Page 1 of 1

Đừng Bỏ Em Một Mình

PostPosted: April 16th, 2018, 2:08 pm
by Tố Cầm
Mời ACE nghe môt sáng tác của Phạm Duy (viết năm 1969)
lời thơ Minh Đức Hoài TrinhRe: Đừng Bỏ Em Một Mình

PostPosted: April 17th, 2018, 5:56 am
by Phong Điền
:choioi: Trời ơi, ca như vậy thì ai mà bỏ em một mình cho nổi hả trời !!
:thank2: :thank2: :10diem: :10diem: :haylem: :nguongmo: :hetbangkhen:

Re: Đừng Bỏ Em Một Mình

PostPosted: April 21st, 2018, 10:20 pm
by DaMinhChau
Hay quá .... như ca sĩ chuyên nghiệp vậy. :thank2: doubleup :give_rose: :10diem: :10diem: :moremore: :haychetnguoi: :tuyetvoi: :langlangluon: