

Còn về Lực-Lượng Hải-Quân Mỹ, quân-số đã lên đến mức tối-đa, đã gặt-hái được kinh-nghiệm nên đang hoạt-động một cách hữu-hiệu

Hải-Quân Hoa-Kỳ có 38,386 quân-nhân lúc đó tại Việt-Nam. Ngoài Zumwalt còn có 3 vị Đề-Đốc 2 sao là Tư-Lệnh-Phó NAVFORV, Chỉ-Huy-Trưởng Tiếp-Vận Đà-Nẵng và Chỉ-Huy-Trưởng Lực-Lượng Công-binh Kiến-tạo Hải-Quân HK.

Elmo R. Zumwalt từng được nổi tiếng là một viên Phó Đô-Đốc trẻ có nhiều-ý-kiến rất tiến-bộ. Khi Zumwalt nhận quyền chỉ-huy thì gặp một Tư-Lệnh Lực-Lượng là Đại-Tá Robert S. Salzer sắp đáo-hạn hồi-hương. Salzer là một Sĩ-Quan ưu-tú có tương-lai, sau khi thuyết-trình cho Zumwalt biết tình-hình đã đưa ra một chiến-thuật mới. Salzer cho rằng thật là vô-ích và phí-phạm tiềm-năng tác-chiến nếu HQHK cứ tiếp-tục chiến-thuật Truy lùng và Tiêu-diệt (Search and Destroy). Trong những điều-kiện thuận-lợi có sẵn tại sao Hải-Quân lại không buộc Việt-Cộng phải bỏ mật-khu mà lộ-diện để bị tiêu-diệt.

Zumwalt thắc mắc hỏi tại-sao địch-quân lại chạy ra trước (mũi súng của) ta. Câu trả lời của Salzer rất khẳng-định là “Cộng-Sản chỉ sống nhờ nguồn tiếp-vận từ ngoại-biên đem vào. Thay vì dùng Lực-Lượng mạnh Hành-Quân lớn từng giai-đoạn, nay Hải-Quân nên dùng những đơn-vị nhỏ chận đứng ngay yết-hầu của địch nơi những tuyến đường tiếp-tế quân-dụng từ Kampuchia.[308] Khi ngộp thở vì thiếu thốn, chúng phải tập-trung lại để phản-ứng. Đây là lúc Hải-Quân ra tay, nắm thế chủ-động. Lực-Lượng cơ-hữu của ta sẵn-sàng, sẽ tiêu-diệt chúng dễ dàng mà khỏi tìm kiếm hay truy-lùng địch mất công.”

Zumwalt và Bộ Tham-Mưu nghiên-cứu kế-hoạch đó trong vài ngày và danh-từ SEALORDS (Southeast Asia, Lake, Ocean, River, Delta Strategy) ra đời. Zumwalt lại yêu-cầu Salzer cho thêm chi-tiết và kế-hoạch này mong chóng được chấp-thuận. Salzer được vinh-dự bổ-nhiệm làm First Sea Lord].

Lúc đó, 3 Lực-lựợng (Task Force - TF) của HQHK là

TF 115 Market Time gồm có 26 WPB và 81 PCF

TF 116 Game Warden gồm có197 PBR

TF 117 Mobile Riverine Assault Force gồm có 161 armored river craft

Để thi-hành kế-hoạch, Salzer được quyền điều-động một số phương-tiện do các Lực-Lượng biệt-phái để hành-quân dọc biên-giới Việt-Miên. Tại đây hàng tháng, có khoảng 175 đến 200 tấn quân-dụng được Việt-Cộng vận-chuyển từ Kampuchia sang cho quân-đội của chúng tại vùng Quân-Đoàn 3 và Quân-Đoàn 4.

Số chiến-đĩnh lấy ra từ các Lực-Lượng để tham-dự Chiến-dịch Sealords không nhiều nên không làm suy yếu các Lực-Lượng cơ-hữu của Mỹ bao nhiêu, mà kết-quả Hành-quân thấy rõ-ràng hữu-hiệu.

Vào tháng 10 năm 1969, một năm sau khi Sealords khởi-sự, báo-cáo của HQHK cho hay Cộng-quân trong Vùng Đồng Bằng sông Cửu-Long phải gánh chịu áp-lực nặng nề. Các thủy-lộ vùng biên-giới được Hải-Quân Việt-Mỹ tuần-tra hữu-hiệu, Những kế-hoạch tiếp-tế quân-cụ và di-chuyển nhân-viên của địch từ Cambodia sang Việt-Nam bị ngăn-chặn hay làm chậm-trễ đáng kể. Việt-Cộng cũng bị những cuộc đột-kích bất ngờ vào tận căn-cứ mà trước đây chúng tưởng là an-toàn. Cộng-quân hiển-nhiên đã rơi vào thế bị động. Lực-lượng ta tịch-thu hay phá-hủy 500 tấn vũ-khí, đạn-dược, thực-phẩm, thuốc men; 3,000 Cộng-quân bị giết, 300 bị bắt sống.

Nhờ nắm hoàn-toàn thế chủ-động, lực-lượng Việt-Mỹ chỉ có 186 hy-sinh và 1,451 bị thương.SEALORDS chuyển qua Chiến-dịch Trần-Hưng-Đạo

Một thời-gian sau, SEALORDS chuyển qua Chiến-dịch Trần-Hưng-Đạo.

Để ngăn-chặn đường tiếp-vận của Việt Cộng từ Cao Miên sang Việt-Nam, chiến-dịch Sealords - Trần-Hưng-Đạo đã được thực-hiện dọc theo biên-giới Việt Miên. Lực-Lượng hành-quân hầu hết là các Giang-Đoàn Tuần-Thám thuộc Lực-Lượng Tuần-Thám - Lực-Lượng Đặc-Nhiệm 212.

Một số cuộc Hành-quân diễn-tiến theo thứ-tự thời-gian như dưới đây:

- Tháng 11 năm 1968 Hành-Quân Foul Deck - Trần-Hưng-Đạo 1, tuần-tiễu ngăn-chặn trên kinh Vĩnh-Tế từ Hà-Tiên đến Châu-Đốc.

- Tháng 11 năm 1968. Hành-Quân Search Turn - Trần-Hưng-Đạo 3. tuần-tiễu ngăn-chặn trên kinh Cái Sắn từ Rạch Giá đến Long Xuyên.

- Tháng 12 năm 1968. Hành-Quân Giant Slingshot - Trần-Hưng-Đạo 2, tuần-tiễu ngăn-chặn trên sông Vàm Cỏ Đông, Và Cỏ Tây bao quanh Mỏ Vẹt.

- Tháng 1 năm 1969. Hành-Quân Barrier Reef - Trần-Hưng-Đạo..., tuần-tiễu ngăn-chặn trong kinh Trà Cú từ sông Hậu Giang đến sông Vàm Cỏ Tây.

- Tháng 6 năm 1969. Hành-Quân Ready Deck - Trần-Hưng-Đạo.5.. tuần-tiễu ngăn-chặn trên sông Sài-Gòn từ Phú Cường đến Dầu Tiếng.

Vào đầu năm 1969, mạng lưới tuần-tiễu sông ngòi của Hải-Quân không ngừng nghỉ nối-tiếp từ Tây-Ninh, Vùng Tây-Bắc Sài-Gòn đến Hà-Tiên, tận bờ biển vịnh Thái-Lan.

Những nhận-xét của một giới-chức cao-cấp về tinh-thần quân-sĩ Hành-Quân Sông như sau:

"Với Chiến-dịch Sealords - Trần-Hưng-Đạo một tuyến tuần-tiễu ngăn-chặn xâm-nhập trong sông rạch đã được thực-hiện kéo dài từ Hà Tiên cho đến Dầu Tiếng. Để yểm-trợ cho chiến-dịch này, một hệ-thống tiếp-vận và tiền-trạm hành-quân đã được xây- cất trong vùng thật hoang-vu hẻo lánh, đôi khi sát cạnh các vùng căn-cứ địch. Những cuộc đụng độ với địch thường-xuyên xảy ra đã nói lên tinh-thần quả-cảm của các chiến-sĩ Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa".


Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks:
canh_n2000
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows 7 Chrome

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 28th, 2013, 4:30 am

Sự Hữu-hiệu của những Phương-tiện mới


Hải-Quân Hoa-Kỳ đã mang vào Việt-nam một số quân-cụ rất tối-tân như sau:

- Giang-Tốc-Đĩnh có vận-tốc cao tới gần ba lần chiến-đĩnh tuần-giang cũ.

- Giang-đĩnh thủy-bộ có giáp sắt dày, hỏa-lực cũng gấp bội.

- Các quân-cụ hữu-dụng đáng kể như radar, kính hồng-ngoại-tuyến, dụng-cụ tác-chiến điện-tử, ống nhòm Starlighter... đặc-biệt giúp cho công-tác tuần-tiễu ban đêm tăng thêm phần hữu-hiệu.

Trong phần Phụ-bản cuối cuốn sách này, chúng tôi cung cấp những đặc-tính quan-yếu của các chiến-hạm và chiến-đĩnh chính để làm tài-liệu cho những cuộc nghiên-cứu tương-lai.


Image

Các Chiến-Đĩnh mới có vận-tốc rất cao.Kế-hoạch tăng thêm Sĩ-Quan cho Hải-Quân

Như đã trình-bày từ những chương trên, Đoàn-Viên Hải-Quân ngay khi được tuyển-lựa đã là những người có trình-độ học-vấn cao. Sinh-hoạt trong một môi-trường học-thức, cầu-tiến, nặng kỹ-thuật; người có Trung-Học cố lấy bằng Tú-tài, người có bằng Tú-tài mong đoạt Cử-nhân. Một số Đoàn-Viên có đủ điều-kiện đã xin nhập học các khoá Sĩ-Quan đặc-biệt tại Trường Bộ-Binh Thủ-Đức. Sau khi mãn-khóa với cấp bậc Chuẩn uý, thông-thường họ sẽ phục-vụ trong Lục Quân.

Vì thấy đây là một thất thoát nhân-lực đáng kể, BTL/HQ đã trình Bộ Tổng-Tham-Mưu và được chấp-thuận để Hải-Quân tổ-chức các khoá Sĩ-Quan Đoàn-Viên. Mục-đích của các khóa này là huấn-luyện các khóa-sinh có đủ khả-năng căn-bản của một Sĩ-Quan Hải-Quân, kể cả việc đương-phiên hải-hành trên các chiến-hạm.

Bốn khóa đã được đào-luyện trong khoảng từ năm 1968 đến 1972, với các chi-tiết sau đây:

- Thời-gian huấn-luyện mỗi khóa: 6 tháng,

- Địa-điểm huấn-luyện: Trung-Tâm Huấn-Luyện Hải-Quân, Sài Gòn,

- Điều-kiện nhập học: cấp-bậc từ Trung sĩ Nhất trở lên, có bằng Trung học Đệ Nhất cấp, riêng các Thượng sĩ Nhất nếu có bằng Cao đẳng Chuyên-Nghiệp có thể được miễn bằng THĐNC.

- Sĩ số mỗi khóa: 60

- Các môn học chính: Lãnh-đạo chỉ-huy, tổ-chức Hải-Quân, hàng-hải, vận-chuyển, truyền-tin, trọng pháo, cơ-khí, điện-khí, phòng tai.

Tính tới tháng 4 - 1975, cấp bậc cao nhất của cac vị SQĐV này là Đại-Úy. Các khóa đào-luyện SQĐV này tỏ ra rất hữu-ích cho Hải-Quân vì ít nhất đã đáp-ứng được các nhu-cầu quan-trọng sau đây:

1. Bảo-toàn nhân-lực cho Hải-Quân nhờ giữ được các nhân-viên có khả-năng cao, giầu kinh-nghiệm và có hạnh-kiểm tốt.

2. Thỏa-mãn được nhu-cầu tiến thân của các nhân-viên tốt, nhờ đó nâng cao tinh-thần của toàn-thể nhân-viên.
Bản Nhạc Hoa Biển

Một hiện-tượng văn-hóa rất đáng nói trong năm 1968 là tác-phẩm “Hoa Biển” của Nhạc-Sĩ Anh-Thy.
Bản nhạc là bức thư tình của người lính thủy ngoài biển khơi gửi về người yêu chờ đợi, nhắn nàng đừng buồn khi xa cách.
Mối tình của họ dạt-dào tựa trùng-dương nổi sóng, trắng xóa như hoa đại-dương.

Thông thường lời ca của bản nhạc chỉ là những điệp-khúc ngắn ngủi khó diễn-tả được tình-cảm đầy đủ như một bài văn hay một cuốn tiểu-thuyết. Tuy thế, lời nhạc của Hoa Biển là những ý thơ lãng-mạn trữ-tình, tuôn-trào theo ngọn nước dâng tràn, dồn dập như những cơn sóng biển, lớp sau đùa lớp trước. Các điệp-khúc qua tài sáng-tạo của Anh Thy, đã nói lên được nỗi lòng của những chàng thủy-thủ trẻ tuổi đang lúc săn đuổi quân thù mà lòng vẫn nhớ về người tình yêu dấu.

Bản nhạc thai-nghén trong những ngày sau Tết Mậu-Thân, đang lúc quê-hương ngập chìm khói lửa. Khi lưu-trại, súng trên vai phòng-thủ căn-cứ, người nghệ-sĩ đã suy-tưỏng không đến bạn bè áo trắng ngoài đại-dương sóng gió, mà cả đến những người yêu nhỏ bé của họ sinh-sống nơi phố-thị an-toàn. Giặc thù Miền Bắc đã gửi toàn-lực tấn-công trên bờ, nay lại mang hàng chục chiếc tàu xâm-nhập để tiếp-tế cho đồng bọn “Giải-Phóng Miền Nam”. Mối chờ mong người tình đang mịt mù sương gió ngăn thù giữ nước ngoài góc biển chân trời, sao mà tha-thiết như vậy!

Bản nhạc Hoa Biển phát-hành đầu năm 1968, số bán hết rất nhanh. Không những ca-sĩ chuyên-nghiệp trình-diễn mà cả các người lính cũng ngâm-nga. Rồi một lần tái-bản được tung ra ngay trong mùa Hải-Quân mừng chiến-thắng thủy-táng 3 tàu địch. Người nhạc-sĩ Hải-Quân vô-danh một sớm một chiều đã nổi tiếng như cồn trên đài danh-vọng.Năm 1969

Đầu năm 1969 do việc chuẩn-bị chuyển-giao trách-nhiệm chiến-trường Sông-Biển cho Hải-Quân Việt-Nam, nhu-cầu Sĩ-Quan tăng cao, số lượng Sinh-Viên mỗi khoá do đó phải tăng lên trên 200.

Ba Lực-Lượng tác-chiến sông ngòi được thành-lập: Lực-Lượng Tuần-Thám, Lực-Lượng Thủy-Bộ, Lực-Lượng Trung-ương.

Liên-đội Người Nhái trở thành Liên-Đoàn Người-Nhái.

Hải-Lực được chuyển-nhượng thêm Dương-Vận-Hạm LST Vũng Tàu, HQ. 503.

Duyên-Phòng nhận 8 Tuần-Duyên-Đĩnh WPB mang số từ HQ. 700 đến HQ. 707.

Quân-số trực-thuộc những vùng Duyên-Hải và Sông-Ngòi trong nhiều năm đã gia-tăng đáng kể. Vào năm 1969, các Bộ Chỉ-Huy Hải-Quân Vùng được nâng lên thành các Bộ Tư-Lệnh. Cấp-số Tư-Lệnh Hải-Quân Vùng từ Ðại-Tá tăng lên Phó Đề-Đốc.

Kể từ tháng 6/ 1968 đến cuối năm 1969, trong vòng 17 tháng, HQVNCH nhận-lãnh 242 tàu các loại, trị-giá 68,300,000 Mỹ-kim.


Image

Lực-Lượng Duyên-Phòng nhận Tuần-Duyên-Đĩnh WPBPhân-tích Kết-quả Chiến-dịch Sealords

Con số tương-quan tổn-thất tử-vong địch/ta 3300/186 nói lên chiến-công lớn. Tỷ-số thương / vong 1, 451/186 của riêng phía Hải-Quân Đồng-minh cho ta thấy những nhận-xét sau:

Muốn vào sào-huyệt của Công-Quân, quân ta phải mạo-hiểm, chịu-đựng những tổn-thất cao để đổi lai một con số tổn-thất gần hai chục lần cao hơn về phía địch. Sự thành-công nhờ vào yếu-tố chủ-động chiến-trường. Ccác mũi dùi của ta nhanh nhẹn chia cắt địch-quân ngay trên những vùng chúng đã chiếm-đóng lâu dài.

Địch cũng thất-bại ngay cả khi chúng tưởng rằng đã nắm được thế chủ-động khi phục-kích giang-đĩnh HQVN. Nhờ vận-tốc cao, các chiến-đĩnh vượt thoát cơn nguy-hiểm chỉ trong chớp nhoáng. Nhân-viên ta thường chỉ bị thương nhưng rất ít người chết. Số tử-vong giảm vì giang-đĩnh chạy nhanh, tản-thương lẹ làng, thương-binh được cứu-cấp kịp thời.

Cũng cần phải ghi-nhận thêm là tỷ-lệ trung-bình chết/ thương trong các thế-chiến I và II là 1/3, nay tại Sealords - tỷ-số ấy giảm xuống chỉ còn 1 chết trong sô 8 người (tức 1/8) bị thương mà thôi.

Về phía địch-quân một khi đã bị thương, chúng rất dễ bị chết sau đó. Ngoài khả-năng điều-trị thương-binh yếu kém, Cộng-Sản lại còn bị ta bóp nghẹt luôn các con đường tản-thương nữa.


Image
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows 7 Chrome

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 28th, 2013, 4:42 am

Thánh Tổ Hải-Quân

Ý-tưởng nhận Thánh-tổ Trần-Hưng-Đạo đã manh-nha ngay từ những năm đầu HQVN còn sơ-sanh. Danh-hiệu những chiến-hạm đầu-tiên chính là tên các trận thủy-chiến đời Trần: Hàm Tử, Chương Dương, Bạch Đằng.

Trong các buổi đại-lễ, toán hầu-kỳ Hải-Quân Việt-Nam gồm có: Quân, Quốc và Thánh-kỳ. Vào ngày kỷ-niệm Thánh-tổ, chiến-hạm kéo Đại-kỳ rực rỡ, có Thánh-kỳ ngũ sắc phất-phới bay nơi cột cờ mũi.

Ngày 20 tháng 8 âm-lịch năm 1969, Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa khánh-thành tượng Đức Thánh Trần tại công-trường Mê-Linh bến Bạch-Đằng.


Image

Lễ Khánh-thành tượng Đức Thánh Trần tại công-trường Mê-Linh bến Bạch-Đằng.Sự hữu-hiệu của Trợ-Chiến-hạm và Giang-Pháo-hạm.

Trong vòng 25 năm chiến-tranh, loại Trợ-Chiến-Hạm LSSL là loại chiến-hạm có hỏa-lực mạnh nhất trong sông ngòi Việt-Nam. Kế đó là các Giang-Pháo-Hạm. Khi hành-quân phối-hợp với lực-lượng bạn, hai loại tàu này thường được dùng như soái-hạm lưu-động cho CHT Hành-Quân. Với hỏa-lực hùng-hậu, Chiến-hạm yểm-trợ hải-pháo rất đắc-lực khi tiến-quân.


Image

Một số Sĩ-Quan và Ðoàn-Viên HQVN đã làm quen với loại Trợ-Chiến-Hạm LSSL
từ những năm 1952-1953. Trong hình chụp Thủy-Thủ-Ðoàn chiếc Hallebarde LSSL-3
của Hạm-Trưởng Leroux, có chừng 4, 5 người hơi nhỏ dáng-dấp Việt-Nam.Tuy vậy đôi khi tại vùng đồng-bằng sông Cửu Long, Trợ-Chiến-Hạm và Giang-Pháo-Hạm đã được sử-dụng vào các công-tác tuần-tiễu sông ngòi. Lâu lâu, cấp Chỉ-huy còn dùng hai loại tàu này thường-trực để yễm-trợ cho lực-lượng diện-địa ven sông. Trong công-tác này, chiến-hạm thường đơn-độc nên dễ-dàng bị địch phục-kích khi giang-hành và cả khi neo lại nghỉ-ngơi.Một cựu Hạm-Trưởng đưa ra 2 nhận-định sau:

- Thứ nhất, thời đệ nhị thế chiến, Giang-Pháo-hạm và Trợ Chiến-hạm là những pháo đài đáng sợ với địch quân. Sự ra đời của B 40, B 41 tạo lợi-thế cơ-động và cán-cân hỏa-lực nghiêng về lực-lượng phục-kích. Rất nhiều-chiến-hạm bị phục-kích với nhiều thiệt-hại trong các năm 1966, 1967, 1968.

- Thứ hai, Trợ-Chiến-Hạm và Giang-Pháo-Hạm chỉ có thể phát-huy tác-dụng trong cuộc Hành-Quân Thủy-Bộ. Nó đòi hỏi sự phối-hợp nhịp-nhàng giữa chiến-hạm, chiến-đĩnh và lực-lượng tùng-tháp (của Thủy-Quân Lục-Chiến) lẫn lực-lượng diện-địa.

Nhiệm-vụ thường-xuyên và chính-yếu của mọi loại Chiến-hạm, Chiến-đĩnh trong thời chiến-tranh là tuần-tiễu sông ngòi hay biển cả. Ở trong sông, nếu tàu không tuần-tiễu sông ngòi thì làm gì?!

Chỉ có điều chiến-hạm không nên tạo thói quen để địch điều-nghiên nắm nhược-điểm khi hoạt-đọng, cấp chỉ-huy cao-cấp không nên dùng chiến-hạm lớn LSSL/LSIL như một giang-đĩnh nhỏ trong viêc tuần-tiễu thường-xuyên thì tai-họa chìm tàu đỡ xảy ra.
Suy cho cùng, có lẽ sự tiến-hóa trong "Luật Chiến-Tranh" đã chứng-minh thời-đại huy-hoàng của "Mighty Midgets"
Trợ-chiến-hạm và Giang-pháo-hạm trong Sông Ngòi đã lặng lẽ trôi qua.


Image
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows 7 Chrome

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 28th, 2013, 5:57 am

Image

Hai Trợ-Chiến-Hạm trong đội-hình mũi tênDiễn-tiến ACTOV và chương-trình SCATTOR.

Chương-trình ACTOV mới khởi-sự vài tháng là đã có ngay gia-tốc (Accelerated). Những chiến-đĩnh đầu-tiên của chương-trình được bàn-giao vào tháng 2 năm 1969. Căn-cứ Mỹ-Tho trong ACTOVLOG qua tay Việt-Nam vào tháng 11 năm 1969.

Lực-Lượng Tuần-Duyên Hoa-kỳ từ trước đã gửi nhân-viên và tàu thuyền tác-chiến cạnh Hải-Quân Hoa-kỳ, nay cũng có chương-trình chuyển-giao riêng của họ, mệnh-danh là SCATTOR (Small Craft Assets, Training, and Turnover of Resources).
Công-tác huấn-luyện Sĩ-Quan và Đoàn-Viên Việt-Nam trên những chiến-đĩnh tuần-duyên khởi-sự vào tháng 2 năm 1969.
Chỉ hơn 3 tháng sau, hai chiếc WPB 82310 Point Garnett và WPB 82304 Point League được chuyển-giao tại Cát-Lở để trở thành Tuần-Duyên-Đĩnh HQ. 700 Lê Phước Đức và HQ. 701 Lê-Văn-Ngà.


Image
Chiếc Tuần-Duyên-Đĩnh WPB đầu tiên HQ. 700 mang tên Nguyễn-Phước-Ðức,
một Hạ-Sĩ-Quan đã anh-dũng hy-sinh tại Rạch Bà-Rai ngày 29/9/1965.Tại quân-trường Nha-Trang kể từ khoá 19 đến khóa 23, thời-gian huấn-luyện chỉ còn 1 năm, Sinh-Viên ra trường Chuẩn-Úy Tạm-thời.
Sau một năm thực-tập ngoài đơn-vị, các Chuẩn-Úy này được mang cấp-bậc Thiếu-Úy trừ-bị Thực-Thụ.

Khóa 19, Đệ Nhị Thiên-Xứng có 268 Sinh-Viên gồm 189 ngành Chỉ-Huy và 79 ngành Cơ-Khí. Thời-gian thụ-huấn 1 năm, Sinh-Viên nhập trường ngày 19 tháng 02 năm 1969. Đây là khóa đầu-tiên trong chương-trình ACTOV. Đồng-thời các khóa Trần-Hưng-Đạo OCS (Officer Candidate School) tại Hoa-Kỳ cũng bắt đầu khai giảng. Khóa 19 mãn khóa vào ngày 21 tháng 02 năm 1970.Vai trò của Lực-Lượng Tuần-Duyên Hoa-Kỳ.

Đứng cạnh cái bóng to lớn của Hải-Quân Hoa-Kỳ, Lực-Lượng Tuần-Duyên Hoa-Kỳ (LLTD/HK - U.S. Coast Guard) của họ có vẻ như đóng vai trò mờ nhạt. Sự thật lực-lượng nửa công-chức nửa quân-sự[322] này đã đóng góp khá nhiều-cho cuộc chiến Việt-Nam. Chỉ nguyên công-tác yểm-trở hải-pháo tiếp-cận với 77,000 trái đạn hầu hết để tiếp-cứu quân bạn Việt-Nam và Đồng-Minh cũng đã đáng kể. Ngoài ra những việc gìn giữ an-ninh thủy-lộ, các vùng cận-duyên..., đặc-biệt an-ninh các bến cảng được tốt đẹp khi Lực Lượng Tuần-Duyên HK nhập cuộc. Một cựu chiến-binh khi đọc cuốn "The Coast Guard at War, Vietnam 1965-1975" đã ngạc-nhiên thấy rằng mọi người kể cả giới-chức quân-sự Hoa-Kỳ lại quên vai trò của U.S. Coast Guard đến như vậỵ.

Khi mới trực-tiếp tham-chiến, Hải-Quân Hoa-Kỳ cần 17 tiểu-đĩnh phòng-duyên của U.S. Coast Guard cho chiến-trường Việt-Nam. Lực-Lượng này đề-nghị HQHK đệ-trình Tổng-Tư-Lệnh tức Tổng-Thống Hoa-Kỳ cho nhân-viên của họ được sang phục-vụ tại Việt-Nam.

Lực-Lượng Tuần-Duyên Hoa-Kỳ chỉ tham-chiến có vài ngàn người, nhưng thực-sự là những chuyên-viên về tiểu-đĩnh, hoạt-động hữu-hiệu hơn HQHK trong công-tác tuần-duyên. Việc sử-dụng súng cối 81 ly trực-xạ trên có gắn đại-liên 50 là sáng-kiến riêng của họ. Hai khẩu pháo đi cặp với nhau, không những đã không chiếm chỗ lại rất hữu-hiệu để gia-tăng hỏa-lực tác-chiến.

Trong khi bàn về nhiều-chuyện xấu bẩn nhỏ nhặt về chiến-tranh Việt-Nam, hai tác-giả James F. Dunnigan and Albert A. Nofi đã khen-ngợi LLTD/HK như sau: Trong hai năm đầu của Hành-Quân Market Time, hầu hết công-tác là do Lực-Lượng Tuần-Duyên chu-toàn. Trong suốt cuộc chiến, nhân-viên Tuần-Duyên đã khám xét 250,000 ghe thuyền, yểm-trợ Hải-pháo 6,000 lần. Lực-Lượng này đã cung-cấp nhân-viên và phương-tiện phòng-thủ hải-cảng, ngoài ra còn phụ-giúp HQHK huấn-luyện HQVN.

Khi chấm-dứt chương-trình SCATTOR vào 15 tháng 8 năm 1970, ảnh-hưởng LLTD/HK trong những phương-thức hoạt-động của HQVNCH khá nhiều. Các chiến-hạm từ chiếc lớn nhất là Tuần-Dương-Hạm qua các Tuần-Duyên-Đĩnh, cho tới những Tiểu-đĩnh tuần-cảng nhỏ bé đều xuất-xứ từ Lực-Lượng Tuần-Duyên Hoa-Kỳ.Những Tuần-Dương-Hạm đầu-tiên của HQVNCH

Cho đến cuối thập-niên 1960, HQVNCH sử-dụng Hộ-Tống-Hạm PCE loại 680 tấn (tối đa với hải-pháo 76.2 ly như những nỗ-lực chính của công-tác tuần-dương và yểm-trợ hải-pháo. Chương-trình trang-bị Tuần-Dương-Hạm WHEC làm cả HQVN hết sức hứng khởi. Tuy vậy việc huấn-luyện Sĩ-Quan và Đoàn-Viên để nâng cao khả-năng chuyên-nghiệp hầu điều-hành một chiến-hạm lớn hơn gần 4 lần PCE không phải là chuyện dễ-dàng.

Trong các chiến-hạm chủ-lực, Tuần-Dương-Hạm sẽ là loại tàu không những có bài-thủy-lượng lớn nhất mà còn là chiến-hạm có hỏa-lực mạnh nhất với dàn hải-pháo 5 inches, tức 127 ly.


Image

Tuần-Dương-Hạm WHEC không những có bài-thủy-lượng lớn mà
còn là chiến-hạm có hỏa-lực mạnh nhất với dàn hải-pháo 127 ly.Tổ-Chức Điều-Hành ACTOV

Khi ACTOV khởi-sự, Văn-phòng Tham-Mưu-Trưởng Hải-Quân đầy nghẹt văn-thư giấy tờ liên-hệ đến công-việc chuyển-giao.

Để tiếp-nhận thêm chiến-hạm, chiến-đĩnh, căn-cứ; Hải-Quân Việt-Nam phải nghiên-cứu ngay kế-hoạch tuyển-mộ nhân-viên, huấn-luyện, thực-tập và thi-hành làm sao cho Sĩ-Quan và Đoàn-Viên có đầy đủ khả-năng tiếp-nhận và sử-dụng những phương-tiện mới. Là cơ-quan đảm-trách về Tổ-Chức, Phòng 3 đã trở thành trung-tâm điều-hành chương-trình. Trưởng Phòng 3 lúc này rất bận rộn. Ngoài công-việc thường-nhật về nghiên-cứu và cải-thiện kế-hoạch hoạt-động của Hài-Quân, tổ-chức, điều-hành nghi-lễ, phân-nhiệm trực-nhật, phòng-thủ khu-vực... nay lại phải họp-hành liên-miên tại BTTTM/QLVNCH, tại MACV, tại NAFORV... rồi lại gánh thêm nhiều-nhiệm-vụ mới như điều-nghiên, phối-hợp các phòng-sở và đơn-vị trong mục-đích tái tổ-chức những đơn-vị cũ, thành-lập các đơn-vị mới...

Cuối năm 1969, Chức-vụ Giám-Đốc Điều-Hành ACTOV được giao cho Phó Trưởng-Phòng 3 đảm-nhiệm. Tuy có chức Giám-Đốc nhưng vì cấp-bực thấp nên mọi văn-kiện quan-trọng, Phó Trưởng Phòng 3 đều phải đệ-trình Trưởng Phòng 3, TMT/HQ hay TL/HQ duyệt-ký.

Vì chương-trình ACTOV mang tính-cách đoản-kỳ nên Sĩ-Quan điều-hành thực-sự không có cấp-số và không có nhân-viên thường-trực phụ-giúp. Nhờ sự hợp-tác chặt chẽ giữa các phòng sở trung-ương và đơn-vị địa-phương cùng sự góp công-sức của nhiều-Sĩ-Quan và Đoàn-Viên các cấp Hải-Quân mà chương-trình được tiến-hành và hoàn-tất.
Image
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows 7 Chrome

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 28th, 2013, 6:37 am

ACTOV và ACTOV-X


Vào đầu năm 1970, kế-hoạch ACTOV chuyển qua ACTOV-X. Hải-Quân Hoa-Kỳ muốn việc chuyển-giao chiến-cụ được hoàn-tất cho sớm hơn nữa, cho vượt luôn cả đà rút quân chung của Lục-Quân và Không-Quân Hoa-Kỳ ra khỏi Việt-Nam.

Lúc trước, HQVNCH chỉ có mười ngàn người. Theo chương-trình ACTOV, quân-số tăng lên 40,000 người, tức là Hải-Quân bành-trướng lên 4 lần trong vòng 2 năm. Như vậy, Hải-Quân Việt-Nam phải hoàn-thành một mục-tiêu vĩ-đại trong một thời-hạn quá ngắn. Vì kế-hoạch này không khác gì làm “Ếch-Ương lớn thành Bò”, hầu hết các Sĩ-Quan Việt-Nam đều có ý-kiến phản-đối. Trong buổi họp tại BTL/HQVNCH, vị chủ-tọa là Tham-Mưu-Trưởng chuyển cho các vị Tham-mưu-phó và Sĩ-Quan Điều-hành ACTOV mỗi người một tập hồ-sơ bằng tiếng Anh mang tên ACTOV-X. Hồ-sơ đến từ NAFORV, muốn nghiên-cứu cũng phải hết cả tuần, nay Bộ Tư-Lệnh Hải-Quân Việt-Nam phải đưa ra quyết-định thi-hành phần mình trong vòng 24 giờ. Rõ-ràng Hoa-Kỳ rất nhanh-nhẹn tìm mọi cách chuyển gánh nặng của mình sang vai người khác để một mình thoát chạy ra cho sớm.

Hơn 18 năm sau khi được hỏi về ACTOV-X, Cựu Phó Đề-Đốc Hoàng-Cơ-Minh đã nói những câu có ý-nghĩa như sau:

“Nhiều-người nói Hải-Quân Việt-Nam rất thông-minh và sắc bén, họ lại nhanh-nhẹn chạy đến đích trước cả Lục-Quân VN và Không-Quân VN. Nhiều-người cũng đã nói là Đô-Đốc Zumwalt rất... thông-minh và sắc bén. Như vậy HQVNCH đã cùng đóng chung vai với Zumwalt trong kết-quả là Ông trở thành Tư-Lệnh Hải-Quân Hoa-kỳ. Ông bước lên đài (danh-vọng) ấy nhờ đi qua cái bậc thềm là (HQVNCH) chúng tôi.”Đường Hồ-Chí-Minh trên Biển nối dài

Thời-gian này Cộng-sản thay đổi kế-hoạch xâm-nhập mới. chúng kéo dài con đường Hồ-Chí-Minh trên Biển với điểm đến cuối cùng nằm trong vùng cảng Sihanouk Ville của Cambodge. Vị Phụ-tá TL/ HQ Hành-Quân Sông báo-cáo biến chuyển mới này như sau:

Hành-Quân Market Time đã gây khó-khăn cho công-tác tiếp-vận bằng đường biển từ Bắc vào Nam Việt-Nam của Cộng-Sản Bắc Việt. Mặt khác Hànội đã hoàn-tất đường mòn Hồ Chí Minh để tiếp-vận cho các đơn-vị của chúng tại Vùng I và Vùng II Chiến-Thuật. Tại Miền Nam, Hànội đã dàn-xếp để có thể sử-dụng hải cảng Shianouk Ville và tiếp-tế cho các đơn-vị của chúng qua hệ thống sông rạch tại Miền Nam Việt-Nam.


Image

Tàu VC xâm-nhập bị bắn cháy và tịch-thu


Chính-phủ VNCH đã phản-đối mạnh mẽ với chính-phủ Cambodge việc làm phi-pháp này của Hà-Nội, nhưng không có hiệu-quà.
Hải-Quân Việt-Nam sau đó đã quyết-định thiết-lập thêm 1 vùng viễn-duyên thứ 9 và 3 khu cận-duyên ngoài khơi của Sihanouk Ville với nỗ-lực tuần-phỏng chận đứng kế-hoạch xâm-nhập mới này của Cộng-Sản.Năm 1970

- Ngày 28 tháng 2, khóa 19 SVSQ tốt-nghiệp với 268 Sĩ-Quan hai ngành Chỉ-huy và Cơ-khí. Đây là khoá học đông nhất trong lịch-sử HQVNCH.

- Vào đầu tháng 5 năm 1970, Bộ Tư-Lệnh Hải-Quân thiết-kế cuộc Hành-Quân Ngoại-biên quy-mô đầu-tiên .
Hồi 07:30 giờ sáng ngày 9 tháng 5 năm 1970, HQVNCH ồ ạt vượt biên-giới Việt-Nam / Cambogde. Ngược dòng Cửu-Long, mũi dùi Hải-Quân với 140 chiến-hạm chiến-đĩnh tiến qua Neak Luong, an-toàn kiểm-soát thủy-lộ Tân-Châu Nam-Vang.
Ít ngày sau, theo yêu-cầu của chính-phủ Cambodge, một đoàn giang-đĩnh được biệt-phái mở đường thủy Mekong thông suốt lên tận Kompong Cham.
Lực-Lượng mạnh, hành-quân thần-tốc là yếu-tố thành-công của HQVNCH. Quân Cộng-Sản bị bất ngờ, không kịp trở tay. Áp-lực của Công-Sản đè nặng lên Thủ-đô Nam Vang suy-giảm rõ-rệt.

- Trong năm 1970, các chiến-hạm, chiến-đĩnh quan-trọng sau đây được trao cho Hải-Quân Việt-Nam:

- 1 Hộ-Tống-Hạm (MSF) Hà Hồi, HQ. 13.

- 2 Hoả-Vận-Hạm (YOG) HQ. 472 và HQ. 473.

- 3 Dương-Vận-Hạm (LST) Qui Nhơn, HQ. 504, Nha-Trang HQ. 505, Mỹ Tho HQ. 800.

- 18 Tuần-Duyên-Đĩnh WPB, mang số từ 708 đến 725.

- 1 Hộ-Tống-Hạm PCER Vạn Kiếp HQ. 14.


Image

Trong ngày lễ Ðỡ Ðầu và Gia-Nhập HQVN của 2 Dương-Vận-Hạm
HQ. 504 và HQ. 505, Tuyên-Úy làm lễ cầu an cho Thủy-Thủ-Ðoàn.

Image

Hộ-Tống-Hạm PCER Vạn Kiếp HQ. 14.Theo chương-trình gia-tăng, quân-số Hải-Quân Việt-Nam tăng lên 33, 121 quân-nhân tình-nguyện. Trong số đó, có 5,000 Sĩ-Quan. Với quân-số này HQVNCH được sắp hàng 14 trong số các Hải-Quân lớn nhất thế-giới.

Ngày 1-6-1970, Tư-Lệnh-Phó NAVFORV cũng là First Sealord, Đề-Đốc H. S. Matthews được chỉ-định làm Tư-Lệnh-Phó Hành-Quân cho Phó Đề-Đốc Trần-Văn-Chơn. Ngay sau đó, Tư-Lệnh HQVN Trần-Văn-Chơn được thăng-cấp Đề-Đốc vào ngày 19-6-1970.

Tháng 7 năm 1970, Bộ Tư-Lệnh Hành-Quân Sông được thành-lập tại Bình Thủy, gần Cần Thơ để chỉ-huy các lực-lượng của HQVN trong sông, ngoại trừ các Giang-Đoàn biệt-phái cho Vùng I Duyên-Hải và Vùng V Duyên-Hải đặt dưới quyền của Tư-Lệnh của các Vùng Duyên-Hải đó.

Trong chiến-dịch ngoại-biên, ngoài việc tác-chiến, Hải-Quân Việt-Nam còn hoàn-tất việc di-chuyển 82,000 Việt-Kiều hồi-hương an-toàn khỏi những vùng bất ổn bên Cambodge.Image
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows 7 Chrome

PreviousNext

Return to History & Culture Of VietNam | Lịch Sử & Văn Hóa Việt Nam

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests