Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Read and learn ethnic origin Vietnamese | Hảy tìm hiểu và học hỏi nguồn gốc dân tộc việt

Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 17th, 2013, 9:28 pm

Image

Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà


Việt-Nam trong ngọn gió dân-chủ toàn-cầu

Gần một thế-kỷ sau khi Hải-Quân Việt-Nam thời nhà Nguyễn bị tan-ră trước quân xâm-lăng người Pháp.
Một Hải-Quân của Quốc-gia Việt-Nam lại ra đời.

Tiến-tŕnh thành-lập và phát-triển quân-chủng Hải-Quân có nhiều điểm đặc-biệt không giống như hai quân-chủng bạn là Lục-Quân và Không-Quân.

Image
Các Chiến-hạm Hải-Quân Pháp oanh-tạc Đà-Nẵng
Năm 1858, mở đầu cuộc xâm-lăng nước ta.

Image
Sau khi oanh-tạc, Hải-Quân Pháp đổ-bộ tấn-công Đà-Nẵng tháng 9 năm 1858 nhưng không thành-công;
chúng đổi kế-hoạch, tấn-chiếm Sài-Gòn.


Trong bối-cảnh xă-hội đổi thay sau Thế-chiến II, các sử-gia nhận ra hai biến-chuyển lớn lao đă tác-động lên số-phận của nhân-loại:

- (1) nỗi bất-hạnh của 1/3 nhân-loại v́ề sự bành-trướng của "Bức Màn Sắt" Cộng-Sản Stalinist, và

- (2) cơ-hội lớn lao cho các nước Á-Phi dành lại quyền tự-do dân-chủ.

Người Việt không những đă phải chịu nỗi bất-hạnh v́ề Cộng-Sản mà còn mất đi luôn cái cơ-hội được làm con dân một nước dân-chủ.

Trong khi tất cả trái đất đă im tiếng súng thì riêng tại Việt-Nam, chiến-tranh vẫn tiếp-diễn và còn bành-trướng khủng-khiếp khắp cả Bắc Trung Nam, kéo dài hàng thế-hệ.

Vào khoảng 1952, quân-đội Pháp hiện-diện ở Việt-Nam.
Tuy vậy ảnh-hưởng của thực-dân Anh, Pháp, Đức, Ḥa-Lan... đă suy-yếu hẳn trên khắp các thuộc-địa. Những luồng gió mới "quốc-gia độc-lập, thể-chế dân-chủ, sinh-hoạt tự-do" thổi mạnh trên toàn-thể thế-giới.

Sau khi cướp chính-quyền năm 1945, giới lănh-đạo Cộng-Sản Việt-Nam chính-thức đặt quyền-lợi của Đảng lên trên quyền-lợi quốc-gia dân-tộc.
Họ ra mặt phục-vụ cho tập-đoàn Cộng-Sản Mạc-Tư-Khoa - Bắc-Kinh.
Cộng-Sản Việt-Nam bắt đầu xung-phong thi-hành nghiă-vụ "Quốc-tế Vô-sản".
Ở trong nước, họ tiêu-diệt mọi phần-tử quốc-gia, đưa chiêu-bài giai-cấp đấu-tranh, tàn-sát phú-nông địa-chủ, loại bỏ người trí-thức, và nguy-hiểm nhất là dập khuôn đi theo Trung-Cộng, kẻ thù truyền-kiếp của dân-tộc.

Image
Quốc-Trưởng Bảo-Đại (H́ình trong Tem thơ 1 đồng 20 xu).
Lưu hình con rồng chính là một yếu-tố mẫu mực
cho các huy-hiệu của HQVN thời thành-lập.


Các Lực-Lượng Vỏ -trang kháng Pháp

Khi bộ-đội Việt-Minh thành-h́nh, các đảng-phái quốc-gia cũng đă thành-lập được những lực-lượng vũ-trang.
Ban đầu các lực-lượng này đă kết-hợp với chính-phủ Việt-Minh để thành-lập một chính-phủ liên-hiệp, nhưng Việt-Minh bởi bản-chất chỉ là một đảng Cộng-Sản trá-hình, nên đă không có lòng thành-thực để tạo thế đại-đoàn-kết dân-tộc trong việc chống giặc.
Việt-Minh chỉ tạo-dựng một sự kết-hợp giả-tạo theo từng giai-đoạn.
Không những vậy, họ còn tìm cách tiêu-diệt các đảng-phái đối-lập để nắm quyền lănh-đạo độc-tài, đảng-trị...

Quân-đội Việt-Minh tuy tự-ư mang danh-nghiă là Quân-Đội Nhân-Dân nhưng thực-chất không phục-vụ nhân-dân Viê-Nam mà chỉ là một thứ công-cụ sai-phái của đảng Cộng-Sản. Hiến-Pháp do họ viết ra đă quy-định rơ-ràng:
“Quân-đội nhận lệnh trực-tiếp từ Đảng.”

Nhiều thanh-niên Việt-Nam yêu thích tự-do, ôm mộng hải-hồ, có tinh-thần quốc-gia dân-tộc, không chấp-nhận Cộng-Sản độc-tài đảng-trị, chẳng muốn làm tay sai cho Nga Hoa, đă gia-nhập Hải-Quân Việt-Nam (HQVN).

Image Image
Các hình ảnh đầu tiện về Hải Quân Việt Nam


Lúc đó, tình trạng chính-trị tại các nước Anh, Pháp rất bất-ổn.
Tại Pháp, nhiều chính-phủ theo nhau đổ liên-tiếp.
Khi người Pháp nhận-thức được sức mạnh của tinh-thần quốc-gia dân-tộc, họ đă phải trả một giá đắt cho cuộc chiến-tranh và đành rút lui ra khỏi những nước Đông-Dương cũng như tại các thuộc-địa khác ở Bắc-Phi.
Cho đến 1958, Tổng-Thống Pháp De Gaulle phải chính-thức nhìn-nhận quyền tự-trị của các dân-tộc xưa kia thuộc Pháp.
Hải-Quân Việt-Nam, một số từng hành-thủy, nay có nhiều dịp xuất-ngoại, tiếp-xúc với với thế-giới bên ngoài nên tầm nhìn có phần rộng răi và ý-thức về tinh-thần dân-tộc cao.

Mang trong người dòng máu Việt, với truyền-thống hàng-hải chảy mạnh trong huyết-quản kể từ những ngày Lạc-Việt viễn-dương đi khắp nẻo biển trời, những chàng trai ấy đă hợp-sức nhau nối lại dòng Hải-sử đứt đoạn của tiền-nhân, xây-dựng nên một Hải-Quân hùng-mạnh.
Và đặc-biệt vào năm 1974, tuy biết rằng yếu thế, không đủ lực-lượng, Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà (HQVNCH) cũng cương-quyết đứng lên chống Trung-Cộng xâm-lấn hải-biên.

Image
Hồ-Chí-Minh và Mao-Trạch-Đông


Công-Lao Của Cộng-Sản VN dâng cho Thiên-đàng Cộng-sản

Người Công-Sản Việt-Nam tự nhận những "Công-Lao Kháng Pháp, Diệt Mỹ" là của họ.

Khi thăm viếng Thái-Lan, Thủ-Tướng Phạm Văn Đồng khoe-khoang chiến-thắng 1975, đại-ý nói rằng nhờ có sự sáng-suốt của đảng CSVN mà họ toàn-thắng, cho dù đă phải hy-sinh nhiều triệu người, nay đất nước đă thống-nhất.
Thủ-tướng Thái-Lan sau khi chúc mừng viên Thủ-Tướng Cộng-Sản một cách rất ngoại-giao, đă bình-thản đáp lời: “Thái-Lan chúng tôi ‘may mắn’ không mất một người hy-sinh mà đất nước vẫn được thống-nhất.”

Hoà-Thượng Thích Quảng Độ nhận-định về những sai-lầm và tội-lỗi của đảng CSVN đối với dân-tộc Việt-Nam: "Sau chiến-tranh thế-giới lần thứ hai, hầu hết các nước thuộc-địa ở Á Châu đều được độc-lập và đa-số chẳng theo phe nào, cho nên dân các nước ấy được sống trong hoà bình để xây-dựng đất nước và củng-cố nền độc-lập còn non trẻ của họ, chỉ có nước Việt-Nam là khốn khổ vì chiến-tranh tàn-phá suốt hai mươi chín năm trời (1946-1975) là bởi những người Cộng-sản Việt-Nam đă đưa vận-mệnh của nước Việt-Nam ràng buộc vào sự sống còn và quyền-lợi của phe CS quốc tế.
Giá như những người Việt-Nam thời ấy không là cộng-sản quốc-tế mà vì dân-tộc thật-sự, như những Nehru của Ấn-Độ, Sukarno của Nam-Dương hay Nasser của Ai Cập v.v.. thì dân-tộc Việt-Nam đă có thể tránh được hai mươi chín năm chiến-tranh ý-thức-hệ Quốc Cộng tương-tàn do các thế-lực ngoại-bang chi-phối."


Việc Điền-khuyết Lịch-Sử

Cộng-Sản đă kiểm-soát được toàn-thể Việt-Nam vào 1975, sau 30 năm chiến-tranh. Kẻ thắng trận có cơ-hội để nói lớn, tuy vậy không phải tất cả những gì kẻ thắng nói ra đều đúng với sự thật.
Tập lược-sử này có chút tham-vọng ghi chép lại một số sự thật lịch-sử mà người dân Việt chúng ta cần được đọc và biết về những biến-chuyển của HQVNCH.
Tổ-chức này bao gồm những người vừa mang nặng truyền-thống hàng-hải của tiền-nhân, vừa quyết-tâm bảo-vệ quyền tự-do của con người mang thân mình bảo-vệ xứ sở chống độc-tài Cộng-Sản.

30 tháng 4 năm 1975, mảnh đất Tự-do cuối cùng ở Miền Nam bị Cộng-Sản chiếm nốt.
Thành-bại lẽ thường, nhiều người lính mất biển, mất nước, mất tàu, đành di-tản ly-hương để giữ lấy cuộc sống tự-do, khỏi làm kiếp tù-nhân cho Cộng-Sản bạo-tàn.

Việc điền-khuyết Lịch-sử là một việc làm lớn lao, chuyện sử-liệu này xin khiêm-nhường đóng góp một phần nhỏ bé tài-liệu về Tổ-chức của Hải-Quân VNCH.
Đi theo chiều-hướng biên-niên, sử-liệu lược-duyệt các biến-chuyển quân-chủng theo sóng triều chiến-trận, cùng thành-quả của nó lên xuống với thời-gian, từ năm 1952 đến năm 1975.

Hiện-diện trên một khúc quanh của lịch-sử, Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà cho dù đă mất, nhưng đương-nhiên đă đóng trọn vẹn một vai trọ
Đó là vì trách-vụ, mà người lính biển không thể nhìn thấy cái sợi dây truyền-thống hàng-hải của Ông Cha bị đứt đoạn mà không tình-nguyện đem thân làm cái gạch nối cho thế-hệ mai sau.

Nhìn về những thành-quả 23 năm Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà để tìm hiểu, chúng tôi xin đề-nghị tạm chia khoảng thời-gian đó thành 4 giai-đoạn như sau:

- Giai-đoạ hình thành (1952-1957) và những khó-khăn khi dựng lại cờ Tổ-Quốc

- Giai-đoạn phát-triển (1957-1967) cho dù thiếu-thốn phương-tiện.

- Giai-đoạn bành-trướng (1967-1972) bộc-phát theo nhu-cầu chiến-trường.

- Giai-đoạn trưởng-thành (1972-1975) hoàn-thiện về tổ-chức và đột-ngột bị khai-tử khi Cộng-Sản Bắc-Việt chiếm miền Nam.


Image
Image
Image
Huy-hiệu Hải-Quân Việt-Nam trên vành đai mũ Đoàn-Viên
và trên ngực các vận-động-viên thể-dục thể-thao HQVN.
Huy-hiệu (phía dưới) thường để trên bàn làm việc

Image
Môi-trường Hải-Quân và Hàng-Hải Thương-thuyền giúp
thanh-niên nhiều dịp viễn-du, học hỏi thế-giới bên ngoài.
Last edited by nguoiquentaroi on December 25th, 2013, 11:55 pm, edited 2 times in total.
Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks: 3
Duong Nam Anh, Kaylie T, KevinT
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows XP Firefox

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 17th, 2013, 10:14 pm

Giai-Đoạn Hình-Thành

(1952-1957)


Sự Thành-lập Hải-Quân Việt-Nam

Nhu-cầu cuộc chiến Quốc-Cộng đưa đến sự thành-lập Hải-Quân Việt-Nam. Sau nhiều đình-hoăn, Hải-Quân Việt-Nam được khai-sinh ngày 6-3-1952 bởi dụ số 2.

Cũng như Không-Quân chỉ-huy bởi Ban Không-Quân, Hải-Quân được chỉ-huy đầu-tiên bởi Ban Hải-Quân (Section Marine), sau đổi thành phòng Hải-Quân (Département Marine) thuộc Bộ Tổng Tham-Mưu Quân-Đội Quốc-Gia Việt-Nam (Bộ TTM/QĐQGVN).

Hải-Quân Việt-Nam không những đă sinh sau, mà còn lớn chậm hơn so với Lục-Quân và cả Không-Quân nữa.
Trong cái rủi cũng có cái may.
Hải-Quân Việt-Nam sinh-trưởng vào đúng giai-đoạn tinh-thần dân-tộc tự-quyết trên toàn thế-giới nói chung và tại Việt-Nam nói riêng, đang dâng cao.
Trong khi đó, bộ mặt thật phi dân-tộc của đảng Cộng-Sản Hồ-Chí-Minh đă hiện nguyên-hình.
Khi nhập-ngũ, các người lính thủy hơn ai hết là những thanh-niên có lập-trường quốc-gia vững-chắc, trọng Danh-dự, quyết-tâm bảo-vệ Tổ-Quốc Đại-Dương.

Có nhiều lý-lẽ mà nguyên-nhân chính là vì người Pháp không thực-tâm muốn cho Quốc-gia-Việt-Nam có một Hải-Quân riêng rẽ.
Hai diễn-biến đươc ghi-nhận như sau:

- Nghị-định thành-lập Hải-Quân Việt-Nam đă bị hoăn lại nhiều lần trước khi được chính-thức ban-hành.

- Khi đă bắt buộc phải cho Hải-Quân Việt-Nam ra đời, người Pháp còn cản-trở sự lớn mạnh của tổ-chức này.

Image

Sơ-đồ Hệ-thống Tổ-chức Quốc-Phòng Quốc-gia Việt-Nam năm 1952.

Image

Trong Sơ-đồ Tổ-chức của Bộ TTM/QĐQGVN, Hải-Quân Việt-Nam
chỉ là một Ban Hải-Quân nhỏ bé trực-thuộc TTMT.


Đáng lẽ hai loại Dương-Vận-Hạm và Khu-Trục Hộ-Tống-Ham. theo chương-tŕnh đă được chuyển-giao ngay từ 1955, nhưng người Pháp cố ý lờ đi.
Trong bảng đề-nghị vào tháng 4 năm 1951, Tư-lệnh Hải-Quân Pháp tại Viễn-Đông, Phó Đô-Đốc Paul-Ange-Philippe Ortoli, người ta còn thấy có cả việc thành-lập một Phân-Đoàn Thủy-phi-cơ cho Hải-Quân Việt-Nam vào năm 1955.
Những sự việc dự-trù này cho đến khi quân-đội Pháp rút lui hết đă không bao giờ xảy ra .

- Sĩ-Quan Hải-Quân Pháp rất có tư-cách nhưng một số nhỏ nhân-viên cấp dưới có những ý-nghĩ không tốt, đă phá-hoại các trang-cụ trước khi trao cho Việt-Nam.

- Trong nghi-lễ chính-thức, tuy Chiến-hạm được chuyển-giao, nhưng Hạm-Trưởng vẫn là Sĩ-Quan người Pháp và Quốc-kỳ cũng vẫn là Quốc-kỳ Pháp.
Tranh-chấp có liên-hệ tới danh-dự quốc-gia như vậy xảy ra khá lâu và chỉ chấm-dứt hẳn vào năm 1956.

- Diễn-tiến việc thành-lập và phát-triển HQVN chịu ảnh-hưởng chính-trị.
Mỗi khi có sự bất-đồng chính-kiến giữa hai chính-phủ Pháp và Việt, diễn-tiến bị chậm lại.
Đến khi Việt-Nam nắm được hoàn-toàn chủ-quyền thì Hải-Quân Pháp ngưng ngay việc chuyển-giao chiến-cụ.

Khó-khăn về Nhân-sự lúc ban đầu.

Ngoài chính-sách của người Pháp, những khó-khăn về nhân-sự Việt-Nam cũng đáng kể là nguyên-do đă gây trở-ngại cho Hải-Quân lúc sơ-khai.

Nếu không kể Hải-Quân thời Hùng-Vương, Đông-Sơn, và Hải-Quân nhà Thục thời Cổ-Loa-Thành, xuất-hiện hàng thiên-niên-kỷ trước Công-nguyên, thì riêng Hải-Quân nước ta thời-kỳ tự-chủ kể từ khi Ngô-Vương-Quyền dựng nước, cũng đă tồn-tại xúyt-xoát một ngàn năm.
Tuy vậy vì hoạ thực-dân Pháp kéo dài gần trăm năm, lực-lượng này bị tan-ră và gián-đoạn.
Vào đầu thập-niên 1950 khi gặp được thời-cơ tốt đẹp, Hải-Quân Việt-Nam được tái-sinh.
Tuy vậy không thể trong khoảnh-khắc, Quốc-gia ta có đầy đủ ngay số lượng cán-bộ và đoàn-viên để điều-hành tàu thuyền chiến-đấu.

- 1950 - Một số nhỏ thanh-niên Việt-Nam được tuyển-mộ và gởi sang Pháp, học ngắn hạn tại trường Sĩ-Quan Hải-Quân Brest.
Nhưng không may vào năm đó, thời-tiết của miền Bắc nước Pháp đột-nhiên trở nên giá lạnh khác thường, khoá-sinh Việt-Nam không đủ sức để chịu-đựng khổ nhọc khi huấn-luyện ngoài khơi.
Sau cùng tất cả đành bỏ dở khoá học và không có Sinh-Viên Sĩ-Quan (SVSQ) nào tốt-nghiệp.

Image

Trống Đồng ghi khắc H́nh-ảnh Thủy-quân thời Hùng-Vương.
Thuyền thời đó đă được trang-bị bành lái và cây xiếm


- 1951 - Dự-án về một Trung-Tâm Huấn-Luyện Hải-Quân Việt-Nam được khởi-xướng. Cũng trong năm này, có chương-tŕnh dự-trù thành-lập hai đơn-vị chiến-đấu, nhưng kết-quả không có đơn-vị Hải-Quân nào thực-sự thành-h́nh.

- Cùng năm 1951, tiếp theo đề-nghị Ortoli đă nói ở trên, Bộ-Trưởng Hải-Quân Pháp lại hoạch-định thêm một chương-tŕnh c̣n rộng răi hơn nữa để trang-bị Chiến-hạm cho Việt-Nam. Bộ này dự-trù:

- chuyển-giao 1 Hộ-Tống-Hạm loại Chamois class, 647 tấn năm 1952.

- kiến-trúc thêm hai Khu-trục Hộ-Tống-Hạm mới, loại Le Corse class, 1290 tấn và 4 Trục-Lôi-Hạm loại Sirius class 365 tấn cho Việt-Nam tiếp theo sau đó.

Phó Đô-đốc Ortoli nhân đà "rộng răi" của Bộ-Trưởng Hải-Quân, xin thêm cho Việt-Nam ngân-khoản xây cất cơ-sở huấn-luyện Đoàn-viên và huấn-luyện Sĩ-Quan.
Ông đề-cập luôn cả việc kiến-trúc chiến-hạm ngay tại Việt-Nam.

Năm 1950, Thống-tướng De Lattre de Tassigny nhận quyền chỉ-huy Quân-Đội Viễn-chinh kiêm Cao-Ủy Pháp tại Đông-Dương. De Lattre đă sắp đặt lại bộ máy chiến-tranh, không để cho Bộ Tư-Lệnh Hải-Quân cũng như Không-Quân được đứng biệt-lập như trước và phải tập-trung vào quyền chỉ-huy-trực-tiếp của Ông.

Khi tập-trung quyền-hành lại một mối như vậy, De Lattre cũng không tán-thành một tổ-chức Hải-Quân Việt-Nam đứng riêng rẽ với Hải-Quân Pháp.
Sau này đến lượt chính Phó Đô-đốc Ortoli cũng ngần-ngại thi-hành chính cái đề-nghị trước (đă được chấp-thuận) của ḿnh. Lý-do là Hải-Quân Pháp bắt đầu gặp trở-ngại việc tuyển-mộ người cho Hải-Quân của họ.
Nếu như Hải-Quân Việt-Nam thành-lập và bành-trướng, Ortoli sẽ thiếu hụt quân-số.
Last edited by nguoiquentaroi on December 26th, 2013, 12:26 am, edited 1 time in total.
Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks:
Duong Nam Anh
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows XP Firefox

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 17th, 2013, 10:42 pm


Vì những biến-chuyển như thế, từ khi Dụ số 1 ra đời qua suốt hai năm 1950 và 1951, chương-tŕnh không tiến-triển.
Đến tháng 11-1951, công-cuộc xây-cất Trung-tâm Huấn-luyện Hải-Quân Nha-Trang mới lại bắt đầu.


Image
Quang-cảnh một buổi lễ trên HKMH Arromaches, có treo quốc-kỳ Việt-Nam.Nhân-viên và Trang-bị lúc sơ-khởi.

Năm 1952, 350 thanh-niên Việt-Nam được Hải-Quân tuyển-mộ. Phần lớn khóa-sinh được thụ-huấn tại Việt-Nam, một số ít được dự-trù gởi sang thụ-huấn tại trường Sĩ-Quan Hải-Quân Pháp tại Brest.
Có năm mươi người trở thành Hạ-Sĩ-Quan.
Đây thực-sự là những thành-phần thuần-túy đầu-tiên của Hải-Quân Việt-Nam.


Các khóa huấn-luyện trên bờ đầu-tiên tại Nha-Trang như dự-trù, được mở từ tháng 7-1952.


Image

Bức hình các Học-Viên VN chụp ngày 1-7-1952 tại TTHL/HQ Nha-Trang.


Trước đó, Khóa 1 Sĩ-Quan Hải-Quân đă được huấn-luyện trên biển. Ngày 1 tháng 10 năm 1952,
khóa 1 măn-khóa với hầu hết là các Sĩ-Quan Hàng-Hải Thương-thuyền.
Có 6 Sĩ-Quan ngành chỉ-huy (các Ông Lê-Quang-Mỹ, Trần-Văn-Chơn, Lâm-Nguơn-Tánh, Chung-Tấn-Cang, Trần-Văn-Phấn, Hồ-Tấn-Quyền) và 3 Sĩ-Quan ngành cơ-khí.
(các Ông Đoàn-Ngọc-Bích, Nguyễn-Văn-Lịch, Lương-Thanh-Tùng). Trừ HQ Thiếu-Úy Lê-Quang-Mỹ, các Sĩ-Quan tốt-nghiệp Chuẩn-Úy.
Trước khi về trường, Khóa 1 đă được huấn-luyện khoảng 6 tháng trên các Chiến-hạm Pháp như Savorgnan de Brazza, Dumont d'Urville và Arromanches.
6 tháng sau khi tốt-nghiệp, các Sĩ-Quan Chuẩn-Úy này thăng-cấp Thiếu-Úy.

Ngày 12 tháng 7 năm 1952, Trung-Tâm Huấn-Luyện Hải-Quân Nha-Trang bắt đầu Khóa 1 Thủy-thủ chuyên-nghiệp gồm 150 khóa-sinh[34] và sau đó 25 khóa-sinh ưu-tú được lựa chọn để theo học Khóa 1 Hạ-Sĩ-Quan.

Image
Hình-ảnh lưỡng-long và Quốc-kỳ 3 sọc vàng thường thấy trong những
mẫu biểu-tượng truyền-thống lịch-sử của HQVN thời-kỳ thành-lập.


Theo tập-tục lâu đời của Hải-Quân Pháp, trong nhiều năm khởi đầu của HQVN, Sĩ-Quan và Đoàn-Viên Việt-Nam cũng ngủ trên vơng. Ban ngày, các vơng được xếp lại nên pḥng ngủ dưới chiến-hạm và trên quân-trường rất quang-đăng.

Image

Tranh Hí-Họa: Tàu chìm, mang võng đi theo vẫn thảnh-thơi!Diễn-tiến tại Trung-Tâm Huấn-luyện Hải-Quân Nha Trang

Khoảng tháng 10 năm 1952, việc xây cất cơ-sở đă tạm xong, trường đủ chỗ để nhận thêm khóa-sinh.

Ngày 1 tháng 11 năm 1952, Trung-Tâm Huấn-luyện Hải-Quân Nha-Trang khai-giảng Khóa 2 Sĩ-Quan Hải-Quân, gồm 12 Sinh-Viên Sĩ-Quan ngành Chỉ-huy và 4 Sinh-Viên Sĩ-Quan ngành Cơ-khí. Khóa này măn-khóa vào tháng 5 năm 1953. Các Ông Đinh-Mạnh-Hùng, Nghiêm-Văn-Phú, Nguyễn-Văn-Kinh, Vơ-Văn-Chơn, Nguyễn-Hữu-Tiễng, Đỗ-Quư-Hợp, Nguyễn-Văn-Thu, Ngô-Khắc-Luân, Khương-Hữu-Bá, Trương-Ngọc-Lực[35], Phùng-Nhật-Tân, Nguyễn-Văn-Trụ, ... Lung... tốt-nghiệp khóa này.


Image

Các SVSQ Hồ-Tấn-Quyền, Nguyễn-Văn-Lịch và 3 Học-Viên Thủy-Thủ.


Khóa 3 Sĩ-Quan Hải-Quân nhập-học tháng 7 năm 1953 và măn-khóa vào tháng 1 năm 1954. Các Ông Nguyễn-Văn-Thông, Diệp-Quang-Thủy, Vũ-Đ́nh-Đào, Nguyễn-Hữu-Chí, Nguyễn-Thanh-Châu, Phan-Văn-Cổn, Bùi-Kim-Nguyệt, Trần-Phước-Dũ... thuộc khóa này.

Kể từ khóa 4 về sau, thành-phần các ứng-tuyển-viên Hàng-hải Thương-Thuyền giảm bớt. Hầu hết Sinh-Viên Sĩ-Quan Hải-Quân Nha-Trang là dân-chính có người từng làm giáo-sư, sinh-viên đại-học. Các Ông Nguyễn-Văn-Ánh, Hồ-Văn Kỳ-Thoại, Nguyễn-Xuân-Sơn, Nguyễn-Bá-Trang, Đặng-Trần-Du... thuộc khóa này.

Khóa 5 Sĩ-Quan Hải-Quân nhập-học tháng 07 năm 1954, măn-khóa tháng 05 năm 1955. Các Ông: Nguyễn-Viết-Tân, Hoàng-Cơ-Minh, Hà-Văn-Ngạc, Nguyễn-Văn-May... thuộc khóa này.

Về phần Huấn-luyện Hạ-Sĩ-Quan, lúc đầu Hải-Quân không mở thẳng những cuộc thi-tuyển từ ứng-viên dân-chính. Trung-tâm Huấn-luyện Hải-Quân Nha-Trang được ủy-thác quyền chọn lựa các thủy-thủ học-viên xuất-sắc nhất để đào-tạo thành các Hạ-Sĩ-Quan chuyên-nghiệp.

Cho tới năm 1953, Việt-Nam vẫn chưa có tàu. Các tân Sĩ-Quan và Thủy-thủ Việt-Nam tập-sự trên các Chiến-hạm của Pháp.Last edited by nguoiquentaroi on December 26th, 2013, 12:39 am, edited 1 time in total.
Image
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows XP Firefox

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 17th, 2013, 11:44 pm

Các Khóa học tại Pháp...Vào giữa năm 1952, Hải-Quân thi tuyển một số Sinh-Viên Sĩ-Quan du-học tại Pháp.

Có bốn khóa Sinh-Viên Sĩ-Quan học Trường Sĩ-Quan Hải-Quân Pháp tại Brest (1952, 1953, 1954, 1955).
Chương-tŕnh dự-trù 3 năm gồm có 2 năm học lý-thuyết ở trường, một năm thực-tập trên Tuần-Dương-Hạm Jeanne d'Arc cho 2 khóa đầu.
Từ khóa 3, chương-tŕnh này thay đổi. Sau khi Hiệp-định Genève chia cắt đất nước vào năm 1954, vấn-đề ngoại-giao Việt-Pháp gặp khó-khăn.
Sinh-Viên Sĩ-Quan Hải-Quân Brest bị gửi về Việt-Nam vào 1956 sau hai năm học.
Khóa thứ 4 cũng vậy, Sinh-viên chỉ học lý-thuyết rồi hồi-hương.
Hải-Quân Pháp không cho họ thực-tập ngoài khơi năm sau cùng.

Image

Không-ảnh Hải-Quân Học-Hiệu Brest của Pháp

ImageImage

Hai Huy-Hiệu của trường.

Image
Bảo- tàng-viện Brest .


Khóa 1 Brest có các Ông Đặng-Cao-Thăng, Nguyễn-Vân, Nguyễn-Đức-Vân, Vương-Hữu-Thiều ngành chỉ-huy và Ông Nguyễn-Gia-Định ngành cơ-khí.

Khóa 2 có các Ông Dư-Trí-Hùng, Nguyễn-Ngọc-Quỳnh, Vũ-Xuân-An, Hồ-Ngọc-Ngà, Trịnh-Xuân-Phong, Bùi-Tiến-Rũng, Vũ-Văn-Đức, Bùi-Văn-Lễ...
Khóa 3 có các Ông Phạm-Văn-Sanh, Bùi-Hữu-Thư, Lê-Phụng, Nguyễn-Quang-Dật, Đỗ-Kiểm, Trịnh-Quang-Xuân, Vũ-Nhân, Đỗ-Ngọc-Oánh, Phạm-Cừ, Đặng-Đình-Hiệp.
Khóa 4 có các Ông Nguyễn-Địch-Hùng, Lê-Triệu-Đẩu, Vơ-Duy-Ninh, Nguyễn-Tiến-Ích, Trần-Văn-Sơn...

Ở Pháp còn có các khóa Hành-chánh Tài-chánh (Commissaire) ở Toulon.
Các khóa này học một năm và một năm thực-tập tại các Dépôt của Pháp.
Khóa đầu có các Ông Đỗ-Đăng-Công và Trần-Văn-Tất. Khóa hai có các Ông Phạm-Trung-Giám.
Tốt-nghiệp khóa Hành-chánh Tài-chánh ở Cherbourg năm 1956 có Ông Trần-Văn-Biểu.

Du-học lâu năm hơn tại Pháp có một số Y-sĩ Hải-Quân Việt-Nam theo học và tốt-nghiệp trường Quân-Y Hải-Quân và Thuộc-địa (École de Santé Navale et Coloniale) ở Bordeaux vào cuối năm 1956.
Đó là các Ông Phạm-Vận, Dương-Hồng-Mô, Trần-Nguơn-Phiêu, Đặng-Tất-Khiêm, Nguyễn-Văn-Nghiă và Nguyễn-Phúc-Quế.


Hải-Quân Pháp và Hải-Đoàn Xung-phong.


Trong nhiều thế-kỷ dùng tàu chiến đi xâm-lăng, Hải-Quân Pháp đă sử-dụng giang-đĩnh trên nhiều chiến-trường tại Á-Châu và Phi-Châu.
Quân-đội viễn-chinh cần có các chiến-đĩnh tầm nước nông cạn để bình-định và giữ an-ninh sông rạch những vùng ngập nước.

Tại thuộc-địa, giới-chức nắm quyền quân-sự thường thường là các Đô-Đốc, đôi khi nắm luôn cả chức Thống-Đốc hay Toàn-Quyền.
Hải-Quân luôn luôn có ưu-thế quyền-lực hơn Lục-Quân.

Sau Thế-chiến 2, tình hình chính-trị và quân-sự ở Việt-Nam biến đổi nhanh chóng.
Vào cuối thập-niên 1940 sang đầu thập-niên 1950, các trận địa-chiến ác-liệt lan tràn khắp nơi.
Quyền-lực của Hải-Quân Pháp suy-giảm hẳn so-sánh với Lục-Quân của họ.

Image

Quyền-lực của Hải-Quân Pháp tại Việt-nam bị suy-giảm khi Đô-Đốc Georges Thierry d’Argenlieu
bị thay-thế bởi Cao-Ủy Emile Bollaert và Tướng Leclerc ngày 5-3-1947.


Khi đoàn quân của Pháp theo chân quân Anh đến giải giới quân-đội Nhật Bản tại miền Nam Việt-Nam năm 1945, tướng Leclerc Tư-Lệnh quân viễn-chinh Pháp đă thi-hành kế-hoạch chiếm đóng các tỉnh lỵ quan-trọng trên sông Cửu Long, bắt đầu từ Mỹ Tho, rồi Vĩnh Long và Cần Thơ.
Vì đường xá và cầu cống dẫn đến các địa-điểm trên bị phá-hủy, sự di chuyển của lục-quân trên bộ rất khó-khăn; Pháp đă sử-dụng Lữ-Đoàn Hải-Quân Bộ-Chiến (Fusilier Marins) .
Phương-tiện di-chuyển của đoàn quân này là các chiến-đĩnh loại đổ-bộ do Hoa-Kỳ hay Anh-Quốc trang-bị (dự-trù sử-dụng trong các cuộc hành-quân đổ-bộ chống Nhật tại Đông Dương).

Image

Hải-Quân Bộ-Chiến -Fusiliers Marins- là một binh-chủng lâu đời của HQ Pháp-
Hình trên là một nhóm Fusiliers Marins trong Thế-Chiến 2 (1914)-
Photo collection Norbert Desgouttes


Lữ-Đoàn Hải-Quân Bộ-Chiến này là tiền-thân của các Hải-Đoàn Xung-phong (DINASSAUT - Division Navale Assaut, gọi tắt là Dina).
Ngoài LCVP, LCM, LCT, LSSL, LSIL mà người ta thường thấy; còn có những loại chiến-đĩnh xa lạ như EA, LCA, MFV, cả Xà-lan vơ-trang.
Kỳ-lạ hơn nữa, Pháp đă dùng những ghe buôn, thuyền đánh cá kiểu Á-đông rồi gắn những tấm giáp sắt, thiết-trí các loại súng đại-bác và liên-thanh để tác-chiến.

Image

Có cả Pháo-hạm của Anh LCG (Landing Craft, Gun) trong Dina.

Image

Ngoài LCVP, LCM, LCT, LSSL, LSIL...; Hải-Quân Pháp c̣òn sử-dụng
cả Xà Lan Bọc Sắt Armoured Barge, Tàu Cá MFV (Motor Fishing Vessel),
Thuyền Vơ-trang (Armed Junk),


Sau khi Hải-Quân Pháp thành-lập được Lữ-Đoàn Hải-Quân Bộ-Chiến, Hải-Quân Trung-Tá François Jaubert đă chiếm đóng các tỉnh vùng châu-thổ Cửu-Long-Giang một cách nhanh chóng.
Khởi đầu với phương-tiện phức-tạp như vậy, những đoàn quân thủy-bộ của Quân-đội Viễn-chinh Pháp cải-tiến dần dần để tham-dự những trận đụng-độ trong sông ngòi ác-liệt cả trong Nam lẫn ngoài Bắc sau này.
Theo Robert McClintock, danh-từ Dinassaut xuất-hiện từ năm 1947 tại Việt-Nam.

Khi phải chấp-nhận sự hình-thành Hải-Quân Việt-Nam, người Pháp rút kinh-nghiệm chiến-đấu của họ, đă lấy việc thành-lập Giang-Lực cho Việt-Nam làm quan-trọng nhất.
Theo nhận-xét của Đại-Tá Thủy-Quân Lục-Chiến Hoa-Kỳ Victor Croizat[ và Sử-gia Charles W. Koburger, vì lý-do đó, người Pháp không mấy quan-tâm tới việc trang-bị các Chiến-hạm lớn cho Hải-Quân Việt-Nam.Last edited by nguoiquentaroi on December 26th, 2013, 1:11 am, edited 1 time in total.
Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks:
Duong Nam Anh
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows XP Firefox

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 18th, 2013, 12:25 am

Tình-trạng Hải-Quân Việt-Nam trong hai năm 1953-1954

Sau những khó-khăn như đă kể trên, cuối cùng Hải-Quân Việt-Nam cũng được kể là chính-thức ra đời vào ngày 10 tháng 4 năm 1953.
Chỉ có 5 Giang-đĩnh trang-bị Đại-liên 50 và Đại-bác 20 ly, trên lý-thuyết qua tay Việt-Nam tại Cần-Thơ.
Đó là một Hải-Đoàn Xung-phong (HDXP) rút gọn.
Thực-tế vẫn còn người Pháp trên tàu, Sĩ-Quan và Hạ-Sĩ-Quan Pháp còn chỉ-huy, nhưng chiến-đĩnh mang cờ Việt-Nam. Hải-Đoàn này trang-bị một Soái-Đĩnh (LCM Commandement), hai Quân-Vận-Đĩnh (LCM - Landing Craft Mechanized) và hai Tiểu-Vận-Đĩnh (LCVP - Landing Craft Vehicle and Personnel).
Qua mùa hè, một đoàn như vậy thành-hình tại Vĩnh-Long.

Tính cho đến cuối năm 1953, lực-lượng của Hải-Quân Việt-Nam chỉ gồm có hai Hải-Đoàn Xung-phong Trừ (-) với không quá mười chiếc Tiểu-đĩnh.

Tuy tinh-thần phấn-khởi nhưng Hải-Quân Việt-Nam còn phải vượt nhiều chặng đường nữa trước khi trưởng-thành. Hải-Quân bị ép trong tổ-chức hỗn-hợp giữa Pháp và Việt, lại bị kẹp giữa một loại quân-lực mà uy-thế lấn-áp bởi Lục-Quân. Bộ Tham-mưu Liên-Quân này lại toàn-quyền chi-phí mọi ngân-khoản, điều-khiển mọi hoạt-động.

Image

Một Soái-Đĩnh (LCM Commandement) đang giang-hành quan-sát.


Về quân-số, Hải-Quân lúc đó rất nhỏ nhoi, chỉ chiếm vào khoảng 1/2 của một phần trăm quân-lực.
Thêm nữa, thượng-cấp Việt và thượng-cấp Pháp lại muốn hướng Hải-Quân Việt-Nam đi theo các kế-hoạch khác nhau. tình-trạng Hải-Quân lúc đó không những đă yếu ớt mà còn bị xé-lẻ ra nữa!

ImageImage

Hình HQ Chuẩn úy, rồi HQ Trung-Úy Trần-Văn-Chơn


Vào đầu năm 1954, thêm một Hải-Đoàn Xung-phong thứ ba được thành-lập, dự-chiến tại miền Trung-châu Bắc-Việt.


Image

Trong khi quân-đội Liên-hiệp Pháp gặp khó-khăn ngoài chiến-trường, Tuần-Dương-Hạm Rochester
đến thăm Sài-G̣n tháng 2-1954, mang theo thông-điệp Hoa-Kỳ sẽ trợ-giúp Việt-Nam chống Cộng-Sản


Kéo cờ Tổ-Quốc

Sau khi đơn-vị Hải-Quân thứ nh́ tại Vĩnh-Long ra hoạt-động vào tháng 6, sự tranh-luận về Quốc-kỳ trên các chiến-hạm, chiến-đĩnh bộc-phát giữa hai chính-phủ Việt, Pháp.

Như đă nói, trên các chiến-đĩnh tại Cần-Thơ và Vĩnh-Long tuy mang Quốc-kỳ Việt-Nam nhưng một thành-phần Thủy-Thủ-Đoàn vẫn còn người Pháp. Một số người Pháp không bằng lòng.

Trong khi đó vấn-đề quốc-kỳ trên kỳ-đài Chiến-hạm tạo những xúc-động rất lớn lao.
Tại Trung-tâm Huấn-luyện Hải-Quân Việt-Nam Nha Trang, Giang-Pháo-Hạm LSIL 9033 (Landing Ship, Infantry, Large) được được dùng làm Huấn-Luyện-Hạm. V́ Hạm-Trưởng là Sĩ-Quan HQ Pháp nên Chiến-hạm vẫn tiếp-tục mang cờ Pháp trên kỳ-đài.
Lần này, phía Việt-Nam bực ḿnh với lư-do trên giấy tờ, chiếc Giang-Pháo-Hạm đó thuộc TTHL/HQ Việt-Nam, huấn-luyện SVSQ và Đoàn-Viên Việt-Nam; vậy phải mang cờ Việt-Nam.

Image

Hai chiếc Giang-Pháo-Hạm LSIL của Pháp đang chạy ngang qua bến Bạch-Đằng.


Hải-Quân Việt-Nam nhất-quyết đ̣i phải được kéo quốc-kỳ màu vàng ba sọc đỏ trên kỳ-đài của tất cả các chiến-hạm, chiến-đĩnh sau khi chuyển-giao.
Người Pháp, vẩn còn hiện-diện và thường nắm luôn cả quyền chỉ-huy đơn-vị Hải-Quân Việt-Nam, nên đă có nhiều đề-nghị do họ đưa ra như: treo một cờ Pháp, treo hai cờ Pháp-Việt song-song, hay treo một cờ Liên-Hiệp-Pháp v.v...

Cho đến ngày 11 tháng 2 năm 1954, vấn-đề Quốc-kỳ được giải-quyết một cách tạm-thời.
Pháp chuyển-giao tiếp cho Việt-Nam ba Trục-Lôi-Hạm (YMS - Yard Minesweeper):
HQ. 111 Hàm Tử, HQ. 112 Chương Dương, HQ. 113 Bạch Đằng tại Sài-Gòn.
Ba chiến-hạm này đă mang quốc-kỳ Việt-Nam ở sau lái ngay từ sáng hôm đó, trước cả khi nghi-lễ được cử-hành.
Danh-hiệu chiến-hạm là địa-danh những trận thủy-chiến mà quân thủy ta đă tiêu-diệt chủ-lực-quân Mông-Cổ vào thế-kỷ thứ 13.

Image

Quan-khách Việt-Pháp đến dự lễ chuyển-giao ba Trục-Lôi-Hạm tại Sài-Gòn.
Lưu-ý Quốc-kỳ Việt-nam đă được kéo lên sau lái các chiến-hạm này, trước buổi lễ.

Image

Bức hình lịch-sử của HQVN: Lần đầu tiên, quốc-kỳ Việt-Nam phất-phới
bay trên chiến-hạm. Trang báo trên đăng trong “Documents Việt-Nam No 70”,
bưu-báo chính thừc của Phủ Cao-Ủy Việt-Nam tại Pháp ấn-hành ngày 1-3-1954.

Image

Theo các thỏa-ước ký-kết giữa Việt Pháp: chủ-lực Hải-Quân Việt-Nam
gồm có 1 Khu-Trục-Hạm 305 feet, 1 Thông-Báo-Hạm, 257 feet, 7 Hộ-Tống-Hạm PC,
2 Hải-Vận-Hạm LSM, 3 Trục-Lôi-Hạm YMS. Tài-liệu trích-dẫn từ Jane's Fighting Ships,
năm 1955 (xuất-bản vào cuối năm 1954).


Theo Charles W. Koburger, lời hứa gia-tăng khả-năng chiến-đấu cho Hải-Quân Việt-Nam không được người Pháp thi-hành. Cho đến khi chấm-dứt chiến-tranh vào tháng 7 năm 1954, Sĩ-Quan Việt-Nam mới chỉ điều-hành có một Giang-Vận-Hạm LCU, và chừng 30 tiểu-đĩnh thủy-bộ. Quan-trọng hơn, quyền chỉ-huy toàn-thể Hải-Quân vẫn c̣n trong tay Sĩ-Quan người Pháp.


Tinh-thần Dân-tộc mạnh mẽ

Ngày 11 tháng 2 năm 1954 là một ngày quan-trọng.
Khi Thủ-Tướng Bửu-Lộc, tháp-tùng bởi Bộ-Trưởng Quốc-phòng Phan-Huy-Quát của Việt-Nam và Bộ-Trưởng Quốc-phòng Pleven của Pháp đến chủ-tọa cuộc lễ tại bờ sông Sài-G̣òn thì Quốc-Kỳ màu vàng ba sọc đỏ được kéo lên trên ba chiến-hạm M655 Aubépine, M656 Belladone và M657 Digitale.
Số tàu và tên tàu sau đó được đổi sang HQ. 111 Hàm Tử, HQ. 112 Chương Dương và HQ. 113 Bạch Đằng.
Hình-ảnh này được trình-bày làm bià cho tờ báo Documents Việt-Nam No.70 ngày 1er Mars 1954, phát-hành tại Paris.

Tuy còn non trẻ nhưng Hải-Quân Việt-Nam đă biểu-lộ một tinh-thần dân-tộc mạnh mẽ.
Sĩ-Quan và Đoàn-Viên noi theo truyền-thống quân thủy của tiền-nhân.
Tư-tưởng nhận Thánh-tổ Trần-Hưng-Đạo đă manh-nha ngay từ lúc đó.
Điểm này đáng kể là khác-biệt với Hải-Quân Cộng-Sản Hà Nội.
Vì chịu ảnh-hưởng tai-hại của thuyết duy-vật, người Cộng-Sản thường hay bài-xích những niềm-tin truyền-thống dân-tộc. Tuy ngụy-trang dưới chiêu-bài truyền-thống quân thủy, nhưng Hải-Quân Nhân-Dân thực-sự chỉ là một sản-phẩm ngoại-lai và một công-cụ tay sai cho đảng-phái.
Cuốn sách "Quân Thủy trong Lịch-Sử Chống Ngoại-Xâm" của Hà-Nội viết những câu khẳng-định như "sông, biển thuộc Xă-hội Chủ-nghĩa".

Image

Tư-tưởng nhận Thánh-tổ Trần-Hưng-Đạo đă có ngay từ khi HQVN thành-lập.


Khi bàn về cái "truyền-thống" (mất gốc) đó, ba tác-giả Cộng-sản là Nguyễn Việt, Vũ Minh Giang, và Nguyễn-Mạnh-Hùng đă viết như sau:
"... cách tốt nhất để giữ gìn truyền-thống (Hải-Quân Nhân-Dân), làm cho nó luôn luôn có sức sống và ngày càng tươi tốt... Hải-Quân Nhân-Dân ta ngày nay ra đời trong những điều-kiện lịch-sử mới.
Chúng ta có chủ-nghiă Mác - Lê-nin bách-chiến bách-thắng, có đường lối chiến-tranh nhân-dân đúng-đắn và sáng-tạo của Đảng (Cộng-Sản)... để bảo-vệ vùng biển yêu-quý của Tổ-Quốc Xă-hội Chủ-nghiă".


Sống trong truyền-thống dân-tộc, những người Quốc-Gia chân-chính không thể nào hiểu được tại sao Hải-Quân Nhân-Dân với “điều-kiện lịch-sử mới” Mác - Lê-nin, với “đường lối” Xă-hội chủ-nghĩa và “nghiă-vụ” Cộng-Sản Quốc-tế Anh Em mà lại có cái truyền-thống như vậy!Last edited by nguoiquentaroi on December 27th, 2013, 1:34 am, edited 1 time in total.
Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks:
Duong Nam Anh
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows XP Firefox

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 18th, 2013, 3:55 am

Image

Cờ Ngũ Sắc Truyền-thống của dân-tộc


Quan-niệm Hình-thành Thủy-Quân Lục-Chiến.

Quan-niệm hình-thành Thủy-Quân Lục-Chiến Việt-Nam (TQLC) nói riêng, và cả Hải-Quân Việt-Nam nói chung, là những trường-hợp đặc-biệt không xảy ra tương-tự như trong các quân-đội khác.
Đại-Tá Victor Croizat bàn về bối-cảnh phức-tạp này trong Nguyệt-San U. S. Naval Proceedings, nhan-đề "Vietnamese Naval Forces: Origin of the Species".

Peter Brush kể lại trong một bài viết nhan-đề “The Vietnamese Marine Corps” như sau: Trong khi bàn-luận việc sử-dụng 57 Tiểu-Đoàn Khinh-Quân cho kế-hoạch phản-công, đại-diện hai chính-phủ Việt-Pháp đối-diện một vấn-đề: Trong khi hành-quân phối-hợp duyên-hành, duyên-hải; Lục-Quân hay Hải-Quân sẽ điều-động các đoàn giang-đĩnh?

Phó Đô-Đốc Philippe-Marie-Joseph-Raymond Auboyneau, Tư-lệnh FNEO đề-nghị thành-lập binh-chủng Thủy-Quân Lục-Chiến thuộc quân-chủng Hải-Quân để giải-quyết vấn-đề.
Theo đề-nghị đó, TQLC được thành-lập và sẽ gồm hai thành-phần: Giang-Đoàn và quân Bộ-chiến.

Chuyện này chỉ tạm ổn vì uy-tín cá-nhân của Auboyneau trong nghị-hội.
Ngay trong giai-đoạn đó, chắc chắn các giới hữu-trách đă hiểu rằng một tổ-chức Hải-Quân theo giải-pháp này không ổn-thỏa. lý-do là trên thực-tế,vì chưa bao giờ được huấn-luyện về hảng-hải, TQLC chỉ là lực-lượng đổ-bộ và tác-chiến trên bờ, không thể nào kiểm-soát các Giang-Đoàn Xung-phong hay toàn-thể Giang-lực được.


Các đoàn Tuần-giang và Lực-Lượng Hải-Quân Bộ-binh của Pháp.

Những đoạn trên đây tường-tŕnh về những lực-lượng Hải-Quân chính-thức.
Tuy nhiên, cần phải-kể đến một tổ-chức bán chính-quy là Giang-thuyền đă thành-lập từ đầu năm 1951.
Tổ-chức phụ-lực (suppletif) này không thuộc Hải-Quân mà thuộc Vệ-binh Quốc-gia, hoạt-động bao trùm trên toàn-thể các vùng sông ngòi Việt-Nam.
Tổ-chức Giang-thuyền lúc đó gồm có hai Liên-Đoàn Tuần-giang biệt-lập Nam và Bắc-Việt, và một đoàn Tuần-giang Trung-Việt.

Liên-Đoàn Tuần-giang Nam-Việt thành-lập ngày 1-3-1951, đầu-tiên gồm có ba đoàn Tuần-giang, đến cuối năm tổ-chức thêm đoàn Tuần-giang thứ tư.
Mỗi đoàn Tuần-giang gồm có ba Trung-đội, mỗi Trung-đội có hai tàu Vơ-đét, riêng đoàn Tuần-giang thứ tư có tới bốn Trung-đội.
Nhưng vào giữa năm 1952, sau các sự thiệt-hại do những cuộc đụng độ tại rạch Ông Nghĩa và ở sông Thị Vải, đoàn thứ tư này trở lại tổ-chức-thông thường như các đoàn khác.

Liên-Đoàn Tuần-giang Bắc-Việt cũng được thành-lập kể từ 1-3-1951 bằng quân-số của Bảo-Chính-Đoàn, lúc đầu có ba đoàn Tuần-giang.
Sau đó vì các đoàn này bị thiệt-hại và cũng vì thiếu-phương-tiện giang-đĩnh nên Hải-Quân Pháp phải rút xuống hai đoàn. Đầu năm 1954, các đoàn còn lại tập-trung tất cả ở Nam-Định để tăng-cường cho mặt-trận vùng Nam châu-thổ sông Hồng.

Đoàn Tuần-giang Trung-Việt măi đến ngày 1-9-1951 mới thành-lập.
Tuy chỉ là một đoàn nhưng đoàn này đă được đặc-biệt tăng-cường thêm quân-số, cấp thêm nhiều phương-tiện hơn so với các đoàn Tuần-giang thành-lập lúc trước.

Tới ngày 30-6-1954, các đoàn Tuần-giang bị giải-tán và cải-biến thành sáu Đại-đội Tuần-giang (cies fluviales).
Sau ngày đình-chiến, các Đại-đội Com-măng-đô Bắc-Việt và Lực-Lượng Tuần-Giang (force fluviale) chuyển vào Nam vĩ-tuyến 17, được lệnh phối-hợp cùng các Đại-đội Com măng đô Nam-Việt để thành-lập Lực-Lượng "Infanterie Marine" hay Hải-Quân Bộ-binh, thuộc BTL/HQ Pháp.

Vào tháng 8 năm 1954, một Tiểu-Đoàn Commando thành-hình tại Nha-Trang.
Đó là Tiểu-Đoàn Đổ-Bộ số 1 của Hải-Quân Pháp (Bataillon de Marche) mà người Mỹ thường gọi là 1st Landing Battalion. Tiểu-Đoàn-Trưởng là Đại-Úy Jean Louis Delayen.
Lực-Lượng Hải-Quân Bộ-binh này chính là tiền-thân của Thủy-Quân Lục-Chiến Việt-Nam.Tổ-chức Điều-hành chuyển-tiếp

Kể từ 1951, trong khi Lục-Quân viễn-chinh Pháp thất-thế trên bộ phải rút lui, thu gọn khu-vực phòng-thủ.
Lực-Lượng Hải-Quân của họ vẫn hoạt-động hữu-hiệu.
Tất cả những đòi hỏi của Lục-Quân xin yểm-trợ đều được Hải-Quân thoả-măn tối-đa.
Tướng Navarre, trong nhiệm-kỳ từ tháng 5-1953 đến tháng 6-1954, đă rất hài-lòng về sự hoạt-động của Hải-Quân vào lúc bấy giờ.

Khi Hội-Nghị Genève về chiến-tranh Đông Dương sắp đến hồi kết-thúc, thì Pháp bắt đầu chuyển-giao các đơn-vị nhỏ cho Sĩ-Quan Hải-Quân Việt-Nam chỉ-huy.
Điển-hình là chuyển-giao một chiếc Giang-Vận-Hạm (Landing Craft Utility) cho Hải-Quân Việt-Nam, vị Thuyền-Trưởng Giang-Vận-Hạm (LCU) đầu-tiên là HQ Trung-Úy Hồ-Tấn-Quyền, Cơ-Khí-Trưởng là Trung-Úy CK Đoàn-Ngọc-Bích, xuôi ngược tham-dự hành-quân và chuyển-vận quân-dụng khắp sông rạch châu-thổ sông Cửu Long.

Image

Một chiếc Giang-Vận-Hạm


Vào đầu năm 1955, các đơn-vị Hải-Quân Việt-Nam (trừ LCU của Trung-Úy Quyền) vẫn c̣n do những Sĩ-Quan Pháp điều-khiển, nhưng các Giang-Vận-Hạm[80] bắt đầu được chuyển-giao thêm. Sau HQ. 534 của Trung-Úy Quyền, tới HQ. 533 do HQ Trung-Úy Chung-Tấn-Cang và HQ. 537 do HQ Trung-Úy Đỗ-Quy-Hợp chỉ-huy.

Tới ngày 20-8-1955, vị Phụ-Tá Hải-Quân thuộc Bộ Tổng-Tham-Mưu (Bộ TTM) mới nắm quyền điều-khiển ngành Hải-Quân. Lần lần từ đó, quyền chỉ-huy Hải-Đoàn và Chiến-Hạm được chuyển-giao cho Sĩ-Quan Việt-Nam điều-khiển.

Hải-Đoàn Xung-Phong đầu-tiên được giao cho Hải-Quân Việt-Nam chỉ-huy là Dina I tại Cần Thơ.
Vị Chỉ-Huy-Trưởng đầu-tiên là HQ Đại-Úy Lê-Quang-Mỹ. Sau vài tháng, căn-cứ Hải-Quân Pháp ở Mỹ Tho được chuyển-giao cho Việt-Nam. Dina I cải-danh thành Hải-Đoàn Xung-Phong 21 di-chuyển về căn-cứ này.
Địa-bàn hoạt-động là vùng Đồng Tháp Mười.

Tuy 3 Trục-Lôi-Hạm đă mang Quốc-kỳ Việt-Nam kể từ ngày 11-2-1954 nhưng các Hạm-Trưởng là người Pháp.
Thực-sự vị Hạm-Trưởng đầu-tiên của HQVNCH là HQ Trung-Úy Lâm-Nguơn-Tánh (sau này là Đề-Đốc Tư-Lệnh Hải-Quân). Ông nhận-lănh quyền chỉ-huy chiếc Giang-Pháo-Hạm LSIL 1030 của Pháp.
Chiến-hạm này mang số HQ. 30.
Chuyến công-tác đầu-tiên của HQVNCH cũng do chiếc HQ 30 này thực-hiện bằng đường sông, từ Hải-Quân Công-Xưởng Sài-Gòn đi Cần-Thơ ngang qua kinh Chợ Gạo.

Khi HQ Đại-Úy Trần-Văn-Chơn đảm-nhận chức-vụ Chỉ-Huy-Trưởng Giang-Lực thay thế HQ Thiếu-Tá Lê-Quang-Mỹ, Ông cũng kiêm- nhiệm luôn chức-vụ Hạm-Trưởng Giang-Pháo-Hạm HQ 31.

Image

HQ Thiếu-Tá Lê-Quang-Mỹ - Tư-Lệnh HQVN đầu-tiên .


Tuy tiến được một vài bước nhỏ, sự chuyển-giao quyền-hành này so với Không-Quân vẫn chậm hơn.
Cho đến khi khai-diễn chiến-dịch Rừng Sát (9-1955),
Hải-Quân Việt-Nam chưa hoàn-toàn thoát ra khỏi-sự lệ-thuộc của Pháp.

Tháng 5 năm 1955, Pháp trao quyền chỉ-huy Hải-Đoàn Xung-Phong thứ 3.
Hải-Đoàn Xung-Phong thứ 4 được trao trong tháng 8 năm 1955.

Tính tới cuối năm 1955, Hải-Quân Việt-Nam gồm có các đơn-vị và cơ-sở sau đây:

- Hải-Đoàn Xung-phong số 21 (Mỹ Tho)

- Hải-Đoàn Xung-phong số 23 (Vĩnh Long)

- Hải-Đoàn Xung-phong số 24 (Sài-Gòn)

- Hải-Đoàn Xung-phong số 25 (Cần Thơ)

- 3 căn-cứ Hải-Quân: Sài-Gòn, Cát Lái và Đà Nẵng

- 4 đồn Thủy-Quân: Mỹ Tho, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long Xuyên

- Trung-tâm Huấn-luyện Nha-Trang

- Hải-Quân Công-xưởng Ba Son

- Kho đạn Thành Tuy-Hạ.

Trước đó, có Hải-Đoàn Xung-phong số 22 do Pháp thành-lập và di-chuyển từ miền Bắc vào, nhưng Hải-Đoàn này đă bị tan-nát khi Việt-minh và Pháp đụng trận.

Những chiến-đĩnh khi trao không còn bao nhiêu nên sau đó, HD 22XP đă sáp-nhập vào Hải-Đoàn 21XP.

Về tổ-chức, các Hải-Đoàn không hoàn-toàn giống nhau.
Đại-để mỗi Hải-Đoàn có từ 5 đến 7 Quân-Vận-Đĩnh, 1 Giang-Vận-Hạm hay Giang-Pháo-Hạm tăng-phái v.v...
Các Hải-Đoàn khi mới thành-lập gọi tên theo nơi trú-đóng, sau đổi thành số 1, 2, 3...
và cuối cùng đổi thành các danh-hiệu như trên.

Rút kinh-nghiệm điều-động hành-quân trong trận Rừng Sát, các Đại-đội Giang-thuyền lần lần giải-tán để biến thành Tiểu-Đoàn thứ hai của Thủy-Quân Lục-chiến khoảng đầu tháng 2-1956.
Vào lúc này, lực-lượng Thủy-Quân Lục-chiến gồm có:

- một Bộ Chỉ-Huy,

- hai Tiểu-Đoàn,

- năm Đại-đội Khinh-binh Trợ-chiến,

- một Biệt-động-đội (corps franc) và

- một Phân Thủy-đội Thao-dượt (flottille d'entrainement).Những Kế-hoạch Quân-Số 1955 và Trang-bị thực-sự cho Hải-Quân

Sau hội-nghị Genève 1954, đất nước bị chia-cắt, vùng đất Việt-Nam Tự-Do chỉ còn lại từ sông Bến-Hải trở về Nam đến mũi Cà Mau.
Trong khi quân-số toàn-thể Quân-Đội Quốc-gia Việt-Nam bị cắt-giảm, Hải-Quân cũng chịu ít nhiều ảnh-hưởng, nhất là lệnh giải-nhiệm sau chiến-tranh.

Trong dự-án toàn-quân 100,000 người, tất cả HQVN, kể luôn TQLC bị giới-hạn ở quân-số 3, 250 người (3.2%) với:

- Bộ Tham-mưu và cơ-sở phụ-thuộc: 950

- Quân-trường: 400

- Thủy-Thủ-Đoàn: 1,900

Vào tháng 6 năm 1955, Quân-Đội Quốc-Gia Việt-Nam thi-hành một dự-án gọi là dự-án quân-số 150,000 người.
Trên thực-tế, số quy-định là 155,677 người, bao gồm luôn 1,204 nữ phụ-tá và 5,719 dân-chính.
Hải-Quân có 4,250 người, trong đó kể luôn 250 dân-chính.

Đây là dự-án đầu-tiên cho phép dân-chính làm việc với Hải-Quân.
Khi quân-số QĐQGVN tăng lên gấp rưỡi ( từ 100,000 lên 150,000 người) thì Hải-Quân chỉ được tăng một tỷ-lệ rất nhỏ nhoi: từ 3,250 lên tới 4,000 quân-nhân (+250 dân-chính) như kể trên mà thôi.

Vào tháng 7-1955, Hải-Quân đă có một quân-số hiện-diện 3,858 người (khoảng 91% cấp-số), phân chia ra như sau:

- Hải-Quân chính-thức 2,567[87] gồm

190 Sĩ-Quan,

2,377 Hạ-Sĩ-Quan và Thủy-Thủ.

- Thủy-Quân-Lục-chiến 1,291 gồm

43 Sĩ-Quan,

257 hạ Sĩ-Quan và

991 Binh-Sĩ.


Last edited by nguoiquentaroi on December 27th, 2013, 1:53 am, edited 1 time in total.
Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks:
Duong Nam Anh
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows XP Firefox

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 18th, 2013, 5:42 am

Quan-niệm Lưu-động-tính và Nguyên-tắc Điều-hợp Quân-đội.

Trong lịch-sử Quân-Lực Việt-Nam, kế-hoạch quân-số 1955 được coi như kế-hoạch căn-bản về tổ-chức gần suốt 10 năm (1955-1964)[88]. Cho tới năm 1965, v́ chiến-tranh bùng-nổ lớn và cũng v́ sự phát-triển nhân-sự và kỹ-thuật, kế-hoạch trên mới bị thay đổi. Sự thay đổi sau này thật lớn lao.

Khi còn non trẻ, QĐQGVN đă từng ý-thức rằng tình-báo nhân-dân tại địa-phương là quan-trọng và quan-niệm tổ-chức quân-đội có tính-cách lănh-thổ.
Còn người Hoa-Kỳ trong khi yểm-trợ cho Việt-Nam chống Cộng-sản, lại chỉ muốn áp-dụng phương-cách riêng của họ.
Cuốn Quân-Sử 4 ghi-nhận quan-niệm khác-biệt về tổ-chức quân-đội giữa hai bên Việt-Mỹ như sau:

Người Mỹ muốn quân-đội này (Việt-Nam) phải đặt nặng vấn-đề vào việc lưu-động-tính, và các đơn-vị không dựa vào một tổ-chức lănh-thổ chặt chẽ.

Quan-niệm lưu-động-tính và nguyên-tắc điều-hợp Quân-đội của người Mỹ đ̣i-hỏi những phương-tiện chuyển-vận tối-tân với trang-bị nặng nề và tốn-kém mà một Quốc-gia non trẻ như Việt-Nam Cộng-Ḥa không thể nào cung-ứng được.
Việt-Nam có lúc đă phải nghĩ đến việc tự-lập và tránh thêm đồng-minh.

C̣òn có một lầm-lẫn nguy-hại nữa. Đó là khi có nhiều người Hoa-Kỳ tin-tưởng rằng người Nam Việt-Nam muốn người Mỹ có mặt ở Nam Việt-Nam măi măi.
Theo Giáo-sư Phạm-Kim-Vinh: “sự thực th́ VNCH chỉ muốn Mỹ đừng can-thiệp vào nội-bộ quốc-gia Việt-Nam.
Miền Nam chỉ mong dẹp được cái tṛa chỉ-trích lỳ-lợm của báo-chí Mỹ và sự phê-phán sai-lạc của Quốc-hội Hoa-kỳ”.

Image

Hải-thuyền được quan-niệm như một lực-lượng địa-phương.


Quân-lực Việt-Nam với những phương-tiện địa-phương đă khởi-sự chế-tạo súng nội-hoá tại các Công-Xưởng.
Riêng các Hải-Xưởng, HQVN đặt ưu-tiên hàng đầu trong việc đóng ghe hải-thuyền.
Một vị Tư-Lệnh Hải-Quân là HQ Đại-Tá Hồ-Tấn-Quyền còn đề-nghị gửi cán-bộ du-học tại nhiều quốc-gia khác nhau để tăng-tiến kiến-thức.
Tất cả cố-gắng tương-tự không bao lâu đă dần-dần đi vào quên-lăng.

Những quan-niệm của người Hoa-Kỳ về lưu-động-tính, sử-dụng hỏa-lực tối-đa, kèm theo với một hệ-thống yểm-trợ tiếp-vận nặng nề đă gây nguy-hại đến sự thành-bại của cuộc chiến sau này.
Khi Hoa-Kỳ còn nắm giữ tiếp-vận, mọi chuyện bình-thường.
Khi Hoa-Kỳ ngưng lại (1973-1975), các phương-tiện tác-chiến suy-sụp nhanh chóng và quan-trọng nhất, cả đến hỏa-lực cũng bị khô cạn.
Quân-lực VNCH thiếu-thốn đạn dược, quân-dụng; lập-tức bị lâm-nguy và bị bại trận dễ dàng.Lực-Lượng Hải-Quân Việt-Nam khi Pháp rút lui

Trước khi rút lui, Pháp đă để lại cho Hải-Quân Việt-Nam một số Chiến-hạm và Giang-đĩnh.
Sau đó, cộng thêm với những Giang-đĩnh của các đoàn Tuần-giang bán chính-quy sáp-nhập vào, Hải-Quân Việt-Nam đạt tới những con số như sau:

- 3 Hộ-Tống-Hạm (PC, Patrol Craft)

- 2 Hải-Vận-Hạm (LSM, Landing Ship Medium)

- 1 Tàu Thủy-Đạo 84 (Bâtiment Hydrographe)

- 3 Trục-Lôi-Hạm 85 YMS (Dragueur: Yard Mine Sweeper)

- 2 Trợ-Chiến-Hạm (LSSL, Landing Ship Support Large)

- 5 Giang-Pháo-Hạm (LSIL, Landing Ship Infantery Large)[94]

- 4 Giang-Vận-Hạm (LCU, Landing Craft Utility)

- 2 Tuần-Duyên-Hạm (GC, Garde Côtière)

- 70 Quân-Vận-Đĩnh (LCM, Landing Craft Mechanized) trong số này có 2 Tiền-Phong-Đĩnh (LCM Monitor),
4 Soái-Đĩnh (LCM de Commandement),
53 Quân-Vận-Đĩnh bọc thép (LCM blindé)
và 11 Quân-Vận-Đĩnh loại nhẹ (LCM léger).

- 95 Tiểu-đĩnh gọi chung là Vơ-đét, trong đó có 17 chiếc loại ứng-chiến (Vedette d'interception),
1 Vơ-đét canh-phòng (Vedette de surveillance), 6 chiếc loại tuần-cảng Y (yard). Ngoài ra là các Tiểu-Giáp-Đĩnh:
36 chiếc loại STCAN, 12 chiếc loại FOM dài 8m và 23 chiếc loại FOM dài 11m.

- 100 Tiểu-Vận-Đĩnh LCVP (Landing Craft Vehicle Personnel), loại tàu nhỏ cỡ như Vơ-đét chở được 6 người) trong đó có 81 loại bình-thường và 19 loại nhẹ.

- 15 Sà-lan trong đó một Sà-lan máy, 1 Sà-lan chở nước và 13 Sà-lan thường.

- 3 Tàu dùng (remorqueur)

Phần lớn chiến-hạm đă cũ và có một vài chiếc không c̣n dùng được.Cấp-bậc SQHQ và Chức-vụ Phụ-Tá Hải-Quân đầu-tiên

Trong những năm đầu mới thành-lập, các Sĩ-Quan Hải-Quân Việt-Nam chỉ mới tốt-nghiệp từ quân-trường.
Vì cấp-bậc còn quá thấp, SQHQVN không đủ thâm-niên để nắm giữ bất cứ một chức-vụ quan-trọng nào.
Ngay cả chức-vụ Trưởng Ban Hải-Quân kiêm Phụ-Tá Hải-Quân VN cạnh Tổng-Tham-Mưu-Trưởng QĐQGVN (đáng lẽ phải là Sĩ-Quan Hải-Quân VN), cũng do giới-chức ở ngoài nắm giữ.

Khoảng cuối năm 1955, khi Hải-Quân Pháp bắt đầu chuyển-giao quyền chỉ-huy các đơn-vị thuộc Giang-Lực cho Việt-Nam, quân-số Hải-Quân Việt-Nam rất là khiêm tốn.
Về cấp Sĩ-Quan, chỉ có một Đại-Úy (Lê-Quang-Mỹ), tất cả Sĩ-Quan Khóa 1, 2, 3 đều là Trung-Úy, Khóa 4 và 5 là Thiếu-Úy. Ngoài ra, còn thêm các Sĩ-Quan Hải-Quân đầu-tiên tốt-nghiệp Trường Sĩ-Quan Hải-Quân Pháp (École Navale de Brest) hồi hương khoảng cuối mùa hè 1955.

Vào năm 1956, nếu không kể đến Hạm-Đội Pháp tại Viễn-Đông, HQ Đại-Tá Récher là Sĩ-Quan thâm-niên hiện-diện của HQ Pháp trên bờ.
Ông đảm-nhiệm cả hai chức-vụ Phụ-Tá Hải-Quân cho Tổng-Tham-Mưu-Trưởng lẫn quyền chỉ-huy Hải-Quân Việt-Nam.

Nhằm tiến-hành ngay việc điều-động Hải-Quân trong những cuộc Hành-Quân bình-định,
nên vào ngày 1 tháng 7 năm 1955 Thủ-Tướng Ngô-Đình-Diệm bổ-nhiệm Thiếu-Tướng Trần-Văn-Đôn vào chức-vụ Trưởng Ban Hải-Quân thay thế Đại-Tá Récher.
Tướng Đôn đang làm phụ-tá cho Tổng-Tham-Mưu-Trưởng nay kiêm-nhiệm luôn việc chỉ-huy Hải-Quân.
Sự chuyển-quyền chỉ có tính-cách chính-trị vì toàn-thể giới-chức Phòng Hải-Quân thuộc quyền Thiếu-Tướng Đôn đều là các Sĩ-Quan Hải-Quân Pháp.


Thiếu-Tá Mỹ và những cuộc Hành-Quân đầu-tiên

Trong khi đó, cuộc Hành-Quân tại Rừng-Sát khai-diễn.
Đáng lẽ cuộc Hành-Quân đă được tiến-hành từ tháng 7-1955, nhưng măi tới trung-tuần tháng 9 mới khởi-sự được, bởi vì Quân-đội chưa hoàn-toàn sử-dụng được Hải-Quân để bao vây khu Rừng Sát.
Lúc đó, Quân-đội Việt-Nam chỉ mới có Hải-Đoàn Xung-Phong số 21 thuộc quyền điều-khiển của người Việt, do Hải-Quân Thiếu-Tá Lê-Quang-Mỹ làm Hải-Đoàn-Trưởng.
Các Hải-Đoàn khác, tuy đă do Sĩ-Quan Việt-Nam làm Chỉ-Huy-Trưởng, nhưng về hệ-thống vẫn còn trực-thuộc Bộ Chỉ-Huy Giang-lực (COFFLUSIC) của Pháp.
Nếu muốn sử-dụng các Hải-Đoàn này, chức-quyền Việt-Nam phải thông-báo cho người Pháp.

Khi Bộ TTM/QĐQGVN thông-báo cho Bộ Chỉ-Huy Giang-Lực Pháp biết Việt-Nam cần sử-dụng Hải-Đoàn để hành-quân, người Pháp đồng-ý.
Nhưng vì điều-kiện của Pháp đưa ra là tránh tiếng cho chính-quyền nước họ, Việt-Nam phải đặt tất cả các Hải-Đoàn tham-chiến dưới quyền chỉ-huy tạm-thời của HQ Thiếu-Tá Lê-Quang-Mỹ.

- Từ ngày 5 tháng 6 năm 1955 đến ngày 19 tháng 6 năm 1955, Hải-Quân tham-dự cuộc Hành-Quân Đinh-Tiên-Hoàng 1 tại miền Tây.
Hải-Đoàn 25 đổ quân án-ngữ, chiếm Cái Vồn, Cần Thơ.
Khi khai-diễn, quân Ḥa-Hảo của Ông Trần-Văn-Soái tức Năm Lửa bị bất-ngờ, chống-cự rất yếu.
Lực-Lượng trục Vĩnh-Long Cần-Thơ bị tan-ră ngay.
Ngoài một số theo Ông Soái chạy về Đồng-Tháp-Mười, một số bị bắt (239 người), số quân ra quy-thuận rất lớn, có tới 1,823 người. Khi chiến-dịch này chấm-dứt ngày 12-8-1955, Hải-Quân không bị thiệt-hại gì đáng kể.


Image

Quang-cảnh Khu Đền Thánh Cao-Đài (Hình nhỏ: Huy-hiệu trên mũ của quân-nhân Cao-Đài).- Ngày 1-8-1955, Chính-phủ Ngô-Đình-Diệm giải-tán các Bộ Chỉ-Huy và cơ-cấu trực-thuộc của Giáo-Phái để thống-nhất quân-lực.
Tháng 8, trong những hành-động gây hấn chống chính-phủ, quân-đội Bình-Xuyên tấn-công cả tàu thuyền qua lại trên sông Ḷng Tào.
Trong một chuyến tập-kích, 7 Đoàn-Viên Hải-Quân Việt và Pháp bị thương, 1 người Pháp bị giết trên Trục-Lôi-Hạm Chương-Dương.
Chiến-hạm này đă bị tấn-công bất-ngờ trên đường đi thử máy đường trường, sau khi được đại-kỳ tại Hải-Quân Công-Xưởng.
Ngày 5-8-1955, các Quân-Vận-Đĩnh LCM Việt-Nam bắt đầu hộ-tống các tàu giang-hành trên 2 con sông Ḷng Tào và Soài Rạp.Last edited by nguoiquentaroi on December 27th, 2013, 2:03 am, edited 1 time in total.
Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks:
Duong Nam Anh
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows XP Firefox

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 18th, 2013, 6:27 am

Diễn-tiến về Huấn-luyện Sĩ-Quan

Trong khi đó, Trung-Tâm Huấn-Luyện Hải-Quân Nha-Trang huấn-luyện các khóa Sĩ-Quan sau đây:

- Khóa 6 Sĩ-Quan Hải-Quân với tổng-số 21 Sinh-Viên Sĩ-Quan, gồm 16 ngành Chỉ-Huy và 5 ngành Cơ-Khí.
Nhập trường ngày 21 tháng 04 năm 1955, thời-gian thụ-huấn 11 tháng.
Măn khóa ngày 08 tháng 03 năm 1956

- Khóa 7 Sĩ-Quan Hải-Quân bắt đầu tuyển-mộ vào cuối năm 1955.
Khóa này được khai-giảng tại Nha-Trang vào đầu năm 1956.
Học-trình kể cả thực-tập ngoài đơn-vị, được nâng lên hai năm với đầy-đủ các môn học văn-hóa, kiến-thức và chuyên-nghiệp cho hai ngành chỉ-huy và cơ-khí.

Image

Các Hộ-Tống-Hạm PC đầu tiên của HQVN: HQ. 01, HQ. 02, HQ. 03.Đụng-độ Quan-trọng Đầu-tiên của Hải-Quân Việt-Nam

Trong khi các cuộc Hành-Quân tranh-chấp với B́nh-Xuyên và Giáo-phái diễn-tiến, Thiếu-Tá Mỹ trở thành Tư-lệnh Hải-Quân đầu-tiên của Việt-Nam:

Vào ngày 20 tháng 8 năm 1955 bằng một nghị-định chính-thức, Thủ-Tướng Ngô-Đ́nh-Diệm bổ-nhiệm Hải-Quân Thiếu-Tá Lê-Quang-Mỹ vào chức-vụ Trưởng Ban Hải-Quân, Phụ-Tá Hải-Quân cạnh Tổng-Tham-Mưu-Trưởng QĐQGVN (thay Tướng Đôn) để chỉ-huy Hải-Quân và đoàn Thủy-Quân Lục-Chiến.

Ngày 15 tháng 9, Hải-Quân Việt-Nam đă bắt gặp tại khúc quanh Quatre Bras của sông Ḷng-Tào 4 Tiểu-Vận-Đĩnh LCVP của Bình-Xuyên đang được Dương-Vận-Hạm LST 106 của Pháp tiếp-tế quân-dụng. Hải-Quân Pháp giúp-đỡ cho các Tiểu-Vận-Đĩnh Bình-Xuyên chạy thoát.

Sau khi bị Quân-đội Quốc-gia đánh bật khỏi Đô-thành, quân Bình-Xuyên kéo về ẩn-náu tại Rừng-Sát.
Ngày 21 tháng 9 năm 1955, Chiến-dịch Hoàng Diệu được phát-động để tấn-công và càn quét cứ-điểm cuối cùng của Bình-Xuyên tại đây.
Đại-Tá Dương-Văn-Minh được chỉ-định làm Tư-lệnh Chiến-dịch. Bộ Tư-Lệnh Hành-Quân đóng tại Rạch Cát.

Thành-phần Hải-Quân Việt-Nam tham-dự gồm có

- HQ. 01,

- Các Giang-Pháo-Hạm,

- Các Giang-Vận-Hạm,

- Hải-Đoàn Xung Phong số 21, 22, 23, 24, 25 và

- Tiểu-Đoàn 1 TQLC.

Tư-Lệnh Hải-Quân chỉ-huy tổng-quát lực-lượng Hải-Quân tham-dự từ Soái-Hạm Chi Lăng (HQ. 01).


Image

Sơ-đồ Cuộc Hành-Quân Rừng-Sát, càn quét cứ-điểm cuối cùng của Bình-Xuyên.
Trong các trận chiến vùng sông rạch Nhà Bè-Vũng Tàu. Hải-Quân đóng góp nhiều công trạng .


Nhiệm-vụ trước tiên của Hải-Đoàn Xung-phong và TQLC là tuần-soát và chiếm-cứ những đồn cũ của Bình-Xuyên trên sông Ḷng-Tào, giải-tỏa đoạn thủy-lộ huyết-mạch Vũng-Tàu Nhà Bè, mở cho sự lưu-thông của dân-chúng và thương-thuyền ra vào Sài-G̣òn.


Đại-Tá Dương-Văn-Minh cũng có khi đặt Bộ Tư-Lệnh lưu-động của Ông trên Soái-Hạm Chi Lăng (HQ. 01).
Từ đó, Tư-Lệnh Chiến-dịch chỉ-huy các cuộc tiến quân của Bộ-Binh và điều-khiển các cuộc tác-xạ đồng-loạt bằng pháo-binh vào các cứ-điểm của Bình Xuyên.
Khi thủy-triều dâng cao, nước tràn ngập các hầm trú-ẩn, bộ-đội Bình-Xuyên phải leo lên cây ẩn-núp và trở thành mồi ngon cho pháo-binh và hải-pháo tác-xạ bằng đạn nổ chụp.

Trận đánh duy-nhất của Chiến-dịch đă xảy ra tại Rạch-Lá (Banc de Corail).
Bình-Xuyên tấn-công Chiến-đĩnh Hải-Quân bằng súng đại-bác không giật SKZ.
Hải-Quân phản-công và Thủy-Quân Lục-Chiến lập-tức đổ-bộ. Một Trung-đội Bình-Xuyên bị tiêu-diệt.

Sau trận này, Bình-Xuyên càng suy-yếu thêm. Quân-đội Quốc-gia dùng chiến-thuật phong-tỏa và pháo-kích.
Một pháo-đội 105 ly được Quân-Vận-Đĩnh LCM chuyên-chở đến g̣ Mang-Thít làm căn-cứ hỏa-lực.
Vì Pháo-binh tác-xạ liên-tục ngày đêm khắp vùng, quân Bình-Xuyên không còn chỗ trú-ẩn an-toàn phải ra đầu hàng. Chiến-dịch Hoàng-Diệu kết-thúc ngày 24 tháng 10 năm 1955.


Danh-xưng Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa

Ngày 23-10-1955, trong một cuộc trưng-cầu dân-ư truất-phế Bảo-Đại và bầu Ông Ngô-Đình-Diệm làm Quốc-Trưởng, 98% cử-tri bỏ phiếu tán-thành.
Tân Quốc-Trưởng Ngô-Đình-Diệm tuyên-bố Hiến-Ước tạm-thời tại Dinh Độc-Lập ngày 26-10-1955.
Việt-Nam là nước Cộng-Hòa, Quốc-Trưởng lấy danh-hiệu là Tổng-Thống Việt-Nam Cộng-Hòa

Image

Quốc-Trưởng Ngô-Đình-Diệm trở thành Tổng-Thống Việt-Nam Cộng-Hòa ngày 26-10-1955.


Với danh-xưng mới là Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Ḥa, Hải-Quân gửi các đơn-vị tham-dự các chiến-dịch tại Miền Tây Nam-phần: Đinh-Tiên-Hoàng 2 và Nguyễn-Huệ.

Khi Chiến-dịch Đinh-Tiên-Hoàng 1 tấn-công các căn-cứ Hoà-Hảo, lực-lượng giáo-phái đă phải phân-tán.
Quân-đội Quốc-Gia dồn nỗ-lực vào khu Rừng-Sát.
Khi quân Hòa-Hảo tập-trung lại được lực-lượng, Quân-đội Quốc-gia mở Chiến-dịch Đinh-Tiên-Hoàng 2 vào ngày 22-9-1955. Những trận đánh Hòa-Hảo đáng kể nhất đă diễn ra tại Nam Thái-Sơn/ Ba-Thê, Rạch-Giá / Hà-Tiên, Vĩnh-Phú, Cái-Dầu, Giồng-Riềng.
Nhiều cuộc đột-nhập bằng Giang-đĩnh và đặc-biệt bằng những Xuồng máy loại M 2 vào vị-trí địch-quân đă xảy ra.
Một Tiểu-Vận-Đĩnh LCVP bị bắn chìm trên đường hành-quân.

Trung-Đoàn Lê-Quang là đơn-vị thiện-chiến của Ông Lê-Quang-Vinh (tức Ba-Cụt) phục-kích một Tiểu-Đoàn Thủy-Quân Lục-Chiến, gây thiệt-hại khá nặng cho quân ta tại Giồng Riềng.
Chiều ngày 6-12-1955, TQLC đă tấn-công một đại-đội của Ba-Cụt nhiều đợt. Đối-phương chống trả tới chiều tối rồi lợi-dụng ban đêm trốn thoát.

Image

Các Hải-Đoàn Xung-Phong rất hữu-dụng trong những cuộc hành-quân tại
Đồng Tháp Mười và nhữngvùng sông rạch khác ở miền Nam Việt-Nam.


Cũng trong tháng 12-1955, quân Chính-phủ còn mở một cuộc hành-quân vào Cái-Cái để giải-tỏa áp-lực của quân-đội Năm-Lửa. Chiến-dịch Đinh-Tiên-Hoàng 2 kết-thúc.

Nhận-xét về giá-trị và khả-năng Giang-Lực trong giai-đoạn này, một bản Tường-trình Hành-Quân của Bộ Tổng-Tham-Mưu đă viết như sau:
Trên cả hai phương-diện bình-định lẫn hành-quân, các Hải-Đoàn Xung-Phong rất hữu-dụng tại miền Nam Việt-Nam vì hỏa-lực mạnh, di-động nhanh-chóng và dễ-dàng phân-tán mỏng được.


Last edited by nguoiquentaroi on December 27th, 2013, 2:19 am, edited 1 time in total.
Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks:
Duong Nam Anh
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows XP Firefox

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 18th, 2013, 6:59 am

Sinh hoạt của Sĩ-Quan Hải-Quân

Có nhiều bài viết do tác-giả ngoài Hải-Quân đă đề-cập đến cuộc sống nhàn-hạ của các Sĩ-Quan Hải-Quân như làm việc ít giờ, đi học toàn-thời tại các trường thuộc Viện Đại-học Sài-Gòn, dư thời-gian ăn chơi...

Thực-sự không phải như vậy. Với một số lượng Sĩ-Quan chuyên-nghiệp nhỏ bé chưa tới 100 người cho tới cuối thập-niên 1950, họ rất vất vả vừa trau dồi hải-nghiệp, vừa làm việc, vừa chiến-đấu.
Dù kinh-nghiệm chưa đủ, các Sĩ-Quan Hải-Quân thời phôi-thai luôn luôn bận rộn, phải nhận-lănh những nhiệm-vụ nặng-nề ngoài thâm-niên, cấp-bậc kinh-nghiểm và vượt quá cả tuổi trẻ của họ.

Qua h́nh-ảnh còn sót lại của thập niên 1950, ta thấy Sĩ-Quan Hải-Quân Lê-Quang-Mỹ rất trẻ.
Trong khi lo-lắng thành-lập Hải-Quân, Ông còn đưa đơn-vị hành-quân trong sông, Ông cũng theo chiến-hạm thao-dượt tập-đội ngoài biển, cùng lúc Phụ-Tá cho TTMT/QĐVNCH, Ông làm Tư-Lệnh Hải-Quân, chỉ-huy TQLC, Giám-đốc Hải-Quân Công-Xưởng, Hạm-Trưởng Soái-Hạm...

Vào giai-đoạn giao-thời 1955-1957, cùng lúc điều-động nội-bộ Hải-Quân, Ông còn phải đối-phó cả phần ngoại-vi. Tài-liệu ghi-nhận Thiếu-Tá Mỹ đă phải đương-đầu với nhiều phe-phái chính-trị, các giới-chức quân-sự trong và ngoài Quân-Đội. Ông Lê-Quang-Mỹ đă từng gặp nhiều khó-khăn và vượt qua trở-ngại để xây-dựng và bành-trướng Hải-Quân.
Trong khi đó, những thế-lực Việt-Nam, Pháp, Mỹ với quan-niệm khác-biệt lại muốn lái HQVN theo các chiều-hướng khác nhau.

Khi xem qua những thành-tích Hải-Quân thời sơ-khởi, đặc-biệt là công-việc đa-đoan của HQ Đại-Tá Lê-Quang-Mỹ trong những ngày đầu của HQVNCH, Nhà Văn Điệp-Mỹ-Linh đă tự hỏi một cách thán-phục như sau:
"Qua những tài-liệu, sách vở mà tôi đă đọc..., một câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào mà Ông Lê-Quang-Mỹ có thể thực-hiện được tất cả những việc đó ? Thật không dễ giải-đáp được."
Hải-Quân Thuần-túy Việt-Nam

Ngay khi nhậm-chức được 4 ngày, Tư-Lệnh Hải-Quân Lê-Quang-Mỹ bổ-nhiệm các Sĩ-Quan Hải-Quân Việt-Nam vào những chức-vụ chỉ-huy then chốt.
Các Sĩ-Quan Pháp bị thay-thế hết, chỉ trừ có Chỉ-Huy-Trưởng Trung-Tâm Huấn-Luyện Hải-Quân Nha-Trang được lưu-giữ đến ngày 7 tháng 11 năm 1955.
Phó Đô-Đốc Edouard Jozan, Tư-Lệnh Hải-Quân Pháp tại Viễn-Đông, lập-tức thuyên-chuyển tất cả số Sĩ-Quan này sang làm việc bên Phái-bộ Huấn-Luyện Hỗn-hợp Mỹ-Pháp TRIM.
Lúc đó, thành-phần Hải-Quân Mỹ trong TRIM rất nhỏ bé, chỉ gồm có 2 Sĩ-Quan Hải-Quân (và 1 Sĩ-Quan Thủy-Quân Lục-Chiến) trong một tổng-số là 155 người của phái-bộ.
Nhìn vào con số ít ỏi đó, người ta thấy có lẽ cả Bộ TTM/QĐVNCH cũng như Bộ Quốc-Phòng Hoa-Kỳ đều không mấy quan-tâm tới sự hiện-hữu cần-thiết của Hải-Quân Việt-Nam ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến 1954-1975.

- Ngày 7 tháng 11, Pháp chuyển-giao Trung-tâm Huấn-luyện Hải-Quân Nha-Trang lại cho Hải-Quân Việt-Nam.
Kể từ đó, mỗi năm Trung-tâm Huấn-luyện Hải-Quân Nha-Trang đào-tạo khoảng 1,200 nhân-sự các cấp.

- Tháng 12 ngày 7, để bành-trướng các hoạt-động ở sông rạch, mỗi Hải-Đoàn được trang-bị 5 - 6 LCM, 4 LCVP và 5 - 6 hô bo (hors bord) có vận-tốc cao.

- Hải-Quân tiếp-nhận hai Trợ-Chiến-Hạm (LSSL - Landing Ship Support Large): HQ. 225 và HQ. 226.


Image

Trợ-Chiến-Hạm HQ. 226 (LSSL)


Về quân-số, vào tháng 7 năm 1955, Hải-Quân Việt-Nam có 3,858 người, kể cả 1,291 Thủy-Quân Lục-Chiến.

Cũng trong năm này, Hải-Quân thành-lập các lực-lượng lớn và tất cả Bộ Chỉ-Huy đều đặt tại Sài-Gòn.

(1) Hải-Lực. Gồm có các chiến-hạm:

- Ba PC (Patrol Craft or Submarine Chaser) Hộ-Tống-Hạm: Chi Lăng HQ. 01, Vạn Kiếp HQ. 02, Đống Đa HQ. 03.

- Ba YMS Trục-Lôi-Hạm: Hàm Tử HQ. 111, Chương Dương HQ. 112, Bạch Đằng HQ. 113.

- Hai LSSL Trợ-Chiến-Hạm: HQ. 225 Nỏ Thần và HQ. 226 Linh Kiếm.

- Bốn LSM (Landing Ship Medium) Hải-Vận-Hạm: Hát Giang HQ. 400, Hàn Giang HQ. 401, Lam Giang HQ. 402, Ninh Giang HQ. 403.

- Và 10 Tuần-Duyên-Đĩnh WBP (một loại Coast Guart Patrol Cutters).

(2) Giang-Lực. Gồm:

- 5 Hải-Đoàn. Mỗi Hải-Đoàn được trang-bị tối-thiểu 5 Quân-Vận-Đĩnh (LCM - Landing Craft, Mechanized),
4 Tiểu-Vận-Đĩnh (LCVP - Landing Craft, Vehicle and Personnel), 5 Hô bo có vận-tốc cao.

- 4 Giang-Pháo-Hạm (LSIL - Landing Ship, Infantry, Large).

- 5 Giang-Vận-Hạm (LCU - Landing Craft Utility)

- 4 YTL (Yard Tug, Light or Harbor Craft).

- Hậu-cứ các Hải-Đoàn được đặt tại Cần Thơ, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Long Xuyên, Cát Lái.

(3) Các đơn-vị bờ gồm có:

- Bốn Duyên-khu tại Phú Quốc, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng.

- Trung-tâm Huấn-luyện Hải-Quân Nha Trang.

- Hải-Quân Công-Xưởng,

- Trung-tâm Tiếp-liệu

- Các Thủy-xưởng Cần Thơ, Đà Nẵng.

(4) Thủy-Quân Lục-Chiến. Kể từ ngày 21 tháng 12, Tư-Lệnh Hải-Quân Việt-Nam Lê-Quang-Mỹ công-bố Thủy-Quân Lục-Chiến Việt-Nam hình-thành và bắt đầu hoạt-động như là một Đại-đơn-vị của Hải-Quân.

Bộ Tư-lệnh Hải-Quân được đặt ở Trại Bạch Đằng sau khi Pháp bàn-giao căn-cứ Caserne Francis Garnier ở bờ Sông Sài-Gòn.

Về Quân-Y, Y-sĩ Thiếu-Tá Phạm Tấn Tước đảm-nhiệm chức-vụ Y-Sĩ-Trưởng Hải-Quân.
Bộ Chỉ-huy Thủy-Quân Lục-Chiến cùng đóng chung ở Trại Bạch Đằng.
Y-sĩ Thiếu-Tá Phạm Tấn Tước cũng phụ-trách luôn phần quân-y cho TQLC.Last edited by nguoiquentaroi on December 27th, 2013, 3:52 am, edited 1 time in total.
Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks:
Duong Nam Anh
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows XP Firefox

Re: Lịch-sử Khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà

Postby nguoiquentaroi » December 18th, 2013, 7:29 am

Hải-Quân trong Chiến-dịch Nguyễn-Huệ

Chiến-dịch Nguyễn-Huệ khai-diễn ngày 1-1-1956 dưới quyền Tư-lệnh của Thiếu-Tướng Dương-Văn-Minh. Vùng Hành-Quân rất rộng, được chia ra hai khu chiến và một khu trái độn:

Khu chiến miền Tây, hữu-ngạn sông Hậu từ Châu-đốc Rạch-Giá xuống Cà-Mau dưới quyền chỉ-huy của Đại-Tá Dương-Văn-Đức.
Nhiệm-vụ chính là thanh-toán chủ-lực của ông Trần-Quang-Vinh và các lực-lượng giáo-phái ly-khai đang khuấy rối đồn bót.

Khu chiến Đồng-Tháp, dưới quyền chỉ-huy của Trung-Tá Nguyễn-Văn-Là.
Nhiệm-vụ chính là thanh-toán tàn-quân của ông Trần-Văn-Soái.

Khu trái độn là phân-khu Vĩnh-Long, dưới quyền điều-động của Đại-Tá Nguyễn-Văn-Quan.

Chính-phủ đă huy-động vào chiến-dịch những lực-lượng hùng-hậu.
Lần đầu-tiên có sự tham-dự của Sư-Đoàn 4 Dă-chiến, các Sư-Đoàn 11, 14, 15 khinh-chiến, các Trung-Đoàn Địa-phương, Cảnh-sát, Công-an Lưu-động.

Hải-Quân cũng tập-trung những thành-phần rất đáng kể như sau:

- 4 Hải-Đoàn Xung-phong 21, 22, 23, 24

- 2 Giang-Pháo-Hạm

- 1 Trợ-Chiến-Hạm

- 3 Giang-Vận-hạm

- Một số lượng lớn Xuồng M2

Trong số đó, Khu-chiến Đồng-Tháp được phân-chia 3 HĐXP, 1 LCU và 20 Xuồng M2.
Hải-Quân hoạt-động đắc-lực trong khu chiến này.
Đặc-biệt là GĐ 21XP giữ an-ninh rất thành-công cho sườn phía Bắc của Sư-Đoàn 14 trong vùng giáp-giới Việt-Miên

Chiến-dịch Nguyễn-Huệ nhắm vào việc bình-định, tiễu-trừ lực-lượng giáo-phái ly-khai.
Nhiệm-vụ giao-phó được coi như thành-công rực rỡ.
Chiến-dịch này chấm-dứt ngày 31-5-1956 đánh dấu sự hoàn-thành với việc mang Ông Trân-Văn-Soái về quy-thuận và việc bắt được Ông Ba-Cụt tại trận-tiền.


Những ngày cuối của Hải-Quân Pháp

Năm 1956 đánh dấu sự chấm-dứt lệ-thuộc nước Pháp, Lực-Lượng Hải-Quân Pháp tại Viễn-Đông (Forces Navales en Extrême-Orient: viết tắt FNEO) chính-thức giải-tán vào ngày 26 tháng 4, 1956.
Tuy vậy, một số Sĩ-Quan và Đoàn-Viên người Pháp làm việc chung với đơn-vị Hải-Quân Việt-Nam cũng vẫn còn.

Hải-Lực nhận thêm 3 Giang-Pháo-Hạm (LSIL) nữa để có đủ 5 chiếc như dự-trù: Long Đao HQ. 327, Thần Tiễn HQ. 328, Thiên Kích HQ. 329, Lôi Công HQ. 330, Tầm Sét HQ. 331.

Tháng 6 năm 1956, Trung-Hoa Dân-quốc Đài-Loan gửi 2 Khu-Trục-Hạm Hộ-Tống mang quân đổ-bộ chiếm đóng đảo Ba-B́nh Itu-Aba. Để xác-nhận chủ-quyền của Việt-Nam, HQVNCH chỉ-thị Hộ-Tống-Hạm Tụy-Động HQ. 04 trên đường từ Subic hồi-hương, bắt đầu tuần-tiễu vùng biển thuộc quần-đảo Trường-Sa.

Ngày 14 tháng 9 năm 1956, Hải-Quân Công-Xưởng tức Cơ-xưởng Ba Son lớn nhất của toàn cơi Việt-Nam và Đông-Nam-Á trở về với quyền sở-hữu của Hải-Quân Việt-Nam.
Vào hồi 9 giờ 45 phút sáng hôm đó, lá cờ tam-tài được hạ xuống, chấm-dứt 98 năm thời Pháp-thuộc.
Đứng dưới lá quốc-kỳ màu vàng ba sọc đỏ của Việt-Nam vừa được kéo lên kỳ-đài hải-xưởng, Tư-Lệnh HQVN, HQ Thiếu-Tá Lê-Quang-Mỹ được chỉ-định kiêm-nhiệm luôn chức Giám-Đốc.


Image

Hải-Quân Công-Xưởng tức Sở Ba Son, Cơ-xưởng lớn
nhất vùng Đông-Nam-Á (h́nh chụp cuối thập-niên 1940)


Trong năm này, kế-hoạch nghiên-cứu một Lực-Lượng Hải-Thuyền để tuần-tiễu và bảo-vệ duyên-hải được đệ-trình Bộ Quốc-Phòng.
Căn-cứ trên thực-trạng "ngân-khoản eo-hẹp của một quốc-gia mới thu-hồi độc-lập không cho phép mua hạm-đội lớn", đây là một giải-pháp tự-lập có thể thi-hành được, không cần nhờ vả ngoại-bang.
Giới-chức nghiên-cứu hy-vọng như vậy.
Thế nhưng cũng lại vì ngân-quỹ quốc-phòng còn quá eo-hẹp mà trong khi "hạm-đội lớn" không có, kế-hoạch "hải-thuyền nhỏ" cũng chưa được phê-chuẩn.


Hải-Quân Công-Xưởng và Tiến-bộ mới

Số-lượng chiến-hạm và chiến-đĩnh HQVN gia-tăng. Nhu-cầu sửa chưă đ̣i hỏi sự gia-tăng nhân-lực cho Hải-Quân Công-Xưởng (HQCX).
Ước-tính đề-nghị cần phải có một số lượng dân-chính lên tới 1, 350 người.
Vào cuối năm 1956, 52 nhân-viên gồm Sĩ-Quan, Hạ-Sĩ-Quan và Dân-chính thuộc HQVNCH được gửi đi huấn-luyện ở Hải-Xưởng Mỹ tại Subic Bay, Phi-Luật-Tân.
Sau đó, 19 kỹ-sư và chuyên-viên kiến-trúc tàu bè người Nhật-Bản được tuyển-chọn và gửi qua để trợ-giúp kỹ-thuật cho HQCX Sài-G̣òn.

Song song với những cải-tiến hoạt-động tại HQCX cũng như tại các Hải-Xưởng khác, toàn-thể Hải-Quân Việt-Nam bắt đầu áp-dụng những phương-cách bảo-trì và sửa-chữa mới mẻ, hữu-hiệu hơn khi trước.
Thời Pháp, mỗi khi sửa máy, Cơ-khí-viên phải điều-tra để phát-hiện sự hư-hỏng, rồi tháo rời từng chi-tiết máy.
Khi thấy bộ-phận nào hư-hỏng, nhân-viên chỉ sửa chữa hay thay thế cơ-phận hư-hỏng đó, còn những bộ-phận khác vẫn để tiếp-tục sử-dụng.

Theo phương-pháp mới, toàn-thể khối máy hư hay đáo-hạn được thay thế bằng nguyên khối máy mới.
Các loại máy chánh, máy phụ, máy điện v.v...
đều được sủa chữa định-kỳ. Khi chiến-hạm chiến-đĩnh đến niên-hạn vào xưởng đại-kỳ, Công-Xưởng sẽ tháo gỡ toàn-bộ các máy, mang đi sửa chữa và thường khi đưa toàn-bộ máy mới xuống thay thế, không sửa chữa chi-tiết dưới tàu.
Các máy cũ hay các khối máy hư-hỏng được giám-định phế-thải hay tân-trang bởi các xưởng chuyên-môn cho riêng loại máy đó.

Phương-cách mới giúp việc theo dơi t́nh-trạng kỹ-thuật chiến-hạm, chiến-đĩnh được dễ dàng. Công-tác sửa chữa đại-kỳ, tiểu-kỳ hay bất-thường đều được thi-hành rất sát với chương-tŕnh dự-trù đă tiên-liệu dài hạn từ trước.


Biến-chuyển đáng nói của năm 1956

Các sử-gia, khi sưu-tầm và nghiên-cứu về HQVNCH, đă đồng-ư rằng năm 1956 là năm có nhiều diễn-biến mạnh mẽ đưa Hải-Quân Việt-Nam đến giai-đoạn phát-triển (1957-1967) trong khi thiếu thốn phương-tiện:

Hải-lực Việt-Nam Cộng-Hòa chỉ gồm có Chiến-hạm nhỏ bé nhưng đă mang lại sự tự-hào cho tinh-thần Quốc-gia Dân-tộc.
H́nh ảnh Quốc-kỳ được kéo lên trên kỳ-đài gây những xúc-động rất lớn lao làm nức lòng mọi người.

Cao-trào Độc-lập dâng cao, quân-dân Việt-nam Cộng-Hòa (VNCH) quyết-tâm đẩy ảnh-hưởng thực-dân Pháp ra khỏi lănh-thổ.
Tổng-Thống Ngô-Đình-Diệm gây áp-lực mạnh để Quân-đội Viễn-chinh Pháp phải rút ra sớm, trước hạn-kỳ.

Theo kế-hoạch Việt-Pháp ký-kết thì Hải-Quân VNCH sẽ tăng lên đến 9,000 người.
Chiến-hạm, Chiến-đĩnh và Phi-cơ được dự-trù trang-bị như sau:

Hải-lực:

- 4 Khu-trục-Hạm DE,

- 10 Hộ-Tống-Hạm PC và

- 27 Tuần-Duyên-Đĩnh CGUB;

Giang-lực:

- 4 Giang-Pháo-Hạm LSIL,

- 2 Trợ-Chiến-Hạm LSSL,

- 4 Giang-Vận-Hạm LCU,

- 5 Hải-Đoàn Xung-phong (mỗi đơn-vị gồm 9 Quân-Vận-Đĩnh LCM và 8 Tiểu-Vận-Đĩnh LCVP);

Hải-Vận:

- 4 Dương-Vận-Hạm LST và

- 4 Hải-Vận-Hạm LSM;

Không-tuần:

- 1 Phi-đội Thủy-phi-cơ.

Image

Khi tràn vào Việt-Nam, người Nhật đă tịch-thu chiến-hạm, chiến-đĩnh của Pháp.
Khi Nhật đầu hàng đồng-minh, đến lượt Hải-Quân Pháp được sử-dụng
phương-tiện của Nhật. Đây là một loại Thủy-Phi-Cơ từ thời Nhật-thuộc.


Nay HQVNCH đẩy Hải-Quân Pháp ra đi th́ chương-tŕnh một thời được mong đợi này không còn nữa.

Trong khi hai Chính-phủ Việt-Nam và Pháp đang đối đầu về chính-trị, với tư-cách Tư-lệnh Hải-Quân một Quốc-gia độc-lập, HQ Thiếu-Tá Lê-Quang-Mỹ ký ngay lệnh bổ-nhiệm các Sĩ-Quan HQVN nắm lấy hết quyền chỉ-huy của Sĩ-Quan Pháp trên chiến-hạm cũng như tại mọi đơn-vị khác, kể cả TQLC .

Hải-Quân ý-thức ngay trách-vụ bảo-vệ các hải-đảo ngoài khơi Biển Đông rất sớm:

Ngay khi có quyền điều-động Chiến-hạm, HQVNCH chỉ-thị Hộ-Tống-Hạm Tụy-Động HQ. 04, trên đường hồi-hương (sau đại-kỳ ở Subic Bay về) tuần-tiễu quần-đảo Trường-Sa, chứng-minh chù-quyền lănh-hải.

Một số hải-đảo quan-trọng trong toàn vùng Biển Đông đă được thủy-thủ Việt-Nam cắm bia để xác-nhận chủ-quyền.
Về việc tăng-cường pḥng-thủ Hoàng-Sa, HQVNCH đă gửi ra đảo những đơn-vị thiện-chiến của Thủy-Quân Lục-Chiến.
Về kinh-tế, HQVNCH đồng-thời vừa trợ-giúp kế-hoạch vừa cung-cấp phương-tiện khai-thác phân chim ở Hoàng-Sa.
Một kế-hoạch tương-tự cũng được dự-trù cho Trường-Sa.


Last edited by nguoiquentaroi on December 27th, 2013, 4:00 am, edited 2 times in total.
Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks:
Duong Nam Anh
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
  Windows XP Firefox

Next

Return to History & Culture Of VietNam | Lịch Sử & Văn Hóa Việt Nam

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests