Welcome on VietDeThuong Registration Terms & Rules

Diễn đàn Vietdethuong là diễn đàn phi tôn giáo, phi chính trị. Diễn đàn thành lập với mục đích làm nơi tập trung để mọi người có thể cùng nhau giao lưu, trao đổi, học hỏi và phổ biến kiến thức, là một nơi sinh hoạt lành mạnh và bổ ích.

Ngoài các thông tin sau đây, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc hoặc sẽ đọc "Nội quy của Diễn đàn" lúc đăng nhập đầu tiên của bạn hoặc trước khi đăng ký.

Để tham gia vào Diễn đàn Vietdethuong, bạn phải cam kết đồng ý với các điều khoản bên dưới của Diễn đàn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này thì đơn giản là hãy đóng trang này lại và bạn có thể không tham gia vào Diễn đàn Vietdethuong . Điều này chúng tôi không bắt buộc bạn. Chúng tôi có thể thay đổi lại những điều khoản này vào bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ cố gắng thông báo đến bạn sau này, dù rằng chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại những điều khoản này nếu bạn tham gia vào Diễn đàn Vietdethuong lâu dài bởi vì nếu có những thay đổi trong điều khoản thành viên sau này nghĩa là bạn cũng cam kết với những phần đã được chỉnh sửa và bổ sung đó.

Bạn cam kết không gửi bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá, vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác, các thông tin, trao đổi trên diễn đàn phải tôn trọng vấn đề bản quyền, liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho Diễn đàn Vietdethuong hay luật pháp quốc tế. Nếu vẫn cố tình vi phạm, ngay lập tức bạn sẽ bị cấm tham gia vào Diễn đàn Vietdethuong. Địa chỉ IP của tất cả các bài viết đều được ghi nhận lại để bảo vệ các điều khoản cam kết này trong trường hợp bạn không tuân thủ. Bạn đồng ý rằng Diễn đàn Vietdethuong có quyền gỡ bỏ, sửa, di chuyển hoặc khóa bất kì bài viết nào trong Diễn đàn vào bất cứ lúc nào tùy theo nhu cầu công việc. Đăng ký làm thành viên của chúng tôi, bạn cũng phải cam kết bất kì thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp đều được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Trong khi những thông tin này sẽ không được cung cấp cho bất kì người thứ ba nào khác mà không được sự đồng ý của bạn, Diễn đàn Vietdethuong sẽ không chịu trách nhiệm về việc những thông tin cá nhân này của bạn bị lộ ra bên ngoài từ những kẻ phá hoại có ý đồ xấu tấn công vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.

Lưu ý: Đăng ký xong bạn sẽ nhận được thư của Diễn Đàn thông báo tên truy cập và kèm theo mã kích hoạt account của bạn có hiệu lực (điều này nhằm tránh việc khai báo giả mạo địa chỉ email), sau khi kích hoạt bạn chính thức là thành viên của diễn đàn và có thể truy cập mục "Lý lịch" để thay đổi các thông tin cá nhân cũng như các xác lập khác.

Vietdethuong Team.
Vietdethuong forum is a forum non-religious, non-political. Forum established for the purpose of gathering places for people to communicate together and exchange, learning and dissemination of knowledge, is a place of living a healthy and rewarding.

In addition the following information, you agree that you have read or will read "VietDeThuong Rules & Guidelines" at the first sign of you or before registration.

To participate in the forum Vietdethuong, you must consent to the terms of the Forum below. If you do not agree with these terms, then simply close this page and you can not participate in the forum Vietdethuong. This we do not force you. We may change these terms back in anytime and we will try to notify you later, although we recommend that you regularly review these terms if you participate in Forum Vietdethuong long road because if there are changes in the terms of the members of this means you are also committed to the part that has been modified and supplemented it.

You agree not to submit any article that is abusive, vulgar, lacking culture, slanderous, provocative, threatening others, the information exchange forum to respect copyright issues , relating to sexual matters or any content that violates the law of the country where you live, the laws of the country that hosts the forum Vietdethuong or international law. If you try to violate, you will be immediately banned from the Forums Vietdethuong. IP address of all posts are recorded to protect the terms of this commitment in case you fail to comply. You agree that Vietdethuong forum have the right to remove, edit, move or close any post in any forum at any time depending on work requirements. Register as our member, you also have to commit to any personal information you provide is stored in the database of the system. While this information will not be provided to any third party without your consent, Vietdethuong forum will not be responsible for the personal information is exposed to your party from outside intruders malicious attacks on the database system.

Note: Registration is complete you will receive notice of the forum with your username and your account activation code is valid (this is to avoid declaring fake email address), after activation you are officially a member of the forum and can access the "Profile" to change your personal information as well as other settings.

Vietdethuong Team.