Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Read and learn ethnic origin Vietnamese | Hảy tìm hiểu và học hỏi nguồn gốc dân tộc việt

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 28th, 2013, 9:18 pm

Thành-Quả Năm 1972 của Hải-Quân Việt-Nam

Trong năm 1972, nhiều biến-chuyển xảy ra và Hải_quân VNCH đã đạt được nhiểu thành-quà tốt đẹp. Sau đây là phần trích từ Đặc-San Lướt Sóng[379] phát-hành ngày Hải-Quân 1974.

Tổ-Chức:

Trong chiều-hướng "hoàn-hảo tổ-chức", suốt năm qua, Hải-Quân Việt-Nam tân-lập được 4 đơn-vị, cải-danh và cải-tổ 10 đơn-vị, giải-tán và di-chuyển 8 đơn-vị, minh-định lại nhiệm-vụ và tổ-chức của 5 đơn-vị.

Đặc-biệt, cải-tổ quan-trọng nhất là việc giải-tán Lực-Lượng Duyên-Phòng, sáp-nhập các Hải-Đội Duyên-Phòng vào các Vùng Duyên-Hải và việc thành-lập Bộ Tư-Lệnh Vùng 5 Duyên-Hải.

Về quân-số thực-hiện, thì năm 1972 đã quá cao so với quân-số quy-định, do đó để quân-bình quân-số, năm 1973, Hải-Quân chỉ tuyển-mộ Sinh-Viên Sĩ-Quan mà thôi.
Ngoài ra, để đạt mục-tiêu" Ưu-Tú Nhân-Sự" trong năm qua, một số quân-nhân có tinh-thần phục-vụ và kỷ luật kém đã bị sa-thải khỏi quân-chủng.


Huấn-Luyện:

Nói chung, trong năm qua, chương-trình huấn-luyện của Hải-Quân vẫn được tiến-hành một cách tốt đẹp, đúng theo lịch-trình ấn-định, đặc-biệt chú-trọng vào mục-tiêu "Bồi-Dưỡng Chuyên-Nghiệp" và " Tinh-Tiến Chuyên-Môn".

Trong tất cả nỗ-lực nhằm đào-tạo Sĩ-Quan thành cấp chỉ-huy đa năng đa hiệu, cũng như bồi-dưỡng Hạ-Sĩ-Quan thành những cán-bộ chuyên-nghiệp và huấn-luyện Đoàn-viên thành những Thủy-Thủ lành nghề, kể từ Ngày Hải-Quân 73 đến nay, khối Quân-Huấn Hải-Quân đã thực-hiện các khóa huấn-luyện sau đây:

-30 Khóa dành cho Sĩ-Quan, gồm các Khóa: Cao cấp chuyên-môn, Trung-cấp chuyên-môn, Sinh Viên Sĩ-Quan, Đặc-biệt Sĩ-Quan Hải-Quân, Sĩ-Quan Tiếp Liệu Bổ Túc, Sĩ-Quan Huấn-Luyện-Viên, Sĩ-Quan Trực Trung-Tâm Chiến-Báo.

-51 Khóa dành cho Hạ-Sĩ-Quan và Đoàn-Viên gồm các Khóa Cao-Đẳng, Trung-Đẳng, Sơ-Đẳng Chuyên-Nghiệp, Khóa Tân-Binh Hải-Quân.

-23 Khóa huấn-luyện tại các quân-trường liên quân gồm các khóa ngắn hạn như An-Ninh, Chiến-Tranh Chính-Trị..vv..

Ngoài ra tại các quân-trường Hải-Ngoại có các Sĩ-Quan, Hạ-Sĩ-Quan và Đoàn-Viên Hải-Quân đang thụ-huấn các Khóa chuyên-môn khác.

Song song với chương-trình huấn-luyện đặt ra, dù với ngân-khoản eo hẹp và phương-tiện quá thiếu-thốn, phòng Binh-Thư thuộc Khối Quân-Huấn đã ấn-hành một số sách giáo-khoa đáng kể, đồng-thời phòng Trợ-Huấn cũng không ngừng trong việc xúc-tiến thiết-lập các mô-hình và dụng-cụ huấn-luyện để yểm-trợ tối-đa cho các quân-trường.Hoạt-Động An-Ninh

Hoạt-động an-ninh Hải-Quân trong năm qua nổi bật trong 3 hoạt-động chính-yếu là an-ninh phối-hợp kiểm soát phong tỏa duyên-hải và duy trí ưu-thế trên sông biển hầu bảo-vệ an-ninh quốc-phòng và quyền-lợi kinh-tế quốc-gia. Đặc-biệt nhất là trận hải-chiến bảo-vệ chủ-quyền quốc-gia tại quần-đảo Hoàng-Sa ngày 19-01-74 giữa Hải-Quân Việt-Nam anh hùng và Hải-Quân Trung-Cộng xâm-lăng.

Về hoạt-động an-ninh Hải-Quân, nhằm chặn đứng mọi mưu-đồ lấn đất dành dân, vi-phạm trắng-trợn Hiệp định ngưng bắn của quân Cộng Sản Bắc Việt, Hải-Quân Việt-Nam, trong thời-gian qua, đã mở được 1,028 cuộc hoạt-động an-ninh biệt lập, chận xét 375,250 ghe thuyền và 1,053,604 người, bắt giữ 140 ghe và 276 người. Đồng-thời, trong các phản ứng tự-vệ đối với 474 vụ vi-phạm ngưng bắn của Cộng-Sản Bắc Việt từ tháng 9-73 đến nay, con số tổn-thất về nhân-mạng cùng vũ-khí quân-dụng của địch bị ta tịch-thu và phá-hủy đã nói lên được hoạt-động hữu-hiệu của HQVN.

Về phương-diện kiểm-soát lãnh-hải và bảo-vệ quyền-lợi kinh-tế quốc-gia, HQVN trong năm qua, đã đạt được các thành-tích đặc-biệt như bắt giữ 12 ghe thuyền Thái Lan gồm 200 ngư-phủ vi-phạm lãnh-hải đánh cá của Việt-Nam Cộng-Hòa. Gần đây nhứt là việc Khu-Trục-Hạm Trần Khánh Dư HQ. 4, ngày 26-6-74 đã lập được thành-tích chận bắt được chiếc tàu Luaang Lapsri số 093 393 tại 48 hải lý Nam Côn Sơn và tịch-thu được 2.005 kg thuốc phiện đen đựng trong 55 bao lớn và 2 bao nhỏ.

Ngoài ra, hiện nay công-tác yểm-trợ các công-ty khai thác các mỏ dầu hỏa tại thềm lục-địa VNCH đã nói lên được tính đặc-thù và hữu-hiệu của quân-chủng Hải-Quân..Nhưng nổi bật nhất, phải nói là cuộc chiến hào-hùng của HQVN tại quần-đảo Hoàng-Sa vào những ngày cuối đông 73 nhằn chống lại cuộc xâm-lăng của Hải-Quân Trung Cộng. kết-quả, Hải-Quân Trung Cộng đã bị tổn-thất nặng nề với 2 chiến-hạm loại Kronstad bị HQVN bắn chìm, trong khi 2 chiến-hạm khác bị hư-hại và hàng trăm binh-sĩ thương-vong.

Mặt khác, trong năm qua, HQVN đã tổ-chức được 28 chuyến hộ-tống convoi trên thủy-trình huyết-mạch, đồng-thời chuyển-vận 164,319 người và 1.237 tấn đạn-dược, quân-dụng.


Yểm-Trợ Tiếp-Vận:

Với chiều-hướng phát-triển tự-túc, yểm-trợ cho các đơn-vị, ngành Tiếp-Vận Hải-Quân đã cải-tiến không ngừng và thâu-đạt được nhiều-thành-tích khích-lệ...

Mặc dù ngân-khoản eo hẹp, ngành Tiếp-Vận Hải-Quân cũng đã cố-gắng đóng thêm cá Duyên-Kích-Đĩnh xi măng và đã hoàn-tất chiếc thứ 87...
Đồng-thời, trong nỗ-lực cải-tiến kỹ-thuật hầu gia-tăng hoạt-động cho các chiến-sĩ và chiến-đĩnh, Tiếp-Vận Hải-Quân đã hoàn-tất thiết-trí nhiều-loại đại bác phòng không trên các Khu-Trục-Hạm và Tuần-Dương-Hạm, tăng cường hỏa-lực cho nhiều-giang đĩnh,
biến cải hệ thống đẩy tàu cho một số Giang-Pháo-Hạm và Trợ-Chiến-Hạm.

Song song với việc tiếp-vận nặng-nề tính-cách quân-sự nêu trên, Hải-Quân còn giúp đỡ các gia-đình binh-sĩ bằnh cách xúc tiến mạnh mẽ công-tác xây cất các trại gia-binh tại các đơn-vị Hải-Quân. Với sự yểm-trợ của Tổng Cục Tiếp-Vận và Hoa-Kỳ, trong năm qua, Hải-Quân đã xây cất được 50 căn nhà tại CCYT-TV Cát Lở và 120 căn nhà tại Duyên-Đoàn 43, 44 cùng một số đơn-vị tại Bình-Thủy...
Ngoài ra trong tân Công-tác do Tổng-Cục Yểm-Trợ Tiếp-Vận yểm-trợ, Hải-Quân đã thực-hiện được 2 dự-án khác. Phần do Hoa-Kỳ yểm-trợ gồm có các thỏa-hiệp về 44 dự-án tân công-tác, 7 dự án vét bùn và 6 dự án cải-tiến hệ-thống nước tại 6 Đài Kiểm-Báo.


Hoạt-động Quân-Y

Thể-xác có tráng-kiện, tinh-thần mới được minh-mẫn và hiệu-năng công-việc của các chiến-sĩ Hải-Quân mới dồi-dào. Do đó ngành Quân-Y Hải-Quân đã được đặt ra để thi-hành các công-tác trong phạm-vi y-tế.

Trong năm qua, các y-sĩ đã khám ngọai-chẩn cho 28.253 quân-nhân và gia-đình, thử-nghiệm 74.428 người, chụp điện-tuyến 40.541 người, trám nhổ răng 30.412 người và điều-trị tại bệnh-viện, bệnh-xá 14.848 người.

Về dược-phẩm, Kho Y Dược Trung-Ương Hải-Quân yểm-trợ cho các đơn-vị Quân-Y Hải-Quân trung-bình khoảng 85% so với nhu-cầu.
Tuy nhiên nhờ những kế-hoạch cải-tiến và tiết-kiệm dược-phẩm do Cục Quân-Y phát-động và nhờ những phương-thức mà Khối Quân-Y đề ra nên cũng tạm đủ dùng cho việc điều-trị. Ngoài ra Hoa-Kỳ còn yểm-trợ trong việc huấn-luyện chuyên-khoa tại Hoa-Kỳ. Đặc-biệt nhất của ngành Quân-Y Hải-Quân là 2 Y-Tế-Hạm Hát Giang (HQ. 400) và Hàn Giang (HQ. 401) được dân-chúng cả nước biết đến và xưng-tụng là " Chiến-Hạm Tình Thương". Hoạt-động Quân-Y Dân-Sự-Vụ của hai Y-Tế-Hạm này rải đều khắp các Vùng Duyên-Hải và Sông Ngòi, đến tận các hải-đảo xa xôi, đem sức khỏe và an vui đến cho đồng-bào.

Image

Y-Tế Hạm Hát Giang HQ. 400

Image

Y-Tế Hạm Hàn Giang HQ. 401


Chiến-Tranh Chính-Trị:

Hoạt-động Chiến-tranh Chính-trị bao gồm trên 4 lãnh-vực Tâm-Lý-Chiến, Chính-Huấn, Xã-Hội và Tuyên-Úy nhằm vào 3 đối tượng Dân -Binh -Địch quá rộng lớn và phức-tạp cho nên hoạt-động Chiến-Tranh Chính-Trị ngày càng trở nên cần-thiết trong nhiệm-vụ nâng cao tinh-thần quân-sĩ Hải-Quân các cấp để chống Cộng cứu-quốc, đồng-thời giữ vững lập-trường quốc-gia vững-chắc..

Trong nỗ-lực thực-thi các chiến-dịch, chương-trình, kế-hoạch thuộc lãnh-vực Tâm-Lý-Chiến, ngành Chiến-Tranh Chính-Trị Hải-Quân đã gặt hái được nhiều-thành-tích khả-quan. Riêng kết-quả Chiến-Dịch Vì Dân, trong năm qua, Hải-Quân đã điều-trị được 239 quân-nhân nghiện ma-túy, bắt giữ 348 quân-nhân can tội buôn lậu, vi-phạm tệ-đoan xã-hội, đồng-thời tịch-thu 923 thùng và 1.398 cây thuốc lá đủ loại...
Về kết-quả của Chiến-Dịch Tìm Về Tự-Do, với công-tác chiêu-hồi cán-binh CSBV trở về với chánh-nghĩa quốc-gia, trong thời-gian qua, Hải-Quân kêu gọi được 6 cán-binh CS về hồi-chánh mang theo nhiều-vũ-khí đạn-dược...
Hoạt-động Dân-Vụ năm qua được ghi-nhận khả-quan với 83.786 đồng-bào được phát thuốc,
khám bệnh, phân-phát 430 phần quà và 35 thùng quần áo, đồng-thời phân-phối 154.000 truyền-đơn và 562 sách báo đủ loại.

Mặt khác, ngành CTCT Hải-Quân cũng đã thực-hiện trong năm qua 3 cuốn phim: "Ngày Hải-Quân 73", "
HQVN Ngày Nay" và "43 Quân Công Từ Ngục Tù Trung-Cộng Trở Về", Mỗi cuốn phim dài 1,200 feet.
Về hoạt-động thể-thao, được ghi-nhận là rất khả-quan với 15 lần đoạt giải trong các bộ-môn bóng tròn, bóng rổ, bóng chuyền,
vũ-cầu, quyền-thuật, thái-cực-đạo và xe đạp.

Ngoài ra, trong nhiệm-vụ cải-tạo và ổn-định nếp sống gia-đình binh-sĩ, ủy-lạo các Thương Bệnh Binh, giáo-dục con em quân-nhân, trong năm qua, cán-bộ CTCT Hải-Quân đã thăm-viếng ủy-lạo 1,058 lần, trợ-cấp 19,863,922$ cho 2,076 người; đồng-thời lập Ký-Nhi-Viện Cửu-Long, yểm-trợ học-phẩm, học-cụ cho 23 trường Ấu, Sơ, Tiểu-Học Hải-Quân gồm 3,474 học-sinh.

Về hoạt-động giáo-vụ cũng đáng khích-lệ với nghi-lễ cầu-an, cầu-siêu, mai-táng, giảng-thuyết..v..v..

Sau cùng là hoạt-động của Biệt-đội Chiến-Tranh Chính-Trị trong năm qua đã thực-hiện 491 chuyến công-tác, tập-trung 190,557 đồng-bào tham-dự trong 70 buổi Sinh-Hoạt Lãnh-Đạo Chỉ-Huy.

Nhìn lại thành-tích trong một năm qua, phải nhận rằng đó là một khích-lệ lớn lao cho quân-chủng, ghi dấu một giai-đoạn trưởng-thành của quân-chủng Hải-Quân trên mọi lãnh-vực.
Trong tương lai, khi hòa bình vãn hồi, HQVN ngoài việc xây-dựng củng-cố lực-lượng ngày thêm hùng-mạnh,
sẽ còn lãnh trọng-trách phát-triển kinh-tế bằng cách khai-thác hải hoặc khoáng-sản dọc theo duyên-hải,
góp phần xây-dựng quốc-gia phú-cường theo kịp các quốc-gia tân-tiến trên thế-giới.


Image
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows 7 Chrome

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 29th, 2013, 1:05 am

Quần-đảo Trường-Sa và Hài-Quân VNCH

Vào tháng 6 năm 1956, HQVNCH đã chỉ-thị Hộ-Tống-Hạm Tụy-Động HQ. 04 tuần-tiễu vùng biển Trường-Sa.

Từ năm 1960 đến năm 1967, Hải Quân VNCH phái nhiều chiến hạm thường xuyên tuần tiễu cũng như hoàn tất đặt bia chủ quyền trên nhiều đảo (Song Tử Đông, Song Tử Tây...) trong Quần Đảo Trường Sa. Đến tháng 7-1973, VNCH ký giấy phép cho các công ty ngoại quốc thăm dò và khai thác dầu hỏa gần vùng Trường Sa.
Chính vì sự kiện trên, Trung Cộng bắt đầu phản đối và tranh giành chủ-quyền với những luận điệu hoàn toàn vô căn cứ.
Dương-Vận-Hạm Qui-Nhơn HQ.504 là chiến-hạm công-tác thường-xuyên nhất tại Vùng Trường-Sa. Chiến-hạm đã chuyên-chở dụng-cụ và vật-liệu cho việc xây cất; đồng-thời yểm-trợ các đơn-vị bạn hoàn-tất công-sự phòng-thủ trên các đảo Nam Yết, Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn, An Bang. Chiến-hạm cũng gửi tiểu-đĩnh thám-sát các đảo phụ-cận. Ðặc-biệt Ðại-diện HQVN gây được sự hòa nhã, tôn-trọng lẫn nhau với cả Lực-Lượng Trung-Hoa Dân-Quốc trấn-đóng trên đảo Thái-Bình.


Image

Dương-Vận-Hạm Qui-Nhơn HQ.504.Tháng 12 năm 1973, Tiểu Khu Phước Tuy biệt phái một đơn vị Địa Phương Quân ra Quần Đảo Trường Sa,
đồn trú trên các đảo Trường Sa và Nam Yết. Các đơn vị Địa Phương Quân này thường xuyên được những Chiến Hạm Hải Quân yểm trợ và tiếp tế.

Vào tháng 1 năm 1974, Trung Cộng cưỡng chiếm Quần Đảo Hoàng Sa của VNCH sau một trận hải chiến dữ dội. Để đề phòng quân Trung Cộng tiến xa hơn về hướng Trường Sa.
VNCH tăng cường thêm nhiều Chiến Hạm tuần tiễu cũng như quân trú phòng tại các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, An Bang.
và các đảo lớn phụ cận.


Image

Hình-ảnh ghi nhân của Phóng-Viên Nguyễn-Kim về các đảo
chính tại Trường-Sa sau khi các công-sự phòng-thủ.đã được xây cất
Image
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows 7 Chrome

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 29th, 2013, 2:09 am

Năm 1975, Những Lần Triệt-thoái.


Biến-chuyển bất-thường

Sau gần hai năm 1973-1974 Việt-Nam Cộng-Hòa tương-đối tạm ổn-định, tình-hình Miền Cao-Nguyên và Duyên-Hải Trung-phần đã đột-ngột biến-đổi mau lẹ vào đầu năm 1975. Sau hai lần đại-bại vào Tết Mậu-Thân 1968 và Tổng Tấn-công Vượt Vĩ-Tuyến 17 năm 1972,
Cộng-Sản Bắc-Việt lại quyết-định một mở một cuộc tấn-công nữa với toàn-lực quân-đội chính-quy của chúng.

Ngày 10 tháng 3 năm 1975 Ban Mê Thuột bị thất-thủ, rất ít quân trú-phòng QLVNCH trốn về được duyên-hải. Tổng-Thống Nguyễn-Văn-Thiệu ra lệnh triệt-thoái luôn các tỉnh chiến-lược của cao-nguyên là Pleiku và Kontum. Ngày 15-3, quân-đội cao-nguyên rút lui về Tuy-Hòa.
Vì thiếu kế-hoạch và cũng vì phải vướng chân khi kéo theo hàng chục ngàn dân di-tản trốn chạy Cộng-Sản, Quân-Đoàn 2 đã bị thiệt-hại lớn.

Trong khi ảnh-hưởng tâm-lý gây náo-loạn khắp nơi, thì lệnh điều-động từ Sài-Gòn ban-hành lại bất-nhất, hệ-thống phòng-thủ của Quân-Đoàn 1 bắt đầu bị rạn nứt.


Công-tác di-tản

Ngày 24 tháng 3, Quân-Đoàn I dự-tính rút Sư-Đoàn 2 ra ngoài đảo Cù-lao Ré.

Ngày 25 tháng 3, quân-đội bỏ Cố-đô Huế một cách vô tổ-chức rút về phía Đà-Nẵng, kéo theo hàng trăm ngàn người tị-nạn.
Trong cảnh hỗn-loạn tại Vùng 1 Chiến-thuật lúc đó, Hải-Quân đã thành-lập Phân-đội Bắc, mạo-hiểm đưa các chiến-hạm, chiến-đĩnh đổ-bộ vào di-tản nhiều-ngàn quân-nhân chạy ra Cửa Thuận-An.

Chiều ngày 26 tháng 3, Phân-Đoàn Nam gồm có HQ. 802, HQ. 505, HQ. 404, Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm Chu-Lai, một số Giang-Vận-Hạm tăng-phái; được giao nhiệm-vụ vào Chu-Lai đón Sư-Đoàn 2 ra Đảo Lý-Sơn (Cù-Lao Ré.

Image

HQ. 802

Image

HQ. 505

Image

HQ. 404


Chiều-ngày 27 tháng 3, một số quân-nhân Sư-Đoàn 2 gây áp-lực đòi HQ. 404 đưa họ vễ Đà-Nẵng.

Rồi đến lượt Đà-Nẵng, vì số lượng quá lớn số quân và dân tị-nạn kéo về, nên cũng lọt ra ngoài vòng kiểm-soát của Quân-Đoàn 1.
Trong việc di-tản, BTTM/QLVNCH dự-trù chuyển-vận chính-quyền, quân-đội và một số thường-dân tị-nạn về Cam-Ranh.
Các chiến-hạm tận-dụng mọi phương-tiện khả-hữu để cứu vớt quân-nhân và thường-dân.
Các giới-chức Quân-đội quên mình lo cho công-vụ đến độ Tư-Lệnh Hải-Quân Vùng 1 Duyên-Hải cùng
Trung-Tướng TL/QĐ1/V1CT suýt nữa bị kẹt lại tại Tiên-Sa.


Image

Tuần-Dương-Hạm di-tản Quân-nhân Vùng 1 Chiến-thuậtCác thương-thuyền và cuộc di-tản

Các thương-thuyền, tàu kéo và các Xà-lan thuộc Bộ Chỉ-Huy Hải-Vận Hoa-kỳ Military Sealift Command (MSC)
cũng tham-gia trong cuộc di-tản miền Trung.

Ngày 24 tháng 3, co 6 xà-lan do các tàu kéo sau đây được mang từ Vũng Tàu ra Đà-Nẵng:

- Asiatic Stamina

- Chitose Maru

- Osceola

- Pawnee

- Shibaura Maru

Ngày 25 tháng 3, cơ-quan MSC đặt các thương-thuyền sau đây trong tình-trạng sẵn-sàng thi-hành kế-hoạch di-tản tại
Miền Trung của Việt-Nam Cộng-Hòa:

- SS American Racer

- SS Green Forest

- SS Green Port

- SS Green Wave

- SS Pioneer Commander

- SS Pioneer Contender

- SS Transcolorado

- USNS Greenville Victory

- USNS Sgt Andrew Miller

- USNS Sgt. Truman Kimbro

Những thương-thuyền này có sức chuyển-vận rất lớn, ngay sau đó đã giúp sức rất nhiều-trong công-tác
đưa người và vật-dụng từ Miền Trung xuôi Nam.Những người Bỏ phiếu cho Tự-Do bằng Chân

Trong cuộc chiến đã có gần triệu dân Bắc di-cư bỏ Cộng-Sản năm 1954-1955, chạy vào Nam tìm tự-do. Những người dân Việt-nam hiền-hòa vô-tội khắp nơi chạy theo Quốc-gia rất nhiều.
Kể từ 1954 đến 1975 có tới 5 triệu người tị-nạn Cộng-Sản, đã được gọi chung là những “Người Bỏ Phiếu Bằng Chân".
Tuy vậy trong lần di-tản Vùng 1 này, chỉ với một thời-gian ngắn ngủi năm ba ngày, một số lượng lớn lao đến hàng trăm ngàn người, bỏ nhà cửa ruộng vườn, mồ mả tổ-tiên trốn chạy Cộng-Sản.

Trong cơn hoảng-hốt sợ hãi, lần đầu tiên “Người Bỏ Phiếu Bằng Chân" của miền Trung đã chạy nhanh" đến như vậy.
Đà-Nẵng có dân-cư bình-thường là 600,000 người, đột-nhiên tăng vọt lên 2,000,000...

Vì dân tị-nạn tràn vào, tình-trạng Đà-Nẵng trở nên hỗn loạn, ngoài vòng kiểm-soát của chính-quyền. Số phận của những người tị-nạn lần này bi-đát hơn những đợt di-cư lần trước. Trong tổng-số 2 triệu thường-dân trốn chạy Cộng-Sản, chỉ có khoảng 50,000 người may mắn lên được tàu ra khỏi Đà-Nẵng.


Image
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows 7 Chrome

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 29th, 2013, 2:44 am

Những ngày chót của Công-tác Triệt-thoái Vùng 1 Chiến-thuật.

Theo nhà Khảo-cứu Pham-Kim-Vinh: Khi tướng Trưởng vẫn còn nắm rất vững sự chỉ-huy các đơn-vị quân-sự thì Ông đã phải chịu thua đám thường-dân chạy giặc Cộng-Sản

Ngày 28 tháng 3, có tin cho biết Việt-Cộng đã chiếm của biển Hội-An.

Rạng sáng ngày 29 tháng 3, tướng Trưởng đặt bản-doanh tại Căn-cứ Hải-Quân ở Tiên-Sa.
Ông ra lệnh cho Sư-Đoàn 3 lập đầu cầu ở phía Bắc Hội-An để tàu Hải-Quân đến đón binh-sĩ.

Trong khi các phi-trường bị tê-liệt vì bị địch-quân pháo-kích tấn-công, Hải-Quân trở thành phương-tiện độc-nhất để ra vào Vùng 1 Chiến-thuật. Có 6.000 binh-sĩ TQLC được tàu chuyên-chở. Sư-Đoàn 3 không được may mắn bằng Sư-Đoàn TQLC.
Sau khi 1,000 binh-sĩ lên chiến-hạm di-tản thì đến đợt thứ nhì cách đó 6 tiếng, binh-sĩ Sư-Đoàn 3 đã mất kiên-nhẫn, bắn vào chiến-hạm. Công-tác triệt-thoái Sư-Đoàn 3 theo Sử-gia Phạm Kim Vinh, chỉ vì các "phản-ứng" đó mà Hải-Quân đành phải ngừng lại.

Trong một bài viết được ghi là của Trung-Tướng Ngô-Quang-Trưởng phổ-biến tại Hoa-Kỳ trong thập-niên 1990, tác-giả đã viết về những biến-cố trên. Khá rõ,

xin trích-dẫn lại một vài đoạn như sau:


... Đúng ngày 22 tháng 3 năm 1975, tôi được lệnh rút Sư-Đoàn Dù và Sư-Đoàn Thủy-Quân Lục-Chiến về giữ Nha Trang.

... Ngày 24 bỏ Tam-Kỳ Quảng-Ngãi, Hải-Quân đưa Sư-Đoàn 2 từ Chu-Lai ra Cù Lao Ré.

... Ngày 25 bỏ Huế.

... Ngày 29 tháng 3, Cộng-Quân tràn vào Đà Nẵng với những trận giao-tranh nhỏ.
Tôi được chiến-hạm HQ. 404 đưa về Sài-Gòn.
Trên tàu cũng có một Lữ-Đoàn Thủy-Quân Lục-Chiến. Khi tàu chạy ngoài khơi, Tổng thống Thiệu liên-lạc yêu-cầu tôi ra tái chiếm lại Đà Nẵng.
Tôi trả lời ngay là bây giờ tôi lấy ai để theo chân tôi tái chiếm Đà Nẵng?
Lính tráng đã phân tán mỗi người một nơi.
Cấp chỉ-huy thì mạnh ai nấy thoát. Làm sao tôi có thể làm chuyện đó (tái chiếm Đà Nẵng) được?

Sau đó tôi được lệnh cho Hạm-Trưởng ghé tàu vào Cam Ranh, bỏ hết Thủy-Quân Lục-Chiến xuống, rồi chỉ chở một mình tôi về Sài-Gòn.
Tôi không chịu, mặc dù lúc đó tàu đã cặp bến Cam Ranh rồi…


Báo-cáo của cơ-quan MSC cho biết ngày 30-3, thương-thuyền American Challenger là chiếc tầu chót dời Đà-Nẵng.
Theo Giáo-Sư Phạm-Kim-Vinh, Cộng-Quân thấy chúng không cần tiến ngay vào Đà-Nẵng.
Cũng có thể Cộng-Quân không dám ngăn-cản sự tiếp-cứu số người Mỹ tại Đà-Nẵng. Phải chăng Cộng-Quân sợ người Mỹ chờ một điều-gì đó để có lý-do can-thiệp trở lại?
Người ta chỉ biết rằng chúng đã dừng lại ở ngoại-ô Đà-Nẵng, để mặc cho tàu thuyền các quốc-gia Nhật, Trung-Hoa, Mỹ và cả VNCH đón vớt hàng ngàn người trốn chạy ra khơi.Hải-Quân Triệt-Thoái tại Vùng 2 Chiến-thuật.

Vùng 1 đã mất. Sư suy-sụp lan tràn rất nhanh chóng đến duyên-hải Vùng 2 Chiến-thuật.

Ngày 31-3, Quy-Nhơn bị mất.

Ngày 2-4, Nha-Trang mất theo.

Chương-trình di-tản Vùng 1 Chiến-thuật vào Cam-Ranh bị thay đổi vì toán chót đang đến nơi thì ngay Cam-Ranh cũng lại gặp bất ổn.
Từ ngày 1-4 đến ngày 4-4, số người vừa đổ xuống Cam-Ranh lại được bốc lên để chuyển-tiếp đi Phú-Quốc.
Một số lượng không lớn lắm được phép đổ-bộ xuống Vũng-Tàu.

Ngày 10 tháng 4, tất cả các chiến-hạm và thương-thuyền hoàn-tất công-tác đổ-bộ người xuống Phú-Quốc.

Coi như công-tác trợ-giúp Việt-Nam Cộng-Hòa di-tản đã hoàn-tất, vào ngày 14 tháng 4, Chính-phủ Hoa-Kỳ ra lệnh cho tất cả các Chiến-hạm của họ dời xa hải-phận Việt-Nam.Hải-Quân Kỷ-luật, không Hỗn-loạn khi Di-tản

Cuộc di-tản Miền Trung vào Miền Nam thực-hiện được là nhờ những phương-tiện đường biển.

Theo giáo-sư Sử-Địa Nguyễn-Khắc-Ngữ, chính nhờ vào những nỗ-lực của Hải-Quân trong giai-đoạn cuối cùng của cuộc chiến mà
Việt-Nam Cộng-Hòa kéo dài sự tồn-tại tới 30 tháng 4 năm 1975.

Vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975 Hạm-Đội có thay-đổi nhân-sự.
Tư-Lệnh Hải-Quân chỉ-định Hải-Quân Đại-Tá Phạm-Mạnh-Khuê thay thế Hải-Quân Đại-Tá Nguyễn Xuân Sơn ở chức-vụ Tư-Lệnh Hạm-Đội.
Khi đó Đại-Tá Khuê đang làm Tham-Mưu-Trưởng BTL/ Hành-Quân Biển.
Lý-do của sự thay đổi là để Bộ Tư-Lệnh Hạm-Đội có thể phối-hợp chặt chẽ hơn với BTL/ Hành-Quân Biển,
hầu thi-hành kế-hoạch hành-quân di-tản một cách nhanh chóng và hữu-hiệu

Image
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows 7 Chrome

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 29th, 2013, 3:26 am

Lui Binh Chiến-Lược và Di-tản.

Ðoạn văn dưới đây được trích từ một bài phỏng-vấn Cựu Phó Ðô-Ðốc Chung-Tấn-Cang được thực-hiện bời Nhà Văn Phan-Lạc-Tiếp.

Cuối tháng 4 năm 1975, Tổng Thống Thiệu từ chức, giao quyền cho Phó Tổng Thống Trần-Văn-Hương. Dưới nhiều-áp-lực, Tổng Thống Chỉ-định Trần-Văn-Hương phải nhường quyền-hành lại cho Đại Tướng Dương-Văn-Minh. Người ta hy-vọng có một giải-pháp ôn-hòa trước sự tiến quân ồ ạt của Cộng-quân.

Giữa lúc khó-khăn ấy, Phó Đô Đốc Chung-Tấn-Cang, sau nhiều-năm biệt-phái đảm-nhiệm các trách-vụ ngoài Hải-Quân, đã trở lại Hải-Quân.
Quanh Sài-Gòn Cộng-quân đã có mặt.

“Thủy-trình huyết mạch, hơi thở của Sài-Gòn trong bao lâu là con sông Lòng Tào và Soài Rạp phải được giữ vững.
Và đó còn là con đường cuối cùng của đoàn tàu của Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa dời Sài-Gòn trước khi quá muộn.
Ra đi nghiêm-túc và an-toàn. Đó là một cuộc lui binh đẹp đẽ, đầy kỷ-luật.”

Trên đây là nhận-xét của Phó Đô Đốc Cang, Ông nói thêm; "Như tất cả mọi người đều biết, sức mạnh của Hải-Quân là sức mạnh tập-thể. Soạn-thảo kế-hoạch là ông Chí (Phó Đề-Đốc Nguyễn-Hữu-Chí), Tư-Lệnh Hành-Quân Biển, ông Sơn (Nguyễn Xuân Sơn, Đại-Tá Cựu Tư-Lệnh Hạm-Đội)
ông Kiểm (Đại-Tá Đỗ Kiểm, Đại-Tá Tham-Mưu-Phó Hành-Quân) ông Luân (Đại-Tá Chỉ-Huy-Trưởng Tiếp-Vận) và ông Khuê (Đại-Tá Phạm-Mạnh-Khuê, Tham-Mưu-Trưởng Hành-Quân Biển). Đó là lúc sửa soạn.

Đâu như hôm 26/4/75, tôi có họp Bộ Tham-Mưu nói đến ý-định là phải ra khỏi Sài-Gòn. Mà đi là cùng đi tất cả. Ra khỏi Sài-gòn, giữ lấy toàn-thể lực-lượng rồi sẽ tính sau. Sự ra đi của đoàn tàu có tính-cách chiến-lược.

Người giúp tôi nhiều-nhất, đắc-lực nhất, ngày đêm lo cho đoàn tàu là ông Hùng (Phó Đề-Đốc Đinh-Mạnh-Hùng).”

“Khi đoàn tàu dời khỏi Sài-Gòn, đã ở ngoài biển, mà Tổng Thống Dương-Văn-Minh không đầu hàng thì sao !" Ông Cang đáp: "Thì ít nhất ta vẫn giữ được toàn lực-lượng của Hải-Quân mình. Khi ấy, nếu thời cuộc thuận-tiện ta lại quay trở lại, vào Cần Thơ chẳng hạn. Ở đó vấn-đề tiếp-liệu còn đầy đủ. Dầu nhớt và đạn dược còn nhiều.

Còn Phó Đề-Đốc Hoàng-Cơ-Minh?
Đô Đốc Cang lại cười và nói: "Ông Minh lo về liên-lạc, nên các chiến-hạm chỉ nghe thấy tiếng ông ấy. Nhưng trên thực tế, từ lúc tàu ra đi, cho đến khi giao tàu cho Mỹ, trên đường đi chúng ta đều tiếp-cứu các ghe xuồng của đồng-bào vượt biển hệ-thống chỉ-huy do tôi điều-khiển vẫn rất nghiêm-chỉnh. Tuy đất nước đã lọt vào tay Cộng-sản, nhưng đoàn tàu vẫn còn trương cờ Việt-Nam Cộng-Hòa.


Image

HQ. 500 đưa người di-tản ra khỏi Sài-GònTừ Hạm-Đội HQ/VNCH chuyển sang Hạm-Đội Hải-Quân Phi

Số chiến-hạm nguyên thuộc hạm-đội HQ/VNCH được chuyển-giao Hải-Quân Phi gồm có:

- 1 Khu-Truc-Hạm DER: Trần-Hưng-Đạo HQ. 1.

- 6 Tuần-Dương-Hạm WHEC: Trần Quang Khải HQ. 2, Trần Nhật Duật HQ. 3, Trần Bình Trọng HQ. 5 (chiếc này cũng đã lập nhiều-chiến-công trong trận hải-chiến ở Hoàng-Sa), Trần Quốc Toản HQ. 6, Lý Thường Kiệt HQ. 16 (từng tham-dự trận hải-chiến Hoàng-Sa) và Ngô Quyền HQ. 17.

- 5 Hộ-Tống-Hạm PCE: Đống Đa II HQ. 07, Chi Lăng II HQ. 08, Chí Linh HQ. 11, Ngọc Hồi HQ. 12 và Vạn Kiếp II HQ. 14.

- 5 Dương-Vận-Hạm LST (Landing Ship Tank): Cam Ranh HQ. 500, Thị Nại HQ. 502, Nha-Trang HQ. 505, Mỹ Tho HQ. 800 và Cần Thơ HQ. 801.

- 1 Cơ-Xưởng-Hạm ARL Vĩnh Long HQ. 802.

- 3 Hải-Vận-Hạm LSM (Landing Ship Medium): Hát Giang HQ. 400, Hàn Giang HQ. 401 và Hương Giang HQ. 404.

- 3 Trợ-Chiến-Hạm LSSL (Landing Ship Support Large): Đoàn Ngọc Tảng HQ. 228, Lưu Phú Thọ HQ. 229 và Nguyễn Đức Bổng HQ. 231.

- 3 Giang-Pháo-Hạm LSIL (Landing Ship Infantry Large): Thiên Kích HQ. 329, Lôi Công HQ. 330 và Tầm Sét HQ. 331.

- 2 Hỏa-Vận-Hạm (Tầu chở dầu): HQ. 470 và HQ. 471.

- 1 Tuần-Duyên-Đĩnh PGM: Hòn Tróc HQ. 618.


Image

Thiên Kích HQ. 329

Image

Lôi Công HQ. 330

Image

Hỏa-Vận-Hạm HQ. 470

Image

Giang đĩnh Lực-Lượng Thủy-bộ

Image

Toàn cảnh An-Thới, Phú Quốc, nơi có Bộ Tư-Lệnh Vùng IV Duyên-Hải.
Image
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows 7 Chrome

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 29th, 2013, 10:37 am

Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa Lần cuối ra khơi

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Giây phút khai tử của đoàn tàu Hạ cờ
VNCH bàn giao tàu chiến cho sĩ quan Mỹ để vào Subic Bay.


Image
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows 7 Chrome

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » June 13th, 2015, 12:27 pm

Những Chiến Hạm của Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà

Image

Image

HQ 1 Trần Hưng Đạo

Image

Image

HQ 2 Trần-Quang-Khải

Image

Image

HQ 3 Trần Nhật Duật

Image

Image

HQ 4 Trần Khánh Dư

Image

Image

HQ 5 Trần Bình Trọng

Image

HQ 6 Trần Quốc Toản

Image

Image

HQ 7 Đống-Đa II

Image

HQ 8 Hộ Tống Hạm Chi Lăng II

Image

Image

HQ 9 Hộ tống Hạm Kỳ Hòa

Image

Image

HQ 10 Hộ tống Hạm Nhựt Tảo
Last edited by nguoiquentaroi on June 23rd, 2015, 7:50 pm, edited 1 time in total.
Image
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows 7 Chrome

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » June 13th, 2015, 12:57 pm

Hình ảnh những con tàu huyền thoại

Image

HQ 11 Hộ Tống Hạm Chí Linh

Image

Image

HQ 12 Hộ tống Hạm Ngọc Hồi

Image

HQ 13 Hộ Tống Hạm

Image

Image

HQ 14 Hộ Tống Hạm Vạn Kiếp

Image

HQ 15 Tuần Dương Hạm Phạm Ngũ Lão

Image

Image

HQ 16 Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt

Image

HQ 17 Tuần dương hạm Ngô Quyền
Image
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows 7 Chrome

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » June 13th, 2015, 3:53 pm

Hình ảnh những con tàu huyền thoại

Image

HQ 110

Image

HQ 114

Image

HQ 115

Image

HQ 116

Ba chiếc Trục Lôi hạm HQ 114, HQ 115 VÀ HQ 116 đang hải hành
theo đội hình hàng dọc, khoảng cách giữa chiến hạm là 400 thước,
hướng 070 độ, trên đường sang Subic Bay gần thủ đô Manila của Phi Luật Tân.

Image

HQ 225 Trợ Chiến Hạm Nõ Thần Nguyễn-Văn-Trụ

Image

HQ 226 Trợ Chiến Hạm Lê-Trọng-Đàm

Image

HQ 228 Trợ Chiến Hạm Đoàn-Ngọc-Tảng

Image

HQ 229 Trợ Chiến Hạm Lưu Phú Thọ

Image

HQ 230 Trợ Chiến Hạm Nguyễn-Ngọc-Long

Image

HQ 231 Trợ Chiến Hạm Nguyễn-Đức-Bổng


Trong số những chiến hạm của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa,
Trợ Chiến Hạm có lẽ là loại chiến hạm có mặt từ ngày thành lập
Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa và tiếp tục hoạt động cho đến ngày
Việt Nam Cộng Hòa kh6ng còn là một quốc gia. Trợ Chiến Hạm là
tên Việt cho các tàu đổ bộ loại LSSL (Landing Ship Support Large).
Image
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows 7 Chrome

Previous

Return to History & Culture Of VietNam | Lịch Sử & Văn Hóa Việt Nam

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests