Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Lịch Sử Việt Nam

Read and learn ethnic origin Vietnamese | Hảy tìm hiểu và học hỏi nguồn gốc dân tộc việt

Re: Lịch Sử Việt Nam

Postby DaMinhChau » September 14th, 2015, 12:02 pmImage
Vua Duy Tân.


96. Cách cai trị của người Pháp: Nam kỳ gọi là thuộc địa, coi như lãnh thổ nước Pháp. Bắc kỳ là xứ bảo hộ, quan Việt phải phục tùng quan Pháp. Trung kỳ do vua nước Nam giữ. người từ miền nầy qua miền khác phải xin phép chính phủ bảo hộ. Đây là chính sách chia để trị nhằm chia rẽ người Việt để người Pháp dễ bề cai trị. người Pháp thu nhiều thứ thuế để nuôi dưỡng quan quân bảo hộ.


French ruling: The South was a French colony, which was the same as French land. The North was a dominated land by French so Vietnamese imperial officials had to obey French mandarins. The central belonged to Vietnamese kings. Vietnamese who traveled from one region to another had to get permission from the French dominating government. This is a divided and conquered policy, which aimed to drive a wedge between Vietnamese so it would be easier for French officials to rule our people. The French set up many kinds of taxes to get money to pay for dominating officials.

La méthode de domination française : Le Sud était une colonie française, considérée comme terre française. Le Nord était une terre dominée par les français de sorte que les fonctionnaires impériaux viêtnamiens devaient obéir mandarins français. Le centre du pays appartenait aux rois viêtnamiens. Les Viêtnamiens qui voyageaient d'une région à l'autre devaient obtenir l’autorisation du gouvernement français. C’était une politique de division et de conquête ayant pour objectif d’enfoncer un coin entre viêtnamiens de sorte à permettre aux fonctionnaires français de diriger plus facilement notre peuple. Les français créèrent de nombreuses taxes pour obtenir des fonds pour payer les fonctionnaires dirigeants français.


Image


97. Ông Phan Đình Phùng: Ông Phan Đình Phùng thi đỗ làm quan, có cả tài văn võ. Ông đứng đầu đảng Văn Thân, xây chiến lũy Ba Đình, tập luyện binh sĩ chống Pháp. Ông có tài tổ chức quân đội, huấn luyện binh sĩ theo lối Âu châu. người Pháp đánh dẹp nhiều năm không xong. Sau ông già bị bịnh mà mất.

Image
Tượng ông Phan Đình Phùng


Mr. Phan Dinh Phung: Mr. Phan Dinh Phung was an imperial official who was both a scholar and warrior. He found Van Than party, built Ba Dinh fortification, and trained soldiers to fight the French. He was a talented general who trained the soldiers in European way. The French fought to dissolve Mr. Phan’s army in many years but failed. Mr. Phan Dinh Phung got old and died of sickness.

M. Phan Dình Phùng: M. Phan Dình Phùng fut un fonctionnaire impérial qui fut à la fois un érudit et un guerrier. Il fonda le parti Van Thân, construisit la fortification de Ba Dình et entraîna des soldats à combattre les français. C’était un général talentueux qui forma les soldats à l’européenne. Les français se battirent pendant des années sans succès pour dissoudre l'armée de M. Phan. M. Phan Dình Phùng vieillit et mourut de maladie.


Image


98. Ông Nguyễn Trung Trực, anh hùng trên sông Nhật Tảo : Ông Nguyễn Trung Trực sinh quán tại Bình Định. Ông là một sĩ phu bất khuất, lãnh đạo nghĩa quân khởi nghĩa 8 năm ở vùng Nam Kỳ Lục Tỉnh. Chiến công chói lọi của ông là đốt cháy tàu Espérance trên sông Nhật Tảo, Tân An, và đánh chiếm thành Sơn Đá tại Kiên Giang. Sau kháng chiến thất bại, ông bị bắt chém tại chợ Rạch Giá năm 1868. Dân chúng chôn cất và lập đền thờ ông tại tỉnh Rạch Giá.

Image
Phần mộ anh hùng Nguyễn Trung Trực tại Rạch Giá


Mr. Nguyen Trung Truc, a hero on Nhat Tao river: Mr. Nguyen Trung Truc was born in Binh Dinh. He was an indomitable scholar who led righteous armies to rebel 8 years in the six provinces of the South. His glorious victories were burning the warship Esperance on Nhat Tao river, Tan An, and occupying the Son Da rampart in Kien Giang. Later, the rebellion was defeated; Mr. Nguyen Trung Truc was arrested and beheaded at Rach Gia market in 1868.

Image
Bên trong đền thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực tại Rạch Giá


M. Nguyên Trung Truc, un héros de la rivière Nhât Tao: M. Nguyên Trung Truc naquit à Bình Dinh. Ce fut un érudit indomptable qui dirigea les armées rebelles pendant 8 ans dans les six provinces du Sud. Ses victoires glorieuses : la destruction par le feu du navire de guerre l'Espérance sur la rivière Nhât Tao, Tân An et l’occupation du rempart Son Da à Kiên Giang. Plus tard, la rébellion fut défaite, M. Nguyên Trung Truc fut arrêté et décapité au marché Rach Gia en 1868.

Image


99. Ông Trương Công Định, anh hùng Gò Công: Ông Trương Công Định từng ở trong đội quân của Kinh Lược Sứ Nguyễn Tri Phương và đánh Pháp lập được nhiều chiến công. Ông cùng nghĩa binh xây dựng nhiều đồn lũy kiên cố ở Gò Công. Được dân chúng ủng hộ mạnh mẽ, nghĩa binh ông gây nhiều thiệt hại cho giặc. Về sau ông bị tên Huỳnh Công Tấn làm phản dẫn quân Pháp về đánh. Ông hy sinh, đền nợ nước, để lại thương tiếc cho mọi người .

Mr. Truong Cong Dinh, a hero of Go Cong: Mr. Truong used to be in the troop of the Viceroy Nguyen Tri Phuong, fighting the French many times. He was with his righteous armies to build ramparts at Go Cong. With strong support from people, he and his armies caused the enemy suffer heavy damages. Later, betrayer Huynh Cong Tan led French army to attack him. He died for the country causing great sorrow in people hearts.

M. Truong Công Dinh, un héros de Gò Công: M. Truong Công Dinh faisait partie de la troupe du vice-roi Nguyên Tri Phuong, lutant de nombreuses fois contre les français. Il érigea avec ses armées de solides forts à Gò Công. Avec appui ferme du peuple, lui et ses armées causèrent à l'ennemi de grands dommages. Plus tard, le traître Huynh Công Tân conduisit l'armée française pour l'attaquer. Il mourut pour le pays, causant une grande tristesse dans le cœur du peuple.

Image


100. Ông Thiên Hộ Dương, anh hùng Đồng Tháp : Ông tên thật là Võ Duy Dương, làm chức Lãnh binh năm 1865. Ông khởi nghĩa ở miệt Đồng Tháp, Cái Bè, Mỹ Quý, Sa Đéc, gây nhiều thiệt hại cho thực dân Pháp. Sau ông bị bịnh chết, phong trào "Dân Chúng Tự Vệ" của ông từ đó cũng bị lu mờ.

Mr. Thien Ho Duong, hero of Dong Thap: Mr Thien real name was Vo Duy Duong. He was an army leader in 1865. His uprising, in Dong Thap, Cai Be, My Quy and Sa Dec, caused big loss for the French colonists. His death of illness made the “Defend Movement” in the area die out.

M Thiên Hô Duong, le héros de Dông Thap: Son vrai nom était Vo Duy Duong. Il était chef d'armée en 1865. Son soulèvement à Dông Thap, Cai Bè, My Quy et Sa Déc, occasionna une perte importante pour les colons français. Sa mort de maladie causa l’extinction du mouvement de défense dans la région.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 94873
Has thanked: 35539 times
Have thanks: 48567 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: April 19th, 2018, 1:00 am
Country: United States of America
  Windows 7 Firefox

Re: Lịch Sử Việt Nam

Postby DaMinhChau » September 24th, 2015, 12:31 pm


Lịch Sử Việt Nam - phần 11Image


101. Ông Hoàng Hoa Thám, hùm thiêng Yên Thế: Ông Hoàng Hoa Thám người tỉnh Bắc Giang. Năm 1886, ông lập chiến khu Yên Thế, xây đồn trại, mua súng ống chống Pháp, nên ông còn có danh hiệu là Hùm Thiêng Yên Thế. Ông gây nhiều thiệt hại cho giặc Pháp ở vùng Nhã Nam, Yên Thế, Tam Đảo. Năm 1913, ông bị tên Lương Tam Kỳ làm phản giết ông để lãnh thưởng của giặc Pháp.

Image
Ðề-Thám và mấy người con cháu (giữa 1898 và 1905). Source: http://nguyentl.free.fr

Image
Những bạn cách mạng của Ðề-Thám (giữa 1898 và 1905). Source: http://nguyentl.free.fr

Image
Ðại gia đình của Ðề-Thám trước khi bị bắt hết. Source: http://nguyentl.free.fr

Image
Ngôi chùa tuyên thệ của nhóm Ðề Thám. Source: http://nguyentl.free.fr

Image
Một người trong nhóm Ðề-Thám bị bắt. Source: http://nguyentl.free.fr

Image
Thủ cấp của những anh hùng nhóm Ðề-Thám bị Pháp giết hại. Source: http://nguyentl.free.fr


Mr. Hoang Hoa Tham, the Tiger of Yen The: Mr. Hoang was a leader at Bac Giang. In 1886, he and his soldiers built the Yen The fort, bought guns and ammunition to fight the French. He caused big problems for the French in the areas of Nha Nam, Yen The, Tam Dao. In 1913, Luong Tam Ky, a traitor, killed him to get award money from the French.

Image
Một đồn lính Pháp trong vùng Yên-Thế. Source: http://nguyentl.free.fr

Image
Yên Thế, lính thủy quân Pháp ở Mo Trang. Source: http://nguyentl.free.fr

Image
Yên Thế, lính Pháp đang nấu ăn. Source: http://nguyentl.free.fr


M. Hoàng Hoa Tham, le Tigre de Yên Thê: M. Hoàng Hoa Tham fut un chef de file à Bac Giang. En 1886, lui et ses soldats construisirent le fort Yên Thê, achetèrent des fusils et des munitions pour combattre les français. Ils causèrent de gros problèmes aux français dans les régions de Nha Nam, Yên Thê, Tam Dao. En 1913, Luong Tam Ky, un traître le tua pour obtenir une récompense en argent des français.

Image


102. Ông Cao Thắng đúc súng: Ông Cao Thắng là một bộ tướng cüa ông Phan Ðình Phùng có tài rèn và đúc súng. Ông đúc súng theo kiểu 1874 cüa Pháp để trang bị cho nghîa binh. Tài nghệ cüa ông cũng được người Pháp kính trọng. Trường Kỹ Thuật Sài gòn được đặt tên là Trường Kỹ Thuật Cao Thắng để vinh danh ông.

Mr. Cao Thang crafted guns: Mr. Cao Thang was a follower of hero Phan Dinh Phung. Cao was tallented in forcing and crafting guns. He made guns following the French 1874 style to arm the patriots. His talent was greatly respected by the French. The Technical High School in Saigon was named Cao Thang to honor him.

M. Cao Thang concepteur de canons: M. Cao Thang fut un adepte du héros Phan Dình Phùng. Ce fut un home de talent pour concevoir et fabriquer des armes à feu. Il fit des fusils suivant le modèle français de 1874 pour armer les patriotes. Son talent fut très reconnu par les français. Cao Thang fut choisit comme nom de l’Ecole Supérieure Technique de Saigon en son honneur.

Image


103. Anh hùng Nguyễn Thái Học: Là một sinh viên trường Cao Đẳng Thương Mại Hà Nội. Ông thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng, chủ trương bạo động chống Pháp, được sự tham gia đông đảo của giới thanh niên. Cuộc tổng khởi nghĩa năm 1930 bị thất bại, ông cùng 12 đồng chí bước lên máy chém ở Yên Bái. Trước khi chết ông bình tĩnh nhìn dân chúng, mỉm cười rồi hô to: "Việt Nam Muôn Năm".

Hero Nguyen Thai Hoc: Nguyen was a student of Business College of Hanoi. He founded the Vietmese Nation-People Party who used violence to fight the French. The party gained broad support from Vietnamese youths. The failure of the party’s rising up in arms in 1930 brought Hoc and his 12 comrades to the decap machine at Yen Bai. Before the death, Nguyen Thai Hoc calmly looked at his people, smiled and shouted “Vietnam For Ever”.

Le héro Nguyên Thai Hoc: Nguyên Thai Hoc fut un étudiant de l’Ecole de Commerce de Hà Nôi. Il fonda le Parti Nationaliste Niêtnamien qui utilisa la violence pour combattre les français. Le parti gagna un large soutien des jeunes viêtnamiens. L'échec du soulèvement armé de 1930 eut pour résultat la décapitation de Hoc et de ses 12 compagnons à Yên Bai. Avant de mourir, Nguyên Thai Hoc regarda tranquillement son peuple en souriant et cria « Le Viêt-Nam pour toujours ».

Image


104. Anh hùng Phạm Hồng Thái và tiếng bom Sa Diện: Năm 1923, quan Toàn quyền Merlin đi công tác bên Nhật về đến Sa Diện, Quảng Châu, và được đãi tiệc. Ông Phạm Hồng Thái thừa cơ ném bom vào bàn tiệc, nhưng Merlin chỉ bị thương không chết. Bị rượt đuổi, ông Phạm Hồng Thái nhảy xuống sông chết. Ông được các nhà cách mạng Trung Hoa kính trọng chôn ông chung với 72 liệt sĩ của họ tại Hoàng Hoa Cương, tỉnh Quảng Châu.

Image
Mộ phần anh hùng Phạm Hồng Thái tại Hoàng Hoa Cương, Trung Hoa.


Hero Pham Hong Thai: In 1923, the Indochine Ambassador Merlin was invited to a feast when he stopped at Quang Chau on his way back from Japan. Mr. Pham Hong Thai throwed a bomb to Merlin’s table and wounded him. Being chased, Pham Hong Thai jumped into a river and got drowned. The Chinese revolutionists respected him, buried Thai with their 72 heroes at Hoang Hoa Cuong, Quang Chau.

Le héro Pham Hông Thai et sa bombe à Sa Diên : En 1923, l’ambassadeur d'Indochine Merlin était invité à une fête lors de son arrêt à Quang Châu sur le chemin de son retour du Japon lorsque M. Pham Hông Thai jeta une bombe à sa table et le blessa. Etant pourchassé, Pham Hông Thai se jeta dans une rivière et se noya. Les révolutionnaires chinois qui le respectaient, l’ensevelirent avec leurs 72 héros à Hoàng Hoa Cuong, Quang Châu.

Image


105. Cụ Phan Bội Châu: Cụ Phan là một nhà cách mạng yêu nước, nhận thấy súng đạn thô sơ không chống nổi quân Pháp với vũ khí tối tân, và thấy người Nhật canh tân sứ xở mà trở thành cường thịnh. Cụ Phan đi từ Bắc chí Nam tìm thanh niên giỏi, yêu nước, gởi sang nước Nhật học. Cụ lập hội Duy Tân ở Nhật, lập Việt Nam Quang Phục hội ở Trung Hoa. Phong trào của cụ có tổ chức quân đội yểm trợ kháng chiến trong nước. Vì tham tiền và muốn triệt hạ những người yêu nước không theo tổ chức Cộng Sản, Hồ Chí Minh của đảng Cộng Sản Việt Nam bán tin tức của cụ cho Pháp. Cụ bị Pháp bắt giam ở Huế.

Mr. Phan Boi Chau: Mr. Phan is a respectable patriot. He recognized that the Vietnamese with simple weapons were not strong enough to fight against the French who were much better armed. He also learned that with modernization, the Japanese had built up a strong country. Mr. Phan went from North to South, looking for smart patriots to send them to study at Japan. He built the Duy Tan association at Japan, and the Viet Nam Quang Phuc association in China. The association had soldiers to support the Vietnamese inside the country. Since having different goals of fighting, Ho Chi Minh, the Vietnamese communists sold Mr. Phan’s news to the French for money. Mr. Phan was arrested and imprisoned at Hue.

M. Phan Bôi Châu: M. Phan Bôi Châu fut un patriote respectable. Il reconnut que les Viêtnamiens avec de simples armes n'étaient pas assez forts pour lutter contre les français qui étaient beaucoup mieux armés. Il apprit également qu’avec la modernisation, les Japonais avaient construit un pays fort. M. Phan Bôi Châu alla du nord au sud à la recherche d’habiles patriotes pour les envoyer étudier au Japon. Il créa l'association Duy Tân au Japon, et l’association Viêt-Nam Quang Phuc en Chine. L'association avait des soldats pour soutenir les viêtnamiens dans le pays. Puisqu’ils avaient des objectifs différents de combats, Hô Chi Minh du parti communiste viêtnamien vendit des informations de M. Phan Bôi Châu aux français pour de l'argent. M. Phan Bôi Châu fut arrêté et emprisonné à Huê.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 94873
Has thanked: 35539 times
Have thanks: 48567 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: April 19th, 2018, 1:00 am
Country: United States of America
  Windows 7 Firefox

Re: Lịch Sử Việt Nam

Postby DaMinhChau » October 5th, 2015, 12:01 pm


Image


106. Lòng yêu nước của dân tộc Việt: Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, dân tộc ta phải liên tiếp nổi lên chống lại sự xâm lăng đô hộ của người Tàu. Nay người Pháp lại xâm chiếm nước ta. Lòng yêu nước của người dân được khơi dậy mỗi ngày một nồng nàn, sự uất ức đau khổ mỗi ngày một tăng. Khắp mọi nơi từ Bắc chí Nam, các bậc anh hùng hào kiệt liên tục đứng lên chống Pháp dù rằng sức mạnh vũ khí chênh lệch quá xa. Sau cùng dân tộc ta đánh bại quân Pháp năm 1954, mang lại độc lập cho đất nước. Tiếc thay lòng yêu nước của dân ta bị lợi dụng bởi đảng Cộng Sản Việt Nam. Đảng Cộng Sản dựa vào một chủ thuyết ngoại lai, tàn nhẫn, hận thù, xa cách với tình tự và đặc tính bao dung, nhân ái của dân tộc Việt và không hoạt động cho phúc lợi của dân tộc Việt Nam. Họ dùng bạo lực để đàn áp dân tộc ta, kềm hãm mọi sự tiến bộ của đất nước. Dân ta lại phải cúi đầu phục vụ, làm tôi mọi cho một nhóm nhỏ hung ác là đảng Cộng Sản, đang thay phiên nhau bóc lột và hành hạ chính đồng bào của họ.

The Patriotism of the Vietnamese People: Over five thousand years of history, Vietnamese have repeatedly risen up to fight against their Chinese oppressors. When the French invaded our country, they also caused great sufferings among our people. Being attacked by others always fires up our patriotic feelings. When the French oppressed our country, brave Vietnamese from everywhere, from the North and the South, stood up to fight back, even though our weapons were much simpler than those of the French. Finally, however, our people succeeded in defeating the French army in 1954 and obtained independence for our country. Regrettably, this independence came at the cost of our freedom. The communist party exploited the patriotism of the Vietnamese in order to impose a foreign theory of government that is not suited to our Vietnamese culture and emotion. The communists do not have the interests of the Vietnamese people in they mind. They use violence force to rule our people and to obstruct the economic, social, and political advancement of our country. Again, Vietnamese find themselves enslaved to a small group of cruel people, the communists, and controlled by foreign ideas and selfish motives.

Le patriotisme du peuple viêtnamien: Durant plusieurs milliers d’années d'histoire, les viêtnamiens se sont maintes fois soulevés pour lutter contre leurs oppresseurs chinois. Quand les français envahirent notre pays, ils causèrent également de grandes souffrances parmi notre peuple. Les attaques venant de l’extérieur ont toujours réveillé nos sentiments patriotiques. Quand les français opprimèrent notre pays, les viêtnamiens courageux se levèrent de partout, du Nord au Sud, pour le défendre, même si nos armes étaient beaucoup plus rudimentaires que celles des français. Enfin, notre peuple réussit à vaincre l'armée française en 1954 et obtint l'indépendance de notre pays. Malheureusement, cette indépendance est venue au prix de notre liberté. Le parti communiste a exploité le patriotisme des viêtnamiens afin d'imposer une théorie étrangère de gouvernement qui n'est pas adaptée à notre culture viêtnamienne et nos sentiments. Les communistes ne pensent pas dans leur esprit aux intérêts du peuple viêtnamien. Ils utilisent la force violente pour gouverner notre peuple et pour entraver le progrès économique, social et politique de notre pays. Encore une fois, les viêtnamiens se retrouvent asservis à un petit groupe de gens cruels et contrôlés par des idées étrangères et des motifs égoïstes.

Image
Dân Việt đói năm Ất Dậu


107. Tình hình Việt Nam vào các năm 1930-1945: Từ năm 1884, Pháp bảo hộ toàn cõi Việt Nam. Dân chúng Việt Nam ở khắp nước liên tục nổi lên chống Pháp. Tuy nhiên, chưa có lực lượng yêu nước nào đủ sức đánh bại quân Pháp. Năm 1939, tại Âu Châu, Đức xâm lăng và đánh chiếm nước Pháp. Tại Á Châu, Nhật Bản là đồng minh của Đức, bắt đầu tiến quân vào Đông Dương từ năm 1940. Nhật Bản vẫn để Pháp cai trị Việt Nam, và dùng nhà cầm quyền Pháp nhằm phục vụ cho nhu cầu lương thực của quân đội Nhật Bản. Khi Nhật Bản tấn công Hoa Kỳ tại Trân Châu cảng ngày 7-12-1941, Hoa Kỳ gia nhập khối Đồng minh, tuyên chiến với Nhật Bản và Đức. Nhờ thế khối Đồng minh càng ngày càng thắng thế và Đức đầu hàng Đồng minh ngày 7-5-1945.

Bài đọc thêm: Trận Đói Tháng Ba Năm Ất Dậu 1945:>> Trận Đói Tháng Ba Năm Ất Dậu 1945

Image
Quân Pháp và quân Nhật


Lúc đầu, chính phủ Pháp tại Đông Dương thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Pétain là chính phủ bị Đức khống chế. Khi quân Đức yếu dần, quân Nhật lo sợ Pháp ở Đông Dương vâng lệnh Chính phủ lâm thời Pháp dưới quyền của De Gaulle, phản công. Nhật tổ chức cuộc hành quân Meigo ngày 9-3-1945 , lật đổ chính phủ Pháp tại Đông Dương, trao trả độc lập cho Việt Nam. Vua Bảo Đại uỷ thác cho Trần Trọng Kim thành lập chính phủ. Vào năm 1945, trong khi cả người Pháp lẫn người Nhật thu mua lúa thóc của dân Việt để đốt lò hơi chạy máy điện, hai triệu con dân nước Việt phải chết đói la liệt trên khắp mọi miền, còn gọi là trận đói Ất Dậu.

Sau đó, Nhật cũng thất trận, đầu hàng Đồng minh ngày 14-8-1945 . Lúc đó, tại Đông Dương, tình hình rất lộn xộn:

  . Thứ nhất, quân đội Nhật buông súng đầu hàng.

  . Thứ hai, các đảng phái chính trị nổi lên tranh đấu giành độc lập.

  . Thứ ba, đảng Cộng Sản Đông Dương và mặt trận Việt Minh nhanh tay cướp chính quyền ở Hà Nội và ở Sài Gòn.

  .Thứ tư, vua Bảo Đại thoái vị ở Huế, chính phủ TrầnTrọng Kim sụp đổ.

  .Thứ năm, Pháp đưa quân trở lại Đông Dương, có sự dàn xếp của đảng Cộng Sản Việt Nam

Image
Chân dung Đức Hùynh Giáo Chủ


Đức Hùynh Giáo Chủ và Đạo Phật Giáo Hoà Hảo: Thầy Huỳnh Phú Sổ sinh ngày 25 tháng 11 năm 1920, trong một gia đình nông dân trung lưu. Năm 1939, Thầy Huỳnh Phú Sổ thành lập giáo phái Phật Giáo Hòa Hảo tại tỉnh Châu Đốc, nay là tỉnh Long Xuyên, lúc Ngài mới được 19 tuổi. Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ vừa thuyết pháp, vừa sáng tác nhiều bài thơ lục bát có vần điệu rất hay, dể nhớ, dạy người đời tu hành dựa trên giáo lý nhà Phật. Bài giảng của Đức Thầy đơn giản dể hiểu, ca ngợi tình yêu non sông, tình yêu cha mẹ, tình yêu Phật pháp nên rất dễ phổ biến. Theo Ngài con người thọ 4 thứ Ân: Ân Tổ tiên Cha mẹ, Ân Đất nước, Ân Tam bảo, Ân Đồng bào và Nhân loại. Vì thế phải cố ăn ở ngay thẳng để đáp đền công ơn Cha mẹ, Tổ tiên, Phật pháp và ơn Đất Nước, Nhân Loại.

Vì lý thuyết của đạo hợp với tình tự dân tộc, đạo Phật Giáo Hoà Hảo phát triển nhanh chóng, làm cho chính quyền Pháp lo ngại. Pháp bắt Ngài giải qua nhiều tỉnh khác nhau: Cần Thơ, Sài Gòn, Bạc Liêu và sau cùng Ngài được đưa về sống ở Sài Gòn từ năm 1942. Nơi đâu Ngài cũng được dân chúng ủng hộ, và đạo Phật Giáo Hoà Hảo vẫn được phát triển. Chủ trương của Đức Hùynh Giáo Chủ là Đoàn Kết Dân Tộc và thiết lập một nước Việt Nam Dân Chủ. Ngài chủ trương đặt quyền lợi của đất nước lên trên quyền lợi của cá nhân và đảng phái. Vì đạo Phật Giáo Hoà Hảo có ảnh hưởng lớn ở miền Nam và vì chủ trương của đạo đi ngược lại nguyên tắc độc tài đảng trị của đảng Cộng Sản Việt Nam, Cộng Sản giết hại nhiều nhân vật quan trọng của Phật Giáo Hoà Hảo và tấn công Đức Hùynh Giáo Chủ nhiều lần. Khi xảy ra sự xô xát giữa lực lượng Phật Giáo Hoà Hảo và Việt Minh tại Sa-Đéc, ngày 16-4-1947, Việt Minh mời Đức Huỳnh Giáo Chủ đến họp để giải quyết. Trong tinh thần đoàn kết dân tộc, ngài vẫn đến họp. Khi ngài đến họp, Việt Minh bất thần tấn công và Đức Huỳnh Giáo Chủ mất tích kể từ hôm đó.


From 1940 on, the Vietnamese painfully suffered under the rulings of the French colonists and the Japanese militarists. In 1945 when both French and Japanese collected rice to burn the steam boilers for their electricity, two million Vietnamese died from hunger.

La situation au Viêt-Nam de 1930 à 1945: A partir de 1884, l’ensemble du Viêt-Nam fut sous protectorat français. Le peuple du Viêt-Nam se souleva sans cesse, à travers le pays contre les français. Toutefois, aucune des forces patriotiques ne put venir à bout des français. En Europe, en 1939, l'Allemagne attaqua et occupa la France. En Asie, le Japon allié de l'Allemagne débuta une action militaire en Indochine en 1940. Le Japon laissa les français diriger le Viêt-Nam, et ils utilisèrent les autorités françaises pour obtenir de l’alimentation pour l'armée japonaise. Quand le Japon attaqua les États-Unis à Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, les États-Unis se joignirent aux Alliés et déclarèrent la guerre au Japon et à l’Allemagne. Grâce à la force des Alliés l'Allemagne finit par capituler le 7 mai 1945.

L’armée française et l’armée japonaise : Initialement, le gouvernement français en Indochine fut sous contrôle du gouvernement de Pétain lui-même sous contrôle des Allemands. Quand les Allemands s’affaiblirent peu à peu, les japonais prirent peur que les français en Indochine obéissent aux ordres du gouvernement français provisoire de Gaulle et attaquent. Le Japon mena les opérations militaires de Meigo le 9 mars 1945 pour déloger le gouvernement français d’Indochine. Il accorda l'indépendance au Viêt-Nam. Le roi Bao Dai ordonna à Trân Trong Kim d’établir un gouvernement. En 1945, les français et les Japonais réquisitionnèrent tout le riz paddy du peuple viêtnamien pour le brûler dans les chaudières des centrales thermiques de production d’électricité. Deux millions de viêtnamiens moururent de faim. Cet épisode est connu sous le nom de crise de la faim de l’an Ât Dâu.

Lorsque le Japon fut vaincu et se rendit aux Alliés le 14 août 1945, la situation en Indochine était très confuse, successivement:

  . Les troupes japonaises rendirent les armes.

  . Tous les partis politiques se soulevèrent pour gagner l'indépendance.

  . Le Parti Communiste Indochinois et le viêt minh chercha à s’emparer rapidement du pouvoir à Hà-Nôi et à Saigon.

  . Le roi Bao Dai abdiqua à Huê, le gouvernement Trân-Trong-Kim s’effondra.

  . Les forces françaises revinrent en Indochine, avec l’accord du Parti communiste viêtnamien.
Le maître Huynh Giao Chu et le Bouddhisme Hoà Hao : Le maître Huynh Phu Sô naquit le 25 Novembre 1920 dans une famille de classe moyenne paysanne. En 1939, le maître Huynh Phu Sô fonda à l’âge de 19 ans la secte bouddhiste Hoà Hao dans la province de Châu Dôc, aujourd'hui province de Long Xuyên. Il fit de justes sermons et composa de nombreux poèmes enseignant la vie monastique fondée sur la doctrine bouddhiste. Il donna des leçons simples faciles à mémoriser, à comprendre par tous et faciles à propager. Il loua l’amour des parents, l’amour de Bouddha, l’amour du pays et de l’humanité.

Grâce à sa doctrine logique, le Bouddhisme Hoà Hao se développa rapidement inquiétant les autorités françaises. Les français cherchèrent à capturer le maître Huynh Giao Chu dans plusieurs provinces: Cân Tho, Saigon, Bac Liêu, puis l’ayant pris l’emmenèrent vivre à Saigon en 1942. Partout il eut le soutient du peuple. Le maître Huynh Giao Chu et le Bouddhisme Hoà Hao souhaitaient l’unité nationale et l’instauration d’un régime démocratique au Viêt-Nam. Le maître Huynh Giao Chu plaida en faveur des intérêts du pays au dessus des droits individuels et des partis. Le Bouddhisme Hoà Hao eut beaucoup d’influence dans le Sud et fut en confrontation directe avec le principe de dictature du parti communiste. Le parti communiste du Viêt-nam tua de nombreux membres importants du Bouddhisme Hoà Hao. Le maître Huynh Giao Chu fut attaqué à plusieurs reprises à-Sa Dec. Le 16 avril 1947, le viêt-minh l’invita à une réunion pour résoudre les différents avec eux. Il vint assister à la réunion avec un esprit d’unité nationale. Le viêt-minh en profita pour attaquer soudainement. Le maître Huynh Giao Chu disparut à jamais ce jour là.


Image


108. Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập năm 1930 theo chỉ thị của Đệ Tam Cộng Sản Quốc Tế. Tùy theo phản ứng của quần chúng, Đảng Cộng Sản Việt Nam mang nhiều tên khác nhau: đảng Cộng Sản Đông Dương, đảng Cộng Sản Việt Nam, đảng Lao Động Việt Nam và sau cùng lại là đảng Cộng Sản Việt Nam. Đảng Cộng Sản Việt Nam là một đảng chính trị được tổ chức chặt chẻ, chủ trương dùng bạo lực để cướp chánh quyền, thiết lập một chế độ độc tài đảng trị. Trong thời gian chống Pháp, những mỹ từ cao đẹp như Độc Lập, Tự Do, Bình Đẳng đã được xử dụng làm nức lòng người . Tuy nhiên trong suốt chiều dài lịch sử, đảng Cộng Sản Việt Nam đã thực hiện nhiều cuộc tàn sát đồng bào ruột thịt dã man chưa từng có trong lịch sử dân tộc như những cuộc đấu tố Cải cách ruộng đất năm 1952-1956, chôn sống đàn bà, trẻ em trong Tết Mậu Thân năm 1968. Cộng thêm là những loạt bắt bớ, tù đày, đàn áp, cướp của, lường gạt, tham nhũng liên tục áp đặt lên cuộc sống người dân. Đảng Cộng Sản Việt Nam là một đạo quân khủng bố có tổ chức gây kinh hoàng, ghê tởm trong lòng người dân Việt, đã và đang giết chết những giá trị tinh thần cao quý của dân tộc. Ngày nay nói tới đảng Cộng Sản Việt Nam người ta nghĩ đến một đảng độc tài sắt máu, những âm mưu thủ tiêu, rình mò, bắt bớ, những đàn áp dã man, những nạn nhân với tiếng kêu than nghẹn ngào uất nghẹn, những quyết định đi ngược lại tiến hóa dân chủ của nhân loại. Nói tới đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam người ta nghĩ đến những người thất học nhưng có thể nói không ngừng những đề tài mâu thuẩn, xa thực tế. Người ta nghĩ đến những những cán bộ chuyên rình mò tìm cách bắt bớ người dân, thích ăn hối lộ và trả thù hèn hạ. Người ta cũng nghĩ đến những đảng viên tham nhũng, sa đọa vào bậc nhất trên thế giới.

Khi viết về mình, đảng Cộng Sản Việt Nam đã tự phê bình như sau: "Đi vào cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đãng ta phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng và kéo dài, nhất là trong lĩnh vực lãnh đạo và chỉ đạo kinh tế, mà nguyên nhân chủ yếu là do chủ quan, duy ý chí vi phạm quy luật khách quan, vừa nôn nóng, ảo tưởng, lại vừa bảo thủ, trì trệ."*. Một nhóm gồm những người phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng và kéo dài trong lãnh vực lãnh đạo và kinh tế mà lại tự phong cho mình là một đảng lãnh đạo đất nước, cấm đoán mọi lời chỉ trích phê phán của người dân. Rồi họ dùng bạo lực bắt mọi người tuân thủ sự lãnh đạo của họ bất kể đến sự hạnh phúc, an vui của người dân, bất kể đến sự nguy hại cho đất nước, miễn sao cái đảng tham nhũng của họ giữ vững được địa vị độc tài là thỏa chí. Tệ hại hơn nữa, ngày nay đảng Cộng Sản Việt Nam liên tục bán đất liền, nhượng hải đảo cho đế quốc Trung Cộng. Thuyền bè đánh cá của dân Việt liên tục bị Hải quân Trung quốc bắn chìm trong lãnh hải Việt Nam mà đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn im lặng, không dám lên tiếng để bảo vệ quyền lợi chíng đáng của dân tộc Việt Nam.

Những chính sách mà đảng Cộng Sản Việt Nam thường áp dụng:

  . Xúi giục dân chúng nổi dậy cướp chánh quyền với chiêu bài đánh Pháp, đuổi Nhật, chống Mỹ cứu nước.

  .Tranh đấu cho giai cấp vô sản, tiêu diệt các giai cấp khác, rồi đảng Cộng Sản dùng bạo lực nắm quyền không qua các cuộc lựa chọn công bằng, không qua các cuộc bầu cử công minh.

  .Dùng bạo lực Cách Mạng để giải quyết vấn đề với chủ trương giết lầm hơn thả lầm.

  . Kêu gọi kết hợp, rồi tiêu diệt mọi đảng phái yêu nước không có cùng đường lối với đảng Cộng Sản.

  . Dùng cứu cánh biện minh cho phương tiện. Nghĩa là đảng Cộng Sản sẳn sàng dùng mọi phương tiện tàn ác nhất miễn đạt được mục tiêu thì thôi.

  . Sẵn sàng theo sự phân công của Cộng Sản quốc tế, dù phải chà đạp lên quyền lợi quốc gia.

  .Cô lập dân chúng với mọi nguồn thông tin từ bên, áp dụng chính sách ngu dân. Chánh phủ nắm hết mọi nguồn thông tin và sẵn sàng bóp méo mọi tin tức phát đến dân chúng.

  . Dùng khủng bố tàn sát tập thể, đàn áp để tạo áp lực lôi kéo quần chúng.

  .Dùng những phần tử dốt nát để dễ sai khiến thực hiện chỉ thị đảng.

* Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trang 204. Nhà xuất bản Giáo Dục, 1999.The Vietnamese Communist Party (VCP): The VCP was created in 1930, by order of the 3rd International Communist. Depending on the reaction of the Vietnamese, the VC party carried different names: the Indochina Communist Party, the Vietnamese Communist Party, the Vietnamese Labor Party and finally back to the Vietnamese Communist Party. The VCP is a political party that is very well organized and uses violent force to gain the central power to build a regime of dictatorial party control. During the fight against the French, the VCP used beautiful terminology such as Independence, Freedom, Equality, stirring people’s hearts. But over the course of history, the communists have carried out many massacres of their own people, reaching levels of brutality that never before seen in Vietnam. Among those are the mass murders connected to the Land Reform during 1952 to 1956, and burying women and children alive in Hue during the 1968 Tet Offensive. In addition are endless waves of arrest, imprisonment, oppression, torturing, looting, deception, and bribery that continue to wash over our people. The communists are organized terrorists whose goal seems to be the destruction of the valuable spiritual characteristics of the Vietnamese. When thinking of the communists, the Vietnamese think of cruel gangsters who enjoy killing, of secret plots, of spying, arresting, of cruel oppression, of voiceless, innocent victims, of the decisions that are against the progress of mankind. People also think of the mandarins who have corrupted their office, who occupy their offices only to take bribes.

When describing about themselves in one of their history books, the communists have written “Going into the socialist revolution, our Party admits to many serious and consistent mistakes, especially in management and economics, whose main causes are near-sightedness, idealism, violation of natural laws, conservativeness, and hesitation” *. One can see clearly here a group of people with many serious and consistent mistakes in management and economics declare themselves as the leaders of the country, forbidding all criticism from people. They use violent force to rule the people regardless of the benefits to the people or the country, as long as they can keep their dictatorial power.

These are their most practical policies:

  .Inciting people to rise up to steal the government with the theme " Fight French, expel Japanese " or " Fight American to save the country ".

  . Fighting for the proletarian class; destroy other classes.

  .Using revolutionary violence to solve problems with a preference for killing by mistake rather than releasing by mistake.

  . Destroying other patriotic parties if they do not follow the communist party.

  .Using final goals to justify means. The communist party could use the worst cruelty means as long as they see it as advancing them toward their goal.

  . Being ready to follow the instructions from the international communists, even if they will damage national welfare.

  .Isolating people from all information sources. Practicing the policy of obscurantism (make people dumb). The government controls all the mass media and distorts the information before releasing it to the public.

  .Using terrorism and violence to force people to follow them.

  .Using ignorant and bad people so the communist party can easily control and instruct them.

* Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trang 204. Nhà xuất bản Giáo Dục, 1999.Le Parti Communiste Viêtnamien (PCV): Le PCV a été créé en 1930, par ordre de la 3ième Internationale Communiste. En fonction de la réaction des viêtnamiens, le parti communiste viêtnamien porta des noms différents: le Parti communiste d’Indochine, le parti communiste viêtnamien, le parti des travailleurs viêtnamiens pour retrouver à la fin la dénomination parti communiste viêtnamien. Le PCV est un parti politique qui est très bien organisé et qui utilise la force violente pour gagner le pouvoir central, pour bâtir un régime de contrôle dictatorial du parti. Au cours de la lutte contre les français, le PCV utilisa des mots magnifiques tels que l'indépendance, liberté, égalité, pour attirer le peuple. Mais au cours de l'histoire, les communistes ont procédé à de nombreux massacres de leur propre peuple, atteignant des niveaux de brutalité qui n'avaient jamais été vus auparavant au Viêt-Nam. Parmi ceux-ci les massacres de masse liés à la réforme foncière au cours des années 1952 à 1956, l’enterrement des femmes et des enfants vivants à Huê lors de l'offensive du Têt en 1968, en plus des vagues sans fin de d'arrestations, d'emprisonnement, d'oppression, de torture, de pillages, de tromperie et de corruption qui continuent de déferler sur notre peuple. Les communistes sont des terroristes organisés dont l'objectif semble être la destruction des grandes valeurs spirituelles viêtnamiennes. Lorsque les viêtnamiens pensent aux communistes, ils pensent à des bandits cruels qui aiment tuer, comploter secrètement, espionner, arrêter, opprimer des victimes innocentes et sans voix et prendre des décisions qui sont à l’encontre du progrès de l’humanité. Les gens pensent également aux mandarins qui ont corrompu leurs administrations qui les occupent seulement pour prendre leurs pots-de-vin.

Les communistes ont écrit dans un de leurs livres d’histoire « En entrant dans la révolution socialiste, notre parti reconnaît avoir commis de nombreuses erreurs graves et conséquentes, notamment dans la gestion et l’économie dont les causes principales sont la myopie, l’idéalisme, la violation des lois naturelles, le conservatisme et l’hésitation »*. On voit clairement ici un groupe de personnes ayant commis de nombreuses erreurs graves et persistantes dans la gestion et l'économie se déclarer dirigeants du pays et interdisant toute critique du peuple. Ils utilisent la force violente pour diriger le peuple sans tenir compte des intérêts de la population ou du pays, tant qu'ils peuvent garder leur pouvoir dictatorial.

Voici leurs pratiques politiques les plus utilisées:

  . Inciter les gens à se dresser à voler le gouvernement avec le thème « Combattre le français, expulser le Japon »" ou « Combattre les américains pour sauver le pays ».

  . Se battre pour la classe prolétarienne; détruire les autres classes.

  . Utiliser la violence révolutionnaire pour résoudre les problèmes avec une préférence pour le meurtre par erreur plutôt que de libérer par erreur.

  .Détruire les autres partis patriotiques s'ils ne suivent pas le parti communiste.

  .La fin justifie les moyens. Le parti communiste peut utiliser les moyens les plus cruels tant qu'il y voit un moyen de le faire progresser vers son objectif.

  .Etre prêt à suivre les instructions données par l’internationale communiste, même si elles nuisent au bien-être national.

  .Isoler les gens de toutes les sources d'information. Pratiquer la politique de l'obscurantisme (rendre les gens muets). Le gouvernement contrôle tous les médias de masse et fausse l'information avant de la libérer au public.

  .Utiliser le terrorisme et la violence pour forcer les gens à les suivre.

  .Utiliser des gens ignorants et mauvais de sorte que le parti communiste puisse facilement les contrôler et les instruire.


* Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trang 204. Nhà xuất bản Giáo Dục, 1999.Image


109. Đảng Cộng Sản trá hình: Với chủ trương tàn bạo, mất nhân tính như trên, đảng Cộng Sản không được sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam. Năm 1951, đảng Cộng Sản Việt Nam tự giải tán rồi ban lãnh đạo âm thầm thành lập đảng Lao Động Việt Nam tức là đảng của nhân dân lao động để lừa dối người dân. Họ chủ trương đánh Pháp, đuổi Nhật để huy động sức lực, tài lực của nhân dân, nhưng họ cũng cấu kết với người Pháp bán đứng và tiêu diệt các đảng phái và các thành phần yêu nước khác. Mãi đến năm 1976, khi đã cưỡng chiếm miền Nam, đặt ách thống trị lên cả nước, họ mới dám lấy lại tên thật là đảng Cộng Sản Việt Nam. Ban đầu người Cộng Sản tuyên bố là họ chiến đấu cho người nghèo, cho giai cấp vô sản. Nhưng về sau, họ giành độc quyền chiếm giữ những chức vụ quan trọng trong xã hội và trở thành những người giàu có nhất do lợi dụng quyền thế, cướp được của xã hội và của người dân. Bài học Cộng Sản ở Việt Nam và các nước khác cho thấy rằng người cộng sản chỉ lợi dụng chủ thuyết Cộng Sản để nắm quyền lực mà không phải qua những cuộc bầu cử công bằng, không qua sự lựa chọn của người dân. Họ không hề yêu nước, thương dân vì khẩu hiệu của họ là "Vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo". Người cộng sản cũng không thực sự chiến đấu cho nhân dân lao động hay cho giai cấp vô sản như họ rêu rao. Bởi vì khi họ đã cướp được chính quyền, họ bóc lột người dân lao động tàn tệ hơn tất cả các thể chế khác và người cộng sản trở thành những công dân giàu có, đầy quyền hành trong khi đại đa số nhân dân lao động đói nghèo, cùng khổ.

The disguised Communist Party: The Vietnamese did not support the communist party with its cruel and inhumane policies. In 1951, the Communist Party had to dissolve themselves and secretly formed the Vietnamese Labor Party, that is, the party of the working class. They set forth strategies for fighting the French and expel the Japanese by mobilizing all material resources. Secretly, however, they betrayed nationalistic parties by giving the information about them to the French. Not until 1976, after taking over the South, did they dare use the name Communist Party to describe themselves. At first, the communists announced that they fought for the poor, for the proletarian class. But later, the communists themselves are the ones who hold the important positions in the society and become the richest by exploiting their positions. The communist lessons in Vietnam and in other countries showed that the communists just take advantage of the Communism to seize the power without going through the public election, the legal voting. They do not really serve the country or respect the people since their policies are “No family, no religion, no country”.

Le parti communiste déguisé: Les viêtnamiens n'ont pas soutenu le parti communiste avec ses politiques cruelles et inhumaines. En 1951, le parti communiste dut se dissoudre secrètement pour former le parti travailliste viêtnamien ; c'est le parti de la classe ouvrière. Ils définirent des stratégies de lutte contre les français et d'expulsion des japonais en mobilisant toutes les ressources matérielles. Secrètement, cependant, ils ont trahi les partis nationalistes en livrant des renseignements à leur sujet aux français. Ce n'est qu'en 1976, après avoir repris le Sud, qu’ils osèrent utiliser le nom de parti communiste pour se décrire. Au début, les communistes annoncèrent qu'ils s’étaient battus pour les pauvres, pour la classe prolétarienne. Mais plus tard, ceux sont eux qui détiennent les postes importants dans la société et qui deviennent les plus riches en exploitant leurs positions. Les leçons du communisme au Viêt-Nam et dans d'autres pays ont montré que les communistes ne prennent que les avantages du communisme pour s'emparer du pouvoir sans passer par le vote. Ils ne servent pas réellement le pays ou ne respectent pas le peuple puisque leur politique est « Aucune famille, aucune religion, aucun pays ». Les communistes, en réalité, ne se battent pas pour la classe prolétarienne ou pour les pauvres comme ils le déclarent. Lorsque le parti communiste est au pouvoir, il exploite la classe populaire encore plus que les autres partis politiques. La majorité du peuple est malheureux et pauvre.

Image


110. Chiến thắng Điện Biên Phủ, 1954: Tháng 3 năm 1954, 45 ngàn quân Việt Minh, một lực lượng chung giữa bộ đội đảng Lao Động và các đảng phái Quốc Gia yêu nước, dưới sự chỉ huy của ông Võ Nguyên Giáp, bao vây và tấn công 12 ngàn quân Pháp ở thung lũng Điện Biên Phủ. Việt Minh kéo pháo binh lên núi bắn xuống thung lũng nhu mưa, trong khi bộ binh đào chiến hào tới gần thành tấn công nhiều mặt. Sau 2 tháng đạn nổ bom rơi, quân đội Pháp đầu hàng, ký hiệp định Genève trả độc lập cho Việt Nam. Với sự đòi hỏi của Việt Cộng, hiệp định Genève, được ký kết giữa người Pháp và Cộng Sản Việt Nam chia đôi đất nước lấy sông Bến Hải, ở vĩ tuyến 17, làm ranh giới. Miền Bắc theo chế độ Cộng Sản độc tài, miền Nam theo chính thể Tự Do, Cộng Hòa.

Image


Image


Image


Dien Bien Phu Victory in 1954: In March of 1954, 45,000 Vietminh soldiers, a combination force of the Communist party and other national parties such as Viet Nam Quoc Dan Dang and Dai Viet Quoc Dan Dang, with Vo Nguyen Giap as the commander, ceaselessly attacked 12,000 French soldiers in Dien Bien Phu valley. Vietminh soldiers pulled combat artillery up the mountain to fire into the valley while others dug tunnels in close proximity to the French base. After two months of fighting, the French army surrendered and signed the Geneva agreement, granting independence to Vietnam. With the request from the VC, the French and the VC signed the agreement to divide our country into two with Ben Hai River as a dividing line. The North followed the Communist dictatorial regime; the South followed the liberal Republic regime.

La victoire de Diên Biên Phu en 1954: En Mars 1954, 45.000 soldats viêt minh, une force combinée du parti communiste et des autres partis nationaux comme le Viêt Nam Quôc Dân Dang et Dai Viêt Quôc Dân Dang, avec Vo Nguyên Giap en tant que commandant, attaquèrent sans cesse 12.000 soldats français dans la vallée de Diên Biên Phu. Des Soldats viêt minh tirèrent de l’artillerie de combat dans la montagne pour faire feu dans la vallée, tandis que d'autres construisirent des tunnels à proximité de la base française. Après deux mois de combats, l'armée française céda et signa l'accord de Genève, octroyant l'indépendance au Viêt-Nam. A la demande du viêt công, les français et le viêt công signèrent un accord visant à diviser notre pays en deux avec rivière Bên Hai comme ligne de démarcation. Le Nord suivit le régime dictatorial communiste, le Sud suivit le régime libéral Républicain.

Image
Võ Nguyên Giáp
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 94873
Has thanked: 35539 times
Have thanks: 48567 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: April 19th, 2018, 1:00 am
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Lịch Sử Việt Nam

Postby DaMinhChau » October 5th, 2015, 3:45 pm


Lịch Sử Việt Nam - phần 12Image


111. Hồ Chí Minh, lãnh tụ đảng Cộng Sản Việt Nam: Hồ Chí Minh tên thật là Nguyễn Sinh Cung sinh năm 1890 và chết năm 1969. Người ta không biết chắc chắn ngày sinh và ngày chết của Hồ Chí Minh vì ông và đảng Cộng Sản thường đưa ra nhiều ngày giả khác nhau để dối gạt người khác. Hồ Chí Minh gia nhập Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản, là một trong những người thành lập đảng Cộng Sản Việt Nam và Hồ đã làm chủ tịch nước nhiều năm cho đến khi chết. Theo những tài liệu mới tìm được, Hồ đã từng cung kính xin chỉ thị của Stalin trong đề án Cải Cách Ruộng Đất, giết hại hàng trăm ngàn nông dân miền Bắc. Hồ cũng từng gởi thư cho Quốc Tế Cộng Sản ở Cẩm Linh, yêu cầu trả lương cá nhân 150 đô la một tháng để Hồ làm việc cho họ trong công tác ở Đông Dương. Đây là bằng chứng rõ rệt cho thấy Hồ lãnh lương và làm tai sai cho đế quốc Liên Xô. Theo sự tuyên truyền của đảng Cộng Sản Việt Nam thì Hồ Chí Minh là một nhà yêu nước vĩ đại, đã xuất ngoại tìm đường cứu nước và tình nguyện sống độc thân, hết lòng phục vụ quốc gia. Nhưng càng ngày người ta càng tìm thấy nhiều bằng chứng Hồ Chí Minh đã ăn ở bất chánh với nhiều phụ nữ, kể cả vợ của đồng chí mình là bà Nguyễn Thị Minh Khai. Có ít nhất là 5 phụ nữ dính líu tới Hồ Chí Minh đã bị bí mật thủ tiêu trong đó có cô Nông Thị Xuân là một nữ y tá săn sóc Hồ. Trong tập hồ sơ cũ của Pháp, người ta tìm thấy đơn xin gia nhập Trưng Thuộc Địa Pháp của Hồ Chí Minh với lời lẽ thành khẩn nhưng bị từ chối. Hồ Chí Minh là một trong những người chỉ huy cuộc đấu tố Cải Cách Ruộng Đất đã giết hại oan khuất trên 100 ngàn nông dân, trí thức ở miền Bắc Việt Nam. Sau khi chết, Hồ Chí Minh được được ướp xác như một vị vua, và được đặt vào một cái lăng bằng đá cẩm thạch xa xỉ, tốn kém.

Image
Một buổi họp các tay đồ tể của nhân loại vào năm 1959: Kruschev, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh


Ho Chi Minh, the leader of Vietnamese communist party: Ho Chi Minh's real name was Nguyen Sinh Cung. He was born in 1890 and died in 1969. People don't know his real birth and death dates since he and the communist party provided several different dates to deceive people. Ho Chi Minh joined the Third International Communist Committee and was one of the founders of Vietnamese Communist party. He was the chairman of the North Vietnam for many years until he died. According to the propaganda of the Vietnamese Communist party, Ho Chi Minh was a great patriot who went abroad to look for a way to save our country and volunteered to live in celibacy to completely serve the country. But gradually, people have found more and more evidences which showed that Ho Chi Minh had unlawfully lived with many women, even with a wife of his comrade, Mrs. Nguyen Thi Minh Khai. There were at least five women related to his sex life were secretly killed, including Nong Thi Xuan who was Ho’s private nurse. Old documents in French literary treasure showed that Ho Chi Minh turned in an application for admission to the French Colonial School but he was denied. Ho Chi Minh was one of the commanders of the Land Reform in which landlords were accused in “public trial”. Land Reform unjustly killed more than 100 thousand peasants and intellectuals of the North. After his death, Ho Chi Minh’s body was treated and installed in a huge and luxurious marble building.

Image
Hồ Chí Minh và Chu Ân Lai, thủ tướng Trung Cộng.Hô Chi Minh, le dirigeant du Parti communiste viêtnamien: Le vrai nom de Hô Chi Minh était Nguyên Sinh Cung. Il naquit en 1890 et mourut en 1969. Les gens ne connaissent pas les dates réelles de sa naissance et de son décès puisque lui et le parti communiste ont fourni plusieurs dates différentes pour les tromper. Hô Chi Minh rejoignit le Comité de la Troisième Internationale communiste et fut l'un des fondateurs du parti communiste viêtnamien. Il fut le président du Viêt-Nam du Nord pendant de nombreuses années jusqu'à sa mort. Selon la propagande du Parti communiste viêtnamien, Hô Chi Minh fut un grand patriote qui partit à l'étranger pour trouver un moyen de sauver notre pays et fut volontaire pour vivre dans le célibat pour servir complètement le pays. Mais peu à peu, les gens trouvèrent de plus en plus de preuves qui montraient que Hô Chi Minh avait illégalement vécu avec beaucoup de femmes, même avec une femme de son camarade, Mme Nguyên Thi Minh Khai. Il fréquenta au moins cinq femmes qui furent secrètement tuées, dont Nông Thi Xuân qui était l’infirmière personnelle de Hô. Des vieux documents du trésor littéraire français ont montré que Hô Chi Minh envoya une demande d'admission à l'école coloniale française, mais sa candidature fut refusée. Hô Chi Minh fut un des commandants de la réforme agraire dans laquelle les propriétaires furent accusés dans « un procès public ». La réforme agraire tua injustement plus de 100000 paysans et intellectuels du Nord. Après sa mort, le corps de Hô Chi Minh fut embaumé et installé dans un bâtiment énorme et coûteux en marbre.

Image


Qua các hội đoàn ngoại vi của đảng Cộng Sản Việt Nam như Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu nhi, Hội Phụ nữ, Công đoàn, Mặt trận Tổ quốc ..., Cộng Sản bắt dân chúng liên tục đến thăm lăng Hồ trong nhiều năm. Có cả những đội khóc mướn, giả dạng thường dân khóc than kể lể thương yêu Hồ. Trong khi sự thật cuộc đời thì đa số nhân dân oán ghét, căm hận chế độ độc tài Cộng Sản.

Le parti communiste a formé et préparé des groupes de jeunes de femmes d’enfants, de syndiqués… Il a obligé le peuple à visiter le tombeau de Hô chi Minh pendant plusieurs années. Ils ont formé des groupes de pleureurs chargés d’exprimer leurs regrets de la perte de l’amour d’Hô Chi Minh. Alors qu’en réalité c’est le personnage le plus haï par le peuple pour sa dictature autoritaire.

Image

Một nghệ sĩ dân gian dùng hình ảnh lăng tẩm Hồ Chí Minh biểu lộ ước muốn của đại đa số nhân dân Việt Nam:
một ngày trong tương lai, người dân biến lăng tẩm Hồ Chí Minh thành Viện bảo tàng Tội ác Hồ Chí Minh.


Image112. Trường Chinh:
Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, làm tới chức Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trường Chinh là nhân vật đầu não chỉ huy cuộc đấu tố Cải Cách Ruộng Đất giết hại nông dân giỏi và trí thức ở miền Bắc Việt Nam vào những năm 1952-1956. Xuất thân từ một gia đình khá giả, Trường Chinh tuyên bố ly khai gia đình đi theo đảng Cộng Sản. Chính Trường Chinh nắm tóc, lôi cha ruột mình giữa chợ, và kêu cha bằng mầy trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất. Với những việc làm mất nhân tính như thế Trường Chinh có uy tín trong đảng Cộng Sản và được cho giữ nhiều chức vụ cao cấp trong đảng.


Truong Chinh: Chinh’s real name was Dang Xuan Khu. He was the secretary of the Vietnamese communist party. Truong Chinh was the person who ordered the implementation of Land Reform, which killed hard working farmers and intellectuals in the North in the years 1952-1956. He came from a middle class family but disassociated himself from his family to join the Communist party. Truong Chinh himself pulled his father’s hair and dragged his father in a public trial during the Land Reform campaign. He was credited by the Communist party for accusing his father with this disrespectful behavior. Truong Chinh was respected in the communist party and was a high-ranking officer in the party.

Truòng Chinh: Son vrai nom était Dang Xuân Khu. Il fut secrétaire du parti communiste viêtnamien. Truòng Chinh fut la personne qui ordonna la mise en œuvre de la réforme agraire qui tua des agriculteurs qui travaillaient durement et des intellectuels dans le Nord dans les années 1952-1956. Il venait d'une famille de classe moyenne, mais se dissocia de sa famille pour rejoindre le Parti communiste. Truòng Chinh fut crédité par le Parti communiste pour avoir accusé son père en le traînant par les cheveux jusqu’au marché au vu et sus de tous pendant la réforme agraire. Il fut respecté au sein du parti communiste et fut un officier de haut rang du parti.

--------------

Bài đọc thêm: Trường Chinh kêu gọi cả nước làm "nô lệ" cho Trung Cộng

Tờ nhật báo Tiếng Dội số 462, năm thứ 3, đề ngày Thứ Sáu 24 Aout 1951, Âm lịch 22 tháng Bảy (Thiếu) năm Tân Mão, giá bán 1 đồng, của Chủ nhiệm Trần Chí Thành tự Trần Tấn Quốc, Tòa soạn, Quản lý 216 đ. Gia LongSaigon, có bài mang tựa đề “Việt Minh vận động cho Việt Nam làm chư hầu Trung Quốc” , cho in nguyên văn một tờ truyền đơn do Trường Chinh ký như sau :

ỦY BAN HÀNH CHÁNH KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM
DÂN CHỦ CỘNG HÒA NĂM THỨ VII
TỔNG THƯ KÝ ÐẢNG LAO ÐỘNG VN
SỐ: 284/ LÐ ÐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

Hỡi đồng bào thân mến !

Tại sao lại nhận vào trong nước Việt Nam yêu mến của chúng ta, là một nước biết bao lâu làm chư hầu cho Trung quốc, cái thứ chữ kỳ quặc của bọn da trắng Tư Bản đem vào !

Tại sao ta lại truyền bá trong dân chúng từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, cách viết chữ dị kỳ của tên thực dân Alexandre de Rhodes đã đem qua xứ mình như thế ?

Không, đồng bào của ta nên loại hẳn cách viết theo lối Âu Tây ấy – một cách viết rõ ràng có mau thật đấy – và ta hãy trở về với thứ chữ của ông bà ta ngày trước, là thứ chữ nho của Trung Quốc .

Vả chăng, người Trung Hoa, bạn của ta – mà có lẽ là thầy của chúng ta nữa, ta không hổ thẹn mà nhìn nhận như thế – có phải là dân tộc văn minh trước nhất hoàn cầu không?
Còn nói gì đến y khoa của Âu Mỹ: Chúng chỉ cắt, đục, khoét, nạo ! Có thế thôi !

Hỡi đồng bào yêu mến! Chúng ta hãy gạt bỏ cách chữa bệnh của bọn Ðế quốc phương Tây đem qua xứ ta !

Ta hãy bỏ nhà bảo sinh của chúng, bỏ bệnh viện của chúng, ta hãy dùng thuốc dán của ông cha ta để lại và nhất là dùng thuốc Tầu danh tiếng khắp cả hoàn cầu .

Ta hãy trở về phương pháp này, trước nữa để ủng hộ các bạn Trung Hoa, sau nữa để loại ra khỏi nước Việt Nam yêu mến của ta bao nhiêu những đồ nhập cảng thực dân như là khoa hoc, phát minh v.v…

Ta hãy quét sạch lũ “trí thức” đã xuất thân ở các trường Âu Mỹ, đế quốc và thực dân !

Chúc “Tổng phản công” và “Thi hành mọi phương pháp bài trừ thực dân”.

Trường Chinh
Tổng thư ký đảng Lao Ðộng

Số báo Tiếng Dội này nằm trong Thư Viện tiếng Việt thuộc Bảo Tàng Viện Anh Quốc (British Museum – London).
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 94873
Has thanked: 35539 times
Have thanks: 48567 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: April 19th, 2018, 1:00 am
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Lịch Sử Việt Nam

Postby DaMinhChau » October 6th, 2015, 5:32 pm


Image


Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.


Ce sont des photos d'un journaliste soviétique: Sur la première photo, sont accrochés en hauteur les portraits des dirigeants communistes. En dessous se tiennent des fonctionnaires communistes. Devant des paysans pauvres, l’un après l’autre, réprimandent un bourgeois encourageant la population spectatrice à approuver et à le passer à tabac.

113. Cải cách ruộng đất: Cải cách ruộng đất là một chiến dịch do Cộng Sản phát động ở ngoài miền Bắc vào các năm 1952-1956, theo khuôn mẫu của Trung Cộng và Liên Xô. Người ta tìm thấy thư của Hồ Chí Minh cung kính xin chỉ thị của Stalin, Liên Xô, trong công tác giết hại nhân dân Việt Nam đẫm máu nầy . Một số dân bất lương, nghèo đói được đảng Cộng Sản huấn luyện đấu tố, chửi bới những nông dân khá giả, những người làm ăn giỏi trong làng rồi đem họ ra xử bắn, chém đầu, chôn sống, phơi nắng cho đến chết. Những nông dân nầy bị xử tử bởi những cán bộ Cộng Sản, không qua một tòa án chính thức, và không được quyền biện hộ cho mình. Cộng Sản không cho biết là họ đã giết bao nhiêu người, nhưng người ta ước lượng có gần 200 ngàn nông dân, trí thức bị giết. Khẩu hiệu của Cộng Sản trong thời gian nầy là ''Giết nhiều chia nhiều '' để khuyến khích cán bộ Cộng Sản giết dân và được chia của. Tài sản của người chết bị tịch thu phần lớn chia cho đảng Cộng Sản, một phần chia cho những người tố họ. Đảng Cộng Sản khuyến khích con tố cha, vợ tố chồng, trò tố thầy khiến cho xã hội miền Bắc rối loạn về đạo đức, thiếu vắng người trí thức. Con cháu của nạn nhân bị đuổi đi về những vùng rừng sâu nước độc và bị đối xử phân biệt, mất những quyền lợi của những công dân bình thường. Những ảnh hưởng xấu của cuộc tàn sát nầy lên xã hội vẫn còn tác hại đến ngày hôm nay. Trong khi miền Nam dạy học sinh hòa bình, thương yêu và kính trọng thì miền Bắc dạy người dân giết chóc, hận thù. Trong vài hình chụp hiếm hoi của một cuộc đấu tố do một phóng viên Liên Xô ghi nhận được, người ta thấy các hình ảnh của Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh và Stalin được treo trên cao, ở vị trí trang trọng tôn thờ, là những biểu tượng tinh thần cho các cuộc giết chóc đẫm máu. Các câu thơ sau đây của Tố Hữu, bộ trưởng bộ Giáo Dục miền Bắc, được truyền bá rộng rãi trong dân chúng trong thi kỳ đen tối trên, khuyến khích cán bộ Cộng sản giết dân để chiếm đất, thâu thuế và để tôn thờ các tay Cộng sản cuồng sát của nhân loại :
"Giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt !"Land Reform:
Land Reform was a campaign that followed the pattern of China and was promoted by Vietnamese communists. The campaign was operated in Northern Vietnam in 1952-1956. A significant number of dishonest, bad and poor people were trained by the communists to wrongly accuse hard working farmers, businessmen and intellectuals in public trials in their villages. Then these innocent people were beheaded or buried alive or exposed to the sunlight until they died. These poor victims were tried and killed without formal court proceedings and had no right to defend for themselves. Of course, the Communists didn’t announce the number of people they killed in the Land Reform. There were approximately more than 100,000 farmers and intellects killed. The slogan of the communist party in this period was “kill more, receive more” to encourage communist cadres to kill innocent people. The communist party confiscated properties of these dead people and gave some to the accusers. The communist party encouraged children to accuse their parents, husbands and wives to accuse each other, and students to accuse their teachers. Consequently, the North was greatly disordered in morality and lack of intellectuals. The descendants of the victims were expelled to uninhabited areas and were discriminated against. The bad effects of Land Reform massacres have continued in society until today. While the South tough their children love and peace, the North tough hating and killing. The following poems of To Huu were publicized at that time to encourage the communist cadres to kill, to collect tax and to worship the international murderers:
"Kill, kill more and don’t stop,
For the green rice field and for fast tax collection,
For our party long lasting and for our people to have the same heart beats,
To worship Mao and Stalin forever !"

Réforme agraire: la réforme agraire fut une campagne qui suivit le modèle de la Chine et fut promu par les communistes viêtnamiens. La campagne fut menée dans le nord du Viêt-Nam en 1952-1956. Un nombre important de malhonnêtes, de mauvais et pauvres gens furent formés par les communistes pour accuser à tort des agriculteurs qui travaillaient dur, des hommes d'affaires et des intellectuels dans des procès publics dans leurs villages. Ces personnes innocentes furent ensuite décapitées ou enterrées vivantes ou exposées à la lumière du soleil jusqu'à leur mort. Ces pauvres victimes furent jugées et tuées sans procédure judiciaire formelle et n'eurent pas le droit de se défendre par eux-mêmes. Bien sûr, les communistes n’annoncèrent pas le nombre de personnes qu'ils avaient tuées durant la réforme agraire. Il y eut environ plus de 100.000 agriculteurs et intellectuels tués. Le slogan du parti communiste durant cette période fut de « tuer plus, percevoir plus » pour encourager les cadres communistes à tuer des gens innocents. Le parti communiste confisqua les propriétés de ces morts et en donna à ses accusateurs. Le parti communiste encouragea les enfants à accuser leurs parents, maris et épouses de s’accuser l'un l’autre et les étudiants à accuser leurs enseignants. Par conséquent, le Nord vit la morale mise à mal et subit le manque d'intellectuels. Les descendants des victimes furent expulsés vers des zones inhabitées et furent victimes de discriminations. Les effets des massacres de la réforme agraire continuent à se faire sentir dans la société jusqu'à aujourd'hui. Si le Sud pratiquait l’amour des enfants et de la paix, le Nord pratiquait la haine et la tuerie. Les poèmes suivants de Tô Huu furent diffusés à l'époque pour inciter les cadres communistes à tuer, à percevoir l'impôt et à adorer les meurtriers internationaux:
« Tue, tue plus et ne t’arrête pas,
Pour la rizière verte et la collecte rapide de l'impôt,
Pour notre parti longue vie et pour notre peuple avoir les cœurs battant à l’unisson,
Pour le culte de Mao et Staline pour toujours! »


Image
Người bị đấu tố sắp bị bắn


Image


Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

Finalement le bourgeois est exécuté publiquement. Sa famille est chassée dans la rue. Elle est isolée. Ces membres ont l’interdiction de travailler. Des millions de personnes ont été des victimes des communistes du Nord. Ils ont vécu dans un état de pauvreté toute leur vie. Ces gens étaient de bons agriculteurs. On leur a volé injustement tous leurs biens.

Image
Ho Chi Minh Khoc

Image
Cảnh đồng bào miền Bắc trốn chạy Cộng sản
tại Hải Phòng năm 1954. Nguồn ảnh: Corbis


114. Cuộc di cư năm 1954: Hiệp định Geneve được ký kết giửa thực dân Pháp và Việt Cộng để chia đôi đất nước năm 1945. Theo tinh thần của Hiệp Định Geneve thì hai bên phải giải giới, mang cán bộ, binh lính mình về và để cho người dân Việt Nam có 300 ngày được quyền tự do lựa chọn miền đất sinh sống. Cộng Sản Bắc Việt đã có những kế hoạch rất rõ ràng và vi phạm trầm trọng Hiệp Định Geneve ngay từ ngày đầu:

  .Tại miền Nam họ chôn dấu vũ khí, cài cán bộ ở lại trong nhà dân. Họ ra sức khuyến khích và tổ chức người dân miền Nam tập kết ra Bắc.
  .Tại miền Bắc họ chỉ phổ biến hiệp định Geneve rất hạn chế ở thành thị. Ở thôn quê họ cố tình không phổ biến và đàn áp, đánh giết những ai loan truyền những thông tin về Hiệp định Geneve, về tự do lựa chọn miền sinh sống.
  .Mục đích của Cộng Sản là dành dân, mang nhiều người miền Nam ra Bắc và giử người dân miền Bắc lại không cho họ vào Nam.

Nhiều đồng bào miền Bắc biết được sự tàn ác của Cộng Sản đem gia đình trốn chạy vào Nam. Một mặt Cộng Sản cho thanh niên nam nữ giữ đồng bào ở lại, một mặt họ cho binh sĩ bắn vào thuyền, vào đồng bào di cư. Số người chết đếm không xiết. Tổng cộng trên 1 triệu người trốn được vào Nam, được chính quyền tiếp đãi tử tế. Rất nhiều người Bắc di cư đã thành công và có đời sống mới tốt đẹp ở miền Nam.

Image
Nguồn ảnh: Corbis

Image
Nguồn ảnh: Corbis


The evacuation in 1954: The Geneva agreement was signed by the French colonists and the Viet Cong in 1954 to divide our country with the Ben Hai river as the border. The North was under communism, while the South was trying to form a democratic and republic government. The agreement allowed the Vietnamese to select their own destinations. Many Northerners who understood the cruelty of communists fled to the South. To stop people from escaping to the South, the communists had two strategies. On one hand, they ordered young adults to induce people to stay; on the other hand, they ordered communist soldiers to fire at the boats of fleeing people. The dead people in this time were uncountable. More than 1 million people who escaped to the South were welcomed and treated well by the Southern government. Many of the Northerners succeeded in the South.

Image

Đại tướng Pháp Deltheil (trái) và Thủ Tướng Việt Minh
Tạ Quang Bửu (phải), ký hiệp định chia đôi nước Việt Nam
ngày 20 tháng 7 1954 tại Genève. AFP/Getty Images.
Image
Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, Quảng Trị
chia cắt hai miền Nam Bắc. Ảnh Life Magazine.


L'évacuation en 1954: L'accord de Genève fut signé par les colons français et le viêt-công en 1954 pour diviser notre pays en deux avec la rivière Bên Hai comme la frontière. Le Nord se trouva sous le régime communisme alors que le Sud essaya de former un gouvernement démocratique et républicain. L'accord permit aux viêtnamiens de choisir leur camp. De nombreux habitants du Nord qui avaient compris la cruauté des communistes fuirent vers le Sud. Pour les en empêcher, les communistes eurent deux stratégies. D'une part, ils ordonnèrent aux jeunes d’inciter les adultes à rester, d’autre part, ils ordonnèrent à des soldats communistes de faire feu sur les bateaux des gens en fuite. Les morts en cette période furent innombrables. Plus d’un million de personnes qui s’échappèrent vers le Sud furent accueillies et bien traitées par le gouvernement du Sud. Beaucoup d’habitants du Nord réussirent à passer au Sud.


IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 94873
Has thanked: 35539 times
Have thanks: 48567 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: April 19th, 2018, 1:00 am
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Lịch Sử Việt Nam

Postby DaMinhChau » October 7th, 2015, 12:57 pm


Image


115. Phạm Văn Đồng lén lút bán nước cho Trung Cộng: Phạm Văn Đồng là Thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc. Năm 1958, theo lệnh đảng CSVN Phạm Văn Đồng đã lén lút ký kết nhìn nhận chủ quyền Trung Cộng trên 2 quần đảo quý là Trường Sa và Hoàng Sa, không được sự đồng thuận của người dân Việt. Vì thế khi Trung Cộng mang tàu chiến tấn công Hoàng Sa năm 1974, hải quân miền Nam đã chống trả mãnh liệt, nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, trong khi quân đội miền Bắc tỏ thái độ im lặng của kẻ bán nước. Ngày nay Trung Cộng vẫn còn tiếp tục chiếm giữ một số đảo của 2 quần đảo trên dù rằng chỉ có Việt Nam là nước có bằng chứng cụ thể về chủ quyền 2 quần đảo đó trong những sách sử từ thời cổ xưa.

Image

Phạm Văn Đồng trên đường đi dự Hội nghị Geneve để chia đôi đất nước, được các tên Cộng sản Gromeko và Chu Ân Lai đón tiếp


Bài đọc thêm: Trận hải chiến Hoàng Sa 1974

Bài đọc thêm: Hình ảnh các bản đồ cổ xưa cho thấy Hoàng Sa và Trường Sa là

Pham Van Dong offered our islands to China: Pham Van Dong was the Prime Minister of the northern government. With approval from the Communist party, in 1958, Pham Van Dong secretly signed an offer to recognize the Chinese authority on two precious archipelagoes, Truong Sa and Hoang Sa, without agreement of the Vietnamese people. When Chinese warships attacked Hoang Sa in 1974, the Southern navy bravely fought back and many soldiers died while northern communist soldiers just stayed still. Today the Chinese communists still occupy some islands in these two archipelagoes even though Viet Nam is the only country that had evidence from old documents and history books for its authority over these two archipelagoes.

Image


Bốn chiến hạm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tham dự trận hải chiến Hoàng Sa bảo vệ lãnh thổ vào năm 1974. Chiến hạm HQ-10 trúng đạn vào pháo tháp bị chìm tại trận, chiến hạm HQ-16 bị hư hại nặng nghiêng 15 độ, chiến hạm HQ-5 và HQ-4 bị hư nhẹ. Gần 50 thủy thủ và hạm trưởng Ngụy Văn Thà của HQ-10 tử vong. Ngoài ra HQ-5 có 3 quân nhân tử vong và 16 bị thương.

Pham Van Dông offre nos îles à la Chine: Pham Van Dông fut le premier ministre du gouvernement du Nord. Avec l'accord du parti communiste, en 1958, Pham Van Dông signa secrètement un accord de reconnaissance de l'autorité chinoise sur deux archipels précieux, Truòng Sa et Hoàng Sa, sans l'accord du peuple viêtnamien. Lorsque les navires de guerre chinois attaquèrent Hoàng Sa en 1974, la marine du sud contre attaqua vaillamment et de nombreux soldats moururent tandis que les soldats communistes du Nord ne bougèrent pas. Aujourd'hui, les communistes chinois occupent encore certaines îles dans ces deux archipels, bien que le Viêt-Nam soit le seul pays qui ait des preuves à partir de vieux documents et livres d'histoire de son autorité sur ces deux archipels.Đây là văn kiện bán nước do Phạm Văn Đồng ký năm 1958. May mắn thay, văn bản nầy không có hiệu lưc. Vì 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm ở phía Nam vỉ tuyến 17, nên vào thời điểm trên, các quần đảo nầy thuộc lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Việt Cộng không có thẩm quyền trên 2 hòn đảo quý của đất nước, chúng không có quyền bán hay nhượng lại cho bất kỳ thế lực ngoại bang nào.

Ceci est un document de vente de deux îles : Hoàng Sa et Truòng Sa signé par Pham Van Dông en 1958. Heureusement, ce texte n'avait aucune valeur car ces deux îles sont situées au sud du 17e parallèle de sorte qu’elles appartenaient au territoire de la République du Viêt-Nam. Le Viêt-Nam Communiste n’avait aucune compétence sur ces deux îles. Ils n’avaient pas le droit de les vendre ou de les céder à aucune puissance étrangère.

Image


116. Đời sống và xã hội miền Bắc từ năm 1954 đến 1975: Miền Bắc là một xứ nông nghiệp lạc hậu, dùng sức người thay máy móc và trâu bò. Dân chúng phải làm việc cực khổ và không được hưởng những sản phẩm họ làm ra. Gạo và thức ăn do nhà nước quản lý và phát lại cho dân. Do những quá trình phân phối phức tạp và vô trách nhiệm, thực phẩm được phân phối đầy đủ đến các cán bộ cao cấp, nhưng khi đến tay người dân thì rất ít, mà phần lớn đã bị thất thoát, hư thối. Hậu quả là người dân miền Bắcthiếu dinh dưỡng, và lao động với năng suất rất thấp. Trong khi thế giới và miền Nam phát triển nhanh chóng, xã hội miền Bắcdậm chân tại chỗ. Chánh quyền cô lập người dân miền Bắc với thế giới bên ngoài. Dân chúng không được tiếp xúc với người ngoại quốc hay thân nhân ở miền Nam và chỉ được đọc sách báo do người Cộng Sản phát hành. Vì sợ nhân dân nghe những đài phát thanh ngoại quốc, radio bán ra ở miền Bắc được sửa đổi đ chỉ nghe được đài phát thanh của nhà cầm quyền. Người dân không có những quyền tự do căn bản, có thể bị bắt, bị trừng trị, bị nhốt, bị thủ tiêu mà không cần được xét xử bởi tòa án. Những cuộc tàn sát và bắt giam tập thể trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất và vụ án Giai Phẩm Nhân Văn làm cho người dân miền Bắc kinh hoàng, cúi đầu tuân lệnh cho đảng Cộng Sản độc tài trong một nguyên tắc gian lận "Dân Chủ Tập Trung". Trong khi ở miền Nam dân chúng được sống yên vui, sung túc thì Cộng Sản mô tả miền Nam như một nơi đau khổ, nơi dân chúng chịu đựng mọi sự hành hạ, bất công. Sự tuyên truyền tinh vi đến độ nhiều người dân miền Bắc nghĩ rằng họ cần phải đánh chiếm miền Nam để giải phóng đồng bào của họ.

The life in Northern society from 1954 to 1975: The North was an underdeveloped farming country which used human labor instead of machinery and plow buffalo. People were forced to work very hard without possession of their products. Rice and farming products were portioned out to the people in very limited quantities. Due to the complicated distributing process and irresponsible cadres, food and other products were given in plenty to abundance to high-ranking officers while working people got a little. Much of the food was stolen or rotted in that bad distributing process. The consequent effect was that most of northern people were under nourished so they worked with low productivity. While the world and the South were developing quickly, the North remained undeveloped. The northern government isolated northern people from the outside world. People were not permitted to contact foreigners or relatives living in the South. Northern people were only allowed to read books and magazines that were published by the northern government. To prevent people from listening to foreign broadcasting programs, the communist government ordered the modification of the radios for sales so that they could only received the broadcast programs from the communist government. The northern people had no basic human rights. People could be arrested, imprisoned, and executed without being examined by a formal court. The massacre and the imprisonment of people in the Land Reform, and in the Giai Pham Nhan Van terrified the North Vietnamese, forcing them to obey the communist dictators who used a cheating principle “Centralized Democracy”. While people in the South lived a happy life, northern communists described the South as a bad place where people were tortured and treated unjustly. The propaganda was so sophisticated and wicked that many northern people thought that they had to fight to liberate their people in the South

La vie dans la société du Nord de 1954 à 1975: le Nord était un pays agricole sous-développé qui utilisait le travail manuel, au lieu de machines et les buffles pour le labour. Les gens étaient obligés de travailler très dur sans pouvoir bénéficier de leurs produits. Le riz et les produits agricoles étaient rationnés au peuple en quantités très limitées. En raison de processus de distribution complexes et des cadres irresponsables, de la nourriture et autres produits étaient donnés en abondance à des officiers de haut rang alors que les travailleurs obtenaient peu. Une grande partie de la nourriture était volée ou pourrissait dans ce mauvais processus de distribution. La conséquence en était que la plupart des gens du Nord étaient sous-alimentés de sorte qu’ils travaillaient avec une faible productivité. Alors que le monde et le Sud se développaient rapidement, le Nord restait peu développé. Le gouvernement du Nord isolait son peuple du monde extérieur. Les gens n'étaient pas autorisés à communiquer avec des étrangers ou des parents vivant dans le Sud. Les gens du Nord étaient uniquement autorisés à lire des livres et des magazines publiés par le gouvernement du Nord. Pour empêcher les gens d'écouter des émissions de radiodiffusion étrangères, le gouvernement communiste ordonna la modification des radios vendues, afin qu'ils ne puissent recevoir que les programmes diffusés en direct par le gouvernement communiste. Les gens du nord n'avaient pas de droits humains fondamentaux. On pouvait être arrêté, emprisonné et exécuté sans être passé par un tribunal officiel. Le massacre et l'emprisonnement de personnes dans la réforme agraire et le Giai Phâm Nhân Van terrifia les Nord-viêtnamiens, les forçant à obéir aux dictateurs communistes qui utilisèrent un principe de tricherie « le centralisme démocratique ». Alors que les populations du Sud vivaient une vie heureuse, les communistes du Nord décrivaient le Sud comme un mauvais endroit où les gens étaient tourmentés et traités injustement. La propagande était tellement sophistiquée et méchante que de nombreux gens du Nord pensaient qu'ils devaient se battre pour libérer leur peuple du Sud.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 94873
Has thanked: 35539 times
Have thanks: 48567 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: April 19th, 2018, 1:00 am
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Lịch Sử Việt Nam

Postby DaMinhChau » October 8th, 2015, 3:34 pm


Image116. Đời sống và xã hội miền Bắc từ năm 1954 đến 1975: Miền Bắc là một xứ nông nghiệp lạc hậu, dùng sức người thay máy móc và trâu bò. Dân chúng phải làm việc cực khổ và không được hưởng những sản phẩm họ làm ra. Gạo và thức ăn do nhà nước quản lý và phát lại cho dân. Do những quá trình phân phối phức tạp và vô trách nhiệm, thực phẩm được phân phối đầy đủ đến các cán bộ cao cấp, nhưng khi đến tay người dân thì rất ít, mà phần lớn đã bị thất thoát, hư thối. Hậu quả là người dân miền Bắcthiếu dinh dưỡng, và lao động với năng suất rất thấp. Trong khi thế giới và miền Nam phát triển nhanh chóng, xã hội miền Bắcdậm chân tại chỗ. Chánh quyền cô lập người dân miền Bắc với thế giới bên ngoài. Dân chúng không được tiếp xúc với người ngoại quốc hay thân nhân ở miền Nam và chỉ được đọc sách báo do người Cộng Sản phát hành. Vì sợ nhân dân nghe những đài phát thanh ngoại quốc, radio bán ra ở miền Bắc được sửa đổi đ chỉ nghe được đài phát thanh của nhà cầm quyền. Người dân không có những quyền tự do căn bản, có thể bị bắt, bị trừng trị, bị nhốt, bị thủ tiêu mà không cần được xét xử bởi tòa án. Những cuộc tàn sát và bắt giam tập thể trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất và vụ án Giai Phẩm Nhân Văn làm cho người dân miền Bắc kinh hoàng, cúi đầu tuân lệnh cho đảng Cộng Sản độc tài trong một nguyên tắc gian lận "Dân Chủ Tập Trung". Trong khi ở miền Nam dân chúng được sống yên vui, sung túc thì Cộng Sản mô tả miền Nam như một nơi đau khổ, nơi dân chúng chịu đựng mọi sự hành hạ, bất công. Sự tuyên truyền tinh vi đến độ nhiều người dân miền Bắc nghĩ rằng họ cần phải đánh chiếm miền Nam để giải phóng đồng bào của họ.

The life in Northern society from 1954 to 1975: The North was an underdeveloped farming country which used human labor instead of machinery and plow buffalo. People were forced to work very hard without possession of their products. Rice and farming products were portioned out to the people in very limited quantities. Due to the complicated distributing process and irresponsible cadres, food and other products were given in plenty to abundance to high-ranking officers while working people got a little. Much of the food was stolen or rotted in that bad distributing process. The consequent effect was that most of northern people were under nourished so they worked with low productivity. While the world and the South were developing quickly, the North remained undeveloped. The northern government isolated northern people from the outside world. People were not permitted to contact foreigners or relatives living in the South. Northern people were only allowed to read books and magazines that were published by the northern government. To prevent people from listening to foreign broadcasting programs, the communist government ordered the modification of the radios for sales so that they could only received the broadcast programs from the communist government. The northern people had no basic human rights. People could be arrested, imprisoned, and executed without being examined by a formal court. The massacre and the imprisonment of people in the Land Reform, and in the Giai Pham Nhan Van terrified the North Vietnamese, forcing them to obey the communist dictators who used a cheating principle “Centralized Democracy”. While people in the South lived a happy life, northern communists described the South as a bad place where people were tortured and treated unjustly. The propaganda was so sophisticated and wicked that many northern people thought that they had to fight to liberate their people in the South

La vie dans la société du Nord de 1954 à 1975: le Nord était un pays agricole sous-développé qui utilisait le travail manuel, au lieu de machines et les buffles pour le labour. Les gens étaient obligés de travailler très dur sans pouvoir bénéficier de leurs produits. Le riz et les produits agricoles étaient rationnés au peuple en quantités très limitées. En raison de processus de distribution complexes et des cadres irresponsables, de la nourriture et autres produits étaient donnés en abondance à des officiers de haut rang alors que les travailleurs obtenaient peu. Une grande partie de la nourriture était volée ou pourrissait dans ce mauvais processus de distribution. La conséquence en était que la plupart des gens du Nord étaient sous-alimentés de sorte qu’ils travaillaient avec une faible productivité. Alors que le monde et le Sud se développaient rapidement, le Nord restait peu développé. Le gouvernement du Nord isolait son peuple du monde extérieur. Les gens n'étaient pas autorisés à communiquer avec des étrangers ou des parents vivant dans le Sud. Les gens du Nord étaient uniquement autorisés à lire des livres et des magazines publiés par le gouvernement du Nord. Pour empêcher les gens d'écouter des émissions de radiodiffusion étrangères, le gouvernement communiste ordonna la modification des radios vendues, afin qu'ils ne puissent recevoir que les programmes diffusés en direct par le gouvernement communiste. Les gens du nord n'avaient pas de droits humains fondamentaux. On pouvait être arrêté, emprisonné et exécuté sans être passé par un tribunal officiel. Le massacre et l'emprisonnement de personnes dans la réforme agraire et le Giai Phâm Nhân Van terrifia les Nord-viêtnamiens, les forçant à obéir aux dictateurs communistes qui utilisèrent un principe de tricherie « le centralisme démocratique ». Alors que les populations du Sud vivaient une vie heureuse, les communistes du Nord décrivaient le Sud comme un mauvais endroit où les gens étaient tourmentés et traités injustement. La propagande était tellement sophistiquée et méchante que de nombreux gens du Nord pensaient qu'ils devaient se battre pour libérer leur peuple du Sud.

Image117. Hệ thống quyền hành và luật pháp Cộng Sản: Về hình thức, tổ chức quyền hành Cộng Sản cũng có các ngành Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp như những nước dân chủ khác. Nhưng tuyệt đối không có phân quyền, đảng Cộng Sản mới là cơ quan có thực quyền lãnh đạo quốc gia, dù rằng họ luôn miệng nói rằng nhân dân là những người làm chủ đất nước. Nhân viên của 3 ngành nói trên đều do đảng Cộng Sản lựa chọn và kềm chế, nên cả 3 ngành đều phải hoạt động theo chỉ thị của đảng Cộng Sản và cho quyền lợi của đảng Cộng Sản, chớ không hoạt động cho phúc lợi của người dân. Tất cả báo chí, truyền thanh, truyền hình đều do đảng Cộng Sản chỉ huy. Tin tức trong nước, ngoài nước đều bị kiểm soát chặt chẽ và được sửa đổi có lợi cho chính quyền Cộng Sản. Người dân không được có tiếng nói đối lập. Người dân không thực sự có quyền bầu cử, ứng cử. Họ chỉ có thể đi bầu những viên chức địa phương và đại biểu Quốc hội từ danh sách đã được chọn sẵn của đảng Cộng Sản đưa ra. Xã hội cũng có luật pháp nhưng luật pháp được áp dụng theo ý muốn của đảng Cộng Sản chớ không theo lẽ phải. Những đảng viên cao cấp của đảng Cộng Sản và thân nhân của họ là những siêu công dân, thường không bị truy tố bởi luật pháp như những người dân thường. Khi cần thủ tiêu một người đối lập, họ gán cho người đó một tội danh mơ hồ và không được định nghĩa trong luật pháp như tội '' chống đảng'', ''phản cách mạng'' hay ''chống nhân dân''. Ban chấp hành Trung Ương đảng Cộng Sản, cơ quan có thực quyền lãnh đạo và quyết định mọi việc lớn nhỏ của đất nước lại không do dân bầu, nên không có dân chủ và cũng không chấp nhận thực thi dân chủ. Mọi quyết định của nhà cầm quyền đều nhằm mục đích làm lợi cho các uỷ viên cao cấp của đảng Cộng Sản chớ không dựa vào phúc lợi của đất nước hay của người dân. Hậu quả là các đảng viên cao cấp và gia đình lúc nào cũng có đời sống sung túc trong khi người dân sống đi nghèo khổ. Nếu chỉ đọc sách báo của người cộng sản, người ta sẽ nghĩ rằng người dân Việt Nam là chủ nhân thật sự của đất nước và có mọi quyền tự do. Sự thật là người dân không hề có nhân quyền tức những quyền tự do căn bản như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do ứng cử, bầu cử. Mọi sự tập họp sinh hoạt đảng phái, mọi tiếng nói của người dân đòi hỏi nhân quyền, đòi hỏi các quyền tự do căn bản đều bị cấm chỉ, trù dập thậm chí bị bí mật thủ tiêu không qua xét xử của tòa án. Hậu quả là đảng Cộng Sản Việt Nam trở thành một hệ thống cầm quyền thoái hóa và tham nhũng bậc nhất trên thế giới. Tôn giáo là kẻ thù của đảng, bị đàn áp, chiếm đoạt tài sản, bí mật thủ tiêu, khi thì bị cấm chỉ, khi thì cho phép hoạt động giới hạn dưới sự kiểm soát chặt chẽ của đảng Cộng Sản. Ngày nay, Cộng Sản chủ trương mở cửa, cho tự do buôn bán làm ăn, nhưng sự thật chỉ có đảng viên Cộng Sản được hưởng quyền kinh doanh. Dân chúng muốn mở cơ sở làm ăn, phải liên tục đút lót, hối lộ cho các đảng viên đảng Cộng Sản.

The power system of the communists: Officially, the communist national system has an executive, legislative, and a judicial branch, as do democratic countries. But in fact, there is absolutely no power separation. The communist party is the only organization to rule the country even though they always say that the people are the masters of the country. The cadres of these three branches come from the communist party, so all three branches have to follow the orders of the communist party and work for the welfare of the party, not for the people, who are blessed with the title “owners of the country.” The communist party controls all media systems, including the press, broadcasting, and television. All domestic and overseas news is edited and changed to serve the party. People cannot voice opposite opinions. People do not have the actual right to vote or to run as candidates. People can only vote for candidates in a pre-selected list, supplied by the communist party. The society also has laws, but these laws are interpreted to correspond to the wishes of the communist party, not to the standards of justice. High-ranking communist officers and their relatives are super citizens who are not prosecuted by law as normal people. When the communist party wants to kill anyone, the party shifts the blame to that person for “opposing the party,” “opposing the revolution,” or “opposing the people,” crimes which are not defined in legislative law. The central committee of the communist party is an organization that has the real authority to lead and decide all national affairs. Since people do not vote for this committee, Vietnam does not have democracy. All the decisions of the leaders aim to serve the communist party, regardless of the needs of the country and people. Consequently, the central party members and their families always live wealthy lives, while regular people live under the poverty level. Reading books published by the communists, one would think that Vietnamese people are the real owners of their country and have all human rights. In fact, people do not have basic humble human rights such as freedom of speech, freedom of press, freedom of religion, and freedom to vote and run for an election as a candidate. Voices from people to ask for democracy and human rights are banned. Opponents can even be secretly killed without a formal trial. The Vietnamese communist party has become the most corrupted system and it is moving backward. Religions, which are considered the party’s enemies, have been abused, robbed and controlled under the strict guidelines of the communist party.

Le système de pouvoir des communistes: Officiellement, le système national communiste a un pouvoir exécutif, législatif et un pouvoir judiciaire, comme l’ont les pays démocratiques. Mais en fait, il n'y a absolument pas de séparation de pouvoir. Le parti communiste est le seul organisme à gouverner le pays même si on dit toujours que le peuple est maître du pays. Les cadres de ces trois branches viennent du parti communiste, donc toutes les trois branches doivent suivre les ordres du parti communiste et travailler pour le bien du parti, non pas pour le peuple qui est bénit avec le titre « Les propriétaires du pays ». Le parti communiste contrôle tous les médias, y compris la presse, la radiodiffusion et la télévision. Toutes les nouvelles nationales et étrangères sont éditées et modifiées pour servir le Parti. Les gens ne peuvent pas exprimer des opinions opposées. Les gens n'ont pas le droit effectif de voter ou de se présenter comme candidats. Les gens ne peuvent voter que pour les candidats d'une liste de présélectionnées, fournie par le parti communiste. La société a aussi des lois, mais ces lois sont interprétées pour correspondre aux souhaits du parti communiste, non des normes de justice. Les hauts officiers communistes et leurs familles sont des supers citoyens qui ne sont pas poursuivis en justice selon la loi comme les gens normaux. Lorsque le Parti communiste veut éliminer quelqu'un, le parti l’accuse « d’opposition à la révolution », ou « d’opposition au peuple », des crimes qui ne sont pas définis dans le droit législatif. Le comité central du parti communiste est une organisation qui a l'autorité réelle de conduire et de décider de toutes les affaires nationales. Puisque les gens ne votent pas pour ce comité, le Viêt-Nam n'a pas de démocratie. Toutes les décisions des dirigeants ont pour objectif de servir le parti communiste indépendamment des besoins du pays et des personnes. Par conséquent, les membres du comité central du parti et leurs familles vivent toujours richement, tandis que les gens ordinaires vivent sous le seuil de pauvreté. A la lecture de livres publiés par les communistes, on pourrait penser que les viêtnamiens sont les véritables propriétaires de leurs pays et ont tous les droits de l'homme. En fait, les gens n'ont pas les droits humains les plus élémentaires comme la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de religion et la liberté de voter et de participer à une élection comme candidat. Les voix de gens réclamant la démocratie et les droits humains sont interdites. Les opposants peuvent même être secrètement mis à mort sans procès formel. Le parti communiste viêtnamien est devenu le système le plus corrompu et il fait régresser la société. Les religions, qui sont considérées comme des ennemis du parti, sont maltraitées, volées et contrôlées selon les directives strictes du parti communiste.

Image118. Người Cộng Sản rất sợ sự thật: Khẩu hiệu của đảng Cộng Sản là những mỹ từ cao đẹp nhất trên đời như Độc Lập, Tự Do, Bình Đẳng... nhưng việc làm của họ lúc nào cũng tàn ác, bất công. Vì thế người Cộng Sản rất sợ sự thật. Họ sợ những tin tức trong nước truyền ra ngoài và sợ những tin tức từ nước ngoài loan truyền vào trong nước. Vì thế các hệ thống báo chí, thông tin bị kiểm soát chặt chẽ. Phóng viên ngoại quốc rất bị hạn chế trong một nước Cộng Sản. Nghe đài hay đọc sách báo nước ngoài là một trọng tội, có khi còn nặng hơn tội trộm cướp. Viết thư cho người ngoại quốc, cho các hãng thông tấn ngoại quốc, trả lời phỏng vấn trên điện thoại là những tội phạm quan trọng, có thể bị bỏ tù, bị mất việc, mất chức bất cứ lúc nào. Họ luôn luôn che dấu sự thật để lừa dối người dân trong nước và dư luận ngoại quốc. Phóng viên các tờ báo trong nước được nhà cầm quyền đào tạo và kiểm soát chặt chẽ. Luật báo chí khẳng định không cho phép tư nhân được viết báo, không cho phép phóng viên của chế độ viết lên những sự việc xấu xa, tham nhũng, bán nước của nhà cầm quyền, dù đó là sự thật. Hơn 600 tờ báo và tạp chí trong nước, vào thời điểm 2009, hoàn toàn do đảng Cộng Sản làm chủ và kiểm soát.

The communists are afraid of justice: The slogans of the communist party contain such beautiful words as: independence, freedom, equality... But the party’s actions are cruel and unjust. For that reason, the communists are afraid of the truth. They are afraid of domestic news spreading abroad or outside news reaching the Vietnamese people. So the press and broadcasts are thoroughly checked and controlled. Foreign reporters’ activities are limited in a communist country. Listening to a foreign broadcasting program or reading foreign books, magazines, or newspapers is a felony, worse than theft. People who write letters to foreigners, listen to foreign broadcasting programs, or get interviewed by foreigners are charged with a high level felony and can be imprisoned or lose their jobs. The communist party always hides the truth to deceive people. The media reporters are trained and strictly controlled by the government. The press law does not permit an individual to publish a newspaper or report bad things about the government, even if those bad things are the truth.

Les communistes ont peur de la justice: Les slogans du parti communiste contiennent ces belles paroles suivantes: indépendance, liberté, égalité ... Mais les actions du parti sont cruelles et injustes. Pour cette raison, les communistes ont peur de la vérité. Ils ont peur que les nouvelles nationales se répandent à l'extérieur et atteignent le peuple viêtnamien. Alors la presse et les émissions sont soigneusement vérifiées et contrôlées. Les activités des journalistes étrangers sont limitées dans un pays communiste. Écouter une émission de radiodiffusion étrangère ou lire des livres étrangers, des magazines ou de journaux est un crime, pire que le vol. Les gens qui écrivent des lettres à des étrangers, écoutent des émissions de radiodiffusion étrangères, ou se font interviewer par des étrangers sont accusés d'un crime de haut niveau et peuvent être emprisonnés ou perdre leur emploi. Le parti communiste cache toujours la vérité pour tromper les gens. Les reporters des médias sont formés et strictement contrôlés par le gouvernement. La loi sur la presse ne permet pas à un individu de publier un journal ou rapporter de mauvaises choses sur le gouvernement, même si ces mauvaises choses sont la vérité.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 94873
Has thanked: 35539 times
Have thanks: 48567 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: April 19th, 2018, 1:00 am
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Lịch Sử Việt Nam

Postby DaMinhChau » October 8th, 2015, 3:40 pmImage
Miền Nam có đời sống hiền hòa, thanh bình. Con cháu được dạy dỗ biết yêu mến, tôn trọng cha mẹ, ông bà.


119. Đời sống và xã hội miền Nam từ 1954 đến 1975: Thời kỳ đầu, người dân miền Nam sống trong hòa bình. Dân chúng được tự do làm ăn, hầu hết có cơm no áo ấm. Thuế má nhẹ nhàng, nông nghiệp, công nghiệp nhẹ phát triển nhanh chóng. Nhờ sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, xã hội ổn định, nền dân chủ được thành hình rõ nét, giáo dục, văn hóa phát triển lành mạnh. Từ một nước thuộc địa của Pháp, miền Nam trở thành độc lập và phát triển nhanh chóng. Vào thập niên 1960, Nam Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển ở Đông Nam Á. Từ năm 1968 trở đi, chiến tranh giữa Quốc Gia và Cộng Sản trở nên khốc liệt, lại thêm những bất đồng giữa chính quyền và tôn giáo, xã hội trở nên rối loạn. Về sau, Cộng Sản cài người vào chánh quyền miền Nam, gian ngay lẫn lộn thiệt giả khó phân, xã hội trở nên mất ổn định. Chính quyền lại quá trông cậy vào sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, mà không dựa vào người dân miền Nam. Những khuyết điểm đó làm mất lòng dân, mất cả thế đứng chính trị cho chính quyền miền Nam. Mặt khác trong cuộc chiến tranh khốc liệt đó, chính quyền khoán trắng việc chống Cộng cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, phần lớn người dân miền Nam đứng ngoài cuộc chiến. Học đường chỉ chăm lo giáo dục thuần túy, chú trọng dạy học sinh khoa học và sống đời ngay thắng, chớ không đề cập đến tình hình chiến tranh. Trong khi Cộng Sản tấn công miền Nam hàng ngày, hàng giờ, thì học đường không chuẩn bị cho học sinh một tinh thần chống giặc bảo vệ đất nước. Sự yếu kém về tổ chức xã hội, học đường đã góp phần quan trọng vào sự thất bại của miền Nam năm 1975.

Life and Society of the South from 1954 to 1975: In the early stage of this period, people of the South lived a peaceful life. People were free to work and enjoyed an easy life. The tax rate was low. Agriculture and light industries quickly progressed. With the help from the U.S. government, the society of the South was stable. Education and cultural activities quickly developed. In the 1960s, Vietnam was one of the advanced developing countries in the Southeast Asia. After 1968, the war between the South and the communists violently increased. In additional, the conflict between the southern government and the Buddhism led to a more disordered society. The communists also installed their spies into the southern government, causing a confusing situation in the society. Also, the southern government was depended too much on aid from the America, and not enough on their own people. Those bad policies led to the erosion of public support and the political stability of the South. In that violent war, the government left the job of fighting the communists entirely to the South army while most of the Southerners stayed outside of the battle. That poor social organization contributed a big part to the loss of the South in 1975.

Vie et Société du Sud de 1954 à 1975: Au début de cette période, les populations du Sud vécurent une vie paisible. Les gens étaient libres de travailler et connaissaient une vie facile. Le taux d'imposition était faible. L'agriculture et l’industrie légère progressèrent très rapidement. Avec l'aide du gouvernement américain, la société du Sud était stable. Activités éducatives et culturelles se développèrent très vite. Dans les années 1960, le Viêt-Nam fut l'un des pays en voie de développement les plus avancés dans la région Asie du Sud Est. Après 1968, la guerre entre le Sud et les communistes s’accrut violemment. De plus, le conflit entre le gouvernement du Sud et les bouddhistes conduisit à une société plus désordonnée. Les communistes installèrent également leurs espions dans le gouvernement du sud, provoquant une situation confuse dans la société. Egalement, le gouvernement du Sud compta trop sur l'aide de l'Amérique, et pas assez sur son propre peuple. Ces mauvaises politiques conduisirent à l'érosion du soutien public et de la stabilité politique du Sud. Dans cette guerre violente, le gouvernement abandonna le travail de lutte contre les communistes entièrement à l'armée du Sud tandis que la plupart des Sudistes restaient à l'extérieur de la bataille. Cette pauvre organisation sociale contribua grandement à la perte du Sud en 1975.

Bài đọc thêm: VNCH Càng Được Mến Mộ

Image

Miền Nam có đời sống hiền hòa, thanh bình


Image


120. Tổng thống Ngô Đình Diệm của nền Đệ I Cộng Hòa: Ông Ngô Đình Diệm là vị Tổng thống đầu tiên của miền Nam, là một vị lãnh tụ của chế độ dân chủ đầu tiên của nước ta trong suốt 4 ngàn năm lịch sử. Năm 1955, trong hoàn cảnh đất nước vừa được trao trả từ thực dân Pháp, lại phải đương đầu với sự phá hoại của Việt Cộng, ông Ngô Đình Diệm thành lập một chính phủ mới cho miền Nam và được chính quyền Hoa Kỳ ủng hộ về mặt vật chất. Dưới tài lãnh đạo của ông, miền Nam an hưởng thái bình, tiến bộ và phát triển nhanh chóng, bỏ rất xa miền Bắc đang sống trong nghèo nàn đói khổ, sống trong lo sợ hận thù do Cộng sản gây nên. Tuy nhiên vào các năm 1962-1963 có những va chạm giữa Phật giáo và chính quyền. Một số người cho rằng nguyên nhân của sự va chạm là do các anh em ông ủng hộ Thiên chúa giáo, đàn áp Phật giáo là một tôn giáo lâu đời và có ảnh hưởng lớn nhất ở nước ta. Nhưng nguyên nhân chính là do Cộng Sản nằm vùng, giả dạng thầy tu tạo nên sự mâu thuẩn giửa chính quyền và Phật giáo. Mặt khác, tổng thống Ngô Đình Diệm lại chủ trương độc lập quân sự, không chấp nhận Hoa Kỳ đưa quân vào trực tiếp tham gia chiến cuộc Việt Nam làm mất lòng các thế lực tài phiệt Hoa Kỳ . Ngày 1 tháng 11 năm 1963, chính quyền tổng thống Diệm bị một số tướng tá miền Nam lật đổ với sự giúp đở của các cố vấn Hoa Kỳ. Những tài liệu sau nầy cho thấy chính quyên Hoa Kỳ ủng hộ cuộc đảo chánh ông Diệm vì ông không đồng ý cho chính quyền Hoa Kỳ mang quân đội vào miền Nam, cho rằng sự hiện diện của quân đội ngoại quốc sẽ gây bất lợi về mặt tâm lý. Tổng thống Ngô Đình Diệm và em ruột là ông cố vấn Ngô Đình Nhu bị giết chết trong cuộc đảo chánh này. Các ông Dương Văn Minh và Mai Hữu Xuân là các tướng lãnh trực tiếp ra lịnh giết hại Tổng thống Ngô Đình Diệm. Sự can thiệp quá đáng của Hoa Kỳ vào nội bộ chính quyền Việt Nam gây ảnh hưởng xáo trộn cho xã hội miền Nam trong một thập niên kế tiếp.

Càng ngày khi các sự kiện lịch sử dần dần sáng tỏ, người ta càng tìm thấy các mặt xấu xa, vô đạo đức của lãnh tụ Hồ Chí Minh và tập đoàn lãnh đạo của Cộng Sản Bắc Việt. Trong khi đó người ta càng tìm thấy các mặt thanh liêm, trong sáng trong cuộc sống đạo đức của vị Tổng Thống khả kính đầu tiên của đất nước Việt Nam.


Image

Đầu tháng 11 mổi năm, đồng bào Việt nam hải ngoại trân trọng tổ chức lễ tưởng niệm Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm.
Hình chụp tại San Jose, Hoa Kỳ, năm 2009.


President Ngo Dinh Diem and Buddhism: Mr. Ngo Dinh Diem was the first president of the South, the first leader of a democratic regime in Vietnam. In 1955, just after the country gaining independence from the French, Mr. Ngo Dinh Diem established a government of the South that was strongly supported by the U.S. Under President Ngo’s management, the South enjoyed a peaceful life, and was quickly developing. However, there were conflicts between the government and Buddhism in 1962-1963. Most think that the cause of the conflicts comes from the favored treatment given to the Catholics by President Ngo and his brothers, from the crushing of Buddhism, a traditional religion of Vietnam which had deep relation to the Vietnamese, and from the secret pushing by the communists. For whatever reason, on November 1, 1963, president Ngo was overthrown by a group of southern generals with the help from the U.S. government. Later, the documentation showed that the U.S. government supported the coup d’etat because president Ngo did not agree to have American army in the South. He apparently thought that the presence of a foreign army would lead to a psychological disadvantage. President Ngo Dinh Diem and his brother, Mr. Ngo Dinh Nhu, were killed in the coup.

Image
Tổng thống Ngô Đình Diệm.


Le Président Ngô Dình Diêm et le bouddhisme: M. Ngô Dình Diêm fut le premier président du Sud, le premier chef d'un régime démocratique au Viêt-Nam. En 1955, juste après l'accession à l'indépendance du pays des français, M. Ngô Dình Diêm établit un gouvernement du Sud qui fut fortement soutenu par les Etats Unis. Sous la gestion du président Ngô Dình Diêm, le Sud connut une vie paisible, et se développa rapidement. Cependant, il y a eu des conflits entre le gouvernement et les bouddhistes en 1962-1963. La plupart pensent que la cause des conflits venait du traitement de faveurs accordées aux catholiques par le président Ngô Dình Diêm et ses frères, de l'écrasement du bouddhisme, une religion traditionnelle du Viêt-Nam qui avait une relation profonde avec les Viêtnamiens, et la pression secrète des communistes. Pour une raison quelconque, le 1er Novembre 1963, le président Ngô Dình Diêm fut renversé par un groupe de généraux du Sud avec l'aide du gouvernement américain. Plus tard, la documentation révéla que le gouvernement américain soutint le coup d'état parce que le président Ngô Dình Diêm n'avait pas accepté la présence de l'armée américaine dans le Sud. Il semble qu'il ait pensé que la présence d'une armée étrangère aboutirait à un désavantage psychologique. Le Président Ngô Dình Diêm et son frère, M. Ngô Dình Nhu, furent tués dans le coup.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 94873
Has thanked: 35539 times
Have thanks: 48567 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: April 19th, 2018, 1:00 am
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Lịch Sử Việt Nam

Postby DaMinhChau » October 8th, 2015, 10:37 pm


Lịch Sử Việt Nam - phần 14


Image


131. Luật Hiến Pháp của Cộng Sản Việt Nam: Luật Hiến Pháp là bộ luật căn bản qui định nền tảng cho cấu trúc chánh quyền, xã hội và sự phân chia quyền lực của một quốc gia. Luật Hiến Pháp làm nền tảng cho tất cả các bộ luật khác trong xã hội. Bộ luật Hiến Pháp hiện hành của Việt Cộng phát hành năm 1992 gồm có 12 chương và 147 điều. Đọc vài điều khoản đầu tiên người ta thấy ngay những sự vô lý và mâu thuẩn trầm trọng. Điều 2 qui định nhà nước Việt Nam là nhà nước CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN. Điều 4 lại qui định đảng Cộng Sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, vô điều kiện và không do dân bầu. Như vậy nhà nước Việt Nam là của Đảng và do Đảng chớ không phải của nhân dân. Nhìn vào đất nước Việt Nam từ ngày có đảng Cộng Sản cho đến ngày nay với bao nhiêu sự bắt bớ, tù đày, với bao cuộc tàn sát người vô tội, với bao nhiêu cấm đoán, chà đạp nhân quyền thì rõ ràng nhà nước không phải vì nhân dân. Đọc xa hơn đến điều 69, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền hội họp, lập hội. Trên thực tế, người dân Việt Nam hoàn toàn không được quyền phê phán nhà cầm quyền, không được xuất bản báo chí, không được quyền thành lập, tham gia đảng phái theo ý muốn. Tóm lại bộ luật Hiến Pháp cũng như hầu hết luật pháp trong xã hội Cộng Sản, chỉ nặng phần trình diễn chớ không được áp dụng đúng đắn.

The constitution of the Vietnamese Communists: The constitution is the basic law that defines the structure of the government, the society and the division of the power in a country. The constitution is the base of the other laws in the society. The recent constitution of the Vietnamese communists regime was released in 1992, consisting of 12 chapters and 147 articles. Reading a first few articles, one can see serious conflicts and unreality of this constitution. On one hand, article #2 declares that the Vietnamese government is OF PEOPLE, FROM PEOPLE AND FOR PEOPLE. On the other hand, article #4 declares the communist party is the force who rules the government and the society, unconditional, and not through a public electing. As a result, the Vietnamese government is of the party and from the party, not of people. Looking closely into Vietnam from the day that the communists took control in the North until now, with endless waves of arresting, imprisoning, with so many massacre of innocent people, with all of the limiting, violating of human rights, it is obvious that the Vietnamese government is not for people. Reading further to article 69 of the constitution, which confirms that the citizen has the right of free speech, free of press, of meeting, and of association. But in reality, the Vietnamese citizen absolutely has no right to criticize the communist government, to public, to join or form political parties in their will. In short, the constitution and most of the other laws in the communist society are just for showing off, not for justice and have never seriously applied.

La constitution communiste viêtnamienne: La constitution est la loi fondamentale qui définit la structure du gouvernement, la société et la division du pouvoir dans un pays. La constitution est à la base des autres lois de la société. La constitution récente du régime communiste viêtnamien a été publiée en 1992. Elle est composée de 12 chapitres et 147 articles. A la lecture de quelques premiers articles, on peut voir les conflits graves et l'irréalité de cette constitution. D'une part, l’article n°2 déclare que le gouvernement viêtnamien est DU PEUPLE, DU PEUPLE ET POUR LE PEUPLE. D'autre part, l'article n°4 déclare que le parti communiste est la force qui dirige le gouvernement et la société, sans condition, et non par une élection publique. En conséquence, le gouvernement viêtnamien est celui du Parti et non du peuple. En regardant de près, le Viêt-Nam à partir du jour où les communistes prirent le pouvoir dans le Nord, jusqu'à présent, avec les vagues sans fin d’arrestations, d'emprisonnements, avec tant de massacres de personnes innocentes, avec toutes les limitations et violations des droits de l'homme, il est évident que le gouvernement viêtnamien n'est pas pour le peuple. Plus loin la lecture de l'article 69 de la Constitution confirme que le citoyen a le droit à la libre parole, à la liberté de la presse, de réunion et d'association, mais en réalité, le citoyen viêtnamien n'a absolument pas le droit de critiquer le gouvernement communiste, au peuple d'adhérer ou de constituer des partis politiques selon leur volonté. En bref, la constitution et la plupart des autres lois de la société communiste ne sont là que pour la frime, pas pour la justice et n'ont jamais été appliquées sérieusement.

Image


132. Quốc Kỳ và Quốc Ca Việt Nam: Năm 1948, Hoàng đế Bảo Đại họp cùng lãnh tụ của các đảng phái Quốc Gia chọn lá cờ vàng ba sọc đỏ làm Quốc Kỳ và bản nhạc Thanh Niên Hành Khúc của Lưu Hữu Phước làm Quốc Ca cho nước Việt Nam. Sự lựa chọn đó có tính chính thống vì có đại diện của nhiều đảng phái khác nhau của dân tộc khi đất nước còn thống nhất chưa bị chia đôi. Sau nầy khi cưỡng chiếm miền Nam đảng Cộng Sản đưa lá cờ đảng là lá cờ đỏ sao vàng ra áp đặt gọi đó là lá cờ của đất nước. Nhiều người không chấp nhận lá cờ mới và vẫn dùng cờ vàng ba sọc đỏ như biểu tượng của đất nước, nhất là những người Việt ở hải ngoại đã bỏ nước Cộng Sản ra đi. Điều nầy làm cho đảng Cộng Sản tức giận. Họ lý luận rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ là của chế độ Cộng Hòa của miền Nam, và bản nhạc Thanh Niên Hành Khúc là của ông Lưu Hữu Phước nay là đảng viên đảng Cộng Sản và đã nhiều lần lên tiếng phản đối nên không còn giá trị. Sự thật là đảng Cộng Sản rất sợ lá cờ vàng ba sọc đỏ, vì lá cờ đó đã được đại diện của dân tộc Việt Nam chính thức lựa chọn. Trong khi lá cờ của họ chỉ là lá cờ riêng của đảng Cộng Sản chưa bao giờ được nhân dân chính thức nhìn nhận. Cộng Sản chưa bao giờ chấp nhận đa nguyên đa đảng và tự do bầu cử, ứng cử. Còn bản nhạc Thanh Niên Hành Khúc, ''Nầy công dân ơi ..'', của ông Lưu Hữu Phước được ông viết và được chọn làm bản Quốc Ca khi ông còn là một thanh niên yêu nước chống Pháp chưa gia nhập đảng Cộng Sản. Khi được chọn chính thức chọn làm bản Quốc Ca thì bản nhạc đã thuộc quyền sỡ hữu của toàn dân. Sau nầy khi đã đánh đuổi được đảng Cộng Sản, chính người dân Việt Nam mới có đủ thẩm quyền quyết định lựa chọn lại quốc kỳ và bài quốc ca.

The national flag and the national anthem: In 1948, King Bao Dai met with the representatives of the national parties. They chose the yellow flag to be the national flag, and the Thanh Nien Hanh Khuc song of Luu Huu Phuoc to be the national anthem. That was the official choice for the country, since there were representatives of Vietnamese people when the country was in one piece. After successfully invading the South, the communists declared the red flag to be the national flag. Many Vietnamese protest against that decision since the red flag was merely the flag of the communist party. The communists argue that the yellow flag was just the flag of the South government and the Thanh Nien Hanh Khuc song was a song of Luu Huu Phuoc, a communist member who disagreed to use his song as the national anthem. In fact, the communist are scared of the yellow flag since it was officially chosen by representatives of Vietnamese people, while the communist flag was never chosen by the Vietnamese people since there was not freedom of voting under the communist regime. For the national anthem, the song was chosen when Phuoc was a young patriot who was fighting against the French colonists and was not a communist member. After being chosen as the national anthem, the song became the country property. After succeeding in chasing the communists away, the Vietnamese will have a chance to re-select their flag and anthem.

Image

Lá cờ Việt Nam chính thống được nhiều quốc gia và thành phố vinh danh. Hình chụp lá cờ vàng được chính thức trân trọng kéo lên trước Tiền đình Quận Hạt Santa Clara phía Bắc tiểu bang California. Nơi đây cũng như rất nhiều Tiểu bang và Thành phố khác ở Hoa Kỳ, chính quyền có văn bản chính thức nhìn nhận và vinh danh lá cờ vàng của dân tộc Việt Nam. Thành phố nhìn nhận lá cờ nầy tượng trưng cho dân tộc Việt Nam và cho chính nghĩa Tự Do mà nhiều người dân Việt đã liều thân chiến đấu giữ gìn.

Le drapeau jaune à trois bandes rouges du Viêt-Nam a été officiellement reconnu et honoré par des Etats et grandes villes des Etats Unis. L’image montre ce drapeau officiellement hissé fièrement sur une première maison au nord du Comté de Santa Clara en Californie. Il représente le symbole de la liberté de la nation et du peuple du Viêt-Nam qui se bat pour la liberté.

Le drapeau national et l'hymne national: En 1948, le roi Bao Dai rencontra les représentants des partis nationaux. Ils choisirent le drapeau jaune à trois bandes rouges pour drapeau national et la chanson Thanh Niên Hành Khuc de Luu Huu Phuoc pour être l'hymne national. Ce fut le choix officiel du pays, car il y avait des représentants du peuple viêtnamien et le pays était unifié. Après avoir envahi avec succès le Sud, les communistes déclarèrent le drapeau rouge être le drapeau national. Beaucoup de viêtnamiens protestèrent contre cette décision car le drapeau rouge était simplement le drapeau du parti communiste. Les communistes firent valoir que le drapeau jaune à trois bandes rouges était simplement le drapeau du gouvernement du Sud et la chanson Thanh Niên Hành Khuc était une chanson de Luu Huu Phuoc devenu député communiste qui n'était pas d'accord pour que sa chanson soit utilisée comme hymne national. En fait, les communistes eurent peur du drapeau jaune à trois bandes rouges parce qu'il avait été officiellement choisi par les représentants du peuple viêtnamien, contrairement au drapeau communiste car il n'y a jamais eu la liberté de vote sous le régime communiste. Pour l'hymne national, la chanson fut choisie alors que M. Luu Huu Phuoc était un jeune patriote qui se battait contre les colons français et n'était pas un membre du parti communiste. Après avoir été choisie comme hymne national, la chanson devint la propriété du pays. Lorsque les viêtnamiens auront réussi à chasser les communistes, ils auront l'occasion de choisir à nouveau leur drapeau et leur hymne.

Image


[b]133. Sự thành công của người Việt ở hải ngoại: Thoát khỏi bàn tay tàn bạo của Cộng Sản, người Việt xây dựng cuộc đời mới ở các nước tự do. Lợi tức trung bình của một người Việt hải ngoại nhiều gấp trăm lần lợi tức người Việt trong nước. Đặc biệt là sự thành công của giới trẻ hải ngoại . Nhiều học sinh Việt Nam đạt điểm xuất sắc ở các trưng Trung học và tốt nghiệp Đại học với các cấp bằng Kỹ sư, Bác sĩ, Luật sư ... Họ đang đóng góp lớn lao vào đất nước mới và làm vẻ vang dân tộc Việt Nam. Họ cũng đang góp phần lớn nuôi dưỡng thân nhân còn sống trong nước và cũng gián tiếp nuôi dưỡng chế độ Cộng Sản hiện đang bóc lột thân nhân của họ.[/b]

The success of the overseas Vietnamese: Beyond the reach of the cruel communists, the Vietnamese build new lives in the free countries. The average income of an overseas Vietnamese is hundreds times more than one inside the country. The youths especially, have shown magnificent success. Many Vietnamese students have achieved excellent scores in the high schools and universities with degrees in engineering, medical doctor, and laws. They greatly contribute to the new countries while honoring the Vietnamese people. They also send back money to help their relatives in Vietnam, and as a result, indirectly feed the communists who are exploiting their relatives.

Le succès des viêtnamiens d'outre-mer: Au-delà de la portée des communistes cruels, les viêtnamiens se sont bâtis une vie nouvelle dans des pays libres. Le revenu moyen d'un viêtnamien d'outre-mer est des centaines fois supérieur à celui d’un viêtnamien de l’intérieur. Les jeunes, surtout, réussissent magnifiquement. De nombreux étudiants viêtnamiens ont obtenu d'excellents résultats dans les écoles secondaires et les universités avec des diplômes d'ingénieur, de médecin, et de juriste. Ils contribuent fortement aux nouveaux pays tout en respectant le peuple viêtnamien. Ils envoient aussi de l'argent pour aider leurs familles au Viêt-Nam et, par conséquent, indirectement nourrissent les communistes qui exploitent leurs proches.

Image
Than niên Việt Nam hải ngoại
[/color]
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 94873
Has thanked: 35539 times
Have thanks: 48567 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: April 19th, 2018, 1:00 am
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Lịch Sử Việt Nam

Postby DaMinhChau » October 9th, 2015, 2:33 pm


134. Những câu hỏi đảng Cộng Sản Việt Nam phải trả lời trước lịch sử dân tộc: Dù rằng đang cố gắng đàn áp, tước đoạt mọi quyền tự do căn bản của dân tộc Việt Nam và đang sửa soạn trốn chạy để khỏi chịu trách nhiệm về những việc làm sai trái của mình, đảng Cộng Sản Việt Nam sớm muộn gì cũng phải trả lời sòng phẳng các câu hỏi lịch sử sau đây:

Trong cuộc chiến chống thực dân Pháp, tại sao đảng CSVN phải cấu kết với Pháp giết hại đảng viên, tín đồ của các chính đảng và lực lượng dân tộc khác như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài ?
Trong khi thi hành hiệp định Genève 1954, tại sao binh lính CS bắn vào những người dân rời bỏ miền Bắcđi vào miền Nam tìm tự do ?
Tại sao đảng CSVN phải đấu tố tịch thu tài sản và giết hại gần 200 ngàn người dân khá giả vô tội ở miền Bắcgây khổ đau tang tóc cho hàng triệu thân nhân ?
Tại sao đảng CSVN phải tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam gây chết chóc cho hàng triệu con dân nước Việt, trong khi nhân dân miền Nam sống trong cảnh tự do, êm ấm, hạnh phúc hơn người dân miền Bắc?
Cuộc chiến Nam Bắccó thể giải quyết bằng thương lượng hòa bình mà tại sao đảng CSVN lại chọn con đưng chiến tranh cho nhân dân 2 miền phải đắm chìm trong cảnh huynh đệ tương tàn ?
Trong khi thi hành hiệp định Genève 1954, hàng triệu người dân miền Bắcđã bỏ chạy vào miền Nam lánh nạn là một chỉ dấu hùng hồn cho thấy lòng dân nước Việt không chấp nhận chế độ Cộng Sản vô thần . Tại sao đảng CSVN với khẩu hiệu "Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân" lại không tự giải tán, ngừng họat động vĩnh viễn theo ý muốn của người dân ?
Tại sao đảng CSVN phải chôn sống hơn 3 ngàn thường dân vô tội kể cả đàn bà và trẻ em ở Huế trong cuộc Tổng Công Kích Tết Mậu Thân ?
Tại sao CSVN không tuân hành Hiệp Định Paris 1973 mà họ đã ký kết để chấm dứt chiến tranh bằng giải pháp xây dựng hòa bình ?
Tại sao với những lời tuyên bố khoan hồng, kêu gọi đoàn kết dân tộc, đảng CSVN lại bỏ tù, giết hại hàng trăm ngàn quân cán chính của miền Nam Việt Nam sau cuộc cưỡng chiếm 1975 ?
Tại sao đảng CSVN cướp đoạt tài sản những người dân khá giả của miền Nam sau cuộc cưỡng chiếm 1975 ?
Tại sao đảng CSVN phải bắn giết, bắt bớ, cướp đoạt tài sản của những người dân trốn chạy tị nạn CS sau năm 1975 ?
Sau năm 1975, hơn 2 triệu con dân nước Việt trốn chạy lánh nạn Cộng Sản. Một lần nữa, đó là một chỉ dấu hùng hồn cho thấy lòng dân Việt Nam không chấp nhận chế độ Cộng Sản, tại sao đảng CSVN không ngừng hoạt động theo ý muốn của người dân ?
Tại sao sau 25 năm đất nước sống trong cảnh thanh bình, đảng CSVN vẫn phải tiếp tục đàn áp người dân Việt Nam bằng bạo lực, không chấp nhận tự do sinh hoạt đảng phái, tự do bầu cử để người dân Việt Nam có th lựa chọn người lãnh đạo đất nước ?
Tại sao trong bối cảnh thế giới, nhân loại đang xây dựng thành công các thể chế tự do, dân chủ, tôn trọng người dân, thì đảng CSVN lại tiếp tục xây dựng xây dựng một thể chế độc tài, tham nhũng như các triều đại dã man thời Trung cổ ?
Tại sao đảng CSVN liên tiếp thất bại trong công cuộc xây dựng đất nước và có quá nhiều đảng viên ngu dốt, tham nhũng, thoái hóa, lại không chịu từ bỏ độc quyền cai trị đất nước để người dân Việt Nam tự do lựa chọn người có tài, có phẩm hạnh tốt vào chánh quyền ?
Tại sao các nước Cộng Sản trên thế giới liên tiếp sụp đổ, phô bày những tội ác dã man, hại dân, hại nước thì đảng CSVN vẫn tiếp tục đi theo con đường tội lỗi, đi ngược lại nguyện vọng tự do, dân chủ của người dân ?


The questions that the Vietnamese Communists have to answer to the Vietnamese history: Despite the Vietnamese communists are trying their best to abolish and destroy the human rights of the Vietnamese, and even though they are preparing to run away from the wrong doing that they have done to the country, the Communist party will, sooner or later, have to answer clearly the following historical questions:

During fighting the French, why did the VC cooperate with the French to kill the members of the other patriot parties such as the Viet Nam Quoc Dan Dang, Dai Viet Quoc Dan Dang, and the members of the religions such as Hoa Hao, Cao Dai ?
While carrying out the Geneve agreement in 1954, why did the VC shoot the Vietnamese who were leaving for the freedom in the South ?
Why did the VC kill and take more than 100 thousands innocent citizen during the Land Reform causing millions of North Vietnamese suffer without famillies.
Why did the VC attack the South, killing millions of Vietnamese, while the South were living in a better, more muman, and happier society than the North?
The different between North and South can be solved in peaceful solution. Why did the VC choose the bloody war so that the Vietnamese had to suffer ?
While carrying out the Geneve 1954 agreement, millions of North Vietnamese fled to the South. That was a strong indicator of the Vietnamese not to accept the communism. With the slogan “All for happiness of people”, why didn’t the VC stop their cruel and inhumane activities for the will of the Vietnamese people ?
Why did the VC bury alive more than 3 thousand innocent people including women and children during the Tet Mau Than at Hue ?
Why didn’t the VC follow the 1973 Paris agreement, that they have signed, to stop the Vietnam war in a peaceful way ?
While declaring forgiving and appealing for uniting, why did the VC imprison, and kill hundred thousand cadres and officers of the South govement after capturing the South in 1975 ?
Why did the VC take the possession from the rich of the South after 1975 ?
Why did the VC shoot, imprison and loot the Southerners who fled away from the communists after 1975 ?
After capturing the South, more than 2 million Vietnamese fled from the communists. Again, that was a strong indication of the Vietnamese not accepting the communism. Again, why didn’t the VC stop their cruel and inhuman activities for the will of the Vietnamese people ?
After 25 years without war, why do the VC continue to crush down the Vietnamese with violent forces ? Why don’t the VC accept freedom of association and freedom of voting so that the Vietnamese can choose their own representatives?
In the global environment that humankind successfully build up countries where freedom and human rights are respected, why the VC continue to build dictatorial and corrupted regime similar to the Middle Age ?
Continuously failing to build up the country, and having too many uneducated, and corrupted members, why don’t the VCP release the power so that the Vietnamese can vote for good people into their government ?
Upon the fall of the other communist countries, many disgusting criminals were revealed . Why do the VC continue to go that criminal way, against the will of their own people ?

Les questions que les communistes viêtnamiens doivent répondre à l'histoire du Viêt-Nam: Malgré que les communistes viêtnamiens fassent de leur mieux pour supprimer et détruire les droits de l'homme au Viêtnam, et bien qu'ils se préparent à fuir leur responsabilité pour le mal qu’ils ont fait au pays, le parti communiste, tôt ou tard, devra répondre clairement aux questions historiques suivantes:

Au cours de la lutte contre les français, pourquoi le communiste viêtnamien coopéra-t-il avec les français pour tuer les membres des autres partis patriotes comme le Viêt Nam Quôc Dân Dang, Dai Viêt Quôc Dân Dang, et les membres des religions telles que Hoà Hao, Cao Dài?
Durant la réalisation de l'accord de Genève de 1954, pourquoi le communiste viêtnamien tira-t-il sur les viêtnamiens qui partaient pour la liberté dans le Sud?
Pourquoi le communiste viêtnamien tua-t-il et prit-il plus de 200.000 citoyens innocents au cours de la réforme agraire causant la souffrance de millions de Nord viêtnamiens sans familles.
Pourquoi le communiste viêtnamien attaqua-t-il le Sud, tuant des millions de viêtnamiens tandis que le Sud vivait dans un monde meilleur, plus humain, et dans une société plus heureuse que celle du Nord?
Le différent entre le Nord et le Sud pouvait être résolu pacifiquement. Pourquoi le communiste viêtnamien choisit-il la guerre sanglante de telle sorte que les viêtnamiens aient eu à en souffrir?
Lors de la réalisation de l'accord de Genève de 1954, des millions viêtnamiens du Nord fuirent vers le Sud. C'était là un indicateur fort des viêtnamiens de leur non acceptation du communisme. Avec le slogan « Tout pour le bonheur du peuple », pourquoi le communiste viêtnamien n’arrêta-t-il pas son traitement cruel et inhumain pour suivre la volonté du peuple viêtnamien?
Pourquoi le communiste viêtnamien enterra-t-il vivant plus de 3.000 innocents dont des femmes et des enfants au cours de la fête du Têt Mâu Thân à Huê?
Pourquoi n'ont-ils pas suivi l’accord de Paris de 1973, qu'ils ont signé, pour arrêter la guerre du Viêtnam, d'une manière pacifique?
Tout en déclarant pardonner et appeler à s'unir, pourquoi le communiste viêtnamien emprisonna-t-il et tua-t-il des centaines de milliers de cadres et dirigeants du gouvernement du Sud après la conquête du Sud en 1975?
Pourquoi le communiste viêtnamien prit-il les biens des riches du Sud après 1975?
Pourquoi le communiste viêtnamien fusilla-t-il, emprisonna-t-il et pilla-t-il les gens du Sud qui fuyaient le communisme après 1975?
Après la prise du Sud, plus de 2 millions de viêtnamiens fuirent le communisme. Encore une fois, ce fut un signe fort des viêtnamiens de leur non acceptation de ce régime et idéologie. Encore une fois, pourquoi le communiste viêtnamien n’a-t-il pas arrêté ses traitements cruels et inhumains pour suivre la volonté du peuple viêtnamien?
Après 25 ans sans guerre, pourquoi le communiste viêtnamien continue-t-il à écraser les viêtnamiens avec des forces violentes? Pourquoi le communiste viêtnamien n’accepte-t-il pas la liberté d'association et la liberté de vote afin que les viêtnamiens puissent choisir leurs propres représentants?
Dans l'environnement mondial, l'humanité construit avec succès des pays où la liberté et les droits de l'homme sont respectés, pourquoi le communiste viêtnamien continue-t-il de construire un régime dictatorial et corrompu similaire à ceux du Moyen Age?
Ne parvenant pas à édifier le pays, et ayant trop de membres sans instruction, et corrompu, pourquoi le communiste viêtnamien ne libère-t-il pas le pouvoir pour que les viêtnamiens puissent voter pour de bons citoyens dans leur gouvernement?
Dès la chute des autres pays communistes, de nombreux criminels dégoûtants ont été mis au jour. Pourquoi le communiste viêtnamien continue-t-il de se conduire en criminel contre la volonté de son propre peuple ?


Image
Dân chúng hội họp, biểu tình chống Cộng Sản

Image
Dân chúng hội họp, biểu tình chống Cộng Sản

Image
Dân chúng hội họp, biểu tình chống Cộng Sản

Image
Dân chúng hội họp, biểu tình chống Cộng Sản

135. Đoạn kết: Sau 25 năm sống trong hòa bình, xây dựng đất nước theo đường lối Cộng sản, Việt Nam trở thành một trong những nước nghèo nhất và vi phạm nhân quyền nhất thế giới. Công cuộc đấu tranh của dân tộc để dành lại một đất nước tự do, no ấm trong đó Dân Chủ và Nhân Quyền được tôn trọng vẫn đang tiếp diễn. Cuộc chiến đấu cần sự hợp tác của mọi người nhất là của giới trẻ trong và ngoài nước. Cuộc chiến gặp nhiều khó khăn vì đảng Cộng Sản Việt Nam là một tổ chức khủng bố chặt chẻ và tàn ác. Họ đang nắm quyền hành và sẳn sàng thủ tiêu mọi thế lực đối kháng. Tuy nhiên với trào lưu dân chủ phát triển mạnh mẽ trên thế giới, với lòng yêu nước nồng nàn đã được trui luyện hàng mấy ngàn năm, cuộc chiến đấu cho Dân Chủ, Tự Do chắc chắn sẽ thành công. Mổi người dân Việt Nam là một chiến sĩ góp sức đánh đuổi chế độ Cộng Sản tàn ác, độc tài, ngoại lai, xa lạ với bản chất hiền hòa, yêu thương, nhân từ của dân tộc, cũng như người dân Việt Nam đã từng góp sức trong việc đánh đuổi ngoại xâm xưa kia. Ngày nào còn sống dưới một chế độ độc tài, chịu đựng sự cai trị của những thế lực, những đảng phái không do toàn dân trực tiếp bầu lên thì ngày ấy người dân Việt Nam vẫn còn đứng lên đòi hỏi quyền tự quyết của dân tộc. Cuộc chiến đấu cho Dân Chủ, Tự Do, cho một đất nước Việt Nam trong sạch, công bằng không còn những thế lực dơ bẩn lợi dụng lòng tin của dân tộc để bóc lột xương máu đồng bào, vẫn còn đang tiếp diễn. LỊCH SỬ THẾ GIỚI VÀ LỊCH SỬ VIÊT NAM ĐÃ CHỨNG MINH RẰNG TỰ DO VÀ DÂN CHỦ CỦA DÂN TỘC VIÊT NAM KHÔNG THỂ TỰ NHIÊN CÓ ĐƯỢC, MÀ PHẢI DO CHÍNH NGƯỜI VIÊT NAM CHIẾN ĐẤU VÀ CẨN TRỌNG GIỬ GÌN.

Conclusion: After 25 years living under communism, Vietnam has become one of the poorest countries. Along with its poverty, the people have lost most of their basic human rights. The fighting of the Vietnamese for a free and prosperous country, where democracy and Human Rights are recognized is still an ongoing course. This fight needs the cooperation of everyone, especially the youths inside and outside of Vietnam. This is a tough battle since the communist party is a terrorist gang that is well organized and cruel. The communists are holding the power and ready to crush any opposing movement. However, with the uprising of the global democracy, with the patriotic history of thousand years, the fighting for a Democracy and Freedom will be surely successful. Each Vietnamese is a strong soldier fighting against the cruel, dictatorial communism that is so strange to the loving, helping heart of the people; similar to the fighting against the previous invaders. Whenever still living under the control of the rulers that are not elected by people through a fair election, the Vietnamese are still uprising for they own democracy. The fighting of the Vietnamese for their freedom, democracy, and for a bright Vietnam is still on going. THE HISTORIES OF THE WORLD AND OF VIETNAM HAVE PROVED THAT FREEDOM AND DEMOCRACY FOR THE VIETNAMSE POEPLE WILL NOT COME BY THEMSEVES, BUT WILL COME WITH FIGHTING AND CAREFULL HANDLING./.

Conclusion: Après 25 ans de vie sous le régime communiste, le Viêt-Nam est devenu l'un des pays les plus pauvres. En plus de sa pauvreté, le peuple a perdu tous ses droits humains fondamentaux. Le combat des viêtnamiens se poursuit pour un pays libre et prospère, où la démocratie et les droits de l'homme sont reconnus. Cette lutte nécessite la coopération de tous, spécialement des jeunes gens aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Viêt-Nam. C'est une bataille difficile puisque que le parti communiste est une bande de terroristes qui est bien organisée et cruelle. Les communistes tiennent le pouvoir et sont prêts à écraser tout mouvement adverse. Toutefois, avec la montée de la démocratie mondiale, conjuguée avec l'histoire patriotique de milliers d’années, le combat pour une démocratie et la liberté sera certainement couronné de succès. Chaque viêtnamien est un soldat fort qui lutte contre le communisme cruel et dictatorial qui est si étranger à l'amour, à l’aide du fond du cœur des personnes, de façon similaire à la lutte contre les invasions précédentes. Les viêtnamiens se soulèveront pour leur propre démocratie chaque fois qu’ils vivront encore sous le contrôle de gouvernants qui ne sont pas élus par le peuple à travers une élection juste. Le combat des viêtnamiens pour leur liberté, la démocratie et pour un Viêt-Nam resplendissant est toujours en cours. L’HISTOIRE DU MONDE ET DU VIET-NAM A PROUVE QUE LA LIBERTÉ ET LA DÉMOCRATIE NE POUVAIENT PAS ARRIVER SEULES. LE PEUPLE VIETNAMIEN DOIT COMBATTRE POUR LES GAGNER ET LES GARDER.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 94873
Has thanked: 35539 times
Have thanks: 48567 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: April 19th, 2018, 1:00 am
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

PreviousNext

Return to History & Culture Of VietNam | Lịch Sử & Văn Hóa Việt Nam

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests